Märksõnaregister 
Protokoll
PDF 264kWORD 80k
Teisipäev, 12. detsember 2017 - Strasbourg
1.Istungi algus
 2.Raport rahapesu, maksustamise vältimise ja maksudest kõrvalehoidumise uurimise kohta (arutelu)
 3.Parlamendikomisjonide koosseis
 4.Euroopa Strateegiliste Investeeringute Fondi kestuse pikendamine ***I (arutelu)
 5.Hääletused
  
5.1.Välispüügilaevastike jätkusuutlik majandamine ***II (hääletus)
  
5.2.Erinevate põllumajanduse ja maaelu arengu poliitikavaldkonna määruste muutmine ***I (hääletus)
  
5.3.ELi heitkogustega kauplemise süsteem (ELi HKS): kehtivate piirangute kohaldamise jätkamine lennutegevuse ulatuse suhtes ja ettevalmistumine üleilmse turupõhise meetme rakendamiseks alates 2021. aastast ***I (hääletus)
  
5.4.Euroopa Strateegiliste Investeeringute Fondi kestuse pikendamine ***I (hääletus)
  
5.5.Otsus alustada institutsioonidevahelisi läbirääkimisi: eeskirjad ringhäälinguorganisatsioonide teatavate veebiülekannete ning televisiooni- ja raadiosaadete taasedastamise suhtes kohaldatavate autoriõiguste ja nendega kaasnevate õiguste teostamise kohta ***I (hääletus)
  
5.6.Eleonora Forenza eesõiguste ja puutumatuse kaitsmise taotlus (hääletus)
  
5.7.Ingeborg Gräßle puutumatuse äravõtmise taotlus (hääletus)
  
5.8.Teatavatele Ameerika Ühendriikidest pärinevatele toodetele kohalduvad tollimaksud ***I (kodukorra artikkel 150) (hääletus)
  
5.9.ELi-USA lennutranspordileping *** (kodukorra artikkel 150) (hääletus)
  
5.10.ELi ja Šveitsi vaheline kasvuhoonegaaside heitkogustega kauplemise süsteemide sidumise leping *** (kodukorra artikkel 150) (hääletus)
  
5.11.ELi ja Kasahstani vaheline laiendatud partnerlus- ja koostööleping (nõusolek) *** (kodukorra artikkel 150) (hääletus)
  
5.12.ELi ja Kasahstani vaheline laiendatud partnerlus- ja koostööleping (resolutsioon) (hääletus)
  
5.13.Ühtse Kriisilahendusnõukogu esimehe mandaadi pikendamine * (kodukorra artikkel 150) (hääletus)
  
5.14.ELi kodakondsuse 2017. aasta aruanne ja kodanike õiguste tugevdamine demokraatlike muutuste liidus (hääletus)
  
5.15.Digitaalkaubanduse strateegia loomine (hääletus)
 6.Selgitused hääletuse kohta
 7.Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused
 8.Istungi jätkamine
 9.Eelmise istungi protokolli kinnitamine
 10.Olukord Afganistanis (arutelu)
 11.Rohingjade olukord (arutelu)
 12.Ühise julgeoleku- ja kaitsepoliitika rakendamise aastaaruanne - Ühise välis- ja julgeolekupoliitika rakendamise aastaaruanne - Alaline struktureeritud koostöö – Euroopa julgeoleku- ja kaitsepoliitika uus peatükk (arutelu)
 13.Delegeeritud õigusaktid (kodukorra artikli 105 lõige 6)
 14.Iraani tuumakokkulepe (arutelu)
 15.USA presidendi Trumpi teadaanne Jeruusalemma tunnustamise kohta Iisraeli pealinnana (arutelu)
 16.Rändajate olukord Liibüas (arutelu)
 17.Aastaaruanne inimõiguste ja demokraatia kohta maailmas 2016. aastal ning ELi poliitika kohta selles valdkonnas (arutelu)
 18.Hongkong 20 aastat pärast üleminekut (arutelu)
 19.Vastuväide rakendusaktile: fosforhappe, fosfaatide, di-, tri- ja polüfosfaatide (E 338–452) kasutamine vertikaalsetes külmutatud liha varrastes (arutelu)
 20.Järgmise istungi päevakord
 21.Istungi lõpp
 KOHALOLIJATE NIMEKIRI
 1. lisa - Ühtse Kriisilahendusnõukogu esimehe mandaadi pikendamine


ISTUNGI JUHATAJA: Pavel TELIČKA
asepresident

1. Istungi algus

Istung algas kell 09.05.


2. Raport rahapesu, maksustamise vältimise ja maksudest kõrvalehoidumise uurimise kohta (arutelu)

Raport rahapesu, maksustamise vältimise ja maksudest kõrvalehoidumise uurimise kohta [2017/2013(INI)] - Rahapesu, maksustamise vältimist ja maksudest kõrvalehoidumist käsitleva liidu õiguse kohaldamisel ilmnenud väidetavate rikkumiste ja haldusomavoli uurimise komisjon. Raportöörid: Petr Ježek ja Jeppe Kofod (A8-0357/2017)

Petr Ježek ja Jeppe Kofod tutvustasid raportit.

Sõna võttis Pierre Moscovici (komisjoni liige).

Sõna võtsid Luděk Niedermayer fraktsiooni PPE nimel, Peter Simon fraktsiooni S&D nimel, Angel Dzhambazki fraktsiooni ECR nimel, Maite Pagazaurtundúa Ruiz fraktsiooni ALDE nimel, Miguel Urbán Crespo fraktsiooni GUE/NGL nimel, Molly Scott Cato fraktsiooni Verts/ALE nimel, Marco Valli fraktsiooni EFDD nimel, Barbara Kappel fraktsiooni ENF nimel, Sotirios Zarianopoulos (fraktsioonilise kuuluvuseta), Dariusz Rosati, Ana Gomes, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Nuno Melo, Bernd Lucke, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Peter Simon, Enrique Calvet Chambon, Matt Carthy, Sven Giegold, David Coburn, Mario Borghezio, Lampros Fountoulis, Werner Langen, Pervenche Berès, Pirkko Ruohonen-Lerner, kes keeldus küsimusest, mille sinist kaarti tõstes soovis esitada David Coburn, Patrick Le Hyaric, Eva Joly, kes ühtlasi vastas kahele küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitasid David Coburn ja Thomas Mann, Tom Vandenkendelaere, Sergio Gaetano Cofferati, Roberts Zīle, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas David Coburn, Ernest Urtasun, Markus Ferber, Evelyn Regner, José Manuel Fernandes, Hugues Bayet, Luis de Grandes Pascual, Ramón Jáuregui Atondo, Othmar Karas ja Elly Schlein.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Lefteris Christoforou, Franc Bogovič ja Nicola Caputo.

ISTUNGI JUHATAJA: Sylvie GUILLAUME
asepresident

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Notis Marias, Kateřina Konečná, Georgios Epitideios, Romana Tomc, Monika Beňová, Ruža Tomašić, Takis Hadjigeorgiou, Milan Zver ja Csaba Sógor.

Sõna võtsid Pierre Moscovici, Petr Ježek ja Jeppe Kofod.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 13.12.2017 protokollipunkt 13.3.


3. Parlamendikomisjonide koosseis

Asepresident on saanud fraktsiooni PPE taotluse järgmise ametissenimetamise kohta:

EMPL-komisjon: Geoffroy Didier

Ametissenimetamine loetakse kinnitatuks, kui käesoleva protokolli kinnitamiseni ei esitata ühtegi vastuväidet.


4. Euroopa Strateegiliste Investeeringute Fondi kestuse pikendamine ***I (arutelu)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrusi (EL) nr 1316/2013 ja (EL) 2015/1017 Euroopa Strateegiliste Investeeringute Fondi kestuse pikendamise ning kõnealuse fondi ja Euroopa investeerimisnõustamise keskuse tehnilise täiustamise osas [COM(2016)0597 - C8-0375/2016 - 2016/0276(COD)] - Eelarvekomisjon - Majandus- ja rahanduskomisjon. Raportöörid: Udo Bullmann ja José Manuel Fernandes (A8-0198/2017)

Udo Bullmann ja José Manuel Fernandes tutvustasid raportit.

Sõna võtsid Eva Kaili (ITRE-komisjoni arvamuse koostaja) ja Inés Ayala Sender (TRAN-komisjoni arvamuse koostaja).

Sõna võttis Jyrki Katainen (komisjoni asepresident).

Sõna võtsid Mercedes Bresso (REGI-komisjoni arvamuse koostaja), Krzysztof Hetman (EMPL-komisjoni arvamuse koostaja), Eider Gardiazabal Rubial fraktsiooni S&D nimel, Bernd Kölmel fraktsiooni ECR nimel, Gérard Deprez fraktsiooni ALDE nimel, Miguel Viegas fraktsiooni GUE/NGL nimel, Bas Eickhout fraktsiooni Verts/ALE nimel, Lefteris Christoforou fraktsiooni PPE nimel, Marco Valli fraktsiooni EFDD nimel, Zoltán Balczó (fraktsioonilise kuuluvuseta), Theodor Dumitru Stolojan, Pervenche Berès, Zbigniew Kuźmiuk, Ramon Tremosa i Balcells, Liadh Ní Riada, David Coburn, André Elissen, Lambert van Nistelrooij, Roberto Gualtieri, Stanisław Ożóg, Gabriel Mato, Isabelle Thomas, Maria Spyraki, Pedro Silva Pereira, Romana Tomc, Daniele Viotti ja Othmar Karas.

Sõna võtsid Jyrki Katainen, Udo Bullmann ja José Manuel Fernandes.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 12.12.2017 protokollipunkt 5.4.

ISTUNGI JUHATAJA: Ryszard CZARNECKI
asepresident


5. Hääletused

Hääletuste üksikasjalikud tulemused (muudatusettepanekud, eraldi ja osade kaupa hääletused jne) on esitatud protokolli lisas „Hääletuste tulemused“.

Nimeliste hääletuste tulemused protokolli lisana on kättesaadavad ainult elektrooniliselt ja nendega saab tutvuda Europarli veebisaidil.


5.1. Välispüügilaevastike jätkusuutlik majandamine ***II (hääletus)

Soovitus teisele lugemisele nõukogu esimese lugemise seisukoha kohta eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, milles käsitletakse välispüügilaevastike jätkusuutlikku majandamist ja millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ) nr 1006/2008 [11382/2/2017 - C8-0358/2017 - 2015/0289(COD)] - Kalanduskomisjon. Raportöör: Linnéa Engström (A8-0374/2017)

(Parlamendi koosseisu häälteenamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 1)

NÕUKOGU SEISUKOHT

Heaks kiidetud (P8_TA(2017)0475)


5.2. Erinevate põllumajanduse ja maaelu arengu poliitikavaldkonna määruste muutmine ***I (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, mis käsitleb liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantseeskirju ja millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruseid (EL) nr 1305/2013, (EL) nr 1306/2013, (EL) nr 1307/2013, (EL) nr 1308/2013 ja (EL) nr 652/2014 [COM(2016)0605 - C8-0404/2017 - 2016/0282B(COD)] - Põllumajanduse ja maaelu arengu komisjon. Raportöör: Albert Deß (A8-0380/2017)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 2)

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK ja MUUDATUSETTEPANEKUD

ESIALGNE KOKKULEPE

Vastu võetud (P8_TA(2017)0476)


5.3. ELi heitkogustega kauplemise süsteem (ELi HKS): kehtivate piirangute kohaldamise jätkamine lennutegevuse ulatuse suhtes ja ettevalmistumine üleilmse turupõhise meetme rakendamiseks alates 2021. aastast ***I (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse direktiivi 2003/87/EÜ, et jätkata kehtivate piirangute kohaldamist lennutegevuse ulatuse suhtes ja teha ettevalmistusi üleilmse turupõhise meetme rakendamiseks alates 2021. aastast [COM(2017)0054 - C8-0028/2017 - 2017/0017(COD)] - Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon. Raportöör: Julie Girling (A8-0258/2017)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 3)

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK ja MUUDATUSETTEPANEKUD

ESIALGNE KOKKULEPE

Vastu võetud (P8_TA(2017)0477)


5.4. Euroopa Strateegiliste Investeeringute Fondi kestuse pikendamine ***I (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrusi (EL) nr 1316/2013 ja (EL) 2015/1017 Euroopa Strateegiliste Investeeringute Fondi kestuse pikendamise ning kõnealuse fondi ja Euroopa investeerimisnõustamise keskuse tehnilise täiustamise osas [COM(2016)0597 - C8-0375/2016 - 2016/0276(COD)] - Eelarvekomisjon - Majandus- ja rahanduskomisjon. Raportöörid: Udo Bullmann ja José Manuel Fernandes (A8-0198/2017)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 4)

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK ja MUUDATUSETTEPANEKUD

ESIALGNE KOKKULEPE

Vastu võetud (P8_TA(2017)0478)


5.5. Otsus alustada institutsioonidevahelisi läbirääkimisi: eeskirjad ringhäälinguorganisatsioonide teatavate veebiülekannete ning televisiooni- ja raadiosaadete taasedastamise suhtes kohaldatavate autoriõiguste ja nendega kaasnevate õiguste teostamise kohta ***I (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega kehtestatakse eeskirjad ringhäälinguorganisatsioonide teatavate veebiülekannete ning televisiooni- ja raadiosaadete taasedastamise suhtes kohaldatavate autoriõiguste ja nendega kaasnevate õiguste teostamise kohta [COM(2016)0594 - C8-0384/2016 - 2016/0284(COD)] - Õiguskomisjon. Raportöör: Tiemo Wölken (A8-0378/2017)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 5)

OTSUS ALUSTADA INSTITUTSIOONIDEVAHELISI LÄBIRÄÄKIMISI

Vastu võetud

Sõnavõtud

Tiemo Wölken (raportöör) ja Angelika Niebler enne hääletust.

Tiemo Wölken pärast hääletust selle tulemusi arvesse võttes, et nõuda oma nime raportist väljajätmist. Sõna võttis ka Virginie Rozière.


5.6. Eleonora Forenza eesõiguste ja puutumatuse kaitsmise taotlus (hääletus)

Raport Eleonora Forenza eesõiguste ja puutumatuse kaitsmise taotluse kohta [2017/2199(IMM)] - Õiguskomisjon. Raportöör: Gilles Lebreton (A8-0398/2017)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 6)

OTSUSE ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2017)0479)


5.7. Ingeborg Gräßle puutumatuse äravõtmise taotlus (hääletus)

Raport Ingeborg Gräßle puutumatuse äravõtmise taotluse kohta [2017/2220(IMM)] - Õiguskomisjon. Raportöör: Jean-Marie Cavada (A8-0397/2017)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 7)

OTSUSE ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2017)0480)


5.8. Teatavatele Ameerika Ühendriikidest pärinevatele toodetele kohalduvad tollimaksud ***I (kodukorra artikkel 150) (hääletus)

Raport muudetud ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus teatavatele Ameerika Ühendriikidest pärinevatele toodetele kohalduvate täiendavate tollimaksude kohta (kodifitseeritud tekst) [COM(2017)0361 - C8-0226/2017 - 2014/0175(COD)] - Õiguskomisjon. Raportöör: Jiří Maštálka (A8-0331/2017)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 8)

SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

Vastu võetud tervikhääletusel (P8_TA(2017)0481)


5.9. ELi-USA lennutranspordileping *** (kodukorra artikkel 150) (hääletus)

Soovitus, mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu ühelt poolt Euroopa Ühenduse ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Ameerika Ühendriikide vahelise lennutranspordilepingu Euroopa Liidu nimel sõlmimise kohta [13419/2016 - C8-0100/2017 - 2006/0058(NLE)] - Transpordi- ja turismikomisjon. Raportöör: Theresa Griffin (A8-0376/2017)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 9)

NÕUKOGU OTSUSE EELNÕU

Vastu võetud tervikhääletusel (P8_TA(2017)0482)

Parlament kiitis lepingu sõlmimise heaks.


5.10. ELi ja Šveitsi vaheline kasvuhoonegaaside heitkogustega kauplemise süsteemide sidumise leping *** (kodukorra artikkel 150) (hääletus)

Soovitus, mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu Euroopa Liidu ja Šveitsi Konföderatsiooni vahelise kasvuhoonegaaside heitkogustega kauplemise süsteemide sidumise lepingu sõlmimise kohta [13076/2017 - C8-0415/2017 - 2017/0193(NLE)] - Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon. Raportöör: Christofer Fjellner (A8-0386/2017)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 10)

NÕUKOGU OTSUSE EELNÕU

Vastu võetud tervikhääletusel (P8_TA(2017)0483)

Parlament kiitis lepingu sõlmimise heaks.


5.11. ELi ja Kasahstani vaheline laiendatud partnerlus- ja koostööleping (nõusolek) *** (kodukorra artikkel 150) (hääletus)

Soovitus, mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu ühelt poolt Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Kasahstani Vabariigi vahelise laiendatud partnerlus- ja koostöölepingu liidu nimel sõlmimise kohta [12409/2016 - C8-0469/2016 - 2016/0166(NLE)] - Väliskomisjon. Raportöör: Liisa Jaakonsaari (A8-0325/2017)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 11)

NÕUKOGU OTSUSE EELNÕU

Vastu võetud tervikhääletusel (P8_TA(2017)0484)

Parlament kiitis lepingu sõlmimise heaks.


5.12. ELi ja Kasahstani vaheline laiendatud partnerlus- ja koostööleping (resolutsioon) (hääletus)

Raport muu kui seadusandliku resolutsiooni ettepanekuga, mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu ühelt poolt Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Kasahstani Vabariigi vahelise laiendatud partnerlus- ja koostöölepingu liidu nimel sõlmimise kohta [2017/2035(INI)] - Väliskomisjon. Raportöör: Liisa Jaakonsaari (A8-0335/2017)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 12)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2017)0485)


5.13. Ühtse Kriisilahendusnõukogu esimehe mandaadi pikendamine * (kodukorra artikkel 150) (hääletus)

Raport komisjoni ettepaneku kohta pikendada Ühtse Kriisilahendusnõukogu esimehe ametiaega [N8-0092/2017 - C8-0425/2017 - 2017/0901(NLE)] - Majandus- ja rahanduskomisjon. Raportöör: Roberto Gualtieri (A8-0393/2017)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 13)
(Salajane hääletus)
Hääletusel osalenud liikmete nimekiri on lisatud käesolevale protokollile (12.12.2017 protokollilisa 1)

OTSUSE ETTEPANEK

Vastu võetud tervikhääletusel (P8_TA(2017)0486)


5.14. ELi kodakondsuse 2017. aasta aruanne ja kodanike õiguste tugevdamine demokraatlike muutuste liidus (hääletus)

Raport ELi kodakondsuse 2017. aasta aruande ja kodanike õiguste tugevdamise kohta demokraatlike muutuste liidus [2017/2069(INI)] - Petitsioonikomisjon. Raportöör: Beatriz Becerra Basterrechea (A8-0385/2017)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 14)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2017)0487)


5.15. Digitaalkaubanduse strateegia loomine (hääletus)

Raport digitaalkaubanduse strateegia loomise kohta [2017/2065(INI)] - Rahvusvahelise kaubanduse komisjon. Raportöör: Marietje Schaake (A8-0384/2017)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 15)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2017)0488)


6. Selgitused hääletuse kohta

Kirjalikud selgitused hääletuse kohta:

Kodukorra artikli 183 alusel esitatud kirjalikud selgitused hääletuse kohta avaldatakse parlamendiliikmete veebilehtedel Euroopa Parlamendi veebisaidil.

Suulised selgitused hääletuse kohta:

Raport: Albert Deß - A8-0380/2017
Estefanía Torres Martínez ja Momchil Nekov

Raport: Julie Girling - A8-0258/2017
Diane James ja Seán Kelly

Raport: Udo Bullmann ja José Manuel Fernandes - A8-0198/2017
Seán Kelly, Notis Marias, Ivana Maletić, Paloma López Bermejo ja Thomas Mann

Raport: Beatriz Becerra Basterrechea - A8-0385/2017
Rory Palmer, Tatjana Ždanoka, Diane James ja Adam Szejnfeld

Raport: Marietje Schaake - A8-0384/2017
Jude Kirton-Darling.


7. Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused

Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused on toodud Europarli veebisaidil (Täiskogu – Hääletused – Hääletustulemused (nimeliste hääletuste tulemused)) ja lisa „Nimelise hääletuse tulemused trükiversioonis.

Elektroonilist versiooni Europarli veebisaidil ajakohastatakse korrapäraselt kuni kahe nädala jooksul pärast hääletuse toimumise kuupäeva.

Seejärel suletakse hääletuse paranduste nimekiri tõlkimiseks ja Euroopa Liidu Teatajas avaldamiseks.

(Istung katkestati kell 12.59.)


ISTUNGI JUHATAJA: Ioan Mircea PAŞCU
asepresident

8. Istungi jätkamine

Istung jätkus kell 15.00.


9. Eelmise istungi protokolli kinnitamine

Kinnitati eelmise istungi protokoll.

°
° ° °

Ignazio Corrao puudumine 26. oktoobri 2015. aasta ja 1. märtsi 2017. aasta istungitelt oli põhjendatud.

Ignazio Corrao andis teada, et ta osales 25. veebruari 2015. aasta, 14. detsembri 2015. aasta, 24. veebruari 2016. aasta, 25. mai 2016. aasta ja 16. jaanuari 2017. aasta istungitel, kuid tema nime ei olnud kohalolijate nimekirjas.


10. Olukord Afganistanis (arutelu)

Komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja avaldus: Olukord Afganistanis (2017/2932(RSP))

Christos Stylianides (komisjoni liige) esines avaldusega komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja nimel.

Sõna võtsid Tunne Kelam fraktsiooni PPE nimel, Ana Gomes fraktsiooni S&D nimel, Charles Tannock fraktsiooni ECR nimel, Petras Auštrevičius fraktsiooni ALDE nimel, Sabine Lösing fraktsiooni GUE/NGL nimel, Bodil Valero fraktsiooni Verts/ALE nimel, Fabio Massimo Castaldo fraktsiooni EFDD nimel, Jean-Luc Schaffhauser fraktsiooni ENF nimel, Jaromír Štětina, Pina Picierno, Patricia Lalonde, James Carver, Lars Adaktusson, Doru-Claudian Frunzulică, Laima Liucija Andrikienė ja Boris Zala.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Notis Marias, Hilde Vautmans, Takis Hadjigeorgiou, Ignazio Corrao, Eleftherios Synadinos, Malin Björk ja Georgios Epitideios.

Sõna võttis Christos Stylianides.

Kodukorra artikli 123 lõike 2 alusel esitatavad resolutsiooni ettepanekud tehakse teatavaks hiljem.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 14.12.2017 protokollipunkt 8.5.


11. Rohingjade olukord (arutelu)

Komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja avaldus: rohingjade olukord (2017/2973(RSP))

Federica Mogherini (komisjoni asepresident ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja ) esines avaldusega.

Sõna võtsid Werner Langen fraktsiooni PPE nimel, Soraya Post fraktsiooni S&D nimel, Amjad Bashir fraktsiooni ECR nimel, Urmas Paet fraktsiooni ALDE nimel, Younous Omarjee fraktsiooni GUE/NGL nimel, Barbara Lochbihler fraktsiooni Verts/ALE nimel, James Carver fraktsiooni EFDD nimel, Jeroen Lenaers, Linda McAvan, Mark Demesmaeker, Jean Lambert, Ignazio Corrao, László Tőkés, Wajid Khan, Sajjad Karim, Eduard Kukan, Ismail Ertug, Notis Marias, Joachim Zeller ja Neena Gill.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Jiří Pospíšil, Hilde Vautmans, Takis Hadjigeorgiou, Fabio Massimo Castaldo, José Inácio Faria ja Csaba Sógor.

Sõna võttis Federica Mogherini.

ISTUNGI JUHATAJA: David-Maria SASSOLI
asepresident

Kodukorra artikli 123 lõike 2 alusel arutelu lõpus esitatud resolutsiooni ettepanekud:

—   Ryszard Czarnecki, Charles Tannock ja Jadwiga Wiśniewska fraktsiooni ECR nimel rohingjade olukorra kohta (2017/2973(RSP)) (B8-0668/2017);

—   Urmas Paet, Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans ja Cecilia Wikström fraktsiooni ALDE nimel rohingjade olukorra kohta (2017/2973(RSP)) (B8-0669/2017);

—   Cristian Dan Preda, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, David McAllister, Sandra Kalniete, Werner Langen, Tokia Saïfi, Mairead McGuinness, Jeroen Lenaers, Anna Maria Corazza Bildt, Lars Adaktusson, Lorenzo Cesa ja Daniel Caspary fraktsiooni PPE nimel rohingjade olukorra kohta (2017/2973(RSP)) (B8-0670/2017);

—   Rolandas Paksas, Isabella Adinolfi, Fabio Massimo Castaldo ja Ignazio Corrao fraktsiooni EFDD nimel rohingjade olukorra kohta (2017/2973(RSP)) (B8-0671/2017);

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru ja Soraya Post fraktsiooni S&D nimel rohingjade olukorra kohta (2017/2973(RSP)) (B8-0672/2017);

—   Barbara Lochbihler, Jordi Solé, Igor Šoltes ja Judith Sargentini fraktsiooni Verts/ALE nimel rohingjade olukorra kohta (2017/2973(RSP)) (B8-0673/2017);

—   Younous Omarjee, Marie-Christine Vergiat, Patrick le Hyaric, Sofia Sakorafa, Merja Kyllönen, Lola Sanchez Caldentey, Josu Juaristi Abaunz, Marisa Matias, Dimitris Papadimoulis, Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou, Javier Couso Permuy, Marina Albiol, Tania Gonzalez Peñas, Estefania Torres Martinez, Xabier Benito Ziluaga ja Miguel Urbán Crespo fraktsiooni GUE/NGL nimel Myanmari/Birma ja rohingjade olukorra kohta (2017/2973(RSP)) (B8-0674/2017).

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 14.12.2017 protokollipunkt 8.6.


12. Ühise julgeoleku- ja kaitsepoliitika rakendamise aastaaruanne - Ühise välis- ja julgeolekupoliitika rakendamise aastaaruanne - Alaline struktureeritud koostöö – Euroopa julgeoleku- ja kaitsepoliitika uus peatükk (arutelu)

Raport ühise julgeoleku- ja kaitsepoliitika rakendamise aastaaruande kohta [2017/2123(INI)] - Väliskomisjon. Raportöör: Michael Gahler (A8-0351/2017)

Raport ühise välis- ja julgeolekupoliitika rakendamise aastaaruande kohta [2017/2121(INI)] - Väliskomisjon. Raportöör: David McAllister (A8-0350/2017)

Komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja avaldus: Alaline struktureeritud koostöö – Euroopa julgeoleku- ja kaitsepoliitika uus peatükk (2017/3004(RSP))

David McAllister ja Michael Gahler tutvustasid raporteid.

Federica Mogherini (komisjoni asepresident ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja ) esines avaldusega.

Sõna võtsid José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra fraktsiooni PPE nimel, Victor Boştinaru fraktsiooni S&D nimel, Charles Tannock fraktsiooni ECR nimel, Jozo Radoš fraktsiooni ALDE nimel, Sabine Lösing fraktsiooni GUE/NGL nimel, Bodil Valero fraktsiooni Verts/ALE nimel, Florian Philippot fraktsiooni EFDD nimel, Nicolas Bay fraktsiooni ENF nimel, Georgios Epitideios (fraktsioonilise kuuluvuseta), Arnaud Danjean, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Bill Etheridge, Elena Valenciano, Geoffrey Van Orden, Johannes Cornelis van Baalen, Bronis Ropė, James Carver, Janice Atkinson, Janusz Korwin-Mikke, Julia Pitera, Knut Fleckenstein, Zdzisław Krasnodębski, Hilde Vautmans, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas James Carver, Bill Etheridge, Michał Marusik, Konstantinos Papadakis, Michèle Alliot-Marie, Janusz Zemke, Bernd Kölmel, Urmas Paet ja Marcus Pretzell.

ISTUNGI JUHATAJA: Heidi HAUTALA
asepresident

Sõna võtsid Eleftherios Synadinos, Eduard Kukan, Tonino Picula, Marek Jurek, Francisco José Millán Mon, Clare Moody, Dubravka Šuica, Marita Ulvskog, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Patrizia Toia, Jaromír Štětina, Jonás Fernández, Tunne Kelam, Ana Gomes, Laima Liucija Andrikienė, Arne Lietz ja Željana Zovko.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Henna Virkkunen, Jean-Paul Denanot, Arne Gericke, Javier Couso Permuy, Andrzej Grzyb, Costas Mavrides, Luke Ming Flanagan, Andor Deli, Tibor Szanyi ja Ivica Tolić.

Sõna võtsid Federica Mogherini, Michael Gahler ja David McAllister.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: punkt 13.4 ja 13.12.2017 protokollipunkt 13.5.


13. Delegeeritud õigusaktid (kodukorra artikli 105 lõige 6)

Asepresident tuletas meelde, et ECON-komisjoni soovitus mitte esitada vastuväiteid komisjoni delegeeritud määrusele (C(2017)07684 - 2017/2979(DEA)) (B8-0667/2017) tehti teatavaks esmaspäeva, 11. detsembri 2017 istungil (11.12.2017 protokollipunkt 10).

Selle soovituse kohta ei ole esitatud kodukorra artiklis 105 kehtestatud 24-tunnise tähtaja jooksul ühtegi vastuväidet.

Seega loeti soovitus vastuvõetuks ja otsus avaldatakse kolmapäeva, 13. detsembri 2017 istungil vastu võetavate tekstide hulgas.


14. Iraani tuumakokkulepe (arutelu)

Komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja avaldus: Iraani tuumakokkulepe (2017/2972(RSP))

Federica Mogherini (komisjoni asepresident ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja ) esines avaldusega.

Sõna võtsid Cristian Dan Preda fraktsiooni PPE nimel, Victor Boştinaru fraktsiooni S&D nimel, Charles Tannock fraktsiooni ECR nimel, Marietje Schaake fraktsiooni ALDE nimel, Sofia Sakorafa fraktsiooni GUE/NGL nimel ja Jordi Solé fraktsiooni Verts/ALE nimel.

ISTUNGI JUHATAJA: Ryszard CZARNECKI
asepresident

Sõna võtsid Fabio Massimo Castaldo fraktsiooni EFDD nimel, Franz Obermayr fraktsiooni ENF nimel, Udo Voigt (fraktsioonilise kuuluvuseta), José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Knut Fleckenstein, Bas Belder, Michèle Rivasi, James Carver, Lampros Fountoulis, David McAllister, Josef Weidenholzer, Anders Primdahl Vistisen, Janusz Lewandowski, Francisco Assis, Jan Zahradil, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Arnaud Danjean, Elmar Brok, Flavio Zanonato, Mark Demesmaeker, Arnaud Danjean, Ana Gomes, Tunne Kelam ja Francisco José Millán Mon.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Jiří Pospíšil, Hilde Vautmans, Laima Liucija Andrikienė, Takis Hadjigeorgiou, José Inácio Faria ja Milan Zver.

ISTUNGI JUHATAJA: David-Maria SASSOLI
asepresident

Eelneva registreerimiseta võttis sõna Marijana Petir.

Sõna võttis Federica Mogherini.

Arutelu lõpetati.


15. USA presidendi Trumpi teadaanne Jeruusalemma tunnustamise kohta Iisraeli pealinnana (arutelu)

Komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja avaldus: USA presidendi Trumpi teadaanne Jeruusalemma tunnustamise kohta Iisraeli pealinnana (2017/3012(RSP))

Federica Mogherini (komisjoni asepresident ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja ) esines avaldusega.

Sõna võtsid Cristian Dan Preda fraktsiooni PPE nimel, Steven Woolfe arutelu kulu kohta (asepresident andis selgitusi), Elena Valenciano fraktsiooni S&D nimel, Bas Belder fraktsiooni ECR nimel, Hilde Vautmans fraktsiooni ALDE nimel, Neoklis Sylikiotis fraktsiooni GUE/NGL nimel, Margrete Auken fraktsiooni Verts/ALE nimel, Fabio Massimo Castaldo fraktsiooni EFDD nimel, Marcus Pretzell fraktsiooni ENF nimel, Konstantinos Papadakis (fraktsioonilise kuuluvuseta), Marijana Petir, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Ivo Vajgl, Pier Antonio Panzeri, Anders Primdahl Vistisen, Frédérique Ries, Martina Michels, Pascal Durand, Rosa D'Amato, Lars Adaktusson, Marita Ulvskog, kes keeldus küsimusest, mille sinist kaarti tõstes soovis esitada Lars Adaktusson, Branislav Škripek, Ivo Vajgl, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Steven Woolfe, Patrick Le Hyaric, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Cristian Dan Preda, ja Eugen Freund.

ISTUNGI JUHATAJA: Heidi HAUTALA
asepresident

Sõna võtsid Arne Gericke, Martina Anderson ja Maria Arena.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Arne Lietz, Jussi Halla-aho, Sofia Sakorafa, Ernest Urtasun ja Wajid Khan.

Sõna võttis Federica Mogherini.

Arutelu lõpetati.


16. Rändajate olukord Liibüas (arutelu)

Komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja avaldus: Rändajate olukord Liibüas (2017/3005(RSP))

Federica Mogherini (komisjoni asepresident ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja ) esines avaldusega.

Sõna võttis Dimitris Avramopoulos (komisjoni liige).

Sõna võtsid Santiago Fisas Ayxelà fraktsiooni PPE nimel, Elena Valenciano fraktsiooni S&D nimel, Jussi Halla-aho fraktsiooni ECR nimel, Sophia in 't Veld fraktsiooni ALDE nimel, Barbara Spinelli fraktsiooni GUE/NGL nimel, Judith Sargentini fraktsiooni Verts/ALE nimel, Mario Borghezio fraktsiooni ENF nimel, Knut Fleckenstein, Marek Jurek, Marie-Christine Vergiat ja Barbara Lochbihler.

ISTUNGI JUHATAJA: Lívia JÁRÓKA
asepresident

Sõna võtsid Gerolf Annemans, Pier Antonio Panzeri, Marina Albiol Guzmán, Péter Niedermüller, Inés Ayala Sender, Cécile Kashetu Kyenge ja Miriam Dalli.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Marijana Petir, Juan Fernando López Aguilar, Notis Marias, Kateřina Konečná, Ana Gomes ja Branislav Škripek.

Sõna võttis Dimitris Avramopoulos.

Arutelu lõpetati.


17. Aastaaruanne inimõiguste ja demokraatia kohta maailmas 2016. aastal ning ELi poliitika kohta selles valdkonnas (arutelu)

Raport aastaaruande kohta, mis käsitleb inimõigusi ja demokraatiat maailmas 2016. aastal ning Euroopa Liidu poliitikat selles valdkonnas [2017/2122(INI)] - Väliskomisjon. Raportöör: Godelieve Quisthoudt-Rowohl (A8-0365/2017)

Godelieve Quisthoudt-Rowohl tutvustas raportit.

Sõna võttis Vytenis Povilas Andriukaitis (komisjoni liige) komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja nimel.

Sõna võtsid Jordi Solé (FEMM-komisjoni arvamuse koostaja), Andrzej Grzyb fraktsiooni PPE nimel, Pier Antonio Panzeri fraktsiooni S&D nimel, Kazimierz Michał Ujazdowski fraktsiooni ECR nimel, Renate Weber fraktsiooni ALDE nimel, Miguel Urbán Crespo fraktsiooni GUE/NGL nimel, Barbara Lochbihler fraktsiooni Verts/ALE nimel, Cristian Dan Preda, Julie Ward, Bogdan Brunon Wenta, Francisco Assis, Eduard Kukan, Andrea Bocskor, Adam Szejnfeld, László Tőkés ja Anna Záborská.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Notis Marias ja Kateřina Konečná.

Sõna võtsid Vytenis Povilas Andriukaitis ja Godelieve Quisthoudt-Rowohl.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 13.12.2017 protokollipunkt 13.6.


18. Hongkong 20 aastat pärast üleminekut (arutelu)

Raport Euroopa Parlamendi soovituse kohta nõukogule, komisjonile ja komisjoni asepresidendile ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale Hongkongi kohta 20 aastat pärast üleminekut [2017/2204(INI)] - Väliskomisjon. Raportöör: Alyn Smith (A8-0382/2017)

Alyn Smith tutvustas raportit.

Sõna võttis Vytenis Povilas Andriukaitis (komisjoni liige) komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja nimel.

Sõna võtsid Dubravka Šuica fraktsiooni PPE nimel, Tonino Picula fraktsiooni S&D nimel, Bas Belder fraktsiooni ECR nimel, ja Martin Schirdewan fraktsiooni GUE/NGL nimel.

Sõna võtsid Vytenis Povilas Andriukaitis ja Alyn Smith.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 13.12.2017 protokollipunkt 13.7.


19. Vastuväide rakendusaktile: fosforhappe, fosfaatide, di-, tri- ja polüfosfaatide (E 338–452) kasutamine vertikaalsetes külmutatud liha varrastes (arutelu)

Resolutsiooni ettepanek, mille esitas ENVI-komisjon vastavalt kodukorra artikli 106 lõigete 2 ja 3 ning lõike 4 punkti c kohaselt komisjoni määruse eelnõu kohta, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1333/2008 II lisa seoses fosforhappe, fosfaatide, di-, tri- ja polüfosfaatide (E 338–452) kasutamisega vertikaalsetes külmutatud liha varrastes (D052941/02 - 2017/2920(RPS)) (B8-0666/2017) - Vastutavad parlamendiliikmed: Christel Schaldemose ja Bart Staes

Christel Schaldemose ja Bart Staes (vastutavad paramendiliikmed) tutvustasid resolutsiooni ettepanekuid.

Sõna võttis Vytenis Povilas Andriukaitis (komisjoni liige).

Sõna võtsid Renate Sommer fraktsiooni PPE nimel, Susanne Melior fraktsiooni S&D nimel, Kateřina Konečná fraktsiooni GUE/NGL nimel, Angelo Ciocca fraktsiooni ENF nimel, Esther Herranz García, Alojz Peterle, Michaela Šojdrová, Ivo Belet ja Lukas MandlLukas Mandl.

Sõna võttis Vytenis Povilas Andriukaitis.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 13.12.2017 protokollipunkt 13.2.


20. Järgmise istungi päevakord

Kinnitati järgmise päeva istungi päevakord (dokument „Päevakord PE 614.777/OJME).


21. Istungi lõpp

Istung lõppes kell 00.13.

Klaus Welle

Ramón Luis Valcárcel Siso

peasekretär

asepresident


KOHALOLIJATE NIMEKIRI

Kohalolijad:

Adaktusson, Ademov, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bergeron, Bettini, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buda, Bullmann, Bullock, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Chinnici, Chountis, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comi, Corazza Bildt, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, Deß, Deutsch, Deva, Diaconu, Didier, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Elissen, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Fisas Ayxelà, Fjellner, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guillaume, Gutiérrez Prieto, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hirsch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, James, Jamet, Járóka, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Klinz, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lalonde, Lamassoure, Lambert, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Le Pen, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mandl, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Matthews, Maullu, Maurel, Mavrides, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Metsola, Meuthen, Michel, Michels, Mihaylova, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Mobarik, Moi, Molnár, Monot, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Nagtegaal, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Padar, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Palmer, Panzeri, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Parker, Paşcu, Patriciello, Pavel, Payne, Pedicini, Peillon, Peterle, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Popa, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Radtke, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Maria João, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schlein, Schmidt, Schöpflin, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vieu, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Waitz, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wierinck, Wikström, Winkler Hermann, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zahradil, Zala, Zammit Dimech, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Vabandataval põhjusel puudujad:

Boutonnet, Buchner, Campbell Bannerman, Coelho, Crowley, Guerrero Salom, Händel, Karlsson, Lange, McClarkin, Maydell, Messerschmidt, Punset, Rodríguez-Piñero Fernández, Rübig, Scholz, Takkula, Winkler Iuliu


1. lisa - Ühtse Kriisilahendusnõukogu esimehe mandaadi pikendamine

HÄÄLETUSEL OSALENUD LIIKMETE NIMEKIRI

ALDE:
Ali, Arthuis, Auštrevičius, van Baalen, Bearder, Becerra Basterrechea, Bilbao Barandica, Calvet Chambon, Cavada, Charanzová, Cornillet, Deprez, Diaconu, Dlabajová, Federley, Gerbrandy, Giménez Barbat, Goerens, Griesbeck, Grigule-Pēterse, Harkin, Hirsch, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jakovčić, Ježek, Kallas, Klinz, Kyuchyuk, Lalonde, Løkkegaard, Marinho e Pinto, Mazuronis, Meissner, Michel, Mihaylova, van Miltenburg, Mlinar, Müller, Nagtegaal, Nart, Nicolai, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Radoš, Riquet, Rochefort, Rohde, Schaake, Selimovic, Telička, Toom, Tremosa i Balcells, Uspaskich, Vajgl, Vautmans, Verhofstadt, Weber Renate, Wierinck, Wikström

ECR:
Ashworth, Barekov, Bashir, Belder, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalton, Demesmaeker, Deva, Dzhambazki, Flack, Foster, Fotyga, Fox, Gericke, Girling, Gosiewska, Halla-aho, Hannan, Hoc, Jurek, Kamall, Karim, Karski, Kłosowski, Kölmel, Kuźmiuk, Legutko, Lucke, Macovei, Marias, Matthews, Nicholson, Ożóg, Piecha, Piotrowski, Poręba, Ruohonen-Lerner, Sernagiotto, Škripek, Starbatty, Stevens, Sulík, Swinburne, Tannock, Tomaševski, Tomašić, Tošenovský, Trebesius, Ujazdowski, Van Bossuyt, Van Orden, Vistisen, Wiśniewska, Zahradil, Zīle, Žitňanská, Złotowski

EFDD:
Adinolfi, Agea, Agnew, Aiuto, Aker, Arnott, Batten, Bergeron, Borrelli, Bullock, Carver, Castaldo, Coburn, Collins, Corrao, D'Amato, (The Earl of) Dartmouth, D'Ornano, Etheridge, Evi, Farage, Ferrara, Gill Nathan, Meuthen, Moi, Montel, O'Flynn, Paksas, Parker, Payne, Pedicini, Philippot, Reid, Seymour, Tamburrano, Valli, Zullo

ENF:
Annemans, Arnautu, Atkinson, Bilde, Bizzotto, Borghezio, Ciocca, Elissen, Ferrand, Fontana, Goddyn, de Graaff, Jamet, Kappel, Lebreton, Lechevalier, Loiseau, Martin Dominique, Marusik, Mélin, Monot, Obermayr, Salvini, Schaffhauser, Stuger, Troszczynski, Vilimsky, Zijlstra, Żółtek

GUE/NGL:
Anderson Martina, Benito Ziluaga, Björk, Boylan, Carthy, Chountis, Chrysogonos, Eck, Ernst, Ferreira, Flanagan, Forenza, González Peñas, Hadjigeorgiou, Hazekamp, de Jong, Juaristi Abaunz, Kohlíček, Konečná, Kouloglou, Kuneva, Le Hyaric, López Bermejo, Lösing, Maltese, Maštálka, Michels, Mineur, Ní Riada, Omarjee, Papadimoulis, Pimenta Lopes, Sakorafa, Sánchez Caldentey, Schirdewan, Senra Rodríguez, Spinelli, Sylikiotis, Torres Martínez, Urbán Crespo, Vallina, Vergiat, Viegas, Vieu, Zimmer

NI:
Balczó, Chauprade, Dodds, Epitideios, Fountoulis, Gollnisch, James, Korwin-Mikke, Le Pen, Papadakis Konstantinos, Saryusz-Wolski, Sonneborn, Synadinos, Voigt, Woolfe, Zarianopoulos

PPE:
Adaktusson, Ademov, Alliot-Marie, Andrikienė, Arimont, Ayuso, Bach, Balz, Becker, Bendtsen, Böge, Bogovič, Brok, Buda, Buşoi, Cadec, van de Camp, Caspary, del Castillo Vera, Cesa, Christoforou, Cicu, Cirio, Clune, Collin-Langen, Comi, Corazza Bildt, Csáky, Danjean, Dantin, Dati, Delahaye, Deli, Deß, Deutsch, Didier, Dorfmann, Ehler, Engel, Erdős, Estaràs Ferragut, Faria, Ferber, Fernandes, Fisas Ayxelà, Fjellner, Florenz, Gahler, Gál, Gambús, Gardini, González Pons, de Grandes Pascual, Gräßle, Grossetête, Grzyb, Hayes, Herranz García, Hetman, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Hortefeux, Hübner, Iturgaiz, Jahr, Járóka, Jazłowiecka, Jiménez-Becerril Barrio, Joulaud, Juvin, Kalinowski, Kalniete, Kariņš, Kefalogiannis, Kelam, Kelly, Koch, Kósa, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Kuhn, Kukan, Kyrtsos, Lamassoure, Langen, Lavrilleux, Lenaers, Lewandowski, Liese, Lins, Lope Fontagné, López-Istúriz White, Łukacijewska, McAllister, Maletić, Malinov, Mandl, Mănescu, Mann, Marinescu, Martusciello, Matera, Mato, Melo, Millán Mon, Monteiro de Aguiar, Morano, Morin-Chartier, Mureşan, Muselier, Nagy, Niebler, Niedermayer, van Nistelrooij, Novakov, Olbrycht, Pabriks, Patriciello, Peterle, Petir, Pieper, Pietikäinen, Pitera, Pogliese, Polčák, Ponga, Pospíšil, Preda, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radtke, Rangel, Reding, Ribeiro, Rolin, Rosati, Ruas, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sander, Sarvamaa, Saudargas, Schmidt, Schöpflin, Schulze, Schwab, Siekierski, Sógor, Šojdrová, Sommer, Spyraki, Štefanec, Štětina, Stolojan, Šulin, Svoboda, Szájer, Szejnfeld, Thun und Hohenstein, Tolić, Tomc, Ţurcanu, Urutchev, Vaidere, Valcárcel Siso, Vandenkendelaere, Verheyen, Virkkunen, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Weber Manfred, Wenta, Wieland, Winkler Hermann, Záborská, Zammit Dimech, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zovko, Zver

S&D:
Aguilera García, Anderson Lucy, Andrieu, Arena, Assis, Ayala Sender, Balas, Balčytis, Bayet, Benifei, Beňová, Berès, Bettini, Blanco López, Blinkevičiūtė, Borzan, Boştinaru, Brannen, Bresso, Briano, Bullmann, Cabezón Ruiz, Caputo, Chinnici, Cofferati, Corbett, Costa, Cozzolino, Dalli, Dance, Dăncilă, Danti, De Castro, Delvaux, De Monte, Denanot, Drăghici, Ertug, Fajon, Fernández, Fleckenstein, Freund, Frunzulică, Gardiazabal Rubial, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill Neena, Giuffrida, Gomes, Grammatikakis, Grapini, Graswander-Hainz, Griffin, Gualtieri, Guillaume, Gutiérrez Prieto, Hedh, Hoffmann, Honeyball, Howarth, Ivan, Jaakonsaari, Jáuregui Atondo, Jongerius, Kadenbach, Kaili, Kammerevert, Kaufmann, Keller Jan, Khan, Kirton-Darling, Kofod, Kohn, Köster, Kouroumbashev, Krehl, Kumpula-Natri, Kyenge, Kyrkos, Leinen, Liberadzki, Lietz, López, Ludvigsson, Łybacka, McAvan, Mamikins, Maňka, Manscour, Martin Edouard, Maurel, Mavrides, Mayer Alex, Melior, Mizzi, Molnár, Moody, Moraes, Morgano, Mosca, Nekov, Neuser, Nica, Niedermüller, Nilsson, Noichl, Padar, Palmer, Panzeri, Papadakis Demetris, Paşcu, Pavel, Peillon, Picierno, Picula, Piri, Pirinski, Pittella, Poc, Poche, Popa, Post, Preuß, Regner, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Rozière, Sant, dos Santos, Sârbu, Sassoli, Schaldemose, Schlein, Schuster, Sehnalová, Serrão Santos, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Smolková, Stanishev, Steinruck, Szanyi, Tănăsescu, Tang, Țapardel, Tarabella, Thomas, Toia, Ulvskog, Valenciano, Van Brempt, Vaughan, Viotti, Ward, Weidenholzer, von Weizsäcker, Werner, Westphal, Wölken, Zala, Zanonato, Zemke, Zoffoli, Zorrinho

Verts/ALE:
Affronte, Albrecht, Andersson, Auken, Bové, Bütikofer, Cramer, Dalunde, Delli, Durand, Eickhout, Engström, Giegold, Harms, Häusling, Hautala, Heubuch, Hudghton, Jadot, Jávor, Joly, Keller Ska, Lambert, Lamberts, Lochbihler, Marcellesi, Reda, Reimon, Reintke, Rivasi, Ropė, Sargentini, Scott Cato, Škrlec, Smith, Solé, Šoltes, Staes, Tarand, Terricabras, Turmes, Urtasun, Valero, Vana, Waitz, Ždanoka.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika