Indeks 
Protokol
PDF 272kWORD 81k
Tirsdag den 12. december 2017 - Strasbourg
1.Åbning af mødet
 2.Betænkning om undersøgelsen af hvidvaskning af penge, skatteundgåelse og skatteunddragelse (forhandling)
 3.Udvalgenes sammensætning
 4.Forlængelse af Den Europæiske Fond for Strategiske Investeringer ***I (forhandling)
 5.Afstemningstid
  
5.1.Bæredygtig forvaltning af de eksterne fiskerflåder ***II (afstemning)
  
5.2.Ændringer til diverse forordninger vedrørende landbrug og udvikling af landdistrikter ***I (afstemning)
  
5.3.EU's emissionshandelssystem (EU ETS): at videreføre de nuværende begrænsninger af anvendelsesområdet for luftfartsaktiviteter og forberede gennemførelsen af en global markedsbaseret foranstaltning fra 2021 ***I (afstemning)
  
5.4.Forlængelse af Den Europæiske Fond for Strategiske Investeringer ***I (afstemning)
  
5.5.Afgørelse om at indlede interinstitutionelle forhandlinger: Regler for udøvelse af ophavsretten og beslægtede rettigheder, der gælder for visse af radio- og TV-selskabernes onlinetransmissioner samt retransmissioner af radio- og TV-programmer ***I (afstemning)
  
5.6.Anmodning om beskyttelse af Eleonora Forenzas privilegier og immuniteter (afstemning)
  
5.7.Anmodning om ophævelse af Ingeborg Gräßles immunitet (afstemning)
  
5.8.Tillægstold på importen af visse produkter med oprindelse i USA ***I (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)
  
5.9.Lufttransportaftale mellem EU og USA *** (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)
  
5.10.Aftale mellem Den Europæiske Union og Det Schweiziske Forbund om sammenkobling af deres systemer for handel med drivhusgasemissioner *** (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)
  
5.11.Udvidet partnerskabs- og samarbejdsaftale mellem Den Europæiske Union og Republikken Kasakhstan (Godkendelse) *** (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)
  
5.12.Udvidet partnerskabs- og samarbejdsaftale mellem Den Europæiske Union og Republikken Kasakhstan (Beslutning) (afstemning)
  
5.13.Forlængelse af mandatet for formanden for Den Fælles Afviklingsinstans * (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)
  
5.14.2017-rapport om unionsborgerskab: Styrkelse af borgernes rettigheder i en Union med demokratiske forandringer (afstemning)
  
5.15.Udvikling af en digital handelsstrategi (afstemning)
 6.Stemmeforklaringer
 7.Stemmerettelser og -intentioner
 8.Genoptagelse af mødet
 9.Godkendelse af protokollen fra foregående møde
 10.Situationen i Afghanistan (forhandling)
 11.Situationen for Rohingyafolket (forhandling)
 12.Årsrapport om gennemførelsen af den fælles sikkerheds- og forsvarspolitik - Årsrapport om gennemførelsen af den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik - Permanent struktureret samarbejde (PESCO) – åbning af et nyt kapitel i EU's sikkerheds- og forsvarspolitik (forhandling)
 13.Delegerede retsakter (forretningsordenens artikel 105, stk. 6)
 14.Atomaftalen med Iran (forhandling)
 15.USA's præsident Trumps meddelelse om at anerkende Jerusalem som Israels hovedstad (forhandling)
 16.Situationen for indvandrere i Libyen (forhandling)
 17.Årsberetning om menneskerettigheder og demokrati i verden i 2016 og Den Europæiske Unions politik på området (forhandling)
 18.Hongkong, 20 år efter overdragelsen (forhandling)
 19.Indsigelse mod en gennemførelsesretsakt: Anvendelse af phosphorsyre — phosphater — di-, tri- og polyphosphater (E 338-452) i frosne lodrette kødspyd (forhandling)
 20.Dagsorden for næste møde
 21.Hævelse af mødet
 TILSTEDEVÆRELSESLISTE
 Bilag 1 - Forlængelse af mandatet for formanden for Den Fælles Afviklingsinstans


FORSÆDE: Pavel TELIČKA
næstformand

1. Åbning af mødet

Formanden åbnede mødet kl. 09.05.


2. Betænkning om undersøgelsen af hvidvaskning af penge, skatteundgåelse og skatteunddragelse (forhandling)

Betænkning om undersøgelsen af hvidvaskning af penge, skatteundgåelse og skatteunddragelse [2017/2013(INI)] - Undersøgelsesudvalget til Undersøgelse af Påstande om Overtrædelser af og Fejl og Forsømmelser i forbindelse med Gennemførelsen af EU-Retten for så vidt angår Hvidvaskning af Penge, Skatteundgåelse og Skatteunddragelse. Ordførere: Petr Ježek og Jeppe Kofod (A8-0357/2017)

Petr Ježek og Jeppe Kofod forelagde betænkningen

Indlæg af Pierre Moscovici (medlem af Kommissionen).

Talere: Luděk Niedermayer for PPE-Gruppen, Peter Simon for S&D-Gruppen, Angel Dzhambazki for ECR-Gruppen, Maite Pagazaurtundúa Ruiz for ALDE-Gruppen, Miguel Urbán Crespo for GUE/NGL-Gruppen, Molly Scott Cato for Verts/ALE-Gruppen, Marco Valli for EFDD-Gruppen, Barbara Kappel for ENF-Gruppen, Sotirios Zarianopoulos, løsgænger, Dariusz Rosati, Ana Gomes, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Nuno Melo, Bernd Lucke, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Peter Simon, Enrique Calvet Chambon, Matt Carthy, Sven Giegold, David Coburn, Mario Borghezio, Lampros Fountoulis, Werner Langen, Pervenche Berès, Pirkko Ruohonen-Lerner, der afviste et blåt kort-spørgsmål fra David Coburn, Patrick Le Hyaric, Eva Joly, som ligeledes besvarede to blåt kort-spørgsmål fra David Coburn og Thomas Mann, Tom Vandenkendelaere, Sergio Gaetano Cofferati, Roberts Zīle, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra David Coburn, Ernest Urtasun, Markus Ferber, Evelyn Regner, José Manuel Fernandes, Hugues Bayet, Luis de Grandes Pascual, Ramón Jáuregui Atondo, Othmar Karas og Elly Schlein.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Lefteris Christoforou, Franc Bogovič og Nicola Caputo.

FORSÆDE: Sylvie GUILLAUME
næstformand

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Notis Marias, Kateřina Konečná, Georgios Epitideios, Romana Tomc, Monika Beňová, Ruža Tomašić, Takis Hadjigeorgiou, Milan Zver og Csaba Sógor.

Talere: Pierre Moscovici, Petr Ježek og Jeppe Kofod.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 13.3 i protokollen af 13.12.2017.


3. Udvalgenes sammensætning

Formanden havde fra PPE-Gruppen modtaget følgende anmodning om udnævnelse:

EMPL: Geoffroy Didier

Denne udnævnelse ville blive betragtet som godkendt, medmindre der blev gjort indsigelse inden godkendelsen af denne protokol.


4. Forlængelse af Den Europæiske Fond for Strategiske Investeringer ***I (forhandling)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU) nr. 1316/2013 og (EU) 2015/1017 for så vidt angår forlængelse af Den Europæiske Fond for Strategiske Investeringer og indførelse af tekniske forbedringer i fonden og i Det Europæiske Centrum for Investeringsrådgivning [COM(2016)0597 - C8-0375/2016 - 2016/0276(COD)] - Budgetudvalget - Økonomi- og Valutaudvalget. Ordførere: Udo Bullmann og José Manuel Fernandes (A8-0198/2017)

Udo Bullmann og José Manuel Fernandes forelagde betænkningen.

Talere: Eva Kaili (ordfører for udtalelse fra ITRE ) og Inés Ayala Sender (ordfører for udtalelse fra TRAN).

Indlæg af Jyrki Katainen (næstformand i Kommissionen).

Talere: Mercedes Bresso (ordfører for udtalelse fra REGI), Krzysztof Hetman (ordfører for udtalelse fra EMPL), Eider Gardiazabal Rubial for S&D-Gruppen, Bernd Kölmel for ECR-Gruppen, Gérard Deprez for ALDE-Gruppen, Miguel Viegas for GUE/NGL-Gruppen, Bas Eickhout for Verts/ALE-Gruppen, Lefteris Christoforou for PPE-Gruppen, Marco Valli for EFDD-Gruppen, Zoltán Balczó, løsgænger, Theodor Dumitru Stolojan, Pervenche Berès, Zbigniew Kuźmiuk, Ramon Tremosa i Balcells, Liadh Ní Riada, David Coburn, André Elissen, Lambert van Nistelrooij, Roberto Gualtieri, Stanisław Ożóg, Gabriel Mato, Isabelle Thomas, Maria Spyraki, Pedro Silva Pereira, Romana Tomc, Daniele Viotti og Othmar Karas.

Talere: Jyrki Katainen, Udo Bullmann og José Manuel Fernandes.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 5.4 i protokollen af 12.12.2017.

FORSÆDE: Ryszard CZARNECKI
næstformand


5. Afstemningstid

Resultaterne af afstemningerne som helhed (ændringsforslag, særskilte afstemninger, opdelte afstemninger osv.) fremgår af bilaget ”Afstemningsresultater”, som er vedlagt protokollen.

Resultaterne af afstemningerne ved navneopråb, som er vedføjet protokollen, foreligger kun elektronisk og kan konsulteres på Europarl.


5.1. Bæredygtig forvaltning af de eksterne fiskerflåder ***II (afstemning)

Indstilling ved andenbehandling om Rådets førstebehandlingsholdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning om en bæredygtig forvaltning af de eksterne flåder og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 1006/2008 [11382/2/2017 - C8-0358/2017 - 2015/0289(COD)] - Fiskeriudvalget. Ordfører: Linnéa Engström (A8-0374/2017)

(Flertal af Parlamentets medlemmer)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 1)

RÅDETS HOLDNING

Erklæret godkendt (P8_TA(2017)0475)


5.2. Ændringer til diverse forordninger vedrørende landbrug og udvikling af landdistrikter ***I (afstemning)

Udkast til betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget og om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1305/2013, (EU) nr. 1306/2013, (EU) nr. 1307/2013, (EU) nr. 1308/2013 og (EU) nr. 652/2014 [COM(2016)0605 - C8-0404/2017 - 2016/0282B(COD)] - Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter. Ordfører: Albert Deß (A8-0380/2017)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 2)

KOMMISSIONENS FORSLAG og ÆNDRINGSFORSLAG

FORELØBIG AFTALE

Godkendt (P8_TA(2017)0476)


5.3. EU's emissionshandelssystem (EU ETS): at videreføre de nuværende begrænsninger af anvendelsesområdet for luftfartsaktiviteter og forberede gennemførelsen af en global markedsbaseret foranstaltning fra 2021 ***I (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af direktiv 2003/87/EF for at videreføre de nuværende begrænsninger af anvendelsesområdet for luftfartsaktiviteter og forberede gennemførelsen af en global markedsbaseret foranstaltning fra 2021 [COM(2017)0054 - C8-0028/2017 - 2017/0017(COD)] - Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed. Ordfører: Julie Girling (A8-0258/2017)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 3)

KOMMISSIONENS FORSLAG og ÆNDRINGSFORSLAG

FORELØBIG AFTALE

Godkendt (P8_TA(2017)0477)


5.4. Forlængelse af Den Europæiske Fond for Strategiske Investeringer ***I (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU) nr. 1316/2013 og (EU) 2015/1017 for så vidt angår forlængelse af Den Europæiske Fond for Strategiske Investeringer og indførelse af tekniske forbedringer i fonden og i Det Europæiske Centrum for Investeringsrådgivning [COM(2016)0597 - C8-0375/2016 - 2016/0276(COD)] - Budgetudvalget - Økonomi- og Valutaudvalget. Ordførere: Udo Bullmann og José Manuel Fernandes (A8-0198/2017)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 4)

KOMMISSIONENS FORSLAG og ÆNDRINGSFORSLAG

FORELØBIG AFTALE

Godkendt (P8_TA(2017)0478)


5.5. Afgørelse om at indlede interinstitutionelle forhandlinger: Regler for udøvelse af ophavsretten og beslægtede rettigheder, der gælder for visse af radio- og TV-selskabernes onlinetransmissioner samt retransmissioner af radio- og TV-programmer ***I (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om regler for udøvelse af ophavsretten og beslægtede rettigheder, der gælder for visse af radio- og TV-selskabernes onlinetransmissioner samt retransmissioner af radio- og TV-programmer [COM(2016)0594 - C8-0384/2016 - 2016/0284(COD)] - Retsudvalget. Ordfører: Tiemo Wölken (A8-0378/2017)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 5)

AFGØRELSE OM AT INDLEDE INTERINSTITUTIONELLE FORHANDLINGER

Godkendt

Indlæg

Inden afstemningen, Tiemo Wölken (ordfører) og Angelika Niebler.

Tiemo Wölken, efter afstemningen og i lyset af resultatet heraf for at anmode om, at hans navn blev fjernet fra betænkningen, og Virginie Rozière.


5.6. Anmodning om beskyttelse af Eleonora Forenzas privilegier og immuniteter (afstemning)

Betænkning om anmodning om beskyttelse af Eleonora Forenzas privilegier og immuniteter [2017/2199(IMM)] - Retsudvalget. Ordfører: Gilles Lebreton (A8-0398/2017)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 6)

FORSLAG TIL AFGØRELSE

Vedtaget (P8_TA(2017)0479)


5.7. Anmodning om ophævelse af Ingeborg Gräßles immunitet (afstemning)

Betænkning om anmodning om ophævelse af Ingeborg Gräßles immunitet [2017/2220(IMM)] - Retsudvalget. Ordfører: Jean-Marie Cavada (A8-0397/2017)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 7)

FORSLAG TIL AFGØRELSE

Vedtaget (P8_TA(2017)0480)


5.8. Tillægstold på importen af visse produkter med oprindelse i USA ***I (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)

Betænkning om ændret forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om indførelse af tillægstold på importen af visse produkter med oprindelse i Amerikas Forenede Stater (kodifikation) [COM(2017)0361 - C8-0226/2017 - 2014/0175(COD)] - Retsudvalget. Ordfører: Jiří Maštálka (A8-0331/2017)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 8)

FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P8_TA(2017)0481)


5.9. Lufttransportaftale mellem EU og USA *** (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)

Henstilling om forslag til Rådets afgørelse om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af lufttransportaftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater på den ene side og Amerikas Forenede Stater på den anden side [13419/2016 - C8-0100/2017 - 2006/0058(NLE)] - Transport- og Turismeudvalget. Ordfører: Theresa Griffin (A8-0376/2017)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 9)

FORSLAG TIL RÅDETS AFGØRELSE

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P8_TA(2017)0482)

Parlamentet godkendte indgåelsen af aftalen.


5.10. Aftale mellem Den Europæiske Union og Det Schweiziske Forbund om sammenkobling af deres systemer for handel med drivhusgasemissioner *** (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)

Henstilling om forslag til Rådets afgørelse om indgåelse af aftalen mellem Den Europæiske Union og Det Schweiziske Forbund om sammenkobling af deres systemer for handel med drivhusgasemissioner [13076/2017 - C8-0415/2017 - 2017/0193(NLE)] - Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed. Ordfører: Christofer Fjellner (A8-0386/2017)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 10)

FORSLAG TIL RÅDETS AFGØRELSE

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P8_TA(2017)0483)

Parlamentet godkendte indgåelsen af aftalen.


5.11. Udvidet partnerskabs- og samarbejdsaftale mellem Den Europæiske Union og Republikken Kasakhstan (Godkendelse) *** (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)

Henstilling om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af den udvidede partnerskabs- og samarbejdsaftale mellem Den Europæiske Union og dens medlemsstater på den ene side og Republikken Kasakhstan på den anden side [12409/2016 - C8-0469/2016 - 2016/0166(NLE)] - Udenrigsudvalget. Ordfører: Liisa Jaakonsaari (A8-0325/2017)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 11)

FORSLAG TIL RÅDETS AFGØRELSE

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P8_TA(2017)0484)

Parlamentet godkendte indgåelsen af aftalen.


5.12. Udvidet partnerskabs- og samarbejdsaftale mellem Den Europæiske Union og Republikken Kasakhstan (Beslutning) (afstemning)

Betænkning med et forslag til ikke-lovgivningsmæssig beslutning om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af den udvidede partnerskabs- og samarbejdsaftale mellem Den Europæiske Union og dens medlemsstater på den ene side og Republikken Kasakhstan på den anden side [2017/2035(INI)] - Udenrigsudvalget. Ordfører: Liisa Jaakonsaari (A8-0335/2017)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 12)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2017)0485)


5.13. Forlængelse af mandatet for formanden for Den Fælles Afviklingsinstans * (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)

Betænkning om Kommissionens forslag om forlængelse af mandatet for formanden for Den Fælles Afviklingsinstans [N8-0092/2017 - C8-0425/2017 - 2017/0901(NLE)] - Økonomi- og Valutaudvalget. Ordfører: Roberto Gualtieri (A8-0393/2017)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 13)
(Hemmelig afstemning)
Stemmelisten er vedføjet denne protokol som bilag (Bilag 1 i protokollen af 12.12.2017)

FORSLAG TIL AFGØRELSE

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P8_TA(2017)0486)


5.14. 2017-rapport om unionsborgerskab: Styrkelse af borgernes rettigheder i en Union med demokratiske forandringer (afstemning)

Betænkning om 2017-rapport om unionsborgerskab: Styrkelse af borgernes rettigheder i en Union med demokratiske forandringer [2017/2069(INI)] - Udvalget for Andragender. Ordfører: Beatriz Becerra Basterrechea (A8-0385/2017)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 14)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2017)0487)


5.15. Udvikling af en digital handelsstrategi (afstemning)

Betænkning om udvikling af en digital handelsstrategi [2017/2065(INI)] - Udvalget om International Handel. Ordfører: Marietje Schaake (A8-0384/2017)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 15)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2017)0488)


6. Stemmeforklaringer

Skriftlige stemmeforklaringer:

De skriftlige stemmeforklaringer, jf. forretningsordenens artikel 183, var tilgængelige på medlemmernes sider på Parlamentets websted.

Mundtlige stemmeforklaringer:

Betænkning: Albert Deß - A8-0380/2017
Estefanía Torres Martínez og Momchil Nekov

Betænkning: Julie Girling - A8-0258/2017
Diane James og Seán Kelly

Betænkning: Udo Bullmann og José Manuel Fernandes - A8-0198/2017
Seán Kelly, Notis Marias, Ivana Maletić, Paloma López Bermejo og Thomas Mann

Betænkning: Beatriz Becerra Basterrechea - A8-0385/2017
Rory Palmer, Tatjana Ždanoka, Diane James og Adam Szejnfeld

Betænkning: Marietje Schaake - A8-0384/2017
Jude Kirton-Darling.


7. Stemmerettelser og -intentioner

Stemmerettelser og -intentioner findes på Europarl, ”Plenarmøder”, ”Afstemninger”, ”Afstemningsresultater” (Resultat af afstemningerne ved navneopråb) og i den trykte udgave af bilaget ”Resultat af afstemningerne ved navneopråb”.

Den elektroniske udgave på Europarl vil blive ajourført regelmæssigt i en periode på højst to uger efter afstemningsdagen.

Efter udløbet af denne frist vil listen over stemmerettelser og -intentioner blive afsluttet med henblik på oversættelse og offentliggørelse i Den Europæiske Unions Tidende.

(Mødet afbrudt kl. 12.59.)


FORSÆDE: Ioan Mircea PAŞCU
næstformand

8. Genoptagelse af mødet

Mødet genoptaget kl. 15.00.


9. Godkendelse af protokollen fra foregående møde

Protokollen fra det foregående møde godkendtes.

°
° ° °

Ignazio Corraos fravær på møderne den 26. oktober 2015 og 1. marts 2017 skyldtes fritagelse.

Ignazio Corrao meddelte, at han havde været til stede på møderne den 25. februar 2015, 14. december 2015, 24. februar 2016, 25. maj 2016 og 16. januar 2017, men at hans navn ikke var opført på mødedeltagerlisten.


10. Situationen i Afghanistan (forhandling)

Redegørelse ved næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik: Situationen i Afghanistan (2017/2932(RSP))

Christos Stylianides (medlem af Kommissionen) afgav redegørelsen for næstformand i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik.

Talere: Tunne Kelam for PPE-Gruppen, Ana Gomes for S&D-Gruppen, Charles Tannock for ECR-Gruppen, Petras Auštrevičius for ALDE-Gruppen, Sabine Lösing for GUE/NGL-Gruppen, Bodil Valero for Verts/ALE-Gruppen, Fabio Massimo Castaldo for EFDD-Gruppen, Jean-Luc Schaffhauser for ENF-Gruppen, Jaromír Štětina, Pina Picierno, Patricia Lalonde, James Carver, Lars Adaktusson, Doru-Claudian Frunzulică, Laima Liucija Andrikienė og Boris Zala.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Notis Marias, Hilde Vautmans, Takis Hadjigeorgiou, Ignazio Corrao, Eleftherios Synadinos, Malin Björk og Georgios Epitideios.

Indlæg af Christos Stylianides.

Der ville senere blive givet meddelelse om de beslutningsforslag, der ville blive fremsat i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 123, stk. 2.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 8.5 i protokollen af 14.12.2017.


11. Situationen for Rohingyafolket (forhandling)

Redegørelse ved næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik: Situationen for Rohingyafolket (2017/2973(RSP))

Federica Mogherini (næstformand i Kommissionen og Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik) afgav redegørelsen.

Talere: Werner Langen for PPE-Gruppen, Soraya Post for S&D-Gruppen, Amjad Bashir for ECR-Gruppen, Urmas Paet for ALDE-Gruppen, Younous Omarjee for GUE/NGL-Gruppen, Barbara Lochbihler for Verts/ALE-Gruppen, James Carver for EFDD-Gruppen, Jeroen Lenaers, Linda McAvan, Mark Demesmaeker, Jean Lambert, Ignazio Corrao, László Tőkés, Wajid Khan, Sajjad Karim, Eduard Kukan, Ismail Ertug, Notis Marias, Joachim Zeller og Neena Gill.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Jiří Pospíšil, Hilde Vautmans, Takis Hadjigeorgiou, Fabio Massimo Castaldo, José Inácio Faria og Csaba Sógor.

Indlæg af Federica Mogherini.

FORSÆDE: David-Maria SASSOLI
næstformand

Beslutningsforslag fremsat som afslutning på forhandlingen (forretningsordenens artikel 123, stk. 2):

—   Ryszard Czarnecki, Charles Tannock og Jadwiga Wiśniewska, for ECR-Gruppen, om situationen for rohingya-folket (2017/2973(RSP)) (B8-0668/2017);

—   Urmas Paet, Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans og Cecilia Wikström, for ALDE-Gruppen, om situationen for rohingya-folket (2017/2973(RSP)) (B8-0669/2017);

—   Cristian Dan Preda, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, David McAllister, Sandra Kalniete, Werner Langen, Tokia Saïfi, Mairead McGuinness, Jeroen Lenaers, Anna Maria Corazza Bildt, Lars Adaktusson, Lorenzo Cesa og Daniel Caspary, for PPE-Gruppen, om situationen for rohingya-folket (2017/2973(RSP)) (B8-0670/2017);

—   Rolandas Paksas, Isabella Adinolfi, Fabio Massimo Castaldo og Ignazio Corrao, for EFDD-Gruppen, om situationen for rohingya-folket (2017/2973(RSP)) (B8-0671/2017);

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru og Soraya Post, for S&D-Gruppen, om situationen for rohingya-folket (2017/2973(RSP)) (B8-0672/2017);

—   Barbara Lochbihler, Jordi Solé, Igor Šoltes og Judith Sargentini, for Verts/ALE-Gruppen, om situationen for rohingya-folket (2017/2973(RSP)) (B8-0673/2017);

—   Younous Omarjee, Marie-Christine Vergiat, Patrick le Hyaric, Sofia Sakorafa, Merja Kyllönen, Lola Sanchez Caldentey, Josu Juaristi Abaunz, Marisa Matias, Dimitris Papadimoulis, Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou, Javier Couso Permuy, Marina Albiol, Tania Gonzalez Peñas, Estefania Torres Martinez, Xabier Benito Ziluaga og Miguel Urbán Crespo, for GUE/NGL-Gruppen, om Myanmar/Burma: Rohingyafolkets situation (2017/2973(RSP)) (B8-0674/2017).

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 8.6 i protokollen af 14.12.2017.


12. Årsrapport om gennemførelsen af den fælles sikkerheds- og forsvarspolitik - Årsrapport om gennemførelsen af den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik - Permanent struktureret samarbejde (PESCO) – åbning af et nyt kapitel i EU's sikkerheds- og forsvarspolitik (forhandling)

Betænkning om årsrapporten om gennemførelsen af den fælles sikkerheds- og forsvarspolitik [2017/2123(INI)] - Udenrigsudvalget. Ordfører: Michael Gahler (A8-0351/2017)

Betænkning om årsrapporten om gennemførelsen af den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik [2017/2121(INI)] - Udenrigsudvalget. Ordfører: David McAllister (A8-0350/2017)

Redegørelse ved næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik: Permanent struktureret samarbejde (PESCO) – åbning af et nyt kapitel i EU's sikkerheds- og forsvarspolitik (2017/3004(RSP))

David McAllister og Michael Gahler forelagde betænkningerne.

Federica Mogherini (næstformand i Kommissionen og Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik) afgav redegørelsen.

Talere: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra for PPE-Gruppen, Victor Boştinaru for S&D-Gruppen, Charles Tannock for ECR-Gruppen, Jozo Radoš for ALDE-Gruppen, Sabine Lösing for GUE/NGL-Gruppen, Bodil Valero for Verts/ALE-Gruppen, Florian Philippot for EFDD-Gruppen, Nicolas Bay for ENF-Gruppen, Georgios Epitideios, løsgænger, Arnaud Danjean, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Bill Etheridge, Elena Valenciano, Geoffrey Van Orden, Johannes Cornelis van Baalen, Bronis Ropė, James Carver, Janice Atkinson, Janusz Korwin-Mikke, Julia Pitera, Knut Fleckenstein, Zdzisław Krasnodębski, Hilde Vautmans, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra James Carver, Bill Etheridge, Michał Marusik, Konstantinos Papadakis, Michèle Alliot-Marie, Janusz Zemke, Bernd Kölmel, Urmas Paet og Marcus Pretzell.

FORSÆDE: Heidi HAUTALA
næstformand

Talere: Eleftherios Synadinos, Eduard Kukan, Tonino Picula, Marek Jurek, Francisco José Millán Mon, Clare Moody, Dubravka Šuica, Marita Ulvskog, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Patrizia Toia, Jaromír Štětina, Jonás Fernández, Tunne Kelam, Ana Gomes, Laima Liucija Andrikienė, Arne Lietz og Željana Zovko.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Henna Virkkunen, Jean-Paul Denanot, Arne Gericke, Javier Couso Permuy, Andrzej Grzyb, Costas Mavrides, Luke Ming Flanagan, Andor Deli, Tibor Szanyi og Ivica Tolić.

Talere: Federica Mogherini, Michael Gahler og David McAllister.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 13.4 og punkt 13.5 i protokollen af 13.12.2017.


13. Delegerede retsakter (forretningsordenens artikel 105, stk. 6)

Formanden mindede om, at henstillingen fra ECON om ikke at gøre indsigelse mod Kommissionens delegerede forordning (C(2017)07684 - 2017/2979(DEA)) (B8-0667/2017) var blevet bekendtgjort under plenarmødet mandag den 11. december 2017 (punkt 10 i protokollen af 11.12.2017).

Der var ikke gjort indsigelse mod henstillingen inden for den frist på 24 timer, der er fastlagt i forretningsordenens artikel 105, stk. 6.

Denne henstilling blev derfor betragtet som vedtaget, og afgørelsen ville blive offentliggjort i »Vedtagne Tekster« fra mødet den følgende dag, den 13. december 2017.


14. Atomaftalen med Iran (forhandling)

Redegørelse ved næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik: Atomaftalen med Iran (2017/2972(RSP))

Federica Mogherini (næstformand i Kommissionen og Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik) afgav redegørelsen.

Talere: Cristian Dan Preda for PPE-Gruppen, Victor Boştinaru for S&D-Gruppen, Charles Tannock for ECR-Gruppen, Marietje Schaake for ALDE-Gruppen, Sofia Sakorafa for GUE/NGL-Gruppen, og Jordi Solé for Verts/ALE-Gruppen.

FORSÆDE: Ryszard CZARNECKI
næstformand

Talere: Fabio Massimo Castaldo for EFDD-Gruppen, Franz Obermayr for ENF-Gruppen, Udo Voigt, løsgænger, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Knut Fleckenstein, Bas Belder, Michèle Rivasi, James Carver, Lampros Fountoulis, David McAllister, Josef Weidenholzer, Anders Primdahl Vistisen, Janusz Lewandowski, Francisco Assis, Jan Zahradil, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Arnaud Danjean, Elmar Brok, Flavio Zanonato, Mark Demesmaeker, Arnaud Danjean, Ana Gomes, Tunne Kelam og Francisco José Millán Mon.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Jiří Pospíšil, Hilde Vautmans, Laima Liucija Andrikienė, Takis Hadjigeorgiou, José Inácio Faria og Milan Zver.

FORSÆDE: David-Maria SASSOLI
næstformand

Taler efter catch-the-eye-proceduren: Marijana Petir.

Indlæg af Federica Mogherini.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.


15. USA's præsident Trumps meddelelse om at anerkende Jerusalem som Israels hovedstad (forhandling)

Redegørelse ved næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik: USA's præsident Trumps meddelelse om at anerkende Jerusalem som Israels hovedstad (2017/3012(RSP))

Federica Mogherini (næstformand i Kommissionen og Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik) afgav redegørelsen.

Talere: Cristian Dan Preda for PPE-Gruppen, Steven Woolfe, om afviklingen af forhandlingen (formanden gav præciserende oplysninger), Elena Valenciano for S&D-Gruppen, Bas Belder for ECR-Gruppen, Hilde Vautmans for ALDE-Gruppen, Neoklis Sylikiotis for GUE/NGL-Gruppen, Margrete Aukenfor Verts/ALE-Gruppen, Fabio Massimo Castaldo for EFDD-Gruppen, Marcus Pretzell for ENF-Gruppen, Konstantinos Papadakis, løsgænger, Marijana Petir, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Ivo Vajgl, Pier Antonio Panzeri, Anders Primdahl Vistisen, Frédérique Ries, Martina Michels, Pascal Durand, Rosa D'Amato, Lars Adaktusson, Marita Ulvskog, der afviste et blåt kort-spørgsmål fra Lars Adaktusson, Branislav Škripek, Ivo Vajgl, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Steven Woolfe, Patrick Le Hyaric, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Cristian Dan Preda, og Eugen Freund.

FORSÆDE: Heidi HAUTALA
næstformand

Talere: Arne Gericke, Martina Anderson og Maria Arena.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Arne Lietz, Jussi Halla-aho, Sofia Sakorafa, Ernest Urtasun og Wajid Khan.

Indlæg af Federica Mogherini.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.


16. Situationen for indvandrere i Libyen (forhandling)

Redegørelse ved næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik: Situationen for indvandrere i Libyen (2017/3005(RSP))

Federica Mogherini (næstformand i Kommissionen og Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik) afgav redegørelsen.

Indlæg af Dimitris Avramopoulos (medlem af Kommissionen).

Talere: Santiago Fisas Ayxelà for PPE-Gruppen, Elena Valenciano for S&D-Gruppen, Jussi Halla-aho for ECR-Gruppen, Sophia in 't Veld for ALDE-Gruppen, Barbara Spinelli for GUE/NGL-Gruppen, Judith Sargentini for Verts/ALE-Gruppen, Mario Borghezio for ENF-Gruppen, Knut Fleckenstein, Marek Jurek, Marie-Christine Vergiat og Barbara Lochbihler.

FORSÆDE: Lívia JÁRÓKA
næstformand

Talere: Gerolf Annemans, Pier Antonio Panzeri, Marina Albiol Guzmán, Péter Niedermüller, Inés Ayala Sender, Cécile Kashetu Kyenge og Miriam Dalli.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Marijana Petir, Juan Fernando López Aguilar, Notis Marias, Kateřina Konečná, Ana Gomes og Branislav Škripek.

Indlæg af Dimitris Avramopoulos.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.


17. Årsberetning om menneskerettigheder og demokrati i verden i 2016 og Den Europæiske Unions politik på området (forhandling)

Betænkning om årsberetning om menneskerettigheder og demokrati i verden i 2016 og Den Europæiske Unions politik på området [2017/2122(INI)] - Udenrigsudvalget. Ordfører: Godelieve Quisthoudt-Rowohl (A8-0365/2017)

Godelieve Quisthoudt-Rowohl forelagde betænkningen.

Indlæg af Vytenis Povilas Andriukaitis (medlem af Kommissionen) for næstformand i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik.

Talere: Jordi Solé (ordfører for udtalelse fra FEMM), Andrzej Grzyb for PPE-Gruppen, Pier Antonio Panzeri for S&D-Gruppen, Kazimierz Michał Ujazdowski for ECR-Gruppen, Renate Weber for ALDE-Gruppen, Miguel Urbán Crespo for GUE/NGL-Gruppen, Barbara Lochbihler for Verts/ALE-Gruppen, Cristian Dan Preda, Julie Ward, Bogdan Brunon Wenta, Francisco Assis, Eduard Kukan, Andrea Bocskor, Adam Szejnfeld, László Tőkés og Anna Záborská.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Notis Marias og Kateřina Konečná.

Talere: Vytenis Povilas Andriukaitis og Godelieve Quisthoudt-Rowohl.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 13.6 i protokollen af 13.12.2017.


18. Hongkong, 20 år efter overdragelsen (forhandling)

Betænkning om Europa-Parlamentets henstilling til Rådet, Kommissionen og næstformand for Kommissionen / Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik om Hongkong, 20 år efter overdragelsen [2017/2204(INI)] - Udenrigsudvalget. Ordfører: Alyn Smith (A8-0382/2017)

Alyn Smith forelagde betænkningen.

Indlæg af Vytenis Povilas Andriukaitis (medlem af Kommissionen) for næstformand i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik.

Talere: Dubravka Šuica for PPE-Gruppen, Tonino Picula for S&D-Gruppen, Bas Belder for ECR-Gruppen, og Martin Schirdewan for GUE/NGL-Gruppen.

Talere: Vytenis Povilas Andriukaitis og Alyn Smith.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 13.7 i protokollen af 13.12.2017.


19. Indsigelse mod en gennemførelsesretsakt: Anvendelse af phosphorsyre — phosphater — di-, tri- og polyphosphater (E 338-452) i frosne lodrette kødspyd (forhandling)

Forslag til beslutning forelagt af ENVI i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 106, stk. 2 og 3, og stk.4, litra c), om udkast til Kommissionens forordning om ændring af bilag II til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1333/2008 for så vidt angår anvendelsen af phosphorsyre – phosphater – di-, tri- og polyphosphater (E 338-452) i frosne lodrette kødspyd (D052941/02 - 2017/2920(RPS)) (B8-0666/2017) - Ansvarlige medlemmer: Christel Schaldemose og Bart Staes

Christel Schaldemose og Bart Staes (ansvarlige medlemmer) forelagde beslutningsforslaget.

Indlæg af Vytenis Povilas Andriukaitis (medlem af Kommissionen).

Talere: Renate Sommer for PPE-Gruppen, Susanne Melior for S&D-Gruppen, Kateřina Konečná for GUE/NGL-Gruppen, Angelo Ciocca for ENF-Gruppen, Esther Herranz García, Alojz Peterle, Michaela Šojdrová, Ivo Belet og Lukas MandlLukas Mandl.

Indlæg af Vytenis Povilas Andriukaitis.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 13.2 i protokollen af 13.12.2017.


20. Dagsorden for næste møde

Dagsordenen for mødet den følgende dag var fastsat ("Dagsorden" PE 614.777/OJME).


21. Hævelse af mødet

Formanden hævede mødet kl. 00.13.

Klaus Welle

Ramón Luis Valcárcel Siso

generalsekretær

næstformand


TILSTEDEVÆRELSESLISTE

Til stede:

Adaktusson, Ademov, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bergeron, Bettini, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buda, Bullmann, Bullock, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Chinnici, Chountis, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comi, Corazza Bildt, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, Deß, Deutsch, Deva, Diaconu, Didier, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Elissen, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Fisas Ayxelà, Fjellner, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guillaume, Gutiérrez Prieto, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hirsch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, James, Jamet, Járóka, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Klinz, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lalonde, Lamassoure, Lambert, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Le Pen, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mandl, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Matthews, Maullu, Maurel, Mavrides, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Metsola, Meuthen, Michel, Michels, Mihaylova, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Mobarik, Moi, Molnár, Monot, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Nagtegaal, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Padar, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Palmer, Panzeri, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Parker, Paşcu, Patriciello, Pavel, Payne, Pedicini, Peillon, Peterle, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Popa, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Radtke, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Maria João, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schlein, Schmidt, Schöpflin, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vieu, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Waitz, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wierinck, Wikström, Winkler Hermann, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zahradil, Zala, Zammit Dimech, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Fritaget:

Boutonnet, Buchner, Campbell Bannerman, Coelho, Crowley, Guerrero Salom, Händel, Karlsson, Lange, McClarkin, Maydell, Messerschmidt, Punset, Rodríguez-Piñero Fernández, Rübig, Scholz, Takkula, Winkler Iuliu


Bilag 1 - Forlængelse af mandatet for formanden for Den Fælles Afviklingsinstans

STEMMELISTE

ALDE:
Ali, Arthuis, Auštrevičius, van Baalen, Bearder, Becerra Basterrechea, Bilbao Barandica, Calvet Chambon, Cavada, Charanzová, Cornillet, Deprez, Diaconu, Dlabajová, Federley, Gerbrandy, Giménez Barbat, Goerens, Griesbeck, Grigule-Pēterse, Harkin, Hirsch, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jakovčić, Ježek, Kallas, Klinz, Kyuchyuk, Lalonde, Løkkegaard, Marinho e Pinto, Mazuronis, Meissner, Michel, Mihaylova, van Miltenburg, Mlinar, Müller, Nagtegaal, Nart, Nicolai, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Radoš, Riquet, Rochefort, Rohde, Schaake, Selimovic, Telička, Toom, Tremosa i Balcells, Uspaskich, Vajgl, Vautmans, Verhofstadt, Weber Renate, Wierinck, Wikström

ECR:
Ashworth, Barekov, Bashir, Belder, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalton, Demesmaeker, Deva, Dzhambazki, Flack, Foster, Fotyga, Fox, Gericke, Girling, Gosiewska, Halla-aho, Hannan, Hoc, Jurek, Kamall, Karim, Karski, Kłosowski, Kölmel, Kuźmiuk, Legutko, Lucke, Macovei, Marias, Matthews, Nicholson, Ożóg, Piecha, Piotrowski, Poręba, Ruohonen-Lerner, Sernagiotto, Škripek, Starbatty, Stevens, Sulík, Swinburne, Tannock, Tomaševski, Tomašić, Tošenovský, Trebesius, Ujazdowski, Van Bossuyt, Van Orden, Vistisen, Wiśniewska, Zahradil, Zīle, Žitňanská, Złotowski

EFDD:
Adinolfi, Agea, Agnew, Aiuto, Aker, Arnott, Batten, Bergeron, Borrelli, Bullock, Carver, Castaldo, Coburn, Collins, Corrao, D'Amato, (The Earl of) Dartmouth, D'Ornano, Etheridge, Evi, Farage, Ferrara, Gill Nathan, Meuthen, Moi, Montel, O'Flynn, Paksas, Parker, Payne, Pedicini, Philippot, Reid, Seymour, Tamburrano, Valli, Zullo

ENF:
Annemans, Arnautu, Atkinson, Bilde, Bizzotto, Borghezio, Ciocca, Elissen, Ferrand, Fontana, Goddyn, de Graaff, Jamet, Kappel, Lebreton, Lechevalier, Loiseau, Martin Dominique, Marusik, Mélin, Monot, Obermayr, Salvini, Schaffhauser, Stuger, Troszczynski, Vilimsky, Zijlstra, Żółtek

GUE/NGL:
Anderson Martina, Benito Ziluaga, Björk, Boylan, Carthy, Chountis, Chrysogonos, Eck, Ernst, Ferreira, Flanagan, Forenza, González Peñas, Hadjigeorgiou, Hazekamp, de Jong, Juaristi Abaunz, Kohlíček, Konečná, Kouloglou, Kuneva, Le Hyaric, López Bermejo, Lösing, Maltese, Maštálka, Michels, Mineur, Ní Riada, Omarjee, Papadimoulis, Pimenta Lopes, Sakorafa, Sánchez Caldentey, Schirdewan, Senra Rodríguez, Spinelli, Sylikiotis, Torres Martínez, Urbán Crespo, Vallina, Vergiat, Viegas, Vieu, Zimmer

NI:
Balczó, Chauprade, Dodds, Epitideios, Fountoulis, Gollnisch, James, Korwin-Mikke, Le Pen, Papadakis Konstantinos, Saryusz-Wolski, Sonneborn, Synadinos, Voigt, Woolfe, Zarianopoulos

PPE:
Adaktusson, Ademov, Alliot-Marie, Andrikienė, Arimont, Ayuso, Bach, Balz, Becker, Bendtsen, Böge, Bogovič, Brok, Buda, Buşoi, Cadec, van de Camp, Caspary, del Castillo Vera, Cesa, Christoforou, Cicu, Cirio, Clune, Collin-Langen, Comi, Corazza Bildt, Csáky, Danjean, Dantin, Dati, Delahaye, Deli, Deß, Deutsch, Didier, Dorfmann, Ehler, Engel, Erdős, Estaràs Ferragut, Faria, Ferber, Fernandes, Fisas Ayxelà, Fjellner, Florenz, Gahler, Gál, Gambús, Gardini, González Pons, de Grandes Pascual, Gräßle, Grossetête, Grzyb, Hayes, Herranz García, Hetman, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Hortefeux, Hübner, Iturgaiz, Jahr, Járóka, Jazłowiecka, Jiménez-Becerril Barrio, Joulaud, Juvin, Kalinowski, Kalniete, Kariņš, Kefalogiannis, Kelam, Kelly, Koch, Kósa, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Kuhn, Kukan, Kyrtsos, Lamassoure, Langen, Lavrilleux, Lenaers, Lewandowski, Liese, Lins, Lope Fontagné, López-Istúriz White, Łukacijewska, McAllister, Maletić, Malinov, Mandl, Mănescu, Mann, Marinescu, Martusciello, Matera, Mato, Melo, Millán Mon, Monteiro de Aguiar, Morano, Morin-Chartier, Mureşan, Muselier, Nagy, Niebler, Niedermayer, van Nistelrooij, Novakov, Olbrycht, Pabriks, Patriciello, Peterle, Petir, Pieper, Pietikäinen, Pitera, Pogliese, Polčák, Ponga, Pospíšil, Preda, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radtke, Rangel, Reding, Ribeiro, Rolin, Rosati, Ruas, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sander, Sarvamaa, Saudargas, Schmidt, Schöpflin, Schulze, Schwab, Siekierski, Sógor, Šojdrová, Sommer, Spyraki, Štefanec, Štětina, Stolojan, Šulin, Svoboda, Szájer, Szejnfeld, Thun und Hohenstein, Tolić, Tomc, Ţurcanu, Urutchev, Vaidere, Valcárcel Siso, Vandenkendelaere, Verheyen, Virkkunen, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Weber Manfred, Wenta, Wieland, Winkler Hermann, Záborská, Zammit Dimech, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zovko, Zver

S&D:
Aguilera García, Anderson Lucy, Andrieu, Arena, Assis, Ayala Sender, Balas, Balčytis, Bayet, Benifei, Beňová, Berès, Bettini, Blanco López, Blinkevičiūtė, Borzan, Boştinaru, Brannen, Bresso, Briano, Bullmann, Cabezón Ruiz, Caputo, Chinnici, Cofferati, Corbett, Costa, Cozzolino, Dalli, Dance, Dăncilă, Danti, De Castro, Delvaux, De Monte, Denanot, Drăghici, Ertug, Fajon, Fernández, Fleckenstein, Freund, Frunzulică, Gardiazabal Rubial, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill Neena, Giuffrida, Gomes, Grammatikakis, Grapini, Graswander-Hainz, Griffin, Gualtieri, Guillaume, Gutiérrez Prieto, Hedh, Hoffmann, Honeyball, Howarth, Ivan, Jaakonsaari, Jáuregui Atondo, Jongerius, Kadenbach, Kaili, Kammerevert, Kaufmann, Keller Jan, Khan, Kirton-Darling, Kofod, Kohn, Köster, Kouroumbashev, Krehl, Kumpula-Natri, Kyenge, Kyrkos, Leinen, Liberadzki, Lietz, López, Ludvigsson, Łybacka, McAvan, Mamikins, Maňka, Manscour, Martin Edouard, Maurel, Mavrides, Mayer Alex, Melior, Mizzi, Molnár, Moody, Moraes, Morgano, Mosca, Nekov, Neuser, Nica, Niedermüller, Nilsson, Noichl, Padar, Palmer, Panzeri, Papadakis Demetris, Paşcu, Pavel, Peillon, Picierno, Picula, Piri, Pirinski, Pittella, Poc, Poche, Popa, Post, Preuß, Regner, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Rozière, Sant, dos Santos, Sârbu, Sassoli, Schaldemose, Schlein, Schuster, Sehnalová, Serrão Santos, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Smolková, Stanishev, Steinruck, Szanyi, Tănăsescu, Tang, Țapardel, Tarabella, Thomas, Toia, Ulvskog, Valenciano, Van Brempt, Vaughan, Viotti, Ward, Weidenholzer, von Weizsäcker, Werner, Westphal, Wölken, Zala, Zanonato, Zemke, Zoffoli, Zorrinho

Verts/ALE:
Affronte, Albrecht, Andersson, Auken, Bové, Bütikofer, Cramer, Dalunde, Delli, Durand, Eickhout, Engström, Giegold, Harms, Häusling, Hautala, Heubuch, Hudghton, Jadot, Jávor, Joly, Keller Ska, Lambert, Lamberts, Lochbihler, Marcellesi, Reda, Reimon, Reintke, Rivasi, Ropė, Sargentini, Scott Cato, Škrlec, Smith, Solé, Šoltes, Staes, Tarand, Terricabras, Turmes, Urtasun, Valero, Vana, Waitz, Ždanoka.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik