Seznam 
Zápis
PDF 271kWORD 82k
Úterý, 12. prosince 2017 - Štrasburk
1.Zahájení denního zasedání
 2.Zpráva o vyšetřování praní peněz, vyhýbání se daňovým povinnostem a daňových úniků (rozprava)
 3.Členství ve výborech
 4.Prodloužení doby trvání Evropského fondu pro strategické investice ***I (rozprava)
 5.Hlasování
  
5.1.Udržitelné řízení vnějšího rybářského loďstva ***II (hlasování)
  
5.2.Změny některých nařízení v oblasti zemědělství a rozvoje venkova ***I (hlasování)
  
5.3.Systém EU pro obchodování s emisemi (EU ETS): pokračující platnost stávajících omezení rozsahu činností v oblasti letectví a příprava provádění celosvětového tržního opatření od roku 2021 ***I (hlasování)
  
5.4.Prodloužení doby trvání Evropského fondu pro strategické investice ***I (hlasování)
  
5.5.Rozhodnutí zahájit interinstitucionální jednání: Pravidla pro výkon autorského práva a práv s ním souvisejících, jež se použijí na některá online vysílání vysílacích organizací a přenosy vysílání televizních a rozhlasových pořadů ***I (hlasování)
  
5.6.Žádost o ochranu výsad a imunit, kterých požívá Eleonora Forenzová (hlasování)
  
5.7.Žádost, aby byla Ingeborg Gräßleová zbavena imunity (hlasování)
  
5.8.Cla na dovoz některých produktů pocházejících ze Spojených států amerických ***I (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)
  
5.9.Dohoda o letecké dopravě mezi EU a USA *** (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)
  
5.10.Dohoda mezi EU a Švýcarskem o propojení jejich systémů obchodování s emisemi skleníkových plynů *** (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)
  
5.11.Dohoda o posíleném partnerství a spolupráci mezi EU a Kazachstánem (souhlas) *** (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)
  
5.12.Dohoda o posíleném partnerství a spolupráci mezi EU a Kazachstánem (usnesení) (hlasování)
  
5.13.Prodloužení funkčního období předsedkyně Jednotného výboru pro řešení krizíí * (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)
  
5.14.Zpráva o občanství EU pro rok 2017: Posílení práv občanů v Unii demokratické změny (hlasování)
  
5.15.Směrem ke strategii v oblasti digitálního obchodu (hlasování)
 6.Vysvětlení hlasování
 7.Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat
 8.Pokračování denního zasedání
 9.Schválení zápisu z předchozího denního zasedání
 10.Situace v Afghánistánu (rozprava)
 11.Situace Rohingyů (rozprava)
 12.Výroční zpráva o provádění společné bezpečnostní a obranné politiky – Výroční zpráva o provádění společné zahraniční a bezpečnostní politiky – Stálá strukturovaná spolupráce (PESCO) – zahájení nové kapitoly v evropské bezpečnostní a obranné politice (rozprava)
 13.Akty v přenesené pravomoci (čl. 105 odst. 6 jednacího řádu)
 14.Dohoda s Íránem o jaderném programu (rozprava)
 15.Oznámení prezidenta USA Trumpa o uznání Jeruzaléma za hlavní město Izraele (rozprava)
 16.Situace migrantů v Libyi (rozprava)
 17.Výroční zpráva o lidských právech a demokracii ve světě v roce 2016 a politika EU v této oblasti (rozprava)
 18.Hongkong 20 let po předání (rozprava)
 19.Námitka vůči prováděcímu aktu: Použití kyseliny fosforečné, fosforečnanů, di-, tri- a polyfosforečnanů (E 338–452) ve zmrazených masných homolích pro vertikální grilování (rozprava)
 20.Pořad jednání příštího denního zasedání
 21.Ukončení denního zasedání
 PREZENČNÍ LISTINA
 Příloha 1 – Prodloužení funkčního období předsedkyně Jednotného výboru pro řešení krizíí


PŘEDSEDNICTVÍ: Pavel TELIČKA
místopředseda

1. Zahájení denního zasedání

Denní zasedání bylo zahájeno v 9:05.


2. Zpráva o vyšetřování praní peněz, vyhýbání se daňovým povinnostem a daňových úniků (rozprava)

Zpráva o vyšetřování praní peněz, vyhýbání se daňovým povinnostem a daňových úniků [2017/2013(INI)] - Vyšetřovací výbor pro prošetření údajných porušení a nesprávného úředního postupu při uplatňování právních předpisů Unie v souvislosti s praním peněz, vyhýbáním se daňovým povinnostem a daňovými úniky. Zpravodajové: Petr Ježek a Jeppe Kofod (A8-0357/2017)

Petr Ježek a Jeppe Kofod uvedli zprávu.

Vystoupil Pierre Moscovici (člen Komise).

Vystoupili: Luděk Niedermayer za skupinu PPE, Peter Simon za skupinu S&D, Angel Dzhambazki za skupinu ECR, Maite Pagazaurtundúa Ruiz za skupinu ALDE, Miguel Urbán Crespo za skupinu GUE/NGL, Molly Scott Cato za skupinu Verts/ALE, Marco Valli za skupinu EFDD, Barbara Kappel za skupinu ENF, Sotirios Zarianopoulos – nezařazený poslanec, Dariusz Rosati, Ana Gomes, která rovněž odpověděla na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Nuno Melo, Bernd Lucke, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Peter Simon, Enrique Calvet Chambon, Matt Carthy, Sven Giegold, David Coburn, Mario Borghezio, Lampros Fountoulis, Werner Langen, Pervenche Berès, Pirkko Ruohonen-Lerner, který odmítl otázku, kterou zvednutím modré karty položil David Coburn, Patrick Le Hyaric, Eva Joly, která rovněž odpověděla na dvě otázky, které zvednutím modré karty položili David Coburn a Thomas Mann, Tom Vandenkendelaere, Sergio Gaetano Cofferati, Roberts Zīle, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil David Coburn, Ernest Urtasun, Markus Ferber, Evelyn Regner, José Manuel Fernandes, Hugues Bayet, Luis de Grandes Pascual, Ramón Jáuregui Atondo, Othmar Karas a Elly Schlein.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Lefteris Christoforou, Franc Bogovič a Nicola Caputo.

