Показалец 
Протокол
PDF 298kWORD 85k
Вторник, 12 декември 2017 г. - Страсбург
1.Откриване на заседанието
 2.Доклад относно разследването във връзка с изпирането на пари, избягването на данъци и данъчните измами (разискване)
 3.Състав на комисиите
 4.Удължаване на срока на действие на Европейския фонд за стратегически инвестиции ***I (разискване)
 5.Време за гласуване
  
5.1.Устойчивото управление на външните риболовни флотове ***II (гласуване)
  
5.2.Изменения към различни регламенти в областта на земеделието и развитието на селските райони ***I (гласуване)
  
5.3.Схемата на ЕС за търговия с емисии (СТЕ на ЕС): запазване на сегашните ограничения на обхвата за авиационните дейности и подготовка за прилагането на глобална, основана на пазара мярка от 2021 г. ***I (гласуване)
  
5.4.Удължаване на срока на действие на Европейския фонд за стратегически инвестиции ***I (гласуване)
  
5.5.Решение за започване на междуинституционални преговори: Правила за упражняването на авторското право и сродните му права, приложими за определени онлайн предавания на излъчващите организации и препредаването на телевизионни и радиопрограми ***I (гласуване)
  
5.6.Искане за защита на привилегиите и имунитетите на Елеонора Форенца (гласуване)
  
5.7.Искане за снемане на имунитета на Ингеборг Гресле (гласуване)
  
5.8.Мита върху вноса на някои продукти с произход от САЩ ***I (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
5.9.Споразумение за въздушен транспорт ЕС–САЩ *** (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
5.10.Споразумение между ЕС и Швейцария за свързване на техните системи за търговия с емисии на парникови газове *** (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
5.11.Споразумение за засилено партньорство и сътрудничество между ЕС и Казахстан (одобрение) *** (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
5.12.Споразумение за засилено партньорство и сътрудничество между ЕС и Казахстан (резолюция) (гласуване)
  
5.13.Подновяване на мандата на председателя на Единния съвет за преструктуриране * (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
5.14.Доклад относно гражданството на ЕС за 2017 г.: Укрепване на правата на гражданите в Съюз на демократична промяна (гласуване)
  
5.15.По пътя към цифрова търговска стратегия (гласуване)
 6.Обяснениe на вот
 7.Поправки на вот и намерения за гласуване
 8.Възобновяване на заседанието
 9.Одобряване на протокола от предишното заседание
 10.Положението в Афганистан (разискване)
 11.Положението на хората от общността рохингия (разискване)
 12.Годишен доклад относно изпълнението на общата политика за сигурност и отбрана - Годишен доклад относно прилагането на общата външна политика и политика на сигурност - Постоянно структурирано сътрудничество (ПСС) - отваряне на нова глава в европейската политика за сигурност и отбрана (разискване)
 13.Делегирани актове (член 105, параграф 6 от Правилника за дейността)
 14.Споразумение във връзка с ядрената програма на Иран (разискване)
 15.Изявление на президента на САЩ Доналд Тръмп, в което той признава Йерусалим за столица на Израел (разискване)
 16.Положението на мигрантите в Либия (разискване)
 17.Годишен доклад относно правата на човека и демокрацията по света през 2016 г. и политиката на Европейския съюз в тази област (разискване)
 18.Хонконг - 20 години след предаването му на Китай (разискване)
 19.Възражение срещу акт за изпълнение: Употреба на фосфорна киселина — фосфати — ди-, три- и полифосфати (Е 338-452) в замразени вертикални месни шишове (разискване)
 20.Дневен ред на следващото заседание
 21.Закриване на заседанието
 ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК
 Приложение 1 - Подновяване на мандата на председателя на Единния съвет за преструктуриране


ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Pavel TELIČKA
Заместник-председател

1. Откриване на заседанието

Заседанието беше открито в 9.05 ч.


2. Доклад относно разследването във връзка с изпирането на пари, избягването на данъци и данъчните измами (разискване)

Доклад относно разследването във връзка с изпирането на пари, избягването на данъци и данъчните измами [2017/2013(INI)] - Анкетна комисия за разследване на предполагаеми нарушения и лошо администриране при прилагането на правото на Съюза във връзка с изпирането на пари, избягването на данъци и данъчните измами. Докладчици: Petr Ježek и Jeppe Kofod (A8-0357/2017)

Petr Ježek и Jeppe Kofod представиха доклада.

Изказа се Pierre Moscovici (член на Комисията).

Изказаха се: Luděk Niedermayer, от името на групата PPE, Peter Simon, от името на групата S&D, Ангел Джамбазки, от името на групата ECR, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, от името на групата ALDE, Miguel Urbán Crespo, от името на групата GUE/NGL, Molly Scott Cato, от името на групата Verts/ALE, Marco Valli, от името на групата EFDD, Barbara Kappel, от името на групата ENF, Sotirios Zarianopoulos, независим член на ЕП, Dariusz Rosati, Ana Gomes, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Nuno Melo, Bernd Lucke, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Peter Simon, Enrique Calvet Chambon, Matt Carthy, Sven Giegold, David Coburn, Mario Borghezio, Lampros Fountoulis, Werner Langen, Pervenche Berès, Pirkko Ruohonen-Lerner, която отхвърли искане за отговор на въпрос „синя карта“ от David Coburn, Patrick Le Hyaric, Eva Joly, която отговори също така на два въпроса „синя карта“ от David Coburn и Thomas Mann, Tom Vandenkendelaere, Sergio Gaetano Cofferati, Roberts Zīle, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от David Coburn, Ernest Urtasun, Markus Ferber, Evelyn Regner, José Manuel Fernandes, Hugues Bayet, Luis de Grandes Pascual, Ramón Jáuregui Atondo, Othmar Karas и Elly Schlein.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Lefteris Christoforou, Franc Bogovič и Nicola Caputo.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Sylvie GUILLAUME
Заместник-председател

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Notis Marias, Kateřina Konečná, Georgios Epitideios, Romana Tomc, Monika Beňová, Ruža Tomašić, Takis Hadjigeorgiou, Milan Zver и Csaba Sógor.

Изказаха се: Pierre Moscovici, Petr Ježek и Jeppe Kofod.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 13.3 от протокола от 13.12.2017 г.


3. Състав на комисиите

Председателят получи от групата PPE следното искане за назначаване:

комисия EMPL: Geoffroy Didier

Горепосоченото назначение се счита за утвърдено, ако не е оспорено преди одобряването на настоящия протокол.


4. Удължаване на срока на действие на Европейския фонд за стратегически инвестиции ***I (разискване)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на регламенти (ЕС) № 1316/2013 и (ЕС) 2015/1017 по отношение на удължаването на срока на действие на Европейския фонд за стратегически инвестиции, както и въвеждането на технически подобрения за този фонд и за Европейския консултантски център по инвестиционни въпроси [COM(2016)0597 - C8-0375/2016 - 2016/0276(COD)] - Комисия по бюджети - Комисия по икономически и парични въпроси. Докладчици: Udo Bullmann и José Manuel Fernandes (A8-0198/2017)

Udo Bullmann и José Manuel Fernandes представиха доклада.

Изказаха се: Eva Kaili (докладчик по становището на комисията ITRE) и Inés Ayala Sender (докладчик по становището на комисията TRAN).

Изказа се Jyrki Katainen (заместник-председател на Комисията ).

Изказаха се: Mercedes Bresso (докладчик по становището на комисията REGI), Krzysztof Hetman (докладчик по становището на комисията EMPL), Eider Gardiazabal Rubial, от името на групата S&D, Bernd Kölmel, от името на групата ECR, Gérard Deprez, от името на групата ALDE, Miguel Viegas, от името на групата GUE/NGL, Bas Eickhout, от името на групата Verts/ALE, Lefteris Christoforou, от името на групата PPE, Marco Valli, от името на групата EFDD, Zoltán Balczó, независим член на ЕП, Theodor Dumitru Stolojan, Pervenche Berès, Zbigniew Kuźmiuk, Ramon Tremosa i Balcells, Liadh Ní Riada, David Coburn, André Elissen, Lambert van Nistelrooij, Roberto Gualtieri, Stanisław Ożóg, Gabriel Mato, Isabelle Thomas, Maria Spyraki, Pedro Silva Pereira, Romana Tomc, Daniele Viotti и Othmar Karas.

Изказаха се: Jyrki Katainen, Udo Bullmann и José Manuel Fernandes.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 5.4 от протокола от 12.12.2017 г.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Ryszard CZARNECKI
Заместник-председател


5. Време за гласуване

Подробните резултати от гласуванията (изменения, гласувания поотделно, разделни гласувания и др.) се съдържат в приложение „Резултати от гласувания“ към протокола.

Резултатите от поименното гласуване, в приложението към протокола, са на разположение единствено в електронен вид и с тях може да се направи справка на сайта Europarl.


5.1. Устойчивото управление на външните риболовни флотове ***II (гласуване)

Препоръка за второ четене относно позицията на Съвета на първо четене с оглед приемането на регламент на Европейския парламент и на Съвета относно устойчивото управление на външните риболовни флотове и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1006/2008 на Съвета [11382/2/2017 - C8-0358/2017 - 2015/0289(COD)] - Комисия по рибно стопанство. Докладчик: Linnéa Engström (A8-0374/2017)

(Необходимо е квалифицирано мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 1)

ПОЗИЦИЯ НА СЪВЕТА

Обявено за одобрено (P8_TA(2017)0475)


5.2. Изменения към различни регламенти в областта на земеделието и развитието на селските райони ***I (гласуване)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, и за изменение на регламенти (EС) № 1305/2013, (EС) № 1306/2013, (EС) № 1307/2013, (EС) № 1308/2013 и (ЕС) № 652/2014 на Европейския парламент и на Съвета [COM(2016)0605 - C8-0404/2017 - 2016/0282B(COD)] - Комисия по земеделие и развитие на селските райони. Докладчик: Albert Deß (A8-0380/2017)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 2)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА и ИЗМЕНЕНИЯ

ВРЕМЕННО СПОРАЗУМЕНИЕ

Одобрява се (P8_TA(2017)0476)


5.3. Схемата на ЕС за търговия с емисии (СТЕ на ЕС): запазване на сегашните ограничения на обхвата за авиационните дейности и подготовка за прилагането на глобална, основана на пазара мярка от 2021 г. ***I (гласуване)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2003/87/ЕО с цел запазване на сегашните ограничения на обхвата за авиационните дейности и подготовка за прилагането на глобална, основана на пазара мярка от 2021 г. [COM(2017)0054 - C8-0028/2017 - 2017/0017(COD)] - Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните. Докладчик: Julie Girling (A8-0258/2017)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 3)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА и ИЗМЕНЕНИЯ

ВРЕМЕННО СПОРАЗУМЕНИЕ

Одобрява се (P8_TA(2017)0477)


5.4. Удължаване на срока на действие на Европейския фонд за стратегически инвестиции ***I (гласуване)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на регламенти (ЕС) № 1316/2013 и (ЕС) 2015/1017 по отношение на удължаването на срока на действие на Европейския фонд за стратегически инвестиции, както и въвеждането на технически подобрения за този фонд и за Европейския консултантски център по инвестиционни въпроси [COM(2016)0597 - C8-0375/2016 - 2016/0276(COD)] - Комисия по бюджети - Комисия по икономически и парични въпроси. Докладчици: Udo Bullmann и José Manuel Fernandes (A8-0198/2017)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 4)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА и ИЗМЕНЕНИЯ

ВРЕМЕННО СПОРАЗУМЕНИЕ

Одобрява се (P8_TA(2017)0478)


5.5. Решение за започване на междуинституционални преговори: Правила за упражняването на авторското право и сродните му права, приложими за определени онлайн предавания на излъчващите организации и препредаването на телевизионни и радиопрограми ***I (гласуване)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за установяване на правила във връзка с упражняването на авторското право и сродните му права, приложими за определени онлайн предавания на излъчващите организации и за препредаването на телевизионни и радиопрограми [COM(2016)0594 - C8-0384/2016 - 2016/0284(COD)] - Комисия по правни въпроси. Докладчик: Tiemo Wölken (A8-0378/2017)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 5)

РЕШЕНИЕ ЗА ЗАПОЧВАНЕ НА МЕЖДУИНСТИТУЦИОНАЛНИ ПРЕГОВОРИ

Одобрено

Изказвания

Преди гласуването, Tiemo Wölken (докладчик) и Angelika Niebler.

Tiemo Wölken, след гласуването и с оглед на получените от него резултати, за да поиска неговото име да бъде махнато от доклада, и Virginie Rozière.


5.6. Искане за защита на привилегиите и имунитетите на Елеонора Форенца (гласуване)

Доклад относно искането за защита на привилегиите и имунитетите на Елеонора Форенца [2017/2199(IMM)] - Комисия по правни въпроси. Докладчик: Gilles Lebreton (A8-0398/2017)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 6)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ

Приема се (P8_TA(2017)0479)


5.7. Искане за снемане на имунитета на Ингеборг Гресле (гласуване)

Доклад относно искането за снемане на имунитета на Ингеборг Гресле [2017/2220(IMM)] - Комисия по правни въпроси. Докладчик: Jean-Marie Cavada (A8-0397/2017)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 7)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ

Приема се (P8_TA(2017)0480)


5.8. Мита върху вноса на някои продукти с произход от САЩ ***I (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)

Доклад относно измененото предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно допълнителните мита върху вноса на някои продукти с произход от Съединените американски щати (кодифициран текст) [COM(2017)0361 - C8-0226/2017 - 2014/0175(COD)] - Комисия по правни въпроси. Докладчик: Jiří Maštálka (A8-0331/2017)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 8)

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се с едно гласуване (P8_TA(2017)0481)


5.9. Споразумение за въздушен транспорт ЕС–САЩ *** (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)

Препоръка относно решението на Съвета относно сключването от името на Европейския съюз на Споразумението за въздушен транспорт между Европейската общност и нейните държави членки, от една страна, и Съединените американски щати, от друга страна [13419/2016 - C8-0100/2017 - 2006/0058(NLE)] - Комисия по транспорт и туризъм. Докладчик: Theresa Griffin (A8-0376/2017)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 9)

ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА

Приема се с едно гласуване (P8_TA(2017)0482)

Парламентът дава съгласието си за сключване на споразумението.


5.10. Споразумение между ЕС и Швейцария за свързване на техните системи за търговия с емисии на парникови газове *** (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)

Препоръка относно предложението за решение на Съвета за сключване на Споразумението между Европейския съюз и Конфедерация Швейцария за свързване на техните системи за търговия с емисии на парникови газове [13076/2017 - C8-0415/2017 - 2017/0193(NLE)] - Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните. Докладчик: Christofer Fjellner (A8-0386/2017)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 10)

ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА

Приема се с едно гласуване (P8_TA(2017)0483)

Парламентът дава съгласието си за сключване на споразумението.


5.11. Споразумение за засилено партньорство и сътрудничество между ЕС и Казахстан (одобрение) *** (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)

Препоръка относно проекта на решение на Съвета за сключването от името на Съюза на Споразумение за засилено партньорство и сътрудничество между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Република Казахстан, от друга страна [12409/2016 - C8-0469/2016 - 2016/0166(NLE)] - Комисия по външни работи. Докладчик: Liisa Jaakonsaari (A8-0325/2017)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 11)

ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА

Приема се с едно гласуване (P8_TA(2017)0484)

Парламентът дава съгласието си за сключване на споразумението.


5.12. Споразумение за засилено партньорство и сътрудничество между ЕС и Казахстан (резолюция) (гласуване)

Доклад, съдържащ предложение за незаконодателна резолюция относно проекта на решение на Съвета за сключването от името на Съюза на Споразумение за засилено партньорство и сътрудничество между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Република Казахстан, от друга страна [2017/2035(INI)] - Комисия по външни работи. Докладчик: Liisa Jaakonsaari (A8-0335/2017)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 12)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P8_TA(2017)0485)


5.13. Подновяване на мандата на председателя на Единния съвет за преструктуриране * (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)

Доклад относно предложението на Комисията за подновяване на мандата на председателя на Единния съвет за преструктуриране [N8-0092/2017 - C8-0425/2017 - 2017/0901(NLE)] - Комисия по икономически и парични въпроси. Докладчик: Roberto Gualtieri (A8-0393/2017)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 13)
(Тайно гласуване)
Списъкът на гласувалите членове на ЕП е приложен към настоящия протокол (приложение 1 от протокола от 12.12.2017 г)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ

Приема се с едно гласуване (P8_TA(2017)0486)


5.14. Доклад относно гражданството на ЕС за 2017 г.: Укрепване на правата на гражданите в Съюз на демократична промяна (гласуване)

Доклад относно доклада относно гражданството на ЕС за 2017 г.: Укрепване на правата на гражданите в Съюз на демократична промяна [2017/2069(INI)] - Комисия по петиции. Докладчик: Beatriz Becerra Basterrechea (A8-0385/2017)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 14)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P8_TA(2017)0487)


5.15. По пътя към цифрова търговска стратегия (гласуване)

Доклад „По пътя към цифрова търговска стратегия“ [2017/2065(INI)] - Комисия по международна търговия. Докладчик: Marietje Schaake (A8-0384/2017)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 15)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P8_TA(2017)0488)


6. Обяснениe на вот

Писмени обяснения на вот:

Съгласно член 183 от Правилника за дейността, писмените обяснения на вот се публикуват на страниците, запазени за членовете на ЕП на сайта на Парламента.

Устни обяснения на вот:

Доклад Albert Deß - A8-0380/2017
Estefanía Torres Martínez и Момчил Неков

Доклад Julie Girling - A8-0258/2017
Diane James и Seán Kelly

Доклад Udo Bullmann и José Manuel Fernandes - A8-0198/2017
Seán Kelly, Notis Marias, Ivana Maletić, Paloma López Bermejo и Thomas Mann

Доклад Beatriz Becerra Basterrechea - A8-0385/2017
Rory Palmer, Tatjana Ždanoka, Diane James и Adam Szejnfeld

Доклад Marietje Schaake - A8-0384/2017
Jude Kirton-Darling.


7. Поправки на вот и намерения за гласуване

Поправките на вота и намеренията за гласуване са отразени на интернет страницата на ЕП Europarl - „Пленарни заседания“, „Гласувания“, „Резултати от различните гласувания“ (Налични резултати от поименните гласувания), както и в печатната версия на приложението „Резултати от поименните гласувания“.

Електронната версия, която се намира на сайта Europarl, се осъвременява редовно в продължение най-много на две седмици след деня на провеждане на гласуването.

След този срок списъкът на поправките на вота и намеренията за гласуване е окончателен и се предава за превод и публикуване в Официален вестник.

(Заседанието беше прекъснато в 12.59 ч.)


ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Ioan Mircea PAŞCU
Заместник-председател

8. Възобновяване на заседанието

Заседанието беше възобновено в 15.00 ч.


9. Одобряване на протокола от предишното заседание

Протоколът от предишното заседание беше одобрен.

°
° ° °

Отсъствията на Ignazio Corrao от заседанията, проведени на 26 октомври 2015 г. и 1 март 2017 г., бяха извинени.

Ignazio Corrao съобщи, че е присъствал на заседанията на 25 февруари 2015 г., 14 декември 2015 г., 24 февруари 2016 г., 25 май 2016 г. и 16 януари 2017 г., но че името му не фигурира в списъка на присъстващите.


10. Положението в Афганистан (разискване)

Изявление на заместник-председателя на Комисията /върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност: Положението в Афганистан (2017/2932(RSP))

Christos Stylianides (член на Комисията) направи изявление от името на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност.

Изказаха се: Tunne Kelam, от името на групата PPE, Ana Gomes, от името на групата S&D, Charles Tannock, от името на групата ECR, Petras Auštrevičius, от името на групата ALDE, Sabine Lösing, от името на групата GUE/NGL, Bodil Valero, от името на групата Verts/ALE, Fabio Massimo Castaldo, от името на групата EFDD, Jean-Luc Schaffhauser, от името на групата ENF, Jaromír Štětina, Pina Picierno, Patricia Lalonde, James Carver, Lars Adaktusson, Doru-Claudian Frunzulică, Laima Liucija Andrikienė и Boris Zala.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Notis Marias, Hilde Vautmans, Takis Hadjigeorgiou, Ignazio Corrao, Eleftherios Synadinos, Malin Björk и Georgios Epitideios.

Изказа се Christos Stylianides.

Предложенията за резолюция, които следва да бъдат внесени съгласно член 123, параграф 2 от Правилника за дейността, ще бъдат обявени впоследствие.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 8.5 от протокола от 14.12.2017 г.


11. Положението на хората от общността рохингия (разискване)

Изявление на заместник-председателя на Комисията /върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност: Положението на хората от общността рохингия (2017/2973(RSP))

Federica Mogherini (заместник-председател на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност) направи изявление.

Изказаха се: Werner Langen, от името на групата PPE, Soraya Post, от името на групата S&D, Amjad Bashir, от името на групата ECR, Urmas Paet, от името на групата ALDE, Younous Omarjee, от името на групата GUE/NGL, Barbara Lochbihler, от името на групата Verts/ALE, James Carver, от името на групата EFDD, Jeroen Lenaers, Linda McAvan, Mark Demesmaeker, Jean Lambert, Ignazio Corrao, László Tőkés, Wajid Khan, Sajjad Karim, Eduard Kukan, Ismail Ertug, Notis Marias, Joachim Zeller и Neena Gill.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Jiří Pospíšil, Hilde Vautmans, Takis Hadjigeorgiou, Fabio Massimo Castaldo, José Inácio Faria и Csaba Sógor.

Изказа се Federica Mogherini.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: David-Maria SASSOLI
Заместник-председател

Предложения за резолюции, внесени на основание член 123, параграф 2 от Правилника за дейността, в заключение на разискванията:

—   Ryszard Czarnecki, Charles Tannock и Jadwiga Wiśniewska, от името на групата ECR, относно положението на хората от общността рохингия (2017/2973(RSP)) (B8-0668/2017);

—   Urmas Paet, Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans и Cecilia Wikström, от името на групата ALDE, относно положението на хората от общността рохингия (2017/2973(RSP)) (B8-0669/2017);

—   Cristian Dan Preda, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, David McAllister, Sandra Kalniete, Werner Langen, Tokia Saïfi, Mairead McGuinness, Jeroen Lenaers, Anna Maria Corazza Bildt, Lars Adaktusson, Lorenzo Cesa и Daniel Caspary, от името на групата PPE, относно положението на хората от общността рохингия (2017/2973(RSP)) (B8-0670/2017);

—   Rolandas Paksas, Isabella Adinolfi, Fabio Massimo Castaldo и Ignazio Corrao, от името на групата EFDD, относно положението на хората от общността рохингия (2017/2973(RSP)) (B8-0671/2017);

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru и Soraya Post, от името на групата S&D, относно положението на хората от общността рохингия (2017/2973(RSP)) (B8-0672/2017);

—   Barbara Lochbihler, Jordi Solé, Igor Šoltes и Judith Sargentini, от името на групата Verts/ALE, относно положението на хората от общността рохингия (2017/2973(RSP)) (B8-0673/2017);

—   Younous Omarjee, Marie-Christine Vergiat, Patrick le Hyaric, Sofia Sakorafa, Merja Kyllönen, Lola Sanchez Caldentey, Josu Juaristi Abaunz, Marisa Matias, Dimitris Papadimoulis, Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou, Javier Couso Permuy, Marina Albiol, Tania Gonzalez Peñas, Estefania Torres Martinez, Xabier Benito Ziluaga и Miguel Urbán Crespo, от името на групата GUE/NGL, относно Мианмар/Бирма: положението на хората от общността рохингия (2017/2973(RSP)) (B8-0674/2017).

Разискването приключи.

Гласуване: точка 8.6 от протокола от 14.12.2017 г.


12. Годишен доклад относно изпълнението на общата политика за сигурност и отбрана - Годишен доклад относно прилагането на общата външна политика и политика на сигурност - Постоянно структурирано сътрудничество (ПСС) - отваряне на нова глава в европейската политика за сигурност и отбрана (разискване)

Доклад относно годишния доклад относно изпълнението на общата политика за сигурност и отбрана [2017/2123(INI)] - Комисия по външни работи. Докладчик: Michael Gahler (A8-0351/2017)

Доклад относно годишния доклад относно прилагането на общата външна политика и политика на сигурност [2017/2121(INI)] - Комисия по външни работи. Докладчик: David McAllister (A8-0350/2017)

Изявление на заместник-председателя на Комисията /върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност: Постоянно структурирано сътрудничество (ПСС) - отваряне на нова глава в европейската политика за сигурност и отбрана (2017/3004(RSP))

David McAllister и Michael Gahler представиха докладите.

Federica Mogherini (заместник-председател на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност) направи изявление.

Изказаха се: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, от името на групата PPE, Victor Boştinaru, от името на групата S&D, Charles Tannock, от името на групата ECR, Jozo Radoš, от името на групата ALDE, Sabine Lösing, от името на групата GUE/NGL, Bodil Valero, от името на групата Verts/ALE, Florian Philippot, от името на групата EFDD, Nicolas Bay, от името на групата ENF, Georgios Epitideios, независим член на ЕП, Arnaud Danjean, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Bill Etheridge, Elena Valenciano, Geoffrey Van Orden, Johannes Cornelis van Baalen, Bronis Ropė, James Carver, Janice Atkinson, Janusz Korwin-Mikke, Julia Pitera, Knut Fleckenstein, Zdzisław Krasnodębski, Hilde Vautmans, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от James Carver, Bill Etheridge, Michał Marusik, Konstantinos Papadakis, Michèle Alliot-Marie, Janusz Zemke, Bernd Kölmel, Urmas Paet и Marcus Pretzell.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Heidi HAUTALA
Заместник-председател

Изказаха се: Eleftherios Synadinos, Eduard Kukan, Tonino Picula, Marek Jurek, Francisco José Millán Mon, Clare Moody, Dubravka Šuica, Marita Ulvskog, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Patrizia Toia, Jaromír Štětina, Jonás Fernández, Tunne Kelam, Ana Gomes, Laima Liucija Andrikienė, Arne Lietz и Željana Zovko.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Henna Virkkunen, Jean-Paul Denanot, Arne Gericke, Javier Couso Permuy, Andrzej Grzyb, Costas Mavrides, Luke Ming Flanagan, Andor Deli, Tibor Szanyi и Ivica Tolić.

Изказаха се: Federica Mogherini, Michael Gahler и David McAllister.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 13.4 и точка 13.5 от протокола от 13.12.2017 г.


13. Делегирани актове (член 105, параграф 6 от Правилника за дейността)

Председателят припомни, че препоръката на комисията ECON да не се повдига възражение по отношение на делегирания регламент на Комисията (C(2017)07684 - 2017/2979(DEA)) (B8-0667/2017) беше представена на пленарното заседание в понеделник, 11 декември 2017 г. (точка 10 от протокола от 11.12.2017 г).

Не е било изразено никакво възражение срещу тази препоръка в срока от 24 часа, определен в член 105, параграф 6 от Правилника за дейността.

Във връзка с това препоръката се счита за приета и ще бъде публикувана в рубриката „Приети текстове“ на заседанието утре, 13 декември 2017 г.


14. Споразумение във връзка с ядрената програма на Иран (разискване)

Изявление на заместник-председателя на Комисията /върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност: Споразумение във връзка с ядрената програма на Иран (2017/2972(RSP))

Federica Mogherini (заместник-председател на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност) направи изявление.

Изказаха се: Cristian Dan Preda, от името на групата PPE, Victor Boştinaru, от името на групата S&D, Charles Tannock, от името на групата ECR, Marietje Schaake, от името на групата ALDE, Sofia Sakorafa, от името на групата GUE/NGL, и Jordi Solé, от името на групата Verts/ALE.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Ryszard CZARNECKI
Заместник-председател

Изказаха се: Fabio Massimo Castaldo, от името на групата EFDD, Franz Obermayr, от името на групата ENF, Udo Voigt, независим член на ЕП, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Knut Fleckenstein, Bas Belder, Michèle Rivasi, James Carver, Lampros Fountoulis, David McAllister, Josef Weidenholzer, Anders Primdahl Vistisen, Janusz Lewandowski, Francisco Assis, Jan Zahradil, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Arnaud Danjean, Elmar Brok, Flavio Zanonato, Mark Demesmaeker, Arnaud Danjean, Ana Gomes, Tunne Kelam и Francisco José Millán Mon.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Jiří Pospíšil, Hilde Vautmans, Laima Liucija Andrikienė, Takis Hadjigeorgiou, José Inácio Faria и Milan Zver.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: David-Maria SASSOLI
Заместник-председател

Изказа се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“) Marijana Petir.

Изказа се Federica Mogherini.

Разискването приключи.


15. Изявление на президента на САЩ Доналд Тръмп, в което той признава Йерусалим за столица на Израел (разискване)

Изявление на заместник-председателя на Комисията /върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност: Изявление на президента на САЩ Доналд Тръмп, в което той признава Йерусалим за столица на Израел (2017/3012(RSP))

Federica Mogherini (заместник-председател на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност) направи изявление.

Изказаха се: Cristian Dan Preda, от името на групата PPE, Steven Woolfe, относно протичането на дебата (председателят направи някои уточнения), Elena Valenciano, от името на групата S&D, Bas Belder, от името на групата ECR, Hilde Vautmans, от името на групата ALDE, Neoklis Sylikiotis, от името на групата GUE/NGL, Margrete Aukenот името на групата Verts/ALE, Fabio Massimo Castaldo, от името на групата EFDD, Marcus Pretzell, от името на групата ENF, Konstantinos Papadakis, независим член на ЕП, Marijana Petir, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Ivo Vajgl, Pier Antonio Panzeri, Anders Primdahl Vistisen, Frédérique Ries, Martina Michels, Pascal Durand, Rosa D'Amato, Lars Adaktusson, Marita Ulvskog, която отхвърли искане за отговор на въпрос „синя карта“ от Lars Adaktusson, Branislav Škripek, Ivo Vajgl, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Steven Woolfe, Patrick Le Hyaric, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Cristian Dan Preda, и Eugen Freund.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Heidi HAUTALA
Заместник-председател

Изказаха се: Arne Gericke, Martina Anderson и Maria Arena.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Arne Lietz, Jussi Halla-aho, Sofia Sakorafa, Ernest Urtasun и Wajid Khan.

Изказа се Federica Mogherini.

Разискването приключи.


16. Положението на мигрантите в Либия (разискване)

Изявление на заместник-председателя на Комисията /върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност: Положението на мигрантите в Либия (2017/3005(RSP))

Federica Mogherini (заместник-председател на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност) направи изявление.

Изказа се Dimitris Avramopoulos (член на Комисията).

Изказаха се: Santiago Fisas Ayxelà, от името на групата PPE, Elena Valenciano, от името на групата S&D, Jussi Halla-aho, от името на групата ECR, Sophia in 't Veld, от името на групата ALDE, Barbara Spinelli, от името на групата GUE/NGL, Judith Sargentini, от името на групата Verts/ALE, Mario Borghezio, от името на групата ENF, Knut Fleckenstein, Marek Jurek, Marie-Christine Vergiat и Barbara Lochbihler.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Lívia JÁRÓKA
Заместник-председател

Изказаха се: Gerolf Annemans, Pier Antonio Panzeri, Marina Albiol Guzmán, Péter Niedermüller, Inés Ayala Sender, Cécile Kashetu Kyenge и Miriam Dalli.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Marijana Petir, Juan Fernando López Aguilar, Notis Marias, Kateřina Konečná, Ana Gomes и Branislav Škripek.

Изказа се Dimitris Avramopoulos.

Разискването приключи.


17. Годишен доклад относно правата на човека и демокрацията по света през 2016 г. и политиката на Европейския съюз в тази област (разискване)

Доклад относно годишния доклад относно правата на човека и демокрацията по света през 2016 г. и политиката на Европейския съюз в тази област [2017/2122(INI)] - Комисия по външни работи. Докладчик: Godelieve Quisthoudt-Rowohl (A8-0365/2017)

Godelieve Quisthoudt-Rowohl представи доклада.

Изказа се Vytenis Povilas Andriukaitis (член на Комисията) от името на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност.

Изказаха се: Jordi Solé (докладчик по становището на комисията FEMM), Andrzej Grzyb, от името на групата PPE, Pier Antonio Panzeri, от името на групата S&D, Kazimierz Michał Ujazdowski, от името на групата ECR, Renate Weber, от името на групата ALDE, Miguel Urbán Crespo, от името на групата GUE/NGL, Barbara Lochbihler, от името на групата Verts/ALE, Cristian Dan Preda, Julie Ward, Bogdan Brunon Wenta, Francisco Assis, Eduard Kukan, Andrea Bocskor, Adam Szejnfeld, László Tőkés и Anna Záborská.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Notis Marias и Kateřina Konečná.

Изказаха се: Vytenis Povilas Andriukaitis и Godelieve Quisthoudt-Rowohl.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 13.6 от протокола от 13.12.2017 г.


18. Хонконг - 20 години след предаването му на Китай (разискване)

Доклад относно препоръката на Европейския парламент до Съвета, Комисията и заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност относно Хонконг - 20 години след предаването му на Китай [2017/2204(INI)] - Комисия по външни работи. Докладчик: Alyn Smith (A8-0382/2017)

Alyn Smith представи доклада.

Изказа се Vytenis Povilas Andriukaitis (член на Комисията) от името на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност.

Изказаха се: Dubravka Šuica, от името на групата PPE, Tonino Picula, от името на групата S&D, Bas Belder, от името на групата ECR, и Martin Schirdewan, от името на групата GUE/NGL.

Изказаха се: Vytenis Povilas Andriukaitis и Alyn Smith.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 13.7 от протокола от 13.12.2017 г.


19. Възражение срещу акт за изпълнение: Употреба на фосфорна киселина — фосфати — ди-, три- и полифосфати (Е 338-452) в замразени вертикални месни шишове (разискване)

Предложение за резолюция, внесено от комисията ENVI, съгласно член 106, параграфи 2 и 3 и параграф 4, буква в) от Правилника за дейността, относно проекта на регламент на Комисията за изменение на приложение II към Регламент (ЕО) № 1333/2008 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на употребата на фосфорна киселина — фосфати — ди- три- и полифосфати (E 338-452) в замразени вертикални месни шишове (D052941/02 - 2017/2920(RPS)) (B8-0666/2017) - Компетентни членове на ЕП: Christel Schaldemose и Bart Staes

Christel Schaldemose и Bart Staes (компетентни членове на ЕП) представиха предложението за резолюция.

Изказа се Vytenis Povilas Andriukaitis (член на Комисията).

Изказаха се: Renate Sommer, от името на групата PPE, Susanne Melior, от името на групата S&D, Kateřina Konečná, от името на групата GUE/NGL, Angelo Ciocca, от името на групата ENF, Esther Herranz García, Alojz Peterle, Michaela Šojdrová, Ivo Belet и Lukas MandlLukas Mandl.

Изказа се Vytenis Povilas Andriukaitis.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 13.2 от протокола от 13.12.2017 г.


20. Дневен ред на следващото заседание

Дневният ред на следващото заседание беше определен (документ „Дневен ред“ PE 614.777/OJME).


21. Закриване на заседанието

Заседанието беше закрито в 0.13 ч.

Klaus Welle

Ramón Luis Valcárcel Siso

генерален секретар

заместник-председател


ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК

Присъстващи:

Adaktusson, Адемов, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Albrecht, Али, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Бареков, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bergeron, Bettini, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buda, Bullmann, Bullock, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Chinnici, Chountis, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comi, Corazza Bildt, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, Deß, Deutsch, Deva, Diaconu, Didier, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Durand, Джамбазки, Eck, Ehler, Eickhout, Elissen, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Fisas Ayxelà, Fjellner, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guillaume, Gutiérrez Prieto, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hirsch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Хюсменова, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, James, Jamet, Járóka, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Klinz, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Kouloglou, Курумбашев, Kovács, Ковачев, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyrkos, Kyrtsos, Кючюк, Lalonde, Lamassoure, Lambert, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Le Pen, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Малинов, Maltese, Mamikins, Mandl, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Matthews, Maullu, Maurel, Mavrides, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Metsola, Meuthen, Michel, Michels, Михайлова, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Mobarik, Moi, Molnár, Monot, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Nagtegaal, Nagy, Nart, Неков, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Новаков, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Padar, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Palmer, Panzeri, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Parker, Paşcu, Patriciello, Pavel, Payne, Pedicini, Peillon, Peterle, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Пирински, Pitera, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Popa, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Радев, Radoš, Radtke, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Maria João, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schlein, Schmidt, Schöpflin, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Spinelli, Spyraki, Staes, Станишев, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Urbán Crespo, Urtasun, Уручев, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vieu, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Waitz, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wierinck, Wikström, Winkler Hermann, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zahradil, Zala, Zammit Dimech, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Извинени:

Boutonnet, Buchner, Campbell Bannerman, Coelho, Crowley, Guerrero Salom, Händel, Karlsson, Lange, McClarkin, Майдел, Messerschmidt, Punset, Rodríguez-Piñero Fernández, Rübig, Scholz, Takkula, Winkler Iuliu


Приложение 1 - Подновяване на мандата на председателя на Единния съвет за преструктуриране

СПИСЪК НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП, УЧАСТВАЛИ В ГЛАСУВАНЕТО

ALDE:
Ali, Arthuis, Auštrevičius, van Baalen, Bearder, Becerra Basterrechea, Bilbao Barandica, Calvet Chambon, Cavada, Charanzová, Cornillet, Deprez, Diaconu, Dlabajová, Federley, Gerbrandy, Giménez Barbat, Goerens, Griesbeck, Grigule-Pēterse, Harkin, Hirsch, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jakovčić, Ježek, Kallas, Klinz, Kyuchyuk, Lalonde, Løkkegaard, Marinho e Pinto, Mazuronis, Meissner, Michel, Mihaylova, van Miltenburg, Mlinar, Müller, Nagtegaal, Nart, Nicolai, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Radoš, Riquet, Rochefort, Rohde, Schaake, Selimovic, Telička, Toom, Tremosa i Balcells, Uspaskich, Vajgl, Vautmans, Verhofstadt, Weber Renate, Wierinck, Wikström

ECR:
Ashworth, Barekov, Bashir, Belder, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalton, Demesmaeker, Deva, Dzhambazki, Flack, Foster, Fotyga, Fox, Gericke, Girling, Gosiewska, Halla-aho, Hannan, Hoc, Jurek, Kamall, Karim, Karski, Kłosowski, Kölmel, Kuźmiuk, Legutko, Lucke, Macovei, Marias, Matthews, Nicholson, Ożóg, Piecha, Piotrowski, Poręba, Ruohonen-Lerner, Sernagiotto, Škripek, Starbatty, Stevens, Sulík, Swinburne, Tannock, Tomaševski, Tomašić, Tošenovský, Trebesius, Ujazdowski, Van Bossuyt, Van Orden, Vistisen, Wiśniewska, Zahradil, Zīle, Žitňanská, Złotowski

EFDD:
Adinolfi, Agea, Agnew, Aiuto, Aker, Arnott, Batten, Bergeron, Borrelli, Bullock, Carver, Castaldo, Coburn, Collins, Corrao, D'Amato, (The Earl of) Dartmouth, D'Ornano, Etheridge, Evi, Farage, Ferrara, Gill Nathan, Meuthen, Moi, Montel, O'Flynn, Paksas, Parker, Payne, Pedicini, Philippot, Reid, Seymour, Tamburrano, Valli, Zullo

ENF:
Annemans, Arnautu, Atkinson, Bilde, Bizzotto, Borghezio, Ciocca, Elissen, Ferrand, Fontana, Goddyn, de Graaff, Jamet, Kappel, Lebreton, Lechevalier, Loiseau, Martin Dominique, Marusik, Mélin, Monot, Obermayr, Salvini, Schaffhauser, Stuger, Troszczynski, Vilimsky, Zijlstra, Żółtek

GUE/NGL:
Anderson Martina, Benito Ziluaga, Björk, Boylan, Carthy, Chountis, Chrysogonos, Eck, Ernst, Ferreira, Flanagan, Forenza, González Peñas, Hadjigeorgiou, Hazekamp, de Jong, Juaristi Abaunz, Kohlíček, Konečná, Kouloglou, Kuneva, Le Hyaric, López Bermejo, Lösing, Maltese, Maštálka, Michels, Mineur, Ní Riada, Omarjee, Papadimoulis, Pimenta Lopes, Sakorafa, Sánchez Caldentey, Schirdewan, Senra Rodríguez, Spinelli, Sylikiotis, Torres Martínez, Urbán Crespo, Vallina, Vergiat, Viegas, Vieu, Zimmer

NI:
Balczó, Chauprade, Dodds, Epitideios, Fountoulis, Gollnisch, James, Korwin-Mikke, Le Pen, Papadakis Konstantinos, Saryusz-Wolski, Sonneborn, Synadinos, Voigt, Woolfe, Zarianopoulos

PPE:
Adaktusson, Ademov, Alliot-Marie, Andrikienė, Arimont, Ayuso, Bach, Balz, Becker, Bendtsen, Böge, Bogovič, Brok, Buda, Buşoi, Cadec, van de Camp, Caspary, del Castillo Vera, Cesa, Christoforou, Cicu, Cirio, Clune, Collin-Langen, Comi, Corazza Bildt, Csáky, Danjean, Dantin, Dati, Delahaye, Deli, Deß, Deutsch, Didier, Dorfmann, Ehler, Engel, Erdős, Estaràs Ferragut, Faria, Ferber, Fernandes, Fisas Ayxelà, Fjellner, Florenz, Gahler, Gál, Gambús, Gardini, González Pons, de Grandes Pascual, Gräßle, Grossetête, Grzyb, Hayes, Herranz García, Hetman, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Hortefeux, Hübner, Iturgaiz, Jahr, Járóka, Jazłowiecka, Jiménez-Becerril Barrio, Joulaud, Juvin, Kalinowski, Kalniete, Kariņš, Kefalogiannis, Kelam, Kelly, Koch, Kósa, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Kuhn, Kukan, Kyrtsos, Lamassoure, Langen, Lavrilleux, Lenaers, Lewandowski, Liese, Lins, Lope Fontagné, López-Istúriz White, Łukacijewska, McAllister, Maletić, Malinov, Mandl, Mănescu, Mann, Marinescu, Martusciello, Matera, Mato, Melo, Millán Mon, Monteiro de Aguiar, Morano, Morin-Chartier, Mureşan, Muselier, Nagy, Niebler, Niedermayer, van Nistelrooij, Novakov, Olbrycht, Pabriks, Patriciello, Peterle, Petir, Pieper, Pietikäinen, Pitera, Pogliese, Polčák, Ponga, Pospíšil, Preda, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radtke, Rangel, Reding, Ribeiro, Rolin, Rosati, Ruas, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sander, Sarvamaa, Saudargas, Schmidt, Schöpflin, Schulze, Schwab, Siekierski, Sógor, Šojdrová, Sommer, Spyraki, Štefanec, Štětina, Stolojan, Šulin, Svoboda, Szájer, Szejnfeld, Thun und Hohenstein, Tolić, Tomc, Ţurcanu, Urutchev, Vaidere, Valcárcel Siso, Vandenkendelaere, Verheyen, Virkkunen, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Weber Manfred, Wenta, Wieland, Winkler Hermann, Záborská, Zammit Dimech, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zovko, Zver

S&D:
Aguilera García, Anderson Lucy, Andrieu, Arena, Assis, Ayala Sender, Balas, Balčytis, Bayet, Benifei, Beňová, Berès, Bettini, Blanco López, Blinkevičiūtė, Borzan, Boştinaru, Brannen, Bresso, Briano, Bullmann, Cabezón Ruiz, Caputo, Chinnici, Cofferati, Corbett, Costa, Cozzolino, Dalli, Dance, Dăncilă, Danti, De Castro, Delvaux, De Monte, Denanot, Drăghici, Ertug, Fajon, Fernández, Fleckenstein, Freund, Frunzulică, Gardiazabal Rubial, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill Neena, Giuffrida, Gomes, Grammatikakis, Grapini, Graswander-Hainz, Griffin, Gualtieri, Guillaume, Gutiérrez Prieto, Hedh, Hoffmann, Honeyball, Howarth, Ivan, Jaakonsaari, Jáuregui Atondo, Jongerius, Kadenbach, Kaili, Kammerevert, Kaufmann, Keller Jan, Khan, Kirton-Darling, Kofod, Kohn, Köster, Kouroumbashev, Krehl, Kumpula-Natri, Kyenge, Kyrkos, Leinen, Liberadzki, Lietz, López, Ludvigsson, Łybacka, McAvan, Mamikins, Maňka, Manscour, Martin Edouard, Maurel, Mavrides, Mayer Alex, Melior, Mizzi, Molnár, Moody, Moraes, Morgano, Mosca, Nekov, Neuser, Nica, Niedermüller, Nilsson, Noichl, Padar, Palmer, Panzeri, Papadakis Demetris, Paşcu, Pavel, Peillon, Picierno, Picula, Piri, Pirinski, Pittella, Poc, Poche, Popa, Post, Preuß, Regner, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Rozière, Sant, dos Santos, Sârbu, Sassoli, Schaldemose, Schlein, Schuster, Sehnalová, Serrão Santos, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Smolková, Stanishev, Steinruck, Szanyi, Tănăsescu, Tang, Țapardel, Tarabella, Thomas, Toia, Ulvskog, Valenciano, Van Brempt, Vaughan, Viotti, Ward, Weidenholzer, von Weizsäcker, Werner, Westphal, Wölken, Zala, Zanonato, Zemke, Zoffoli, Zorrinho

Verts/ALE:
Affronte, Albrecht, Andersson, Auken, Bové, Bütikofer, Cramer, Dalunde, Delli, Durand, Eickhout, Engström, Giegold, Harms, Häusling, Hautala, Heubuch, Hudghton, Jadot, Jávor, Joly, Keller Ska, Lambert, Lamberts, Lochbihler, Marcellesi, Reda, Reimon, Reintke, Rivasi, Ropė, Sargentini, Scott Cato, Škrlec, Smith, Solé, Šoltes, Staes, Tarand, Terricabras, Turmes, Urtasun, Valero, Vana, Waitz, Ždanoka.

Правна информация - Политика за поверителност