Indeks 
Zapisnik
PDF 268kWORD 81k
Utorak, 12. prosinca 2017. - Strasbourg
1.Otvaranje dnevne sjednice
 2.Izvješće o istrazi o pranju novca, izbjegavanju plaćanja poreza i utaji poreza (rasprava)
 3.Sastav odbora
 4.Produljenje trajanja Europskog fonda za strateška ulaganja ***I (rasprava)
 5.Glasovanje
  
5.1.Održivo upravljanje vanjskim ribarskim flotama ***II (glasovanje)
  
5.2.Izmjene različitih uredbi u području poljoprivrede i ruralnog razvoja ***I (glasovanje)
  
5.3.Sustav EU-a za trgovanje emisijskim jedinicama (EU ETS): nastavak postojećih ograničenja područja primjene za zrakoplovne djelatnosti i priprema provedbe globalne tržišno utemeljene mjere od 2021. ***I (glasovanje)
  
5.4.Produljenje trajanja Europskog fonda za strateška ulaganja ***I (glasovanje)
  
5.5.Odluka o pokretanju međuinstitucijskih pregovora: Propisi o ostvarivanju autorskog prava i srodnih prava koja se primjenjuju na određena internetska emitiranja organizacija za radiodifuziju te reemitiranja televizijskih i radijskih programa ***I (glasovanje)
  
5.6.Zahtjev za zaštitu povlastica i imuniteta Eleonore Forenza (glasovanje)
  
5.7.Zahtjev za ukidanje imuniteta Ingeborg Gräßle (glasovanje)
  
5.8.Carine na uvoz određenih proizvoda podrijetlom iz Sjedinjenih Američkih Država ***I (članak 150. Poslovnika) (glasovanje)
  
5.9.Sporazum o zračnom prometu između EU-a i SAD-a *** (članak 150. Poslovnika) (glasovanje)
  
5.10.Sporazum između Europske unije i Švicarske o povezivanju njihovih sustava trgovanja emisijama stakleničkih plinova *** (članak 150. Poslovnika) (glasovanje)
  
5.11.Sporazum o pojačanom partnerstvu i suradnji između EU-a i Kazahstana (Suglasnost) *** (članak 150. Poslovnika) (glasovanje)
  
5.12.Sporazum o pojačanom partnerstvu i suradnji između EU-a i Kazahstana (Rezolucija) (glasovanje)
  
5.13.Obnova mandata predsjednice Jedinstvenog sanacijskog odbora * (članak 150. Poslovnika) (glasovanje)
  
5.14.Izvješće o građanstvu EU-a za 2017.: Jačanje prava građana u Uniji demokratskih promjena (glasovanje)
  
5.15.Ususret strategiji digitalne trgovine (glasovanje)
 6.Obrazloženja glasovanja
 7.Izmjene danih glasova i namjere glasača
 8.Nastavak dnevne sjednice
 9.Usvajanje zapisnika s prethodne dnevne sjednice
 10.Stanje u Afganistanu (rasprava)
 11.Položaj naroda Rohingya (rasprava)
 12.Godišnje izvješće o provedbi zajedničke sigurnosne i obrambene politike - Godišnje izvješće o provedbi zajedničke vanjske i sigurnosne politike - Stalna strukturirana suradnja - otvaranje novoga poglavlja u europskoj sigurnosnoj i obrambenoj politici (rasprava)
 13.Delegirani akti (članak 105. stavak 6. Poslovnika)
 14.Dogovor s Iranom o nuklearnom pitanju (rasprava)
 15.Najava američkoga predsjednika Trumpa da će priznati Jeruzalem kao glavni grad Izraela (rasprava)
 16.Položaj migranata u Libiji (rasprava)
 17.Godišnje izvješće o ljudskim pravima i demokraciji u svijetu za 2016. godinu i politici EU-a u tom području (rasprava)
 18.Hong Kong, 20 godina nakon primopredaje (rasprava)
 19.Prigovor na Delegiranu uredbu: Uporaba fosforne kiseline – fosfata – di-, tri- i polifosfata (E 338 – 452) u zamrznutim mesnim ražnjićima za okomito pečenje (rasprava)
 20.Dnevni red sljedeće dnevne sjednice
 21.Zatvaranje dnevne sjednice
 POPIS NAZOČNIH
 Prilog 1 - Obnova mandata predsjednice Jedinstvenog sanacijskog odbora


PREDSJEDA: Pavel TELIČKA
potpredsjednik

1. Otvaranje dnevne sjednice

Dnevna sjednica otvorena je u 9:05 h.


2. Izvješće o istrazi o pranju novca, izbjegavanju plaćanja poreza i utaji poreza (rasprava)

Izvješće o istrazi o pranju novca, izbjegavanju plaćanja poreza i utaji poreza [2017/2013(INI)] - Istražni odbor za ispitivanje navodnih kršenja i nepravilnosti u primjeni prava Unije u području pranja novca, izbjegavanja plaćanja poreza i utaje poreza. Izvjestitelji: Petr Ježek i Jeppe Kofod (A8-0357/2017)

Petr Ježek i Jeppe Kofod predstavili su izvješće.

Govorio je Pierre Moscovici (povjerenik Komisije).

Govorili su: Luděk Niedermayer, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Peter Simon, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Angel Dzhambazki, u ime Kluba zastupnika ECR-a, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, Miguel Urbán Crespo, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Molly Scott Cato, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, Marco Valli, u ime Kluba zastupnika EFDD-a, Barbara Kappel, u ime Kluba zastupnika ENF-a, Sotirios Zarianopoulos, nezavisni zastupnik, Dariusz Rosati, Ana Gomes, koja je, osim toga, odgovorila na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Nuno Melo, Bernd Lucke, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Peter Simon, Enrique Calvet Chambon, Matt Carthy, Sven Giegold, David Coburn, Mario Borghezio, Lampros Fountoulis, Werner Langen, Pervenche Berès, Pirkko Ruohonen-Lerner, koja odbija pitanje koje bi podizanjem plave kartice postavio David Coburn, Patrick Le Hyaric, Eva Joly, koja je također odgovorila na dva pitanja koja su podizanjem plave kartice postavili David Coburn i Thomas Mann, Tom Vandenkendelaere, Sergio Gaetano Cofferati, Roberts Zīle, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio David Coburn, Ernest Urtasun, Markus Ferber, Evelyn Regner, José Manuel Fernandes, Hugues Bayet, Luis de Grandes Pascual, Ramón Jáuregui Atondo, Othmar Karas i Elly Schlein.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Lefteris Christoforou, Franc Bogovič i Nicola Caputo.

PREDSJEDA: Sylvie GUILLAUME
potpredsjednica

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Notis Marias, Kateřina Konečná, Georgios Epitideios, Romana Tomc, Monika Beňová, Ruža Tomašić, Takis Hadjigeorgiou, Milan Zver i Csaba Sógor.

Govorili su: Pierre Moscovici, Petr Ježek i Jeppe Kofod.

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 13.3 zapisnika od 13.12.2017..


3. Sastav odbora

Predsjednica je od Kluba zastupnika PPE-a primila sljedeći zahtjev za imenovanje:

Odbor EMPL: Geoffroy Didier

To će se imenovanje smatrati odobrenim ako do usvajanja aktualnog zapisnika ne bude zaprimljena nijedna primjedba.


4. Produljenje trajanja Europskog fonda za strateška ulaganja ***I (rasprava)

Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni uredaba (EU) br. 1316/2013 i (EU) 2015/1017 u pogledu produljenja trajanja Europskog fonda za strateška ulaganja i uvođenja tehničkih poboljšanja za taj fond i Europski savjetodavni centar za ulaganja [COM(2016)0597 - C8-0375/2016 - 2016/0276(COD)] - Odbor za proračune - Odbor za ekonomsku i monetarnu politiku. Izvjestitelji: Udo Bullmann i José Manuel Fernandes (A8-0198/2017)

Udo Bullmann i José Manuel Fernandes predstavili su izvješće.

Govorili su: Eva Kaili (izvjestiteljica za mišljenje Odbora ITRE) i Inés Ayala Sender (izvjestiteljica za mišljenje Odbora TRAN).

Govorio je Jyrki Katainen (potpredsjednik Komisije).

Govorili su: Mercedes Bresso (izvjestiteljica za mišljenje Odbora REGI), Krzysztof Hetman (izvjestitelj za mišljenje Odbora EMPL), Eider Gardiazabal Rubial, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Bernd Kölmel, u ime Kluba zastupnika ECR-a, Gérard Deprez, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, Miguel Viegas, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Bas Eickhout, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, Lefteris Christoforou, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Marco Valli, u ime Kluba zastupnika EFDD-a, Zoltán Balczó, nezavisni zastupnik, Theodor Dumitru Stolojan, Pervenche Berès, Zbigniew Kuźmiuk, Ramon Tremosa i Balcells, Liadh Ní Riada, David Coburn, André Elissen, Lambert van Nistelrooij, Roberto Gualtieri, Stanisław Ożóg, Gabriel Mato, Isabelle Thomas, Maria Spyraki, Pedro Silva Pereira, Romana Tomc, Daniele Viotti i Othmar Karas.

Govorili su: Jyrki Katainen, Udo Bullmann i José Manuel Fernandes.

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 5.4 zapisnika od 12.12.2017..

PREDSJEDA: Ryszard CZARNECKI
potpredsjednik


5. Glasovanje

Detaljni rezultati glasovanja (amandmani, odvojeno glasovanje, glasovanje po dijelovima…) nalaze se u prilogu „Rezultati glasovanja” koji je priložen zapisniku.

Rezultati poimeničnog glasovanja, u prilogu zapisniku, dostupni su jedino u elektroničkoj verziji i nalaze se na internetskoj stranici Europarl.


5.1. Održivo upravljanje vanjskim ribarskim flotama ***II (glasovanje)

Preporuka za drugo čitanje o stajalištu Vijeća u prvom čitanju s ciljem donošenja Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o održivom upravljanju vanjskim ribarskim flotama i stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 1006/2008 [11382/2/2017 - C8-0358/2017 - 2015/0289(COD)] - Odbor za ribarstvo. Izvjestiteljica: Linnéa Engström (A8-0374/2017)

(većina zastupnika u Parlamentu)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 1)

STAJALIŠTE VIJEĆA

Proglašen odobrenim (P8_TA(2017)0475)


5.2. Izmjene različitih uredbi u području poljoprivrede i ruralnog razvoja ***I (glasovanje)

Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije i o izmjeni uredaba (EU) br. 1305/2013, (EU) br. 1306/2013, (EU) br. 1307/2013, (EU) br. 1308/2013 i (EU) br. 652/2014 Europskog parlamenta i Vijeća [COM(2016)0605 - C8-0404/2017 - 2016/0282B(COD)] - Odbor za poljoprivredu i ruralni razvoj. Izvjestitelj: Albert Deß (A8-0380/2017)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 2)

PRIJEDLOG KOMISIJE i AMANDMANI

PRIVREMENI SPORAZUM

Odobren (P8_TA(2017)0476)


5.3. Sustav EU-a za trgovanje emisijskim jedinicama (EU ETS): nastavak postojećih ograničenja područja primjene za zrakoplovne djelatnosti i priprema provedbe globalne tržišno utemeljene mjere od 2021. ***I (glasovanje)

Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Direktive 2003/87/EZ kako bi se nastavila postojeća ograničenja područja primjene za zrakoplovne djelatnosti i pripremila provedba globalne tržišno utemeljene mjere od 2021. [COM(2017)0054 - C8-0028/2017 - 2017/0017(COD)] - Odbor za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane. Izvjestiteljica: Julie Girling (A8-0258/2017)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 3)

PRIJEDLOG KOMISIJE i AMANDMANI

PRIVREMENI SPORAZUM

Odobren (P8_TA(2017)0477)


5.4. Produljenje trajanja Europskog fonda za strateška ulaganja ***I (glasovanje)

Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni uredaba (EU) br. 1316/2013 i (EU) 2015/1017 u pogledu produljenja trajanja Europskog fonda za strateška ulaganja i uvođenja tehničkih poboljšanja za taj fond i Europski savjetodavni centar za ulaganja [COM(2016)0597 - C8-0375/2016 - 2016/0276(COD)] - Odbor za proračune - Odbor za ekonomsku i monetarnu politiku. Izvjestitelji: Udo Bullmann i José Manuel Fernandes (A8-0198/2017)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 4)

PRIJEDLOG KOMISIJE i AMANDMANI

PRIVREMENI SPORAZUM

Odobren (P8_TA(2017)0478)


5.5. Odluka o pokretanju međuinstitucijskih pregovora: Propisi o ostvarivanju autorskog prava i srodnih prava koja se primjenjuju na određena internetska emitiranja organizacija za radiodifuziju te reemitiranja televizijskih i radijskih programa ***I (glasovanje)

Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju propisa o ostvarivanju autorskog prava i srodnih prava koja se primjenjuju na određena internetska emitiranja organizacija za radiodifuziju te reemitiranja televizijskih i radijskih programa [COM(2016)0594 - C8-0384/2016 - 2016/0284(COD)] - Odbor za pravna pitanja. Izvjestitelj: Tiemo Wölken (A8-0378/2017)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 5)

ODLUKA O STUPANJU U MEĐUINSTITUCIJSKE PREGOVORE

Odobren

Govorili su:

Prije glasovanja Tiemo Wölken (izvjestitelj) i Angelika Niebler.

Tiemo Wölken, nakon glasovanja i s obzirom na rezultate glasovanja, kako bi zatražio da se njegovo ime povuče s izvješća, i Virginie Rozière.


5.6. Zahtjev za zaštitu povlastica i imuniteta Eleonore Forenza (glasovanje)

Izvješće o zahtjevu za zaštitu povlastica i imuniteta Eleonore Forenza [2017/2199(IMM)] - Odbor za pravna pitanja. Izvjestitelj: Gilles Lebreton (A8-0398/2017)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 6)

PRIJEDLOG ODLUKE

Usvojen (P8_TA(2017)0479)


5.7. Zahtjev za ukidanje imuniteta Ingeborg Gräßle (glasovanje)

Izvješće o zahtjevu za ukidanje imuniteta Ingeborg Gräßle [2017/2220(IMM)] - Odbor za pravna pitanja. Izvjestitelj: Jean-Marie Cavada (A8-0397/2017)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 7)

PRIJEDLOG ODLUKE

Usvojen (P8_TA(2017)0480)


5.8. Carine na uvoz određenih proizvoda podrijetlom iz Sjedinjenih Američkih Država ***I (članak 150. Poslovnika) (glasovanje)

Izvješće o izmijenjenom Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o dodatnim carinama na uvoze određenih proizvoda podrijetlom iz Sjedinjenih Američkih Država (kodificirani tekst) [COM(2017)0361 - C8-0226/2017 - 2014/0175(COD)] - Odbor za pravna pitanja. Izvjestitelj: Jiří Maštálka (A8-0331/2017)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 8)

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE

Usvojen jedinstvenim glasovanjem (P8_TA(2017)0481)


5.9. Sporazum o zračnom prometu između EU-a i SAD-a *** (članak 150. Poslovnika) (glasovanje)

Preporuka o Prijedlogu odluke Vijeća o sklapanju, u ime Europske unije, Sporazuma o zračnom prometu između Europske zajednice i njezinih država članica, s jedne strane, i Sjedinjenih Američkih Država, s druge strane [13419/2016 - C8-0100/2017 - 2006/0058(NLE)] - Odbor za promet i turizam. Izvjestiteljica: Theresa Griffin (A8-0376/2017)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 9)

NACRT ODLUKE VIJEĆA

Usvojen jedinstvenim glasovanjem (P8_TA(2017)0482)

Parlament je odobrio sklapanje sporazuma.


5.10. Sporazum između Europske unije i Švicarske o povezivanju njihovih sustava trgovanja emisijama stakleničkih plinova *** (članak 150. Poslovnika) (glasovanje)

Preporuka o nacrtu odluke Vijeća o sklapanju Sporazuma između Europske unije i Švicarske Konfederacije o povezivanju njihovih sustava trgovanja emisijama stakleničkih plinova [13076/2017 - C8-0415/2017 - 2017/0193(NLE)] - Odbor za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane. Izvjestitelj: Christofer Fjellner (A8-0386/2017)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 10)

NACRT ODLUKE VIJEĆA

Usvojen jedinstvenim glasovanjem (P8_TA(2017)0483)

Parlament je odobrio sklapanje sporazuma.


5.11. Sporazum o pojačanom partnerstvu i suradnji između EU-a i Kazahstana (Suglasnost) *** (članak 150. Poslovnika) (glasovanje)

Preporuka o nacrtu odluke Vijeća o sklapanju, u ime Unije, Sporazuma o pojačanom partnerstvu i suradnji između Europske unije i njezinih država članica, s jedne strane, i Republike Kazahstana, s druge strane [12409/2016 - C8-0469/2016 - 2016/0166(NLE)] - Odbor za vanjske poslove. Izvjestiteljica: Liisa Jaakonsaari (A8-0325/2017)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 11)

NACRT ODLUKE VIJEĆA

Usvojen jedinstvenim glasovanjem (P8_TA(2017)0484)

Parlament je odobrio sklapanje sporazuma.


5.12. Sporazum o pojačanom partnerstvu i suradnji između EU-a i Kazahstana (Rezolucija) (glasovanje)

Izvješće koje sadrži Prijedlog nezakonodavne rezolucije o nacrtu odluke Vijeća o sklapanju, u ime Unije, Sporazuma o pojačanom partnerstvu i suradnji između Europske unije i njezinih država članica, s jedne strane, i Republike Kazahstana, s druge strane [2017/2035(INI)] - Odbor za vanjske poslove. Izvjestiteljica: Liisa Jaakonsaari (A8-0335/2017)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 12)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P8_TA(2017)0485)


5.13. Obnova mandata predsjednice Jedinstvenog sanacijskog odbora * (članak 150. Poslovnika) (glasovanje)

Izvješće o obnovi mandata predsjednice Jedinstvenog sanacijskog odbora [N8-0092/2017 - C8-0425/2017 - 2017/0901(NLE)] - Odbor za ekonomsku i monetarnu politiku. Izvjestitelj: Roberto Gualtieri (A8-0393/2017)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 13)
(Tajno glasovanje)
Popis zastupnika koji su glasovali priložen je ovom zapisniku (prilog 1 zapisnika od 12.12.2017.)

PRIJEDLOG ODLUKE

Usvojen jedinstvenim glasovanjem (P8_TA(2017)0486)


5.14. Izvješće o građanstvu EU-a za 2017.: Jačanje prava građana u Uniji demokratskih promjena (glasovanje)

Izvješće o Izvješću o građanstvu EU-a za 2017.: Jačanje prava građana u Uniji demokratskih promjena [2017/2069(INI)] - Odbor za predstavke. Izvjestiteljica: Beatriz Becerra Basterrechea (A8-0385/2017)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 14)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P8_TA(2017)0487)


5.15. Ususret strategiji digitalne trgovine (glasovanje)

Izvješće o temi „Ususret strategiji digitalne trgovine” [2017/2065(INI)] - Odbor za međunarodnu trgovinu. Izvjestiteljica: Marietje Schaake (A8-0384/2017)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 15)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P8_TA(2017)0488)


6. Obrazloženja glasovanja

Obrazloženja glasova u pisanom obliku:

Obrazloženja glasova u pisanom obliku u smislu članka 183. Poslovnika nalaze se na internetskoj stranici Parlamenta u dijelu namijenjenom zastupnicima.

Usmena obrazloženja glasovanja:

Izvješće: Albert Deß - A8-0380/2017
Estefanía Torres Martínez i Momchil Nekov

Izvješće: Julie Girling - A8-0258/2017
Diane James i Seán Kelly

Izvješće: Udo Bullmann i José Manuel Fernandes - A8-0198/2017
Seán Kelly, Notis Marias, Ivana Maletić, Paloma López Bermejo i Thomas Mann

Izvješće: Beatriz Becerra Basterrechea - A8-0385/2017
Rory Palmer, Tatjana Ždanoka, Diane James i Adam Szejnfeld

Izvješće: Marietje Schaake - A8-0384/2017
Jude Kirton-Darling.


7. Izmjene danih glasova i namjere glasača

Izmjene danih glasova i namjere glasača nalaze se na internetskoj stranici Europarl, „Plenarna sjednica”, „Glasovi”, „Rezultati glasovanja” (Rezultati poimeničnog glasovanja) i u tiskanom obliku u prilogu „Rezultati poimeničnog glasovanja”.

Elektronička verzija na stranici Europarl redovito se ažurira u razdoblju od najviše dva tjedna nakon dana glasovanja.

Nakon tog se roka popis izmjena danih glasova i namjera glasača zaključuje, prevodi i objavljuje u Službenom listu.

(Dnevna sjednica je prekinuta u 12:59 h.)


PREDSJEDA: Ioan Mircea PAŞCU
potpredsjednik

8. Nastavak dnevne sjednice

Dnevna sjednica nastavljena je u 15:00 h.


9. Usvajanje zapisnika s prethodne dnevne sjednice

Zapisnik s prethodne dnevne sjednice je usvojen.

°
° ° °

Ispričano je odsustvo Ignazija Corraoe na sjednicama od 26. listopada 2015. i 1. ožujka 2017.

Ignazio Corrao izjavio je da je bio prisutan na sjednicama od 25. veljače 2015., 14. prosinca 2015., 24. veljače 2016., 25. svibnja 2016. i 16. siječnja 2017., ali da se njegovo ime ne nalazi na popisu prisutnih.


10. Stanje u Afganistanu (rasprava)

Izjava potpredsjednice Komisije / Visoke predstavnice Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku: Stanje u Afganistanu (2017/2932(RSP))

Christos Stylianides (povjerenik Komisije) dao je izjavu u ime potpredsjednice Komisije / Visoke predstavnice Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku.

Govorili su: Tunne Kelam, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Ana Gomes, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Charles Tannock, u ime Kluba zastupnika ECR-a, Petras Auštrevičius, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, Sabine Lösing, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Bodil Valero, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, Fabio Massimo Castaldo, u ime Kluba zastupnika EFDD-a, Jean-Luc Schaffhauser, u ime Kluba zastupnika ENF-a, Jaromír Štětina, Pina Picierno, Patricia Lalonde, James Carver, Lars Adaktusson, Doru-Claudian Frunzulică, Laima Liucija Andrikienė i Boris Zala.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Notis Marias, Hilde Vautmans, Takis Hadjigeorgiou, Ignazio Corrao, Eleftherios Synadinos, Malin Björk i Georgios Epitideios.

Govorio je Christos Stylianides.

Prijedlozi rezolucije koji se podnose u skladu s člankom 123. stavkom 2. Poslovnika objavit će se naknadno.

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 8.5 zapisnika od 14.12.2017..


11. Položaj naroda Rohingya (rasprava)

Izjava potpredsjednice Komisije / Visoke predstavnice Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku: Položaj naroda Rohingya (2017/2973(RSP))

Federica Mogherini (potpredsjednica Komisije / Visoka predstavnica Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku) dala je izjavu.

Govorili su: Werner Langen, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Soraya Post, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Amjad Bashir, u ime Kluba zastupnika ECR-a, Urmas Paet, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, Younous Omarjee, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Barbara Lochbihler, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, James Carver, u ime Kluba zastupnika EFDD-a, Jeroen Lenaers, Linda McAvan, Mark Demesmaeker, Jean Lambert, Ignazio Corrao, László Tőkés, Wajid Khan, Sajjad Karim, Eduard Kukan, Ismail Ertug, Notis Marias, Joachim Zeller i Neena Gill.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Jiří Pospíšil, Hilde Vautmans, Takis Hadjigeorgiou, Fabio Massimo Castaldo, José Inácio Faria i Csaba Sógor.

Govorila je Federica Mogherini.

PREDSJEDA: David-Maria SASSOLI
potpredsjednik

Prijedlozi rezolucije podneseni na osnovi članka 123. stavka 2. Poslovnika kojima se zaključuje rasprava:

—   Ryszard Czarnecki, Charles Tannock i Jadwiga Wiśniewska, u ime Kluba zastupnika ECR-a, o položaju naroda Rohingya (2017/2973(RSP)) (B8-0668/2017);

—   Urmas Paet, Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans i Cecilia Wikström, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, o položaju naroda Rohingya (2017/2973(RSP)) (B8-0669/2017);

—   Cristian Dan Preda, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, David McAllister, Sandra Kalniete, Werner Langen, Tokia Saïfi, Mairead McGuinness, Jeroen Lenaers, Anna Maria Corazza Bildt, Lars Adaktusson, Lorenzo Cesa i Daniel Caspary, u ime Kluba zastupnika PPE-a, o položaju naroda Rohingya (2017/2973(RSP)) (B8-0670/2017);

—   Rolandas Paksas, Isabella Adinolfi, Fabio Massimo Castaldo i Ignazio Corrao, u ime Kluba zastupnika EFDD-a, o položaju naroda Rohingya (2017/2973(RSP)) (B8-0671/2017);

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru i Soraya Post, u ime Kluba zastupnika S&D-a, o položaju naroda Rohingya (2017/2973(RSP)) (B8-0672/2017);

—   Barbara Lochbihler, Jordi Solé, Igor Šoltes i Judith Sargentini, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, o položaju naroda Rohingya (2017/2973(RSP)) (B8-0673/2017);

—   Younous Omarjee, Marie-Christine Vergiat, Patrick le Hyaric, Sofia Sakorafa, Merja Kyllönen, Lola Sanchez Caldentey, Josu Juaristi Abaunz, Marisa Matias, Dimitris Papadimoulis, Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou, Javier Couso Permuy, Marina Albiol, Tania Gonzalez Peñas, Estefania Torres Martinez, Xabier Benito Ziluaga i Miguel Urbán Crespo, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, o Mjanmaru: položaj naroda Rohingya (2017/2973(RSP)) (B8-0674/2017).

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 8.6 zapisnika od 14.12.2017..


12. Godišnje izvješće o provedbi zajedničke sigurnosne i obrambene politike - Godišnje izvješće o provedbi zajedničke vanjske i sigurnosne politike - Stalna strukturirana suradnja - otvaranje novoga poglavlja u europskoj sigurnosnoj i obrambenoj politici (rasprava)

Izvješće o Godišnjem izvješću o provedbi zajedničke sigurnosne i obrambene politike [2017/2123(INI)] - Odbor za vanjske poslove. Izvjestitelj: Michael Gahler (A8-0351/2017)

Izvješće o Godišnjem izvješću o provedbi zajedničke vanjske i sigurnosne politike [2017/2121(INI)] - Odbor za vanjske poslove. Izvjestitelj: David McAllister (A8-0350/2017)

Izjava potpredsjednice Komisije / Visoke predstavnice Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku: Stalna strukturirana suradnja - otvaranje novoga poglavlja u europskoj sigurnosnoj i obrambenoj politici (2017/3004(RSP))

David McAllister i Michael Gahler predstavili su izvješće.

Federica Mogherini (potpredsjednica Komisije / Visoka predstavnica Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku) dala je izjavu.

Govorili su: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Victor Boştinaru, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Charles Tannock, u ime Kluba zastupnika ECR-a, Jozo Radoš, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, Sabine Lösing, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Bodil Valero, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, Florian Philippot, u ime Kluba zastupnika EFDD-a, Nicolas Bay, u ime Kluba zastupnika ENF-a, Georgios Epitideios, nezavisni zastupnik, Arnaud Danjean, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Bill Etheridge, Elena Valenciano, Geoffrey Van Orden, Johannes Cornelis van Baalen, Bronis Ropė, James Carver, Janice Atkinson, Janusz Korwin-Mikke, Julia Pitera, Knut Fleckenstein, Zdzisław Krasnodębski, Hilde Vautmans, koja je, osim toga, odgovorila na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio James Carver, Bill Etheridge, Michał Marusik, Konstantinos Papadakis, Michèle Alliot-Marie, Janusz Zemke, Bernd Kölmel, Urmas Paet i Marcus Pretzell.

PREDSJEDA: Heidi HAUTALA
potpredsjednica

Govorili su: Eleftherios Synadinos, Eduard Kukan, Tonino Picula, Marek Jurek, Francisco José Millán Mon, Clare Moody, Dubravka Šuica, Marita Ulvskog, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Patrizia Toia, Jaromír Štětina, Jonás Fernández, Tunne Kelam, Ana Gomes, Laima Liucija Andrikienė, Arne Lietz i Željana Zovko.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Henna Virkkunen, Jean-Paul Denanot, Arne Gericke, Javier Couso Permuy, Andrzej Grzyb, Costas Mavrides, Luke Ming Flanagan, Andor Deli, Tibor Szanyi i Ivica Tolić.

Govorili su: Federica Mogherini, Michael Gahler i David McAllister.

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 13.4 i točka 13.5 zapisnika od 13.12.2017..


13. Delegirani akti (članak 105. stavak 6. Poslovnika)

Predsjednica je podsjetila da je na plenarnoj sjednici od ponedjeljka 11. prosinca 2017. Odbor ECON preporučio da se ne ulaže porigovor na Delegiranu uredbu Komisije (C(2017)07684 - 2017/2979(DEA)) (B8-0667/2017) (točka 10 zapisnika od 11.12.2017.).

U roku od 24 sata, koji je utvrđen člankom 105. stavkom 6. Poslovnika, na tu preporuku nije uložen prigovor.

Stoga se ta preporuka smatra prihvaćenom i objavljuje se u usvojenim tekstovima s dnevne sjednice sutra 13. prosinca 2017.


14. Dogovor s Iranom o nuklearnom pitanju (rasprava)

Izjava potpredsjednice Komisije / Visoke predstavnice Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku: Dogovor s Iranom o nuklearnom pitanju (2017/2972(RSP))

Federica Mogherini (potpredsjednica Komisije / Visoka predstavnica Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku) dala je izjavu.

Govorili su: Cristian Dan Preda, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Victor Boştinaru, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Charles Tannock, u ime Kluba zastupnika ECR-a, Marietje Schaake, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, Sofia Sakorafa, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, i Jordi Solé, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a.

PREDSJEDA: Ryszard CZARNECKI
potpredsjednik

Govorili su: Fabio Massimo Castaldo, u ime Kluba zastupnika EFDD-a, Franz Obermayr, u ime Kluba zastupnika ENF-a, Udo Voigt, nezavisni zastupnik, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Knut Fleckenstein, Bas Belder, Michèle Rivasi, James Carver, Lampros Fountoulis, David McAllister, Josef Weidenholzer, Anders Primdahl Vistisen, Janusz Lewandowski, Francisco Assis, Jan Zahradil, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Arnaud Danjean, Elmar Brok, Flavio Zanonato, Mark Demesmaeker, Arnaud Danjean, Ana Gomes, Tunne Kelam i Francisco José Millán Mon.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Jiří Pospíšil, Hilde Vautmans, Laima Liucija Andrikienė, Takis Hadjigeorgiou, José Inácio Faria i Milan Zver.

PREDSJEDA: David-Maria SASSOLI
potpredsjednik

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ je dobio: Marijana Petir.

Govorila je Federica Mogherini.

Rasprava je zaključena.


15. Najava američkoga predsjednika Trumpa da će priznati Jeruzalem kao glavni grad Izraela (rasprava)

Izjava potpredsjednice Komisije / Visoke predstavnice Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku: Najava američkoga predsjednika Trumpa da će priznati Jeruzalem kao glavni grad Izraela (2017/3012(RSP))

Federica Mogherini (potpredsjednica Komisije / Visoka predstavnica Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku) dala je izjavu.

Govorili su: Cristian Dan Preda, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Steven Woolfe, o tijeku rasprave (predsjednik je dao pojašnjenje), Elena Valenciano, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Bas Belder, u ime Kluba zastupnika ECR-a, Hilde Vautmans, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, Neoklis Sylikiotis, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Margrete Aukenu ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, Fabio Massimo Castaldo, u ime Kluba zastupnika EFDD-a, Marcus Pretzell, u ime Kluba zastupnika ENF-a, Konstantinos Papadakis, nezavisni zastupnik, Marijana Petir, koja je, osim toga, odgovorila na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Ivo Vajgl, Pier Antonio Panzeri, Anders Primdahl Vistisen, Frédérique Ries, Martina Michels, Pascal Durand, Rosa D'Amato, Lars Adaktusson, Marita Ulvskog, koja odbija pitanje koje bi podizanjem plave kartice postavio Lars Adaktusson, Branislav Škripek, Ivo Vajgl, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Steven Woolfe, Patrick Le Hyaric, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Cristian Dan Preda, i Eugen Freund.

PREDSJEDA: Heidi HAUTALA
potpredsjednica

Govorili su: Arne Gericke, Martina Anderson i Maria Arena.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Arne Lietz, Jussi Halla-aho, Sofia Sakorafa, Ernest Urtasun i Wajid Khan.

Govorila je Federica Mogherini.

Rasprava je zaključena.


16. Položaj migranata u Libiji (rasprava)

Izjava potpredsjednice Komisije / Visoke predstavnice Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku: Položaj migranata u Libiji (2017/3005(RSP))

Federica Mogherini (potpredsjednica Komisije / Visoka predstavnica Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku) dala je izjavu.

Govorio je Dimitris Avramopoulos (povjerenik Komisije).

Govorili su: Santiago Fisas Ayxelà, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Elena Valenciano, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Jussi Halla-aho, u ime Kluba zastupnika ECR-a, Sophia in 't Veld, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, Barbara Spinelli, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Judith Sargentini, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, Mario Borghezio, u ime Kluba zastupnika ENF-a, Knut Fleckenstein, Marek Jurek, Marie-Christine Vergiat i Barbara Lochbihler.

PREDSJEDA: Lívia JÁRÓKA
potpredsjednica

Govorili su: Gerolf Annemans, Pier Antonio Panzeri, Marina Albiol Guzmán, Péter Niedermüller, Inés Ayala Sender, Cécile Kashetu Kyenge i Miriam Dalli.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Marijana Petir, Juan Fernando López Aguilar, Notis Marias, Kateřina Konečná, Ana Gomes i Branislav Škripek.

Govorio je Dimitris Avramopoulos.

Rasprava je zaključena.


17. Godišnje izvješće o ljudskim pravima i demokraciji u svijetu za 2016. godinu i politici EU-a u tom području (rasprava)

Izvješće o Godišnjem izvješću o ljudskim pravima i demokraciji u svijetu za 2016. godinu i politici Europske unije u tom području [2017/2122(INI)] - Odbor za vanjske poslove. Izvjestiteljica: Godelieve Quisthoudt-Rowohl (A8-0365/2017)

Godelieve Quisthoudt-Rowohl predstavila je izvješće.

Govorio je Vytenis Povilas Andriukaitis (član Komisije) u ime potpredsjednice Komisije / Visoke predstavnice Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku.

Govorili su: Jordi Solé (izvjestitelj za mišljenje Odbora FEMM), Andrzej Grzyb, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Pier Antonio Panzeri, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Kazimierz Michał Ujazdowski, u ime Kluba zastupnika ECR-a, Renate Weber, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, Miguel Urbán Crespo, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Barbara Lochbihler, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, Cristian Dan Preda, Julie Ward, Bogdan Brunon Wenta, Francisco Assis, Eduard Kukan, Andrea Bocskor, Adam Szejnfeld, László Tőkés i Anna Záborská.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Notis Marias i Kateřina Konečná.

Govorili su: Vytenis Povilas Andriukaitis i Godelieve Quisthoudt-Rowohl.

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 13.6 zapisnika od 13.12.2017..


18. Hong Kong, 20 godina nakon primopredaje (rasprava)

Izvješće o preporuci Europskog parlamenta Vijeću, Komisiji i potpredsjednici Komisije / Visokoj predstavnici Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku o Hong Kongu, 20 godina nakon primopredaje [2017/2204(INI)] - Odbor za vanjske poslove. Izvjestitelj: Alyn Smith (A8-0382/2017)

Alyn Smith predstavio je izvješće.

Govorio je Vytenis Povilas Andriukaitis (član Komisije) u ime potpredsjednice Komisije / Visoke predstavnice Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku.

Govorili su: Dubravka Šuica, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Tonino Picula, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Bas Belder, u ime Kluba zastupnika ECR-a, i Martin Schirdewan, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a.

Govorili su: Vytenis Povilas Andriukaitis i Alyn Smith.

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 13.7 zapisnika od 13.12.2017..


19. Prigovor na Delegiranu uredbu: Uporaba fosforne kiseline – fosfata – di-, tri- i polifosfata (E 338 – 452) u zamrznutim mesnim ražnjićima za okomito pečenje (rasprava)

Prijedlog rezolucije koji je u skladu s člankom 106. stavcima 2. i 3. te stavkom 4. točkom (c) Poslovnika podnio Odbor ENVI, o Nacrtu uredbe Komisije o izmjeni Priloga II. Uredbi (EZ) br. 1333/2008 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu uporabe fosforne kiseline – fosfata – di-, tri- i polifosfata (E 338 – 452) u zamrznutim mesnim ražnjićima za okomito pečenje (D052941/02 - 2017/2920(RPS)) (B8-0666/2017) - Nadležni zastupnici: Christel Schaldemose i Bart Staes

Christel Schaldemose i Bart Staes (nadležni zastupnici) predstavili su prijedlog rezolucije.

Govorio je Vytenis Povilas Andriukaitis (povjerenik Komisije).

Govorili su: Renate Sommer, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Susanne Melior, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Kateřina Konečná, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Angelo Ciocca, u ime Kluba zastupnika ENF-a, Esther Herranz García, Alojz Peterle, Michaela Šojdrová, Ivo Belet i Lukas MandlLukas Mandl.

Govorio je Vytenis Povilas Andriukaitis.

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 13.2 zapisnika od 13.12.2017..


20. Dnevni red sljedeće dnevne sjednice

Utvrđen je dnevni red sutrašnje dnevne sjednice (dokument „Dnevni red” PE 614.777/OJME).


21. Zatvaranje dnevne sjednice

Dnevna sjednica zatvorena je u 0:13 h.

Klaus Welle

Ramón Luis Valcárcel Siso

glavni tajnik

potpredsjednik


POPIS NAZOČNIH

Nazočni:

Adaktusson, Ademov, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bergeron, Bettini, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buda, Bullmann, Bullock, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Chinnici, Chountis, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comi, Corazza Bildt, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, Deß, Deutsch, Deva, Diaconu, Didier, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Elissen, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Fisas Ayxelà, Fjellner, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guillaume, Gutiérrez Prieto, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hirsch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, James, Jamet, Járóka, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Klinz, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lalonde, Lamassoure, Lambert, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Le Pen, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mandl, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Matthews, Maullu, Maurel, Mavrides, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Metsola, Meuthen, Michel, Michels, Mihaylova, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Mobarik, Moi, Molnár, Monot, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Nagtegaal, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Padar, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Palmer, Panzeri, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Parker, Paşcu, Patriciello, Pavel, Payne, Pedicini, Peillon, Peterle, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Popa, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Radtke, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Maria João, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schlein, Schmidt, Schöpflin, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vieu, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Waitz, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wierinck, Wikström, Winkler Hermann, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zahradil, Zala, Zammit Dimech, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Ispričani:

Boutonnet, Buchner, Campbell Bannerman, Coelho, Crowley, Guerrero Salom, Händel, Karlsson, Lange, McClarkin, Maydell, Messerschmidt, Punset, Rodríguez-Piñero Fernández, Rübig, Scholz, Takkula, Winkler Iuliu


Prilog 1 - Obnova mandata predsjednice Jedinstvenog sanacijskog odbora

POPIS ZASTUPNIKA KOJI SU GLASOVALI

ALDE:
Ali, Arthuis, Auštrevičius, van Baalen, Bearder, Becerra Basterrechea, Bilbao Barandica, Calvet Chambon, Cavada, Charanzová, Cornillet, Deprez, Diaconu, Dlabajová, Federley, Gerbrandy, Giménez Barbat, Goerens, Griesbeck, Grigule-Pēterse, Harkin, Hirsch, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jakovčić, Ježek, Kallas, Klinz, Kyuchyuk, Lalonde, Løkkegaard, Marinho e Pinto, Mazuronis, Meissner, Michel, Mihaylova, van Miltenburg, Mlinar, Müller, Nagtegaal, Nart, Nicolai, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Radoš, Riquet, Rochefort, Rohde, Schaake, Selimovic, Telička, Toom, Tremosa i Balcells, Uspaskich, Vajgl, Vautmans, Verhofstadt, Weber Renate, Wierinck, Wikström

ECR:
Ashworth, Barekov, Bashir, Belder, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalton, Demesmaeker, Deva, Dzhambazki, Flack, Foster, Fotyga, Fox, Gericke, Girling, Gosiewska, Halla-aho, Hannan, Hoc, Jurek, Kamall, Karim, Karski, Kłosowski, Kölmel, Kuźmiuk, Legutko, Lucke, Macovei, Marias, Matthews, Nicholson, Ożóg, Piecha, Piotrowski, Poręba, Ruohonen-Lerner, Sernagiotto, Škripek, Starbatty, Stevens, Sulík, Swinburne, Tannock, Tomaševski, Tomašić, Tošenovský, Trebesius, Ujazdowski, Van Bossuyt, Van Orden, Vistisen, Wiśniewska, Zahradil, Zīle, Žitňanská, Złotowski

EFDD:
Adinolfi, Agea, Agnew, Aiuto, Aker, Arnott, Batten, Bergeron, Borrelli, Bullock, Carver, Castaldo, Coburn, Collins, Corrao, D'Amato, (The Earl of) Dartmouth, D'Ornano, Etheridge, Evi, Farage, Ferrara, Gill Nathan, Meuthen, Moi, Montel, O'Flynn, Paksas, Parker, Payne, Pedicini, Philippot, Reid, Seymour, Tamburrano, Valli, Zullo

ENF:
Annemans, Arnautu, Atkinson, Bilde, Bizzotto, Borghezio, Ciocca, Elissen, Ferrand, Fontana, Goddyn, de Graaff, Jamet, Kappel, Lebreton, Lechevalier, Loiseau, Martin Dominique, Marusik, Mélin, Monot, Obermayr, Salvini, Schaffhauser, Stuger, Troszczynski, Vilimsky, Zijlstra, Żółtek

GUE/NGL:
Anderson Martina, Benito Ziluaga, Björk, Boylan, Carthy, Chountis, Chrysogonos, Eck, Ernst, Ferreira, Flanagan, Forenza, González Peñas, Hadjigeorgiou, Hazekamp, de Jong, Juaristi Abaunz, Kohlíček, Konečná, Kouloglou, Kuneva, Le Hyaric, López Bermejo, Lösing, Maltese, Maštálka, Michels, Mineur, Ní Riada, Omarjee, Papadimoulis, Pimenta Lopes, Sakorafa, Sánchez Caldentey, Schirdewan, Senra Rodríguez, Spinelli, Sylikiotis, Torres Martínez, Urbán Crespo, Vallina, Vergiat, Viegas, Vieu, Zimmer

NI:
Balczó, Chauprade, Dodds, Epitideios, Fountoulis, Gollnisch, James, Korwin-Mikke, Le Pen, Papadakis Konstantinos, Saryusz-Wolski, Sonneborn, Synadinos, Voigt, Woolfe, Zarianopoulos

PPE:
Adaktusson, Ademov, Alliot-Marie, Andrikienė, Arimont, Ayuso, Bach, Balz, Becker, Bendtsen, Böge, Bogovič, Brok, Buda, Buşoi, Cadec, van de Camp, Caspary, del Castillo Vera, Cesa, Christoforou, Cicu, Cirio, Clune, Collin-Langen, Comi, Corazza Bildt, Csáky, Danjean, Dantin, Dati, Delahaye, Deli, Deß, Deutsch, Didier, Dorfmann, Ehler, Engel, Erdős, Estaràs Ferragut, Faria, Ferber, Fernandes, Fisas Ayxelà, Fjellner, Florenz, Gahler, Gál, Gambús, Gardini, González Pons, de Grandes Pascual, Gräßle, Grossetête, Grzyb, Hayes, Herranz García, Hetman, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Hortefeux, Hübner, Iturgaiz, Jahr, Járóka, Jazłowiecka, Jiménez-Becerril Barrio, Joulaud, Juvin, Kalinowski, Kalniete, Kariņš, Kefalogiannis, Kelam, Kelly, Koch, Kósa, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Kuhn, Kukan, Kyrtsos, Lamassoure, Langen, Lavrilleux, Lenaers, Lewandowski, Liese, Lins, Lope Fontagné, López-Istúriz White, Łukacijewska, McAllister, Maletić, Malinov, Mandl, Mănescu, Mann, Marinescu, Martusciello, Matera, Mato, Melo, Millán Mon, Monteiro de Aguiar, Morano, Morin-Chartier, Mureşan, Muselier, Nagy, Niebler, Niedermayer, van Nistelrooij, Novakov, Olbrycht, Pabriks, Patriciello, Peterle, Petir, Pieper, Pietikäinen, Pitera, Pogliese, Polčák, Ponga, Pospíšil, Preda, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radtke, Rangel, Reding, Ribeiro, Rolin, Rosati, Ruas, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sander, Sarvamaa, Saudargas, Schmidt, Schöpflin, Schulze, Schwab, Siekierski, Sógor, Šojdrová, Sommer, Spyraki, Štefanec, Štětina, Stolojan, Šulin, Svoboda, Szájer, Szejnfeld, Thun und Hohenstein, Tolić, Tomc, Ţurcanu, Urutchev, Vaidere, Valcárcel Siso, Vandenkendelaere, Verheyen, Virkkunen, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Weber Manfred, Wenta, Wieland, Winkler Hermann, Záborská, Zammit Dimech, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zovko, Zver

S&D:
Aguilera García, Anderson Lucy, Andrieu, Arena, Assis, Ayala Sender, Balas, Balčytis, Bayet, Benifei, Beňová, Berès, Bettini, Blanco López, Blinkevičiūtė, Borzan, Boştinaru, Brannen, Bresso, Briano, Bullmann, Cabezón Ruiz, Caputo, Chinnici, Cofferati, Corbett, Costa, Cozzolino, Dalli, Dance, Dăncilă, Danti, De Castro, Delvaux, De Monte, Denanot, Drăghici, Ertug, Fajon, Fernández, Fleckenstein, Freund, Frunzulică, Gardiazabal Rubial, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill Neena, Giuffrida, Gomes, Grammatikakis, Grapini, Graswander-Hainz, Griffin, Gualtieri, Guillaume, Gutiérrez Prieto, Hedh, Hoffmann, Honeyball, Howarth, Ivan, Jaakonsaari, Jáuregui Atondo, Jongerius, Kadenbach, Kaili, Kammerevert, Kaufmann, Keller Jan, Khan, Kirton-Darling, Kofod, Kohn, Köster, Kouroumbashev, Krehl, Kumpula-Natri, Kyenge, Kyrkos, Leinen, Liberadzki, Lietz, López, Ludvigsson, Łybacka, McAvan, Mamikins, Maňka, Manscour, Martin Edouard, Maurel, Mavrides, Mayer Alex, Melior, Mizzi, Molnár, Moody, Moraes, Morgano, Mosca, Nekov, Neuser, Nica, Niedermüller, Nilsson, Noichl, Padar, Palmer, Panzeri, Papadakis Demetris, Paşcu, Pavel, Peillon, Picierno, Picula, Piri, Pirinski, Pittella, Poc, Poche, Popa, Post, Preuß, Regner, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Rozière, Sant, dos Santos, Sârbu, Sassoli, Schaldemose, Schlein, Schuster, Sehnalová, Serrão Santos, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Smolková, Stanishev, Steinruck, Szanyi, Tănăsescu, Tang, Țapardel, Tarabella, Thomas, Toia, Ulvskog, Valenciano, Van Brempt, Vaughan, Viotti, Ward, Weidenholzer, von Weizsäcker, Werner, Westphal, Wölken, Zala, Zanonato, Zemke, Zoffoli, Zorrinho

Verts/ALE:
Affronte, Albrecht, Andersson, Auken, Bové, Bütikofer, Cramer, Dalunde, Delli, Durand, Eickhout, Engström, Giegold, Harms, Häusling, Hautala, Heubuch, Hudghton, Jadot, Jávor, Joly, Keller Ska, Lambert, Lamberts, Lochbihler, Marcellesi, Reda, Reimon, Reintke, Rivasi, Ropė, Sargentini, Scott Cato, Škrlec, Smith, Solé, Šoltes, Staes, Tarand, Terricabras, Turmes, Urtasun, Valero, Vana, Waitz, Ždanoka.

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti