Hakemisto 
Pöytäkirja
PDF 267kWORD 81k
Tiistai 12. joulukuuta 2017 - Strasbourg
1.Istunnon avaaminen
 2.Mietintö rahanpesua, veronkiertoa ja veropetoksia käsittelevästä tutkinnasta (keskustelu)
 3.Valiokuntien kokoonpano
 4.Euroopan strategisten investointien rahaston voimassaoloajan pidentäminen ***I (keskustelu)
 5.Äänestykset
  
5.1.Ulkoisten kalastuslaivastojen kestävä hallinnointi ***II (äänestys)
  
5.2.Useisiin maatalouden ja maaseudun kehittämisen alaa koskeviin asetuksiin tehtävät muutokset ***I (äänestys)
  
5.3.EU:n päästökauppajärjestelmä: voimassa olevan ilmailutoimintaa koskevan rajoitetun soveltamisen jatkaminen ja maailmanlaajuisen markkinaperusteisen toimenpiteen vuonna 2021 alkavan täytäntöönpanon valmisteleminen ***I (äänestys)
  
5.4.Euroopan strategisten investointien rahaston voimassaoloajan pidentäminen ***I (äänestys)
  
5.5.Toimielinten välisten neuvottelujen aloittamista koskeva päätös: Lähetystoimintaa harjoittavien organisaatioiden tiettyihin verkkolähetyksiin ja televisio- ja radio-ohjelmien edelleenlähetyksiin sovellettavat tekijänoikeuden ja lähioikeuksien käyttämistä koskevat säännöt ***I (äänestys)
  
5.6.Eleonora Forenzan erioikeuksien ja vapauksien puolustamista koskeva pyyntö (äänestys)
  
5.7.Ingeborg Gräßlen koskemattomuuden pidättämistä koskeva pyyntö (äänestys)
  
5.8.Tullien käyttöön ottaminen tiettyjen Yhdysvalloista peräisin olevien tuotteiden tuonnissa ***I (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)
  
5.9.EU:n ja Yhdysvaltojen lentoliikennesopimus *** (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)
  
5.10.Kasvihuonekaasupäästöjen kauppajärjestelmien välistä yhteyttä koskeva EU:n ja Sveitsin välinen sopimus *** (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)
  
5.11.EU:n ja Kazakstanin tehostettu kumppanuus- ja yhteistyösopimus (hyväksyntä) *** (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)
  
5.12.EU:n ja Kazakstanin tehostettu kumppanuus- ja yhteistyösopimus (päätöslauselma) (äänestys)
  
5.13.Yhteisen kriisinratkaisuneuvoston puheenjohtajan toimikauden uusiminen * (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)
  
5.14.Katsaus Euroopan unionin kansalaisuuteen 2017: kansalaisten oikeuksista vahvempia demokraattisen muutoksen unionissa (äänestys)
  
5.15.Kohti sähköisen kaupankäynnin strategiaa (äänestys)
 6.Äänestysselitykset
 7.Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset
 8.Istunnon jatkaminen
 9.Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen
 10.Afganistanin tilanne (keskustelu)
 11.Rohingya-väestön tilanne (keskustelu)
 12.Vuosittainen kertomus yhteisen turvallisuus- ja puolustuspolitiikan täytäntöönpanosta - Yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan täytäntöönpanoa koskeva vuosittainen kertomus - Pysyvä rakenteellinen yhteistyö (PESCO) – Euroopan turvallisuus- ja puolustuspolitiikan uusi luku (keskustelu)
 13.Säädösvallan siirron nojalla annetut delegoidut säädökset (työjärjestyksen 105 artiklan 6 kohta)
 14.Iranin ydinsopimus (keskustelu)
 15.Yhdysvaltojen presidentin Trumpin ilmoitus Jerusalemin tunnustamisesta Israelin pääkaupungiksi (keskustelu)
 16.Maahanmuuttajien tilanne Libyassa (keskustelu)
 17.Vuosikertomus ihmisoikeuksista ja demokratiasta maailmassa 2016 ja EU:n toiminnasta tällä alalla (keskustelu)
 18.Hongkong 20 vuotta palauttamisen jälkeen (keskustelu)
 19.Täytäntöönpanosäädöksen vastustaminen: Fosforihapon – fosfaattien – di-, tri- ja polyfosfaattien (E 338–452) käyttö pystyssä kypsennettävissä pakastetuissa lihavartaissa (keskustelu)
 20.Seuraavan istunnon esityslista
 21.Istunnon päättäminen
 LÄSNÄOLOLISTA
 Liite 1 - Yhteisen kriisinratkaisuneuvoston puheenjohtajan toimikauden uusiminen


Puhetta johti
varapuhemies Pavel TELIČKA

1. Istunnon avaaminen

Istunto avattiin klo 9.05.


2. Mietintö rahanpesua, veronkiertoa ja veropetoksia käsittelevästä tutkinnasta (keskustelu)

Mietintö rahanpesua, veronkiertoa ja veropetoksia käsittelevästä tutkinnasta [2017/2013(INI)] - Epäilyjä rahanpesuun, veronkiertoon ja veropetoksiin liittyvästä unionin oikeuden rikkomisesta ja unionin oikeutta sovellettaessa ilmenneistä hallinnollisista epäkohdista käsittelevä tutkintavaliokunta. Esittelijät: Petr Ježek ja Jeppe Kofod (A8-0357/2017)

Petr Ježek ja Jeppe Kofod esittelivät mietinnön.

Pierre Moscovici (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Luděk Niedermayer PPE-ryhmän puolesta, Peter Simon S&D-ryhmän puolesta, Angel Dzhambazki ECR-ryhmän puolesta, Maite Pagazaurtundúa Ruiz ALDE-ryhmän puolesta, Miguel Urbán Crespo GUE/NGL-ryhmän puolesta, Molly Scott Cato Verts/ALE-ryhmän puolesta, Marco Valli EFDD-ryhmän puolesta, Barbara Kappel ENF-ryhmän puolesta, sitoutumaton Sotirios Zarianopoulos, Dariusz Rosati, Ana Gomes, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Nuno Melo, Bernd Lucke, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Peter Simon, Enrique Calvet Chambon, Matt Carthy, Sven Giegold, David Coburn, Mario Borghezio, Lampros Fountoulis, Werner Langen, Pervenche Berès, Pirkko Ruohonen-Lerner, joka kieltäytyi sinisen kortin kysymyksestä, jonka halusi esittää David Coburn, Patrick Le Hyaric, Eva Joly, joka vastasi myös kahteen kysymykseen, jotka hänelle esittivät sinistä korttia nostamalla David Coburn ja Thomas Mann, Tom Vandenkendelaere, Sergio Gaetano Cofferati, Roberts Zīle, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla David Coburn, Ernest Urtasun, Markus Ferber, Evelyn Regner, José Manuel Fernandes, Hugues Bayet, Luis de Grandes Pascual, Ramón Jáuregui Atondo, Othmar Karas ja Elly Schlein.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Lefteris Christoforou, Franc Bogovič ja Nicola Caputo.

Puhetta johti
varapuhemies Sylvie GUILLAUME

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Notis Marias, Kateřina Konečná, Georgios Epitideios, Romana Tomc, Monika Beňová, Ruža Tomašić, Takis Hadjigeorgiou, Milan Zver ja Csaba Sógor.

Puheenvuorot: Pierre Moscovici, Petr Ježek ja Jeppe Kofod.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 13.12.2017, kohta 13.3.


3. Valiokuntien kokoonpano

Puhemies on vastaanottanut PPE-ryhmältä seuraavan nimityksiä koskevan pyynnön:

EMPL-valiokunta: Geoffroy Didier

Nimitys katsotaan vahvistetuksi, ellei vastalauseita esitetä ennen tämän pöytäkirjan hyväksymistä.


4. Euroopan strategisten investointien rahaston voimassaoloajan pidentäminen ***I (keskustelu)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi asetusten (EU) N:o 1316/2013 ja (EU) 2015/1017 muuttamisesta Euroopan strategisten investointien rahaston voimassaoloajan pidentämisen osalta sekä kyseistä rahastoa ja Euroopan investointineuvontakeskusta koskevien teknisten parannusten tekemiseksi [COM(2016)0597 - C8-0375/2016 - 2016/0276(COD)] - Budjettivaliokunta - Talous- ja raha-asioiden valiokunta. Esittelijät: Udo Bullmann ja José Manuel Fernandes (A8-0198/2017)

Udo Bullmann ja José Manuel Fernandes esittelivät mietinnön.

Puheenvuorot: Eva Kaili (ITRE-valiokunnan lausunnon valmistelija) ja Inés Ayala Sender (TRAN-valiokunnan lausunnon valmistelija).

Jyrki Katainen (komission varapuheenjohtaja) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Mercedes Bresso (REGI-valiokunnan lausunnon valmistelija), Krzysztof Hetman (EMPL-valiokunnan lausunnon valmistelija), Eider Gardiazabal Rubial S&D-ryhmän puolesta, Bernd Kölmel ECR-ryhmän puolesta, Gérard Deprez ALDE-ryhmän puolesta, Miguel Viegas GUE/NGL-ryhmän puolesta, Bas Eickhout Verts/ALE-ryhmän puolesta, Lefteris Christoforou PPE-ryhmän puolesta, Marco Valli EFDD-ryhmän puolesta, sitoutumaton Zoltán Balczó, Theodor Dumitru Stolojan, Pervenche Berès, Zbigniew Kuźmiuk, Ramon Tremosa i Balcells, Liadh Ní Riada, David Coburn, André Elissen, Lambert van Nistelrooij, Roberto Gualtieri, Stanisław Ożóg, Gabriel Mato, Isabelle Thomas, Maria Spyraki, Pedro Silva Pereira, Romana Tomc, Daniele Viotti ja Othmar Karas.

Puheenvuorot: Jyrki Katainen, Udo Bullmann ja José Manuel Fernandes.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 12.12.2017, kohta 5.4.

Puhetta johti
varapuhemies Ryszard CZARNECKI


5. Äänestykset

Äänestysten kulkua koskevat yksityiskohdat (tarkistukset, erilliset äänestykset, kohta kohdalta ‑äänestykset, ...) esitetään pöytäkirjaan sisältyvässä liitteessä ”Äänestysten tulokset”.

Nimenhuutoäänestysten tulokset, jotka ovat pöytäkirjan liitteenä, ovat saatavana ainoastaan sähköisessä muodossa, ja niihin voi tutustua Europarl-sivustolla.


5.1. Ulkoisten kalastuslaivastojen kestävä hallinnointi ***II (äänestys)

Suositus toiseen käsittelyyn neuvoston ensimmäisen käsittelyn kannasta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen antamiseksi ulkoisten kalastuslaivastojen kestävästä hallinnoinnista ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1006/2008 kumoamisesta [11382/2/2017 - C8-0358/2017 - 2015/0289(COD)] - Kalatalousvaliokunta. Esittelijä: Linnéa Engström (A8-0374/2017)

(parlamentin jäsenten enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 1)

NEUVOSTON KANTA

Julistettiin hyväksytyksi (P8_TA(2017)0475)


5.2. Useisiin maatalouden ja maaseudun kehittämisen alaa koskeviin asetuksiin tehtävät muutokset ***I (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusten (EU) N:o 1305/2013, (EU) N:o 1306/2013, (EU) N:o 1307/2013, (EU) N:o 1308/2013 ja (EU) N:o 652/2014 muuttamisesta [COM(2016)0605 - C8-0404/2017 - 2016/0282B(COD)] - Maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunta. Esittelijä: Albert Deß (A8-0380/2017)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 2)

KOMISSION EHDOTUS ja TARKISTUKSET

ALUSTAVA SOPIMUS

Hyväksyttiin (P8_TA(2017)0476)


5.3. EU:n päästökauppajärjestelmä: voimassa olevan ilmailutoimintaa koskevan rajoitetun soveltamisen jatkaminen ja maailmanlaajuisen markkinaperusteisen toimenpiteen vuonna 2021 alkavan täytäntöönpanon valmisteleminen ***I (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi direktiivin 2003/87/EY muuttamisesta voimassa olevan ilmailutoimintaa koskevan rajoitetun soveltamisen jatkamiseksi ja maailmanlaajuisen markkinaperusteisen toimenpiteen vuonna 2021 alkavan täytäntöönpanon valmistelemiseksi [COM(2017)0054 - C8-0028/2017 - 2017/0017(COD)] - Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta. Esittelijä: Julie Girling (A8-0258/2017)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 3)

KOMISSION EHDOTUS ja TARKISTUKSET

ALUSTAVA SOPIMUS

Hyväksyttiin (P8_TA(2017)0477)