PŘEDSEDNICTVÍ: Sylvie GUILLAUME
místopředsedkyně

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Notis Marias, Kateřina Konečná, Georgios Epitideios, Romana Tomc, Monika Beňová, Ruža Tomašić, Takis Hadjigeorgiou, Milan Zver a Csaba Sógor.

Vystoupili: Pierre Moscovici, Petr Ježek a Jeppe Kofod.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 13.3 zápisu ze dne 13.12.2017.


3. Členství ve výborech

Předsedající obdržela od skupiny PPE následující žádost o jmenování:

výbor EMPL: Geoffroy Didier

Pokud do schválení zápisu z tohoto zasedání nebudou předloženy žádné námitky, bude toto jmenování považováno za schválené.


4. Prodloužení doby trvání Evropského fondu pro strategické investice ***I (rozprava)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1316/2013 a (EU) 2015/1017, pokud jde o prodloužení doby trvání Evropského fondu pro strategické investice, jakož i zavedení technických zlepšení daného fondu a Evropského centra pro investiční poradenství [COM(2016)0597 - C8-0375/2016 - 2016/0276(COD)] - Rozpočtový výbor - Hospodářský a měnový výbor. Zpravodajové: Udo Bullmann a José Manuel Fernandes (A8-0198/2017)

Udo Bullmann a José Manuel Fernandes uvedli zprávu.

Vystoupily: Eva Kaili (zpravodajka výboru ITRE) a Inés Ayala Sender (zpravodajka výboru TRAN).

Vystoupil Jyrki Katainen (místopředseda Komise).

Vystoupili: Mercedes Bresso (zpravodajka výboru REGI), Krzysztof Hetman (zpravodaj výboru EMPL), Eider Gardiazabal Rubial za skupinu S&D, Bernd Kölmel za skupinu ECR, Gérard Deprez za skupinu ALDE, Miguel Viegas za skupinu GUE/NGL, Bas Eickhout za skupinu Verts/ALE, Lefteris Christoforou za skupinu PPE, Marco Valli za skupinu EFDD, Zoltán Balczó – nezařazený poslanec, Theodor Dumitru Stolojan, Pervenche Berès, Zbigniew Kuźmiuk, Ramon Tremosa i Balcells, Liadh Ní Riada, David Coburn, André Elissen, Lambert van Nistelrooij, Roberto Gualtieri, Stanisław Ożóg, Gabriel Mato, Isabelle Thomas, Maria Spyraki, Pedro Silva Pereira, Romana Tomc, Daniele Viotti a Othmar Karas.

Vystoupili: Jyrki Katainen, Udo Bullmann a José Manuel Fernandes.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 5.4 zápisu ze dne 12.12.2017.

PŘEDSEDNICTVÍ: Ryszard CZARNECKI
místopředseda


5. Hlasování

Podrobné výsledky hlasování (pozměňovací návrhy, oddělené a dílčí hlasování atd.) budou zveřejněny v příloze „Výsledky hlasování“ zápisu.

Výsledky jmenovitého hlasování uvedené v příloze zápisu jsou k dispozici pouze v elektronické formě a lze je konzultovat na internetových stránkách Europarl.


5.1. Udržitelné řízení vnějšího rybářského loďstva ***II (hlasování)

Doporučení pro druhé čtení o postoji Rady v prvním čtení k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady o udržitelném řízení vnějšího rybářského loďstva a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1006/2008 [11382/2/2017 - C8-0358/2017 - 2015/0289(COD)] - Výbor pro rybolov. Zpravodajka: Linnéa Engström (A8-0374/2017)

(většina hlasů všech poslanců Parlamentu)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 1)

POSTOJ RADY

prohlášen za schválený (P8_TA(2017)0475)


5.2. Změny některých nařízení v oblasti zemědělství a rozvoje venkova ***I (hlasování)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie a kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1305/2013, (EU) č. 1306/2013, (EU) č. 1307/2013, (EU) č. 1308/2013 a (EU) č. 652/2014 [COM(2016)0605 - C8-0404/2017 - 2016/0282B(COD)] - Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova. Zpravodaj: Albert Deß (A8-0380/2017)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 2)

NÁVRH KOMISE a POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

PŘEDBĚŽNÁ DOHODA

schválen (P8_TA(2017)0476)


5.3. Systém EU pro obchodování s emisemi (EU ETS): pokračující platnost stávajících omezení rozsahu činností v oblasti letectví a příprava provádění celosvětového tržního opatření od roku 2021 ***I (hlasování)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění směrnice 2003/87/ES, aby dále platila stávající omezení rozsahu činností v oblasti letectví a aby se připravilo provádění celosvětového tržního opatření od roku 2021 [COM(2017)0054 - C8-0028/2017 - 2017/0017(COD)] - Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin. Zpravodajka: Julie Girling (A8-0258/2017)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 3)

NÁVRH KOMISE a POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

PŘEDBĚŽNÁ DOHODA

schválen (P8_TA(2017)0477)


5.4. Prodloužení doby trvání Evropského fondu pro strategické investice ***I (hlasování)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1316/2013 a (EU) 2015/1017, pokud jde o prodloužení doby trvání Evropského fondu pro strategické investice, jakož i zavedení technických zlepšení daného fondu a Evropského centra pro investiční poradenství [COM(2016)0597 - C8-0375/2016 - 2016/0276(COD)] - Rozpočtový výbor - Hospodářský a měnový výbor. Zpravodajové: Udo Bullmann a José Manuel Fernandes (A8-0198/2017)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 4)

NÁVRH KOMISE a POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

PŘEDBĚŽNÁ DOHODA

schválen (P8_TA(2017)0478)


5.5. Rozhodnutí zahájit interinstitucionální jednání: Pravidla pro výkon autorského práva a práv s ním souvisejících, jež se použijí na některá online vysílání vysílacích organizací a přenosy vysílání televizních a rozhlasových pořadů ***I (hlasování)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví pravidla pro výkon autorského práva a práv s ním souvisejících, jež se použijí na některá online vysílání vysílacích organizací a přenosy vysílání televizních a rozhlasových pořadů [COM(2016)0594 - C8-0384/2016 - 2016/0284(COD)] - Výbor pro právní záležitosti. Zpravodaj: Tiemo Wölken (A8-0378/2017)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 5)

ROZHODNUTÍ ZAHÁJIT INTERINSTITUCIONÁLNÍ JEDNÁNÍ

schválen

Vystoupení

Před hlasováním Tiemo Wölken (zpravodaj) a Angelika Niebler.

Tiemo Wölken po hlasování a aby s ohledem na jeho výsledek požádal, aby bylo jeho jméno ze zprávy staženo, a Virginie Rozière.


5.6. Žádost o ochranu výsad a imunit, kterých požívá Eleonora Forenzová (hlasování)

Zpráva o žádosti o ochranu výsad a imunit, kterých požívá Eleonora Forenzová [2017/2199(IMM)] - Výbor pro právní záležitosti. Zpravodaj: Gilles Lebreton (A8-0398/2017)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 6)

NÁVRH ROZHODNUTÍ

přijat (P8_TA(2017)0479)


5.7. Žádost, aby byla Ingeborg Gräßleová zbavena imunity (hlasování)

Zpráva o žádosti, aby byla Ingeborg Gräßleová zbavena imunity [2017/2220(IMM)] - Výbor pro právní záležitosti. Zpravodaj: Jean-Marie Cavada (A8-0397/2017)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 7)

NÁVRH ROZHODNUTÍ

přijat (P8_TA(2017)0480)


5.8. Cla na dovoz některých produktů pocházejících ze Spojených států amerických ***I (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)

Zpráva o pozměněném návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o dodatečném clu na dovoz některých produktů pocházejících ze Spojených států amerických (kodifikované znění) [COM(2017)0361 - C8-0226/2017 - 2014/0175(COD)] - Výbor pro právní záležitosti. Zpravodaj: Jiří Maštálka (A8-0331/2017)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 8)

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat jediným hlasováním (P8_TA(2017)0481)


5.9. Dohoda o letecké dopravě mezi EU a USA *** (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)

Doporučení k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření dohody o letecké dopravě mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na jedné straně a Spojenými státy americkými na druhé straně [13419/2016 - C8-0100/2017 - 2006/0058(NLE)] - Výbor pro dopravu a cestovní ruch. Zpravodajka: Theresa Griffin (A8-0376/2017)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 9)

NÁVRH ROZHODNUTÍ RADY

přijat jediným hlasováním (P8_TA(2017)0482)

Parlament schválil uzavření dohody.


5.10. Dohoda mezi EU a Švýcarskem o propojení jejich systémů obchodování s emisemi skleníkových plynů *** (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)

Doporučení k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření dohody mezi Evropskou unií a Švýcarskou konfederací o propojení jejich systémů obchodování s emisemi skleníkových plynů [13076/2017 - C8-0415/2017 - 2017/0193(NLE)] - Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin. Zpravodaj: Christofer Fjellner (A8-0386/2017)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 10)

NÁVRH ROZHODNUTÍ RADY

přijat jediným hlasováním (P8_TA(2017)0483)

Parlament schválil uzavření dohody.


5.11. Dohoda o posíleném partnerství a spolupráci mezi EU a Kazachstánem (souhlas) *** (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)

Doporučení k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Dohody o posíleném partnerství a spolupráci mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na straně jedné a Republikou Kazachstán na straně druhé jménem Unie [12409/2016 - C8-0469/2016 - 2016/0166(NLE)] - Výbor pro zahraniční věci. Zpravodajka: Liisa Jaakonsaari (A8-0325/2017)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 11)

NÁVRH ROZHODNUTÍ RADY

přijat jediným hlasováním (P8_TA(2017)0484)

Parlament schválil uzavření dohody.


5.12. Dohoda o posíleném partnerství a spolupráci mezi EU a Kazachstánem (usnesení) (hlasování)

Zpráva obsahující návrh nelegislativního usnesení o návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Dohody o posíleném partnerství a spolupráci mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Republikou Kazachstán na straně druhé [2017/2035(INI)] - Výbor pro zahraniční věci. Zpravodajka: Liisa Jaakonsaari (A8-0335/2017)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 12)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2017)0485)


5.13. Prodloužení funkčního období předsedkyně Jednotného výboru pro řešení krizíí * (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)

Zpráva o návrhu Komise na prodloužení funkčního období předsedkyně Jednotného výboru pro řešení krizí [N8-0092/2017 - C8-0425/2017 - 2017/0901(NLE)] - Hospodářský a měnový výbor. Zpravodaj: Roberto Gualtieri (A8-0393/2017)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 13)
(tajné hlasování)
Seznam poslanců, kteří se účastnili hlasování, je přílohou tohoto zápisu (příloha 1 zápisu ze dne 12.12.2017)

NÁVRH ROZHODNUTÍ

přijat jediným hlasováním (P8_TA(2017)0486)


5.14. Zpráva o občanství EU pro rok 2017: Posílení práv občanů v Unii demokratické změny (hlasování)

Zpráva o občanství EU pro rok 2017: Posílení práv občanů v Unii demokratické změny [2017/2069(INI)] - Petiční výbor. Zpravodajka: Beatriz Becerra Basterrechea (A8-0385/2017)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 14)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2017)0487)


5.15. Směrem ke strategii v oblasti digitálního obchodu (hlasování)

Zpráva na téma „Směrem ke strategii v oblasti digitálního obchodu“ [2017/2065(INI)] - Výbor pro mezinárodní obchod. Zpravodajka: Marietje Schaake (A8-0384/2017)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 15)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2017)0488)


6. Vysvětlení hlasování

Písemná vysvětlení hlasování:

Písemná vysvětlení hlasování podaná podle článku 183 jednacího řádu se umístí na stránkách poslanců na internetových stránkách Parlamentu.

Ústní vysvětlení hlasování:

zpráva Albert Deß - A8-0380/2017
Estefanía Torres Martínez a Momchil Nekov

zpráva Julie Girling - A8-0258/2017
Diane James a Seán Kelly

zpráva Udo Bullmann a José Manuel Fernandes - A8-0198/2017
Seán Kelly, Notis Marias, Ivana Maletić, Paloma López Bermejo a Thomas Mann

zpráva Beatriz Becerra Basterrechea - A8-0385/2017
Rory Palmer, Tatjana Ždanoka, Diane James a Adam Szejnfeld

zpráva Marietje Schaake - A8-0384/2017
Jude Kirton-Darling.


7. Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat

Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat jsou uvedeny na internetových stránkách Europarl, „Plenární zasedání“, „Hlasování“, „Výsledky hlasování“ (Výsledky jmenovitého hlasování). V tištěné formě jsou součástí přílohy „Výsledky jmenovitého hlasování“.

Elektronická forma na internetových stránkách Europarl bude pravidelně aktualizována po dobu nejvýše dvou týdnů po dni, kdy se konalo hlasování.

Po uplynutí této lhůty bude seznam oprav hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat uzavřen tak, aby mohl být přeložen a zveřejněn v Úředním věstníku.

(Denní zasedání bylo přerušeno v 12:59.)


PŘEDSEDNICTVÍ: Ioan Mircea PAŞCU
místopředseda

8. Pokračování denního zasedání

Denní zasedání pokračovalo v 15:00.


9. Schválení zápisu z předchozího denního zasedání

Zápis z předchozího denního zasedání byl schválen.

°
° ° °

Nepřítomnost Ignazia Corray na denních zasedáních dne 26. října 2015 a 1. března 2017 byla omluvena.

Ignazio Corrao oznámil, že ačkoli byl přítomen na denních zasedáních ve dnech 25. února 2015, 14. prosince 2015, 24. února 2016, 25. května 2016 a 16. ledna 2017, jeho jméno není uvedeno na prezenční listině.


10. Situace v Afghánistánu (rozprava)

Prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku: Situace v Afghánistánu (2017/2932(RSP))

Christos Stylianides (člen Komise) učinil prohlášení jménem místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku.

Vystoupili: Tunne Kelam za skupinu PPE, Ana Gomes za skupinu S&D, Charles Tannock za skupinu ECR, Petras Auštrevičius za skupinu ALDE, Sabine Lösing za skupinu GUE/NGL, Bodil Valero za skupinu Verts/ALE, Fabio Massimo Castaldo za skupinu EFDD, Jean-Luc Schaffhauser za skupinu ENF, Jaromír Štětina, Pina Picierno, Patricia Lalonde, James Carver, Lars Adaktusson, Doru-Claudian Frunzulică, Laima Liucija Andrikienė a Boris Zala.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Notis Marias, Hilde Vautmans, Takis Hadjigeorgiou, Ignazio Corrao, Eleftherios Synadinos, Malin Björk a Georgios Epitideios.

Vystoupil Christos Stylianides.

Návrhy usnesení, které budou předloženy podle čl. 123 odst. 2 jednacího řádu, budou oznámeny později.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 8.5 zápisu ze dne 14.12.2017.


11. Situace Rohingyů (rozprava)

Prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku: Situace Rohingyů (2017/2973(RSP))

Federica Mogherini (místopředsedkyně Komise, vysoká představitelka Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku) učinila prohlášení.

Vystoupili: Werner Langen za skupinu PPE, Soraya Post za skupinu S&D, Amjad Bashir za skupinu ECR, Urmas Paet za skupinu ALDE, Younous Omarjee za skupinu GUE/NGL, Barbara Lochbihler za skupinu Verts/ALE, James Carver za skupinu EFDD, Jeroen Lenaers, Linda McAvan, Mark Demesmaeker, Jean Lambert, Ignazio Corrao, László Tőkés, Wajid Khan, Sajjad Karim, Eduard Kukan, Ismail Ertug, Notis Marias, Joachim Zeller a Neena Gill.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Jiří Pospíšil, Hilde Vautmans, Takis Hadjigeorgiou, Fabio Massimo Castaldo, José Inácio Faria a Csaba Sógor.

Vystoupila Federica Mogherini.

PŘEDSEDNICTVÍ: David-Maria SASSOLI
místopředseda

Návrhy usnesení předložené v souladu s čl. 123 odst. 2 jednacího řádu na závěr rozpravy:

—   Ryszard Czarnecki, Charles Tannock a Jadwiga Wiśniewska za skupinu ECR o situaci Rohingyů (2017/2973(RSP)) (B8-0668/2017);

—   Urmas Paet, Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans a Cecilia Wikström za skupinu ALDE o situaci Rohingyů (2017/2973(RSP)) (B8-0669/2017);

—   Cristian Dan Preda, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, David McAllister, Sandra Kalniete, Werner Langen, Tokia Saïfi, Mairead McGuinness, Jeroen Lenaers, Anna Maria Corazza Bildt, Lars Adaktusson, Lorenzo Cesa a Daniel Caspary za skupinu PPE o situaci Rohingyů (2017/2973(RSP)) (B8-0670/2017);

—   Rolandas Paksas, Isabella Adinolfi, Fabio Massimo Castaldo a Ignazio Corrao za skupinu EFDD o situaci Rohingyů (2017/2973(RSP)) (B8-0671/2017);

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru a Soraya Post za skupinu S&D o situaci Rohingyů (2017/2973(RSP)) (B8-0672/2017);

—   Barbara Lochbihler, Jordi Solé, Igor Šoltes a Judith Sargentini za skupinu Verts/ALE o situaci Rohingyů (2017/2973(RSP)) (B8-0673/2017);

—   Younous Omarjee, Marie-Christine Vergiat, Patrick le Hyaric, Sofia Sakorafa, Merja Kyllönen, Lola Sanchez Caldentey, Josu Juaristi Abaunz, Marisa Matias, Dimitris Papadimoulis, Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou, Javier Couso Permuy, Marina Albiol, Tania Gonzalez Peñas, Estefania Torres Martinez, Xabier Benito Ziluaga a Miguel Urbán Crespo za skupinu GUE/NGL o Myanmaru/Barmě: situace Rohingyů (2017/2973(RSP)) (B8-0674/2017).

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 8.6 zápisu ze dne 14.12.2017.


12. Výroční zpráva o provádění společné bezpečnostní a obranné politiky – Výroční zpráva o provádění společné zahraniční a bezpečnostní politiky – Stálá strukturovaná spolupráce (PESCO) – zahájení nové kapitoly v evropské bezpečnostní a obranné politice (rozprava)

Zpráva o výroční zprávě o provádění společné bezpečnostní a obranné politiky [2017/2123(INI)] - Výbor pro zahraniční věci. Zpravodaj: Michael Gahler (A8-0351/2017)

Zpráva o výroční zprávě o provádění společné zahraniční a bezpečnostní politiky [2017/2121(INI)] - Výbor pro zahraniční věci. Zpravodaj: David McAllister (A8-0350/2017)

Prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku: Stálá strukturovaná spolupráce (PESCO) – zahájení nové kapitoly v evropské bezpečnostní a obranné politice (2017/3004(RSP))

David McAllister a Michael Gahler uvedli zprávy.

Federica Mogherini (místopředsedkyně Komise, vysoká představitelka Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku) učinila prohlášení.

Vystoupili: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra za skupinu PPE, Victor Boştinaru za skupinu S&D, Charles Tannock za skupinu ECR, Jozo Radoš za skupinu ALDE, Sabine Lösing za skupinu GUE/NGL, Bodil Valero za skupinu Verts/ALE, Florian Philippot za skupinu EFDD, Nicolas Bay za skupinu ENF, Georgios Epitideios – nezařazený poslanec, Arnaud Danjean, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Bill Etheridge, Elena Valenciano, Geoffrey Van Orden, Johannes Cornelis van Baalen, Bronis Ropė, James Carver, Janice Atkinson, Janusz Korwin-Mikke, Julia Pitera, Knut Fleckenstein, Zdzisław Krasnodębski, Hilde Vautmans, která rovněž odpověděla na otázku, kterou zvednutím modré karty položil James Carver, Bill Etheridge, Michał Marusik, Konstantinos Papadakis, Michèle Alliot-Marie, Janusz Zemke, Bernd Kölmel, Urmas Paet a Marcus Pretzell.

PŘEDSEDNICTVÍ: Heidi HAUTALA
místopředsedkyně

Vystoupili: Eleftherios Synadinos, Eduard Kukan, Tonino Picula, Marek Jurek, Francisco José Millán Mon, Clare Moody, Dubravka Šuica, Marita Ulvskog, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Patrizia Toia, Jaromír Štětina, Jonás Fernández, Tunne Kelam, Ana Gomes, Laima Liucija Andrikienė, Arne Lietz a Željana Zovko.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Henna Virkkunen, Jean-Paul Denanot, Arne Gericke, Javier Couso Permuy, Andrzej Grzyb, Costas Mavrides, Luke Ming Flanagan, Andor Deli, Tibor Szanyi a Ivica Tolić.

Vystoupili: Federica Mogherini, Michael Gahler a David McAllister.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 13.4 a bod 13.5 zápisu ze dne 13.12.2017.


13. Akty v přenesené pravomoci (čl. 105 odst. 6 jednacího řádu)

Předsedající připomněla, že doporučení výboru ECON nevyslovit námitku k nařízení Komise v přenesené pravomoci (C(2017)07684 - 2017/2979(DEA)) (B8-0667/2017) bylo oznámeno na plenárním zasedání v pondělí 11. prosince 2017 (bod 10 zápisu ze dne 11.12.2017).

Proti tomuto doporučení nebyla vyslovena žádná námitka ve lhůtě dvaceti čtyř hodin stanovené čl. 105 odst. 6 jednacího řádu.

Doporučení se tudíž považuje za schválené a zveřejní se v textech přijatých na zítřejším denním zasedání 13. prosince 2017.


14. Dohoda s Íránem o jaderném programu (rozprava)

Prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku: Dohoda s Íránem o jaderném programu (2017/2972(RSP))

Federica Mogherini (místopředsedkyně Komise, vysoká představitelka Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku) učinila prohlášení.

Vystoupili: Cristian Dan Preda za skupinu PPE, Victor Boştinaru za skupinu S&D, Charles Tannock za skupinu ECR, Marietje Schaake za skupinu ALDE, Sofia Sakorafa za skupinu GUE/NGL, a Jordi Solé za skupinu Verts/ALE.

PŘEDSEDNICTVÍ: Ryszard CZARNECKI
místopředseda

Vystoupili: Fabio Massimo Castaldo za skupinu EFDD, Franz Obermayr za skupinu ENF, Udo Voigt – nezařazený poslanec, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Knut Fleckenstein, Bas Belder, Michèle Rivasi, James Carver, Lampros Fountoulis, David McAllister, Josef Weidenholzer, Anders Primdahl Vistisen, Janusz Lewandowski, Francisco Assis, Jan Zahradil, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Arnaud Danjean, Elmar Brok, Flavio Zanonato, Mark Demesmaeker, Arnaud Danjean, Ana Gomes, Tunne Kelam a Francisco José Millán Mon.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Jiří Pospíšil, Hilde Vautmans, Laima Liucija Andrikienė, Takis Hadjigeorgiou, José Inácio Faria a Milan Zver.

PŘEDSEDNICTVÍ: David-Maria SASSOLI
místopředseda

Zvednutím ruky se o slovo přihlásila Marijana Petir.

Vystoupila Federica Mogherini.

Rozprava skončila.


15. Oznámení prezidenta USA Trumpa o uznání Jeruzaléma za hlavní město Izraele (rozprava)

Prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku: Oznámení prezidenta USA Trumpa o uznání Jeruzaléma za hlavní město Izraele (2017/3012(RSP))

Federica Mogherini (místopředsedkyně Komise, vysoká představitelka Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku) učinila prohlášení.

Vystoupili: Cristian Dan Preda za skupinu PPE, Steven Woolfe k průběhu rozpravy (předsedající poskytl upřesnění), Elena Valenciano za skupinu S&D, Bas Belder za skupinu ECR, Hilde Vautmans za skupinu ALDE, Neoklis Sylikiotis za skupinu GUE/NGL, Margrete Aukenza skupinu Verts/ALE, Fabio Massimo Castaldo za skupinu EFDD, Marcus Pretzell za skupinu ENF, Konstantinos Papadakis – nezařazený poslanec, Marijana Petir, která rovněž odpověděla na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Ivo Vajgl, Pier Antonio Panzeri, Anders Primdahl Vistisen, Frédérique Ries, Martina Michels, Pascal Durand, Rosa D'Amato, Lars Adaktusson, Marita Ulvskog, která odmítla otázku, kterou zvednutím modré karty položil Lars Adaktusson, Branislav Škripek, Ivo Vajgl, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Steven Woolfe, Patrick Le Hyaric, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Cristian Dan Preda, a Eugen Freund.

PŘEDSEDNICTVÍ: Heidi HAUTALA
místopředsedkyně

Vystoupili: Arne Gericke, Martina Anderson a Maria Arena.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Arne Lietz, Jussi Halla-aho, Sofia Sakorafa, Ernest Urtasun a Wajid Khan.

Vystoupila Federica Mogherini.

Rozprava skončila.


16. Situace migrantů v Libyi (rozprava)

Prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku: Situace migrantů v Libyi (2017/3005(RSP))

Federica Mogherini (místopředsedkyně Komise, vysoká představitelka Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku) učinila prohlášení.

Vystoupil Dimitris Avramopoulos (člen Komise).

Vystoupili: Santiago Fisas Ayxelà za skupinu PPE, Elena Valenciano za skupinu S&D, Jussi Halla-aho za skupinu ECR, Sophia in 't Veld za skupinu ALDE, Barbara Spinelli za skupinu GUE/NGL, Judith Sargentini za skupinu Verts/ALE, Mario Borghezio za skupinu ENF, Knut Fleckenstein, Marek Jurek, Marie-Christine Vergiat a Barbara Lochbihler.

PŘEDSEDNICTVÍ: Lívia JÁRÓKA
místopředsedkyně

Vystoupili: Gerolf Annemans, Pier Antonio Panzeri, Marina Albiol Guzmán, Péter Niedermüller, Inés Ayala Sender, Cécile Kashetu Kyenge a Miriam Dalli.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Marijana Petir, Juan Fernando López Aguilar, Notis Marias, Kateřina Konečná, Ana Gomes a Branislav Škripek.

Vystoupil Dimitris Avramopoulos.

Rozprava skončila.


17. Výroční zpráva o lidských právech a demokracii ve světě v roce 2016 a politika EU v této oblasti (rozprava)

Zpráva o výroční zprávě o lidských právech a demokracii ve světě za rok 2016 a politice Evropské unie v této oblasti [2017/2122(INI)] - Výbor pro zahraniční věci. Zpravodajka: Godelieve Quisthoudt-Rowohl (A8-0365/2017)

Godelieve Quisthoudt-Rowohl uvedla zprávu.

Vystoupil Vytenis Povilas Andriukaitis (člen Komise) jménem místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku.

Vystoupili: Jordi Solé (zpravodaj výboru FEMM), Andrzej Grzyb za skupinu PPE, Pier Antonio Panzeri za skupinu S&D, Kazimierz Michał Ujazdowski za skupinu ECR, Renate Weber za skupinu ALDE, Miguel Urbán Crespo za skupinu GUE/NGL, Barbara Lochbihler za skupinu Verts/ALE, Cristian Dan Preda, Julie Ward, Bogdan Brunon Wenta, Francisco Assis, Eduard Kukan, Andrea Bocskor, Adam Szejnfeld, László Tőkés a Anna Záborská.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Notis Marias a Kateřina Konečná.

Vystoupili: Vytenis Povilas Andriukaitis a Godelieve Quisthoudt-Rowohl.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 13.6 zápisu ze dne 13.12.2017.


18. Hongkong 20 let po předání (rozprava)

Zpráva o doporučení Evropského parlamentu Radě, Komisi a místopředsedkyni Komise, vysoké představitelce Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku týkajícím se Hongkongu 20 let po předání [2017/2204(INI)] - Výbor pro zahraniční věci. Zpravodaj: Alyn Smith (A8-0382/2017)

Alyn Smith uvedl zprávu.

Vystoupil Vytenis Povilas Andriukaitis (člen Komise) jménem místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku.

Vystoupili: Dubravka Šuica za skupinu PPE, Tonino Picula za skupinu S&D, Bas Belder za skupinu ECR, a Martin Schirdewan za skupinu GUE/NGL.

Vystoupili: Vytenis Povilas Andriukaitis a Alyn Smith.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 13.7 zápisu ze dne 13.12.2017.


19. Námitka vůči prováděcímu aktu: Použití kyseliny fosforečné, fosforečnanů, di-, tri- a polyfosforečnanů (E 338–452) ve zmrazených masných homolích pro vertikální grilování (rozprava)

Návrh usnesení předložený v souladu s čl. 106 odst. 2 a 3 a odst. 4 písm. c) jednacího řádu výborem ENVI o návrhu nařízení Komise, kterým se mění příloha II nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008, pokud jde o použití kyseliny fosforečné – fosforečnanů – di-, tri- a polyfosforečnanů (E 338–452) ve zmrazených masných homolích pro vertikální grilování (D052941/02 - 2017/2920(RPS)) (B8-0666/2017) – Odpovědní poslanci: Christel Schaldemose a Bart Staes

Christel Schaldemose a Bart Staes (odpovědní poslanci) uvedli návrh usnesení.

Vystoupil Vytenis Povilas Andriukaitis (člen Komise).

Vystoupili: Renate Sommer za skupinu PPE, Susanne Melior za skupinu S&D, Kateřina Konečná za skupinu GUE/NGL, Angelo Ciocca za skupinu ENF, Esther Herranz García, Alojz Peterle, Michaela Šojdrová, Ivo Belet a Lukas MandlLukas Mandl.

Vystoupil Vytenis Povilas Andriukaitis.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 13.2 zápisu ze dne 13.12.2017.


20. Pořad jednání příštího denního zasedání

Pořad jednání na další den byl schválen (dokument „Pořad jednání“ PE 614.777/OJME).


21. Ukončení denního zasedání

Denní zasedání skončilo v 0:13.

Klaus Welle

Ramón Luis Valcárcel Siso

generální tajemník

místopředseda


PREZENČNÍ LISTINA

Přítomen/přítomna:

Adaktusson, Ademov, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bergeron, Bettini, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buda, Bullmann, Bullock, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Chinnici, Chountis, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comi, Corazza Bildt, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, Deß, Deutsch, Deva, Diaconu, Didier, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Elissen, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Fisas Ayxelà, Fjellner, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guillaume, Gutiérrez Prieto, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hirsch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, James, Jamet, Járóka, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Klinz, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lalonde, Lamassoure, Lambert, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Le Pen, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mandl, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Matthews, Maullu, Maurel, Mavrides, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Metsola, Meuthen, Michel, Michels, Mihaylova, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Mobarik, Moi, Molnár, Monot, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Nagtegaal, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Padar, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Palmer, Panzeri, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Parker, Paşcu, Patriciello, Pavel, Payne, Pedicini, Peillon, Peterle, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Popa, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Radtke, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Maria João, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schlein, Schmidt, Schöpflin, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vieu, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Waitz, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wierinck, Wikström, Winkler Hermann, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zahradil, Zala, Zammit Dimech, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Omluven/a:

Boutonnet, Buchner, Campbell Bannerman, Coelho, Crowley, Guerrero Salom, Händel, Karlsson, Lange, McClarkin, Maydell, Messerschmidt, Punset, Rodríguez-Piñero Fernández, Rübig, Scholz, Takkula, Winkler Iuliu


Příloha 1 – Prodloužení funkčního období předsedkyně Jednotného výboru pro řešení krizíí

SEZNAM POSLANCŮ, KTEŘÍ SE ZÚČASTNILI HLASOVÁNÍ

ALDE:
Ali, Arthuis, Auštrevičius, van Baalen, Bearder, Becerra Basterrechea, Bilbao Barandica, Calvet Chambon, Cavada, Charanzová, Cornillet, Deprez, Diaconu, Dlabajová, Federley, Gerbrandy, Giménez Barbat, Goerens, Griesbeck, Grigule-Pēterse, Harkin, Hirsch, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jakovčić, Ježek, Kallas, Klinz, Kyuchyuk, Lalonde, Løkkegaard, Marinho e Pinto, Mazuronis, Meissner, Michel, Mihaylova, van Miltenburg, Mlinar, Müller, Nagtegaal, Nart, Nicolai, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Radoš, Riquet, Rochefort, Rohde, Schaake, Selimovic, Telička, Toom, Tremosa i Balcells, Uspaskich, Vajgl, Vautmans, Verhofstadt, Weber Renate, Wierinck, Wikström

ECR:
Ashworth, Barekov, Bashir, Belder, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalton, Demesmaeker, Deva, Dzhambazki, Flack, Foster, Fotyga, Fox, Gericke, Girling, Gosiewska, Halla-aho, Hannan, Hoc, Jurek, Kamall, Karim, Karski, Kłosowski, Kölmel, Kuźmiuk, Legutko, Lucke, Macovei, Marias, Matthews, Nicholson, Ożóg, Piecha, Piotrowski, Poręba, Ruohonen-Lerner, Sernagiotto, Škripek, Starbatty, Stevens, Sulík, Swinburne, Tannock, Tomaševski, Tomašić, Tošenovský, Trebesius, Ujazdowski, Van Bossuyt, Van Orden, Vistisen, Wiśniewska, Zahradil, Zīle, Žitňanská, Złotowski

EFDD:
Adinolfi, Agea, Agnew, Aiuto, Aker, Arnott, Batten, Bergeron, Borrelli, Bullock, Carver, Castaldo, Coburn, Collins, Corrao, D'Amato, (The Earl of) Dartmouth, D'Ornano, Etheridge, Evi, Farage, Ferrara, Gill Nathan, Meuthen, Moi, Montel, O'Flynn, Paksas, Parker, Payne, Pedicini, Philippot, Reid, Seymour, Tamburrano, Valli, Zullo

ENF:
Annemans, Arnautu, Atkinson, Bilde, Bizzotto, Borghezio, Ciocca, Elissen, Ferrand, Fontana, Goddyn, de Graaff, Jamet, Kappel, Lebreton, Lechevalier, Loiseau, Martin Dominique, Marusik, Mélin, Monot, Obermayr, Salvini, Schaffhauser, Stuger, Troszczynski, Vilimsky, Zijlstra, Żółtek

GUE/NGL:
Anderson Martina, Benito Ziluaga, Björk, Boylan, Carthy, Chountis, Chrysogonos, Eck, Ernst, Ferreira, Flanagan, Forenza, González Peñas, Hadjigeorgiou, Hazekamp, de Jong, Juaristi Abaunz, Kohlíček, Konečná, Kouloglou, Kuneva, Le Hyaric, López Bermejo, Lösing, Maltese, Maštálka, Michels, Mineur, Ní Riada, Omarjee, Papadimoulis, Pimenta Lopes, Sakorafa, Sánchez Caldentey, Schirdewan, Senra Rodríguez, Spinelli, Sylikiotis, Torres Martínez, Urbán Crespo, Vallina, Vergiat, Viegas, Vieu, Zimmer

NI:
Balczó, Chauprade, Dodds, Epitideios, Fountoulis, Gollnisch, James, Korwin-Mikke, Le Pen, Papadakis Konstantinos, Saryusz-Wolski, Sonneborn, Synadinos, Voigt, Woolfe, Zarianopoulos

PPE:
Adaktusson, Ademov, Alliot-Marie, Andrikienė, Arimont, Ayuso, Bach, Balz, Becker, Bendtsen, Böge, Bogovič, Brok, Buda, Buşoi, Cadec, van de Camp, Caspary, del Castillo Vera, Cesa, Christoforou, Cicu, Cirio, Clune, Collin-Langen, Comi, Corazza Bildt, Csáky, Danjean, Dantin, Dati, Delahaye, Deli, Deß, Deutsch, Didier, Dorfmann, Ehler, Engel, Erdős, Estaràs Ferragut, Faria, Ferber, Fernandes, Fisas Ayxelà, Fjellner, Florenz, Gahler, Gál, Gambús, Gardini, González Pons, de Grandes Pascual, Gräßle, Grossetête, Grzyb, Hayes, Herranz García, Hetman, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Hortefeux, Hübner, Iturgaiz, Jahr, Járóka, Jazłowiecka, Jiménez-Becerril Barrio, Joulaud, Juvin, Kalinowski, Kalniete, Kariņš, Kefalogiannis, Kelam, Kelly, Koch, Kósa, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Kuhn, Kukan, Kyrtsos, Lamassoure, Langen, Lavrilleux, Lenaers, Lewandowski, Liese, Lins, Lope Fontagné, López-Istúriz White, Łukacijewska, McAllister, Maletić, Malinov, Mandl, Mănescu, Mann, Marinescu, Martusciello, Matera, Mato, Melo, Millán Mon, Monteiro de Aguiar, Morano, Morin-Chartier, Mureşan, Muselier, Nagy, Niebler, Niedermayer, van Nistelrooij, Novakov, Olbrycht, Pabriks, Patriciello, Peterle, Petir, Pieper, Pietikäinen, Pitera, Pogliese, Polčák, Ponga, Pospíšil, Preda, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radtke, Rangel, Reding, Ribeiro, Rolin, Rosati, Ruas, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sander, Sarvamaa, Saudargas, Schmidt, Schöpflin, Schulze, Schwab, Siekierski, Sógor, Šojdrová, Sommer, Spyraki, Štefanec, Štětina, Stolojan, Šulin, Svoboda, Szájer, Szejnfeld, Thun und Hohenstein, Tolić, Tomc, Ţurcanu, Urutchev, Vaidere, Valcárcel Siso, Vandenkendelaere, Verheyen, Virkkunen, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Weber Manfred, Wenta, Wieland, Winkler Hermann, Záborská, Zammit Dimech, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zovko, Zver

S&D:
Aguilera García, Anderson Lucy, Andrieu, Arena, Assis, Ayala Sender, Balas, Balčytis, Bayet, Benifei, Beňová, Berès, Bettini, Blanco López, Blinkevičiūtė, Borzan, Boştinaru, Brannen, Bresso, Briano, Bullmann, Cabezón Ruiz, Caputo, Chinnici, Cofferati, Corbett, Costa, Cozzolino, Dalli, Dance, Dăncilă, Danti, De Castro, Delvaux, De Monte, Denanot, Drăghici, Ertug, Fajon, Fernández, Fleckenstein, Freund, Frunzulică, Gardiazabal Rubial, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill Neena, Giuffrida, Gomes, Grammatikakis, Grapini, Graswander-Hainz, Griffin, Gualtieri, Guillaume, Gutiérrez Prieto, Hedh, Hoffmann, Honeyball, Howarth, Ivan, Jaakonsaari, Jáuregui Atondo, Jongerius, Kadenbach, Kaili, Kammerevert, Kaufmann, Keller Jan, Khan, Kirton-Darling, Kofod, Kohn, Köster, Kouroumbashev, Krehl, Kumpula-Natri, Kyenge, Kyrkos, Leinen, Liberadzki, Lietz, López, Ludvigsson, Łybacka, McAvan, Mamikins, Maňka, Manscour, Martin Edouard, Maurel, Mavrides, Mayer Alex, Melior, Mizzi, Molnár, Moody, Moraes, Morgano, Mosca, Nekov, Neuser, Nica, Niedermüller, Nilsson, Noichl, Padar, Palmer, Panzeri, Papadakis Demetris, Paşcu, Pavel, Peillon, Picierno, Picula, Piri, Pirinski, Pittella, Poc, Poche, Popa, Post, Preuß, Regner, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Rozière, Sant, dos Santos, Sârbu, Sassoli, Schaldemose, Schlein, Schuster, Sehnalová, Serrão Santos, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Smolková, Stanishev, Steinruck, Szanyi, Tănăsescu, Tang, Țapardel, Tarabella, Thomas, Toia, Ulvskog, Valenciano, Van Brempt, Vaughan, Viotti, Ward, Weidenholzer, von Weizsäcker, Werner, Westphal, Wölken, Zala, Zanonato, Zemke, Zoffoli, Zorrinho

Verts/ALE:
Affronte, Albrecht, Andersson, Auken, Bové, Bütikofer, Cramer, Dalunde, Delli, Durand, Eickhout, Engström, Giegold, Harms, Häusling, Hautala, Heubuch, Hudghton, Jadot, Jávor, Joly, Keller Ska, Lambert, Lamberts, Lochbihler, Marcellesi, Reda, Reimon, Reintke, Rivasi, Ropė, Sargentini, Scott Cato, Škrlec, Smith, Solé, Šoltes, Staes, Tarand, Terricabras, Turmes, Urtasun, Valero, Vana, Waitz, Ždanoka.

Právní upozornění - Ochrana soukromí