5.4. Euroopan strategisten investointien rahaston voimassaoloajan pidentäminen ***I (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi asetusten (EU) N:o 1316/2013 ja (EU) 2015/1017 muuttamisesta Euroopan strategisten investointien rahaston voimassaoloajan pidentämisen osalta sekä kyseistä rahastoa ja Euroopan investointineuvontakeskusta koskevien teknisten parannusten tekemiseksi [COM(2016)0597 - C8-0375/2016 - 2016/0276(COD)] - Budjettivaliokunta - Talous- ja raha-asioiden valiokunta. Esittelijät: Udo Bullmann ja José Manuel Fernandes (A8-0198/2017)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 4)

KOMISSION EHDOTUS ja TARKISTUKSET

ALUSTAVA SOPIMUS

Hyväksyttiin (P8_TA(2017)0478)


5.5. Toimielinten välisten neuvottelujen aloittamista koskeva päätös: Lähetystoimintaa harjoittavien organisaatioiden tiettyihin verkkolähetyksiin ja televisio- ja radio-ohjelmien edelleenlähetyksiin sovellettavat tekijänoikeuden ja lähioikeuksien käyttämistä koskevat säännöt ***I (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi lähetystoimintaa harjoittavien organisaatioiden tiettyihin verkkolähetyksiin ja televisio- ja radio-ohjelmien edelleenlähetyksiin sovellettavien tekijänoikeuden ja lähioikeuksien käyttämistä koskevien sääntöjen vahvistamisesta [COM(2016)0594 - C8-0384/2016 - 2016/0284(COD)] - Oikeudellisten asioiden valiokunta. Esittelijä: Tiemo Wölken (A8-0378/2017)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 5)

TOIMIELINTEN VÄLISTEN NEUVOTTELUJEN ALOITTAMISTA KOSKEVA PÄÄTÖS

Hyväksyttiin

Puheenvuorot:

Ennen äänestystä Tiemo Wölken (esittelijä) ja Angelika Niebler.

Tiemo Wölken pyysi äänestyksen jälkeen ja sen tulosten perusteella, että hänen nimensä poistettaisiin mietinnöstä, ja Virginie Rozière.


5.6. Eleonora Forenzan erioikeuksien ja vapauksien puolustamista koskeva pyyntö (äänestys)

Mietintö Eleonora Forenzan erioikeuksien ja vapauksien puolustamista koskevasta pyynnöstä [2017/2199(IMM)] - Oikeudellisten asioiden valiokunta. Esittelijä: Gilles Lebreton (A8-0398/2017)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 6)

EHDOTUS PÄÄTÖKSEKSI

Hyväksyttiin (P8_TA(2017)0479)


5.7. Ingeborg Gräßlen koskemattomuuden pidättämistä koskeva pyyntö (äänestys)

Mietintö Ingeborg Gräßlen koskemattomuuden pidättämistä koskevasta pyynnöstä [2017/2220(IMM)] - Oikeudellisten asioiden valiokunta. Esittelijä: Jean-Marie Cavada (A8-0397/2017)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 7)

EHDOTUS PÄÄTÖKSEKSI

Hyväksyttiin (P8_TA(2017)0480)


5.8. Tullien käyttöön ottaminen tiettyjen Yhdysvalloista peräisin olevien tuotteiden tuonnissa ***I (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)

Mietintö muutetusta ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi ylimääräisten tullien käyttöön ottamisesta tiettyjen Amerikan yhdysvalloista peräisin olevien tuotteiden tuonnissa (kodifikaatio) [COM(2017)0361 - C8-0226/2017 - 2014/0175(COD)] - Oikeudellisten asioiden valiokunta. Esittelijä: Jiří Maštálka (A8-0331/2017)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 8)

LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P8_TA(2017)0481)


5.9. EU:n ja Yhdysvaltojen lentoliikennesopimus *** (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)

Suositus esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä Amerikan yhdysvaltojen välisen lentoliikennesopimuksen tekemisestä Euroopan unionin puolesta [13419/2016 - C8-0100/2017 - 2006/0058(NLE)] - Liikenne- ja matkailuvaliokunta. Esittelijä: Theresa Griffin (A8-0376/2017)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 9)

ESITYS NEUVOSTON PÄÄTÖKSEKSI

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P8_TA(2017)0482)

Parlamentti antoi hyväksyntänsä sopimuksen tekemiselle.


5.10. Kasvihuonekaasupäästöjen kauppajärjestelmien välistä yhteyttä koskeva EU:n ja Sveitsin välinen sopimus *** (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)

Suositus esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja Sveitsin valaliiton kasvihuonekaasupäästöjen kauppajärjestelmien välistä yhteyttä koskevan Euroopan unionin ja Sveitsin valaliiton välisen sopimuksen tekemisestä [13076/2017 - C8-0415/2017 - 2017/0193(NLE)] - Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta. Esittelijä: Christofer Fjellner (A8-0386/2017)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 10)

ESITYS NEUVOSTON PÄÄTÖKSEKSI

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P8_TA(2017)0483)

Parlamentti antoi hyväksyntänsä sopimuksen tekemiselle.


5.11. EU:n ja Kazakstanin tehostettu kumppanuus- ja yhteistyösopimus (hyväksyntä) *** (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)

Suositus esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Kazakstanin tasavallan tehostetun kumppanuus- ja yhteistyösopimuksen tekemisestä unionin puolesta [12409/2016 - C8-0469/2016 - 2016/0166(NLE)] - Ulkoasiainvaliokunta. Esittelijä: Liisa Jaakonsaari (A8-0325/2017)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 11)

ESITYS NEUVOSTON PÄÄTÖKSEKSI

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P8_TA(2017)0484)

Parlamentti antoi hyväksyntänsä sopimuksen tekemiselle.


5.12. EU:n ja Kazakstanin tehostettu kumppanuus- ja yhteistyösopimus (päätöslauselma) (äänestys)

Mietintö, johon sisältyy päätöslauselmaesitys, joka ei liity lainsäädäntöön, esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Kazakstanin tasavallan tehostetun kumppanuus- ja yhteistyösopimuksen tekemisestä unionin puolesta [2017/2035(INI)] - Ulkoasiainvaliokunta. Esittelijä: Liisa Jaakonsaari (A8-0335/2017)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 12)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2017)0485)


5.13. Yhteisen kriisinratkaisuneuvoston puheenjohtajan toimikauden uusiminen * (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)

Mietintö komission ehdotuksesta yhteisen kriisinratkaisuneuvoston puheenjohtajan toimikauden jatkamisesta [N8-0092/2017 - C8-0425/2017 - 2017/0901(NLE)] - Talous- ja raha-asioiden valiokunta. Esittelijä: Roberto Gualtieri (A8-0393/2017)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 13)
(salainen äänestys)
luettelo äänestykseen osallistuneista jäsenistä on liitteenä pöytäkirjassa (istunnon pöytäkirja 12.12.2017, liite 1)

EHDOTUS PÄÄTÖKSEKSI

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P8_TA(2017)0486)


5.14. Katsaus Euroopan unionin kansalaisuuteen 2017: kansalaisten oikeuksista vahvempia demokraattisen muutoksen unionissa (äänestys)

Mietintö katsauksesta Euroopan unionin kansalaisuuteen vuonna 2017: kansalaisten oikeuksista vahvempia demokraattisen muutoksen unionissa [2017/2069(INI)] - Vetoomusvaliokunta. Esittelijä: Beatriz Becerra Basterrechea (A8-0385/2017)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 14)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2017)0487)


5.15. Kohti sähköisen kaupankäynnin strategiaa (äänestys)

Mietintö aiheesta ”Kohti sähköisen kaupankäynnin strategiaa” [2017/2065(INI)] - Kansainvälisen kaupan valiokunta. Esittelijä: Marietje Schaake (A8-0384/2017)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 15)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2017)0488)


6. Äänestysselitykset

Kirjalliset äänestysselitykset:

Työjärjestyksen 183 artiklassa tarkoitetut kirjalliset äänestysselitykset ovat saatavilla jäsenten sivuilla parlamentin verkkosivustolla.

Suulliset äänestysselitykset:

Mietintö Albert Deß - A8-0380/2017
Estefanía Torres Martínez ja Momchil Nekov

Mietintö Julie Girling - A8-0258/2017
Diane James ja Seán Kelly

Mietintö Udo Bullmann ja José Manuel Fernandes - A8-0198/2017
Seán Kelly, Notis Marias, Ivana Maletić, Paloma López Bermejo ja Thomas Mann

Mietintö Beatriz Becerra Basterrechea - A8-0385/2017
Rory Palmer, Tatjana Ždanoka, Diane James ja Adam Szejnfeld

Mietintö Marietje Schaake - A8-0384/2017
Jude Kirton-Darling.


7. Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset

Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset ovat nähtävissä Europarl-verkkosivustolla kohdassa ”Täysistunto”, ”Äänestykset”, ”Äänestysten tulokset (Nimenhuutoäänestysten tulokset)” sekä liitteen ”Nimenhuutoäänestysten tulokset” painetussa versiossa.

Europarlin sähköistä versiota päivitetään säännöllisesti enintään kahden viikon ajan äänestyspäivästä.

Tämän määräajan jälkeen äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevien ilmoitusten luettelo on lopullinen, ja se toimitetaan käännettäväksi ja julkaistavaksi virallisessa lehdessä.

(Istunto keskeytettiin klo 12.59.)


Puhetta johti
varapuhemies Ioan Mircea PAŞCU

8. Istunnon jatkaminen

Istuntoa jatkettiin klo 15.00.


9. Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen

Edellisen istunnon pöytäkirja hyväksyttiin.

°
° ° °

Ignazio Corrao on ollut estynyt osallistumaan istuntoihin 26. lokakuuta 2015 ja 1. maaliskuuta 2017.

Ignazio Corrao ilmoitti olleensa läsnä 25. helmikuuta 2015, 14. joulukuuta 2015, 24. helmikuuta 2016, 25. toukokuuta 2016 ja 16. tammikuuta 2017 pidetyissä istunnoissa, mutta hänen nimensä ei ole läsnäololistassa.


10. Afganistanin tilanne (keskustelu)

Komission varapuheenjohtajan / ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuma: Afganistanin tilanne (2017/2932(RSP))

Christos Stylianides (komission jäsen) antoi julkilausuman komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan puolesta.

Puheenvuorot: Tunne Kelam PPE-ryhmän puolesta, Ana Gomes S&D-ryhmän puolesta, Charles Tannock ECR-ryhmän puolesta, Petras Auštrevičius ALDE-ryhmän puolesta, Sabine Lösing GUE/NGL-ryhmän puolesta, Bodil Valero Verts/ALE-ryhmän puolesta, Fabio Massimo Castaldo EFDD-ryhmän puolesta, Jean-Luc Schaffhauser ENF-ryhmän puolesta, Jaromír Štětina, Pina Picierno, Patricia Lalonde, James Carver, Lars Adaktusson, Doru-Claudian Frunzulică, Laima Liucija Andrikienė ja Boris Zala.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Notis Marias, Hilde Vautmans, Takis Hadjigeorgiou, Ignazio Corrao, Eleftherios Synadinos, Malin Björk ja Georgios Epitideios.

Christos Stylianides käytti puheenvuoron.

Työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan mukaisesti käsiteltäväksi jätettävistä päätöslauselmaesityksistä ilmoitetaan myöhemmin.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 14.12.2017, kohta 8.5.


11. Rohingya-väestön tilanne (keskustelu)

Komission varapuheenjohtajan / ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuma: Rohingya-väestön tilanne (2017/2973(RSP))

Federica Mogherini (komission varapuheenjohtaja / ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkea edustaja) antoi julkilausuman.

Puheenvuorot: Werner Langen PPE-ryhmän puolesta, Soraya Post S&D-ryhmän puolesta, Amjad Bashir ECR-ryhmän puolesta, Urmas Paet ALDE-ryhmän puolesta, Younous Omarjee GUE/NGL-ryhmän puolesta, Barbara Lochbihler Verts/ALE-ryhmän puolesta, James Carver EFDD-ryhmän puolesta, Jeroen Lenaers, Linda McAvan, Mark Demesmaeker, Jean Lambert, Ignazio Corrao, László Tőkés, Wajid Khan, Sajjad Karim, Eduard Kukan, Ismail Ertug, Notis Marias, Joachim Zeller ja Neena Gill.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Jiří Pospíšil, Hilde Vautmans, Takis Hadjigeorgiou, Fabio Massimo Castaldo, José Inácio Faria ja Csaba Sógor.

Federica Mogherini käytti puheenvuoron.

Puhetta johti
varapuhemies David-Maria SASSOLI

Työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan mukaisesti keskustelun päätteeksi käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset:

—   Ryszard Czarnecki, Charles Tannock ja Jadwiga Wiśniewska ECR-ryhmän puolesta rohingya-väestön tilanteesta (2017/2973(RSP)) (B8-0668/2017)

—   Urmas Paet, Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans ja Cecilia Wikström ALDE-ryhmän puolesta rohingya-väestön tilanteesta (2017/2973(RSP)) (B8-0669/2017)

—   Cristian Dan Preda, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, David McAllister, Sandra Kalniete, Werner Langen, Tokia Saïfi, Mairead McGuinness, Jeroen Lenaers, Anna Maria Corazza Bildt, Lars Adaktusson, Lorenzo Cesa ja Daniel Caspary PPE-ryhmän puolesta rohingya-väestön tilanteesta (2017/2973(RSP)) (B8-0670/2017)

—   Rolandas Paksas, Isabella Adinolfi, Fabio Massimo Castaldo ja Ignazio Corrao EFDD-ryhmän puolesta rohingya-väestön tilanteesta (2017/2973(RSP)) (B8-0671/2017)

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru ja Soraya Post S&D-ryhmän puolesta rohingya-väestön tilanteesta (2017/2973(RSP)) (B8-0672/2017)

—   Barbara Lochbihler, Jordi Solé, Igor Šoltes ja Judith Sargentini Verts/ALE-ryhmän puolesta rohingya-väestön tilanteesta (2017/2973(RSP)) (B8-0673/2017)

—   Younous Omarjee, Marie-Christine Vergiat, Patrick le Hyaric, Sofia Sakorafa, Merja Kyllönen, Lola Sanchez Caldentey, Josu Juaristi Abaunz, Marisa Matias, Dimitris Papadimoulis, Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou, Javier Couso Permuy, Marina Albiol, Tania Gonzalez Peñas, Estefania Torres Martinez, Xabier Benito Ziluaga ja Miguel Urbán Crespo GUE/NGL-ryhmän puolesta Myanmarista/Burmasta: rohingyojen tilanne (2017/2973(RSP)) (B8-0674/2017).

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 14.12.2017, kohta 8.6.


12. Vuosittainen kertomus yhteisen turvallisuus- ja puolustuspolitiikan täytäntöönpanosta - Yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan täytäntöönpanoa koskeva vuosittainen kertomus - Pysyvä rakenteellinen yhteistyö (PESCO) – Euroopan turvallisuus- ja puolustuspolitiikan uusi luku (keskustelu)

Mietintö vuosittaisesta kertomuksesta yhteisen turvallisuus- ja puolustuspolitiikan täytäntöönpanosta [2017/2123(INI)] - Ulkoasiainvaliokunta. Esittelijä: Michael Gahler (A8-0351/2017)

Mietintö yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan täytäntöönpanoa koskevasta vuosittaisesta kertomuksesta [2017/2121(INI)] - Ulkoasiainvaliokunta. Esittelijä: David McAllister (A8-0350/2017)

Komission varapuheenjohtajan / ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuma: Pysyvä rakenteellinen yhteistyö (PESCO) – Euroopan turvallisuus- ja puolustuspolitiikan uusi luku (2017/3004(RSP))

David McAllister ja Michael Gahler esittelivät mietinnöt.

Federica Mogherini (komission varapuheenjohtaja / ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkea edustaja) antoi julkilausuman.

Puheenvuorot: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra PPE-ryhmän puolesta, Victor Boştinaru S&D-ryhmän puolesta, Charles Tannock ECR-ryhmän puolesta, Jozo Radoš ALDE-ryhmän puolesta, Sabine Lösing GUE/NGL-ryhmän puolesta, Bodil Valero Verts/ALE-ryhmän puolesta, Florian Philippot EFDD-ryhmän puolesta, Nicolas Bay ENF-ryhmän puolesta, sitoutumaton Georgios Epitideios, Arnaud Danjean, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Bill Etheridge, Elena Valenciano, Geoffrey Van Orden, Johannes Cornelis van Baalen, Bronis Ropė, James Carver, Janice Atkinson, Janusz Korwin-Mikke, Julia Pitera, Knut Fleckenstein, Zdzisław Krasnodębski, Hilde Vautmans, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla James Carver, Bill Etheridge, Michał Marusik, Konstantinos Papadakis, Michèle Alliot-Marie, Janusz Zemke, Bernd Kölmel, Urmas Paet ja Marcus Pretzell.

Puhetta johti
varapuhemies Heidi HAUTALA

Puheenvuorot: Eleftherios Synadinos, Eduard Kukan, Tonino Picula, Marek Jurek, Francisco José Millán Mon, Clare Moody, Dubravka Šuica, Marita Ulvskog, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Patrizia Toia, Jaromír Štětina, Jonás Fernández, Tunne Kelam, Ana Gomes, Laima Liucija Andrikienė, Arne Lietz ja Željana Zovko.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Henna Virkkunen, Jean-Paul Denanot, Arne Gericke, Javier Couso Permuy, Andrzej Grzyb, Costas Mavrides, Luke Ming Flanagan, Andor Deli, Tibor Szanyi ja Ivica Tolić.

Puheenvuorot: Federica Mogherini, Michael Gahler ja David McAllister.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: kohta 13.4 ja istunnon pöytäkirja 13.12.2017, kohta 13.5.


13. Säädösvallan siirron nojalla annetut delegoidut säädökset (työjärjestyksen 105 artiklan 6 kohta)

Puhemies muistutti, että ECON-valiokunnan suositus olla vastustamatta komission delegoitua asetusta (C(2017)07684 - 2017/2979(DEA)) (B8-0667/2017) annettiin tiedoksi maanantaina 11. joulukuuta 2017 pidetyssä istunnossa (istunnon pöytäkirja 11.12.2017, kohta 10).

Yhtään tätä suositusta koskevaa vastalausetta ei ole esitetty työjärjestyksen 105 artiklan 6 kohdassa määrätyssä 24 tunnin määräajassa.

Tämä suositus katsotaan täten hyväksytyksi, ja se julkaistaan huomenna 13. joulukuuta 2017 pidetyn istunnon Hyväksytyissä teksteissä.


14. Iranin ydinsopimus (keskustelu)

Komission varapuheenjohtajan / ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuma: Iranin ydinsopimus (2017/2972(RSP))

Federica Mogherini (komission varapuheenjohtaja / ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkea edustaja) antoi julkilausuman.

Puheenvuorot: Cristian Dan Preda PPE-ryhmän puolesta, Victor Boştinaru S&D-ryhmän puolesta, Charles Tannock ECR-ryhmän puolesta, Marietje Schaake ALDE-ryhmän puolesta, Sofia Sakorafa GUE/NGL-ryhmän puolesta ja Jordi Solé Verts/ALE-ryhmän puolesta.

Puhetta johti
varapuhemies Ryszard CZARNECKI

Puheenvuorot: Fabio Massimo Castaldo EFDD-ryhmän puolesta, Franz Obermayr ENF-ryhmän puolesta, sitoutumaton Udo Voigt, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Knut Fleckenstein, Bas Belder, Michèle Rivasi, James Carver, Lampros Fountoulis, David McAllister, Josef Weidenholzer, Anders Primdahl Vistisen, Janusz Lewandowski, Francisco Assis, Jan Zahradil, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Arnaud Danjean, Elmar Brok, Flavio Zanonato, Mark Demesmaeker, Arnaud Danjean, Ana Gomes, Tunne Kelam ja Francisco José Millán Mon.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Jiří Pospíšil, Hilde Vautmans, Laima Liucija Andrikienė, Takis Hadjigeorgiou, José Inácio Faria ja Milan Zver.

Puhetta johti
varapuhemies David-Maria SASSOLI

Seuraava jäsen käytti "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Marijana Petir.

Federica Mogherini käytti puheenvuoron.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.


15. Yhdysvaltojen presidentin Trumpin ilmoitus Jerusalemin tunnustamisesta Israelin pääkaupungiksi (keskustelu)

Komission varapuheenjohtajan / ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuma: Yhdysvaltojen presidentin Trumpin ilmoitus Jerusalemin tunnustamisesta Israelin pääkaupungiksi (2017/3012(RSP))

Federica Mogherini (komission varapuheenjohtaja / ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkea edustaja) antoi julkilausuman.

Puheenvuorot: Cristian Dan Preda PPE-ryhmän puolesta, Steven Woolfe keskustelun kulusta (puhemies antoi asiaa koskevia täsmennyksiä), Elena Valenciano S&D-ryhmän puolesta, Bas Belder ECR-ryhmän puolesta, Hilde Vautmans ALDE-ryhmän puolesta, Neoklis Sylikiotis GUE/NGL-ryhmän puolesta, Margrete AukenVerts/ALE-ryhmän puolesta, Fabio Massimo Castaldo EFDD-ryhmän puolesta, Marcus Pretzell ENF-ryhmän puolesta, sitoutumaton Konstantinos Papadakis, Marijana Petir, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Ivo Vajgl, Pier Antonio Panzeri, Anders Primdahl Vistisen, Frédérique Ries, Martina Michels, Pascal Durand, Rosa D'Amato, Lars Adaktusson, Marita Ulvskog, joka kieltäytyi sinisen kortin kysymyksestä, jonka halusi esittää Lars Adaktusson, Branislav Škripek, Ivo Vajgl, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Steven Woolfe, Patrick Le Hyaric, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Cristian Dan Preda, ja Eugen Freund.

Puhetta johti
varapuhemies Heidi HAUTALA

Puheenvuorot: Arne Gericke, Martina Anderson ja Maria Arena.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Arne Lietz, Jussi Halla-aho, Sofia Sakorafa, Ernest Urtasun ja Wajid Khan.

Federica Mogherini käytti puheenvuoron.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.


16. Maahanmuuttajien tilanne Libyassa (keskustelu)

Komission varapuheenjohtajan / ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuma: Maahanmuuttajien tilanne Libyassa (2017/3005(RSP))

Federica Mogherini (komission varapuheenjohtaja / ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkea edustaja) antoi julkilausuman.

Dimitris Avramopoulos (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Santiago Fisas Ayxelà PPE-ryhmän puolesta, Elena Valenciano S&D-ryhmän puolesta, Jussi Halla-aho ECR-ryhmän puolesta, Sophia in 't Veld ALDE-ryhmän puolesta, Barbara Spinelli GUE/NGL-ryhmän puolesta, Judith Sargentini Verts/ALE-ryhmän puolesta, Mario Borghezio ENF-ryhmän puolesta, Knut Fleckenstein, Marek Jurek, Marie-Christine Vergiat ja Barbara Lochbihler.

Puhetta johti
varapuhemies Lívia JÁRÓKA

Puheenvuorot: Gerolf Annemans, Pier Antonio Panzeri, Marina Albiol Guzmán, Péter Niedermüller, Inés Ayala Sender, Cécile Kashetu Kyenge ja Miriam Dalli.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Marijana Petir, Juan Fernando López Aguilar, Notis Marias, Kateřina Konečná, Ana Gomes ja Branislav Škripek.

Dimitris Avramopoulos käytti puheenvuoron.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.


17. Vuosikertomus ihmisoikeuksista ja demokratiasta maailmassa 2016 ja EU:n toiminnasta tällä alalla (keskustelu)

Mietintö vuosikertomuksesta ihmisoikeuksista ja demokratiasta maailmassa 2016 ja EU:n toiminnasta tällä alalla [2017/2122(INI)] - Ulkoasiainvaliokunta. Esittelijä: Godelieve Quisthoudt-Rowohl (A8-0365/2017)

Godelieve Quisthoudt-Rowohl esitteli mietinnön.

Vytenis Povilas Andriukaitis (komission jäsen) käytti puheenvuoron komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan puolesta.

Puheenvuorot: Jordi Solé (FEMM-valiokunnan lausunnon valmistelija), Andrzej Grzyb PPE-ryhmän puolesta, Pier Antonio Panzeri S&D-ryhmän puolesta, Kazimierz Michał Ujazdowski ECR-ryhmän puolesta, Renate Weber ALDE-ryhmän puolesta, Miguel Urbán Crespo GUE/NGL-ryhmän puolesta, Barbara Lochbihler Verts/ALE-ryhmän puolesta, Cristian Dan Preda, Julie Ward, Bogdan Brunon Wenta, Francisco Assis, Eduard Kukan, Andrea Bocskor, Adam Szejnfeld, László Tőkés ja Anna Záborská.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Notis Marias ja Kateřina Konečná.

Puheenvuorot: Vytenis Povilas Andriukaitis ja Godelieve Quisthoudt-Rowohl.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 13.12.2017, kohta 13.6.


18. Hongkong 20 vuotta palauttamisen jälkeen (keskustelu)

Mietintö Euroopan parlamentin suosituksesta neuvostolle, komissiolle ja komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle Hongkongista – 20 vuotta palauttamisen jälkeen [2017/2204(INI)] - Ulkoasiainvaliokunta. Esittelijä: Alyn Smith (A8-0382/2017)

Alyn Smith esitteli mietinnön.

Vytenis Povilas Andriukaitis (komission jäsen) käytti puheenvuoron komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan puolesta.

Puheenvuorot: Dubravka Šuica PPE-ryhmän puolesta, Tonino Picula S&D-ryhmän puolesta, Bas Belder ECR-ryhmän puolesta ja Martin Schirdewan GUE/NGL-ryhmän puolesta.

Puheenvuorot: Vytenis Povilas Andriukaitis ja Alyn Smith.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 13.12.2017, kohta 13.7.


19. Täytäntöönpanosäädöksen vastustaminen: Fosforihapon – fosfaattien – di-, tri- ja polyfosfaattien (E 338–452) käyttö pystyssä kypsennettävissä pakastetuissa lihavartaissa (keskustelu)

ENVI-valiokunnan työjärjestyksen 106 artiklan 2 ja 3 kohdan ja 4 kohdan c alakohdan mukaisesti käsiteltäväksi jättämä päätöslauselmaesitys ehdotuksesta komission asetukseksi Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1333/2008 liitteen II muuttamisesta siltä osin kuin on kyse fosforihapon – fosfaattien – di-, tri- ja polyfosfaattien (E 338-452) käytöstä pystyssä kypsennettävissä pakastetuissa lihavartaissa (D052941/02 - 2017/2920(RPS)) (B8-0666/2017) - Asiasta vastaavat jäsenet: Christel Schaldemose ja Bart Staes

Christel Schaldemose ja Bart Staes (asiasta vastaavat jäsenet) esittivät päätöslauselmaesityksen.

Vytenis Povilas Andriukaitis (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Renate Sommer PPE-ryhmän puolesta, Susanne Melior S&D-ryhmän puolesta, Kateřina Konečná GUE/NGL-ryhmän puolesta, Angelo Ciocca ENF-ryhmän puolesta, Esther Herranz García, Alojz Peterle, Michaela Šojdrová, Ivo Belet ja Lukas MandlLukas Mandl.

Vytenis Povilas Andriukaitis käytti puheenvuoron.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 13.12.2017, kohta 13.2.


20. Seuraavan istunnon esityslista

Huomisen istunnon esityslista on vahvistettu (ks. "Esityslista" PE 614.777/OJME).


21. Istunnon päättäminen

Istunto päättyi klo 0.13.

Klaus Welle

Ramón Luis Valcárcel Siso

pääsihteeri

varapuhemies


LÄSNÄOLOLISTA

Läsnäolijat:

Adaktusson, Ademov, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bergeron, Bettini, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buda, Bullmann, Bullock, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Chinnici, Chountis, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comi, Corazza Bildt, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, Deß, Deutsch, Deva, Diaconu, Didier, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Elissen, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Fisas Ayxelà, Fjellner, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guillaume, Gutiérrez Prieto, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hirsch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, James, Jamet, Járóka, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Klinz, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lalonde, Lamassoure, Lambert, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Le Pen, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mandl, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Matthews, Maullu, Maurel, Mavrides, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Metsola, Meuthen, Michel, Michels, Mihaylova, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Mobarik, Moi, Molnár, Monot, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Nagtegaal, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Padar, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Palmer, Panzeri, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Parker, Paşcu, Patriciello, Pavel, Payne, Pedicini, Peillon, Peterle, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Popa, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Radtke, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Maria João, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schlein, Schmidt, Schöpflin, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vieu, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Waitz, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wierinck, Wikström, Winkler Hermann, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zahradil, Zala, Zammit Dimech, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Estyneet:

Boutonnet, Buchner, Campbell Bannerman, Coelho, Crowley, Guerrero Salom, Händel, Karlsson, Lange, McClarkin, Maydell, Messerschmidt, Punset, Rodríguez-Piñero Fernández, Rübig, Scholz, Takkula, Winkler Iuliu


Liite 1 - Yhteisen kriisinratkaisuneuvoston puheenjohtajan toimikauden uusiminen

LUETTELO ÄÄNESTYKSEEN OSALLISTUNEISTA JÄSENISTÄ

ALDE:
Ali, Arthuis, Auštrevičius, van Baalen, Bearder, Becerra Basterrechea, Bilbao Barandica, Calvet Chambon, Cavada, Charanzová, Cornillet, Deprez, Diaconu, Dlabajová, Federley, Gerbrandy, Giménez Barbat, Goerens, Griesbeck, Grigule-Pēterse, Harkin, Hirsch, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jakovčić, Ježek, Kallas, Klinz, Kyuchyuk, Lalonde, Løkkegaard, Marinho e Pinto, Mazuronis, Meissner, Michel, Mihaylova, van Miltenburg, Mlinar, Müller, Nagtegaal, Nart, Nicolai, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Radoš, Riquet, Rochefort, Rohde, Schaake, Selimovic, Telička, Toom, Tremosa i Balcells, Uspaskich, Vajgl, Vautmans, Verhofstadt, Weber Renate, Wierinck, Wikström

ECR:
Ashworth, Barekov, Bashir, Belder, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalton, Demesmaeker, Deva, Dzhambazki, Flack, Foster, Fotyga, Fox, Gericke, Girling, Gosiewska, Halla-aho, Hannan, Hoc, Jurek, Kamall, Karim, Karski, Kłosowski, Kölmel, Kuźmiuk, Legutko, Lucke, Macovei, Marias, Matthews, Nicholson, Ożóg, Piecha, Piotrowski, Poręba, Ruohonen-Lerner, Sernagiotto, Škripek, Starbatty, Stevens, Sulík, Swinburne, Tannock, Tomaševski, Tomašić, Tošenovský, Trebesius, Ujazdowski, Van Bossuyt, Van Orden, Vistisen, Wiśniewska, Zahradil, Zīle, Žitňanská, Złotowski

EFDD:
Adinolfi, Agea, Agnew, Aiuto, Aker, Arnott, Batten, Bergeron, Borrelli, Bullock, Carver, Castaldo, Coburn, Collins, Corrao, D'Amato, (The Earl of) Dartmouth, D'Ornano, Etheridge, Evi, Farage, Ferrara, Gill Nathan, Meuthen, Moi, Montel, O'Flynn, Paksas, Parker, Payne, Pedicini, Philippot, Reid, Seymour, Tamburrano, Valli, Zullo

ENF:
Annemans, Arnautu, Atkinson, Bilde, Bizzotto, Borghezio, Ciocca, Elissen, Ferrand, Fontana, Goddyn, de Graaff, Jamet, Kappel, Lebreton, Lechevalier, Loiseau, Martin Dominique, Marusik, Mélin, Monot, Obermayr, Salvini, Schaffhauser, Stuger, Troszczynski, Vilimsky, Zijlstra, Żółtek

GUE/NGL:
Anderson Martina, Benito Ziluaga, Björk, Boylan, Carthy, Chountis, Chrysogonos, Eck, Ernst, Ferreira, Flanagan, Forenza, González Peñas, Hadjigeorgiou, Hazekamp, de Jong, Juaristi Abaunz, Kohlíček, Konečná, Kouloglou, Kuneva, Le Hyaric, López Bermejo, Lösing, Maltese, Maštálka, Michels, Mineur, Ní Riada, Omarjee, Papadimoulis, Pimenta Lopes, Sakorafa, Sánchez Caldentey, Schirdewan, Senra Rodríguez, Spinelli, Sylikiotis, Torres Martínez, Urbán Crespo, Vallina, Vergiat, Viegas, Vieu, Zimmer

NI:
Balczó, Chauprade, Dodds, Epitideios, Fountoulis, Gollnisch, James, Korwin-Mikke, Le Pen, Papadakis Konstantinos, Saryusz-Wolski, Sonneborn, Synadinos, Voigt, Woolfe, Zarianopoulos

PPE:
Adaktusson, Ademov, Alliot-Marie, Andrikienė, Arimont, Ayuso, Bach, Balz, Becker, Bendtsen, Böge, Bogovič, Brok, Buda, Buşoi, Cadec, van de Camp, Caspary, del Castillo Vera, Cesa, Christoforou, Cicu, Cirio, Clune, Collin-Langen, Comi, Corazza Bildt, Csáky, Danjean, Dantin, Dati, Delahaye, Deli, Deß, Deutsch, Didier, Dorfmann, Ehler, Engel, Erdős, Estaràs Ferragut, Faria, Ferber, Fernandes, Fisas Ayxelà, Fjellner, Florenz, Gahler, Gál, Gambús, Gardini, González Pons, de Grandes Pascual, Gräßle, Grossetête, Grzyb, Hayes, Herranz García, Hetman, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Hortefeux, Hübner, Iturgaiz, Jahr, Járóka, Jazłowiecka, Jiménez-Becerril Barrio, Joulaud, Juvin, Kalinowski, Kalniete, Kariņš, Kefalogiannis, Kelam, Kelly, Koch, Kósa, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Kuhn, Kukan, Kyrtsos, Lamassoure, Langen, Lavrilleux, Lenaers, Lewandowski, Liese, Lins, Lope Fontagné, López-Istúriz White, Łukacijewska, McAllister, Maletić, Malinov, Mandl, Mănescu, Mann, Marinescu, Martusciello, Matera, Mato, Melo, Millán Mon, Monteiro de Aguiar, Morano, Morin-Chartier, Mureşan, Muselier, Nagy, Niebler, Niedermayer, van Nistelrooij, Novakov, Olbrycht, Pabriks, Patriciello, Peterle, Petir, Pieper, Pietikäinen, Pitera, Pogliese, Polčák, Ponga, Pospíšil, Preda, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radtke, Rangel, Reding, Ribeiro, Rolin, Rosati, Ruas, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sander, Sarvamaa, Saudargas, Schmidt, Schöpflin, Schulze, Schwab, Siekierski, Sógor, Šojdrová, Sommer, Spyraki, Štefanec, Štětina, Stolojan, Šulin, Svoboda, Szájer, Szejnfeld, Thun und Hohenstein, Tolić, Tomc, Ţurcanu, Urutchev, Vaidere, Valcárcel Siso, Vandenkendelaere, Verheyen, Virkkunen, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Weber Manfred, Wenta, Wieland, Winkler Hermann, Záborská, Zammit Dimech, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zovko, Zver

S&D:
Aguilera García, Anderson Lucy, Andrieu, Arena, Assis, Ayala Sender, Balas, Balčytis, Bayet, Benifei, Beňová, Berès, Bettini, Blanco López, Blinkevičiūtė, Borzan, Boştinaru, Brannen, Bresso, Briano, Bullmann, Cabezón Ruiz, Caputo, Chinnici, Cofferati, Corbett, Costa, Cozzolino, Dalli, Dance, Dăncilă, Danti, De Castro, Delvaux, De Monte, Denanot, Drăghici, Ertug, Fajon, Fernández, Fleckenstein, Freund, Frunzulică, Gardiazabal Rubial, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill Neena, Giuffrida, Gomes, Grammatikakis, Grapini, Graswander-Hainz, Griffin, Gualtieri, Guillaume, Gutiérrez Prieto, Hedh, Hoffmann, Honeyball, Howarth, Ivan, Jaakonsaari, Jáuregui Atondo, Jongerius, Kadenbach, Kaili, Kammerevert, Kaufmann, Keller Jan, Khan, Kirton-Darling, Kofod, Kohn, Köster, Kouroumbashev, Krehl, Kumpula-Natri, Kyenge, Kyrkos, Leinen, Liberadzki, Lietz, López, Ludvigsson, Łybacka, McAvan, Mamikins, Maňka, Manscour, Martin Edouard, Maurel, Mavrides, Mayer Alex, Melior, Mizzi, Molnár, Moody, Moraes, Morgano, Mosca, Nekov, Neuser, Nica, Niedermüller, Nilsson, Noichl, Padar, Palmer, Panzeri, Papadakis Demetris, Paşcu, Pavel, Peillon, Picierno, Picula, Piri, Pirinski, Pittella, Poc, Poche, Popa, Post, Preuß, Regner, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Rozière, Sant, dos Santos, Sârbu, Sassoli, Schaldemose, Schlein, Schuster, Sehnalová, Serrão Santos, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Smolková, Stanishev, Steinruck, Szanyi, Tănăsescu, Tang, Țapardel, Tarabella, Thomas, Toia, Ulvskog, Valenciano, Van Brempt, Vaughan, Viotti, Ward, Weidenholzer, von Weizsäcker, Werner, Westphal, Wölken, Zala, Zanonato, Zemke, Zoffoli, Zorrinho

Verts/ALE:
Affronte, Albrecht, Andersson, Auken, Bové, Bütikofer, Cramer, Dalunde, Delli, Durand, Eickhout, Engström, Giegold, Harms, Häusling, Hautala, Heubuch, Hudghton, Jadot, Jávor, Joly, Keller Ska, Lambert, Lamberts, Lochbihler, Marcellesi, Reda, Reimon, Reintke, Rivasi, Ropė, Sargentini, Scott Cato, Škrlec, Smith, Solé, Šoltes, Staes, Tarand, Terricabras, Turmes, Urtasun, Valero, Vana, Waitz, Ždanoka.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö