Rodyklė 
Protokolas
PDF 272kWORD 82k
Antradienis, 2017 m. gruodžio 12 d. - Strasbūras
1.Posėdžio pradžia
 2.Pinigų plovimo, mokesčių vengimo ir slėpimo tyrimo ataskaita (diskusijos)
 3.Komitetų sudėtis
 4.Europos strateginių investicijų fondo veiklos laikotarpio pratęsimas ***I (diskusijos)
 5.Balsuoti skirtas laikas
  
5.1.Tvarus išorės žvejybos laivynų valdymas ***II (balsavimas)
  
5.2.Įvairių žemės ūkio ir kaimo plėtros srities reglamentų pakeitimai ***I (balsavimas)
  
5.3.ES šiltnamio efektą sukeliančių dujų apyvartinių taršos leidimų prekybos sistema (ES ATLPS): dabartinių direktyvos taikymo aviacijos veiklai apribojimų išlaikymas ir pasirengimas nuo 2021 m. įgyvendinti pasaulinę rinkos priemonę ***I (balsavimas)
  
5.4.Europos strateginių investicijų fondo veiklos laikotarpio pratęsimas ***I (balsavimas)
  
5.5.Sprendimas pradėti tarpinstitucines derybas: Naudojimosi autorių teisėmis ir gretutinėmis teisėmis, taikytinomis tam tikroms transliuojančiųjų organizacijų internetu transliuojamoms programoms bei retransliuojamoms televizijos ir radijo programoms, taisyklės ***I (balsavimas)
  
5.6.Prašymas ginti Eleonoros Forenzos (Eleonora Forenza) privilegijas ir imunitetą (balsavimas)
  
5.7.Prašymas atšaukti Ingeborg Gräßle imunitetą (balsavimas)
  
5.8.Importo muitai tam tikriems Jungtinių Amerikos Valstijų kilmės produktams ***I (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)
  
5.9.ES ir JAV susitarimas dėl oro susisiekimo *** (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)
  
5.10.Europos Sąjungos ir Šveicarijos Konfederacijos susitarimas dėl jų apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemų susiejimo *** (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)
  
5.11.ES ir Kazachstano tvirtesnės partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimas *** (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)
  
5.12.ES ir Kazachstano tvirtesnės partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimas (balsavimas)
  
5.13.Bendros pertvarkymo valdybos pirmininkės įgaliojimų atnaujinimas * (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)
  
5.14.2017 m. ES pilietybės ataskaita: piliečių teisių stiprinimas demokratinių pokyčių Sąjungoje (balsavimas)
  
5.15.Skaitmeninės prekybos strategijos kūrimas (balsavimas)
 6.Paaiškinimai dėl balsavimo
 7.Balsavimo pataisymai ir ketinimai
 8.Posėdžio atnaujinimas
 9.Ankstesnio posėdžio protokolo tvirtinimas
 10.Padėtis Afganistane (diskusijos)
 11.Rohinjų padėtis (diskusijos)
 12.Metinė bendros saugumo ir gynybos politikos įgyvendinimo ataskaita - Metinė bendros užsienio ir saugumo politikos įgyvendinimo ataskaita - Nuolatinis struktūrizuotas bendradarbiavimas - naujas Europos saugumo ir gynybos politikos etapas (diskusijos)
 13.Deleguotieji aktai (Darbo tvarkos taisyklių 105 straipsnio 6 dalis)
 14.Susitarimas su Iranu dėl branduolinės programos (diskusijos)
 15.JAV Prezidento D. Trumpo pareiškimas, kuriuos Jeruzalė pripažįstama Izraelio sostine (diskusijos)
 16.Migrantų padėtis Libijoje (diskusijos)
 17.Metinė ataskaita dėl žmogaus teisių ir demokratijos pasaulyje 2016 m. ir Europos Sąjungos politikos šioje srityje (diskusijos)
 18.Honkongas – 20 metų po perdavimo (diskusijos)
 19.Prieštaravimas įgyvendinimo aktui: Fosforo rūgšties, fosfatų, di-, tri- ir polifosfatų (E 338–452) naudojimas užšaldytuose vertikaliuose mėsos vėriniuose (diskusijos)
 20.Kito posėdžio darbotvarkė
 21.Posėdžio pabaiga
 DALYVIŲ SĄRAŠAS
 1 priedas. Bendros pertvarkymo valdybos pirmininkės įgaliojimų atnaujinimas


PIRMININKAVO: Pavel TELIČKA
Pirmininko pavaduotojas

1. Posėdžio pradžia

Posėdis pradėtas 09.05 val.


2. Pinigų plovimo, mokesčių vengimo ir slėpimo tyrimo ataskaita (diskusijos)

Pinigų plovimo, mokesčių vengimo ir slėpimo tyrimo ataskaita [2017/2013(INI)] - . Pranešėjai: Petr Ježek ir Jeppe Kofod (A8-0357/2017)

Petr Ježek ir Jeppe Kofod pristatė pranešimą.

Kalbėjo Pierre Moscovici (Komisijos narys).

Kalbėjo: Luděk Niedermayer PPE frakcijos vardu, Peter Simon S&D frakcijos vardu, Angel Dzhambazki ECR frakcijos vardu, Maite Pagazaurtundúa Ruiz ALDE frakcijos vardu, Miguel Urbán Crespo GUE/NGL frakcijos vardu, Molly Scott Cato Verts/ALE frakcijos vardu, Marco Valli EFDD frakcijos vardu, Barbara Kappel ENF frakcijos vardu, Sotirios Zarianopoulos, nepriklausomas Parlamento narys, Dariusz Rosati, Ana Gomes (ji taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Nuno Melo), Bernd Lucke (jis taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Peter Simon), Enrique Calvet Chambon, Matt Carthy, Sven Giegold, David Coburn, Mario Borghezio, Lampros Fountoulis, Werner Langen, Pervenche Berès, Pirkko Ruohonen-Lerner (ji nesutiko, kad David Coburn pateiktų mėlynosios kortelės klausimą), Patrick Le Hyaric, Eva Joly (ji taip pat atsakė į du mėlynosios kortelės klausimus, kuriuos pateikė David Coburn ir Thomas Mann), Tom Vandenkendelaere, Sergio Gaetano Cofferati, Roberts Zīle ( jis taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė David Coburn), Ernest Urtasun, Markus Ferber, Evelyn Regner, José Manuel Fernandes, Hugues Bayet, Luis de Grandes Pascual, Ramón Jáuregui Atondo, Othmar Karas ir Elly Schlein.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Lefteris Christoforou, Franc Bogovič ir Nicola Caputo.

PIRMININKAVO: Sylvie GUILLAUME
Pirmininko pavaduotoja

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Notis Marias, Kateřina Konečná, Georgios Epitideios, Romana Tomc, Monika Beňová, Ruža Tomašić, Takis Hadjigeorgiou, Milan Zver ir Csaba Sógor.

Kalbėjo: Pierre Moscovici, Petr Ježek ir Jeppe Kofod.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2017 12 13 protokolo 13.3 punktas


3. Komitetų sudėtis

Pirmininkė gavo PPE frakcijos prašymą dėl paskyrimo:

EMPL komitetas: Geoffroy Didier

Šis paskyrimas bus laikomas patvirtintu, jeigu iki posėdžio protokolo patvirtinimo nebus pateikta prieštaravimų.


4. Europos strateginių investicijų fondo veiklos laikotarpio pratęsimas ***I (diskusijos)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamos reglamentų (ES) Nr. 1316/2013 ir (ES) 2015/1017 nuostatos dėl Europos strateginių investicijų fondo veiklos laikotarpio pratęsimo ir to fondo bei Europos investavimo konsultacijų centro techninių patobulinimų [COM(2016)0597 - C8-0375/2016 - 2016/0276(COD)] - Biudžeto komitetas - Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas. Pranešėjai: Udo Bullmann ir José Manuel Fernandes (A8-0198/2017)

Udo Bullmann ir José Manuel Fernandes pristatė pranešimą.

Kalbėjo: Eva Kaili (ITRE komiteto nuomonės referentė) ir Inés Ayala Sender (TRAN komiteto nuomonės referentė).

Kalbėjo Jyrki Katainen (Komisijos pirmininko pavaduotojas).

Kalbėjo: Mercedes Bresso (REGI komiteto nuomonės referentė), Krzysztof Hetman (EMPL komiteto nuomonės referentas), Eider Gardiazabal Rubial S&D frakcijos vardu, Bernd Kölmel ECR frakcijos vardu, Gérard Deprez ALDE frakcijos vardu, Miguel Viegas GUE/NGL frakcijos vardu, Bas Eickhout Verts/ALE frakcijos vardu, Lefteris Christoforou PPE frakcijos vardu, Marco Valli EFDD frakcijos vardu, Zoltán Balczó, nepriklausomas Parlamento narys, Theodor Dumitru Stolojan, Pervenche Berès, Zbigniew Kuźmiuk, Ramon Tremosa i Balcells, Liadh Ní Riada, David Coburn, André Elissen, Lambert van Nistelrooij, Roberto Gualtieri, Stanisław Ożóg, Gabriel Mato, Isabelle Thomas, Maria Spyraki, Pedro Silva Pereira, Romana Tomc, Daniele Viotti ir Othmar Karas.

Kalbėjo: Jyrki Katainen, Udo Bullmann ir José Manuel Fernandes.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2017 12 12 protokolo 5.4 punktas

PIRMININKAVO: Ryszard CZARNECKI
Pirmininko pavaduotojas


5. Balsuoti skirtas laikas

Išsamūs balsavimo rezultatai (pakeitimai, atskiri balsavimai, balsavimai dalimis ir kt.) pateikiami protokolo priede „Balsavimo rezultatai“.

Protokolo priede pateikiami vardinio balsavimo rezultatai prieinami tik elektronine forma ir su jais susipažinti galima interneto svetainėje Europarl.


5.1. Tvarus išorės žvejybos laivynų valdymas ***II (balsavimas)

Rekomendacija antrajam svarstymui dėl per pirmąjį svarstymą priimtos Tarybos pozicijos siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą dėl tvaraus išorės žvejybos laivynų valdymo, kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1006/2008 [11382/2/2017 - C8-0358/2017 - 2015/0289(COD)] - Žuvininkystės komitetas. Pranešėja: Linnéa Engström (A8-0374/2017)

(Reikalinga kvalifikuota balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 1)

TARYBOS POZICIJA

Paskelbta, kad patvirtinta (P8_TA(2017)0475)


5.2. Įvairių žemės ūkio ir kaimo plėtros srities reglamentų pakeitimai ***I (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių, kuriuo iš dalies keičiami Europos Parlamento ir Tarybos reglamentai (ES) Nr. 1305/2013, (ES) Nr. 1306/2013, (ES) Nr. 1307/2013, (ES) Nr. 1308/2013 ir (ES) Nr. 652/2014 [COM(2016)0605 - C8-0404/2017 - 2016/0282B(COD)] - Žemės ūkio ir kaimo plėtros komitetas. Pranešėjas: Albert Deß (A8-0380/2017)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 2)

KOMISIJOS PASIŪLYMAS ir PAKEITIMAI

PRELIMINARUS SUSITARIMAS

Patvirtinta (P8_TA(2017)0476)


5.3. ES šiltnamio efektą sukeliančių dujų apyvartinių taršos leidimų prekybos sistema (ES ATLPS): dabartinių direktyvos taikymo aviacijos veiklai apribojimų išlaikymas ir pasirengimas nuo 2021 m. įgyvendinti pasaulinę rinkos priemonę ***I (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiama Direktyva 2003/87/EB, siekiant išlaikyti dabartinius jos taikymo aviacijos veiklai apribojimus ir pasirengti nuo 2021 m. įgyvendinti pasaulinę rinkos priemonę [COM(2017)0054 - C8-0028/2017 - 2017/0017(COD)] - Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas. Pranešėja: Julie Girling (A8-0258/2017)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 3)

KOMISIJOS PASIŪLYMAS ir PAKEITIMAI

PRELIMINARUS SUSITARIMAS

Patvirtinta (P8_TA(2017)0477)


5.4. Europos strateginių investicijų fondo veiklos laikotarpio pratęsimas ***I (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamos reglamentų (ES) Nr. 1316/2013 ir (ES) 2015/1017 nuostatos dėl Europos strateginių investicijų fondo veiklos laikotarpio pratęsimo ir to fondo bei Europos investavimo konsultacijų centro techninių patobulinimų [COM(2016)0597 - C8-0375/2016 - 2016/0276(COD)] - Biudžeto komitetas - Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas. Pranešėjai: Udo Bullmann ir José Manuel Fernandes (A8-0198/2017)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 4)

KOMISIJOS PASIŪLYMAS ir PAKEITIMAI

PRELIMINARUS SUSITARIMAS

Patvirtinta (P8_TA(2017)0478)


5.5. Sprendimas pradėti tarpinstitucines derybas: Naudojimosi autorių teisėmis ir gretutinėmis teisėmis, taikytinomis tam tikroms transliuojančiųjų organizacijų internetu transliuojamoms programoms bei retransliuojamoms televizijos ir radijo programoms, taisyklės ***I (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl naudojimosi autorių teisėmis ir gretutinėmis teisėmis, taikytinomis tam tikroms transliuojančiųjų organizacijų internetu transliuojamoms programoms bei retransliuojamoms televizijos ir radijo programoms, taisyklių [COM(2016)0594 - C8-0384/2016 - 2016/0284(COD)] - Teisės reikalų komitetas. Pranešėjas: Tiemo Wölken (A8-0378/2017)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 5)

SPRENDIMAS PRADĖTI TARPINSTITUCINES DERYBAS

Patvirtinta

Kalbėjo:

Prieš balsavimą: Tiemo Wölken (pranešėjas) ir Angelika Niebler.

Po balsavimo ir atsižvelgęs į balsavimo rezultatus Tiemo Wölken paprašė, kad jo pavardė būtų išbraukta iš pranešimo, ir kalbėjo Virginie Rozière.


5.6. Prašymas ginti Eleonoros Forenzos (Eleonora Forenza) privilegijas ir imunitetą (balsavimas)

Pranešimas dėl prašymo ginti Eleonoros Forenzos (Eleonora Forenza) privilegijas ir imunitetą [2017/2199(IMM)] - Teisės reikalų komitetas. Pranešėjas: Gilles Lebreton (A8-0398/2017)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 6)

PASIŪLYMAS DĖL SPRENDIMO

Priimta (P8_TA(2017)0479)


5.7. Prašymas atšaukti Ingeborg Gräßle imunitetą (balsavimas)

Pranešimas dėl prašymo atšaukti Ingeborg Gräßle imunitetą [2017/2220(IMM)] - Teisės reikalų komitetas. Pranešėjas: Jean-Marie Cavada (A8-0397/2017)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 7)

PASIŪLYMAS DĖL SPRENDIMO

Priimta (P8_TA(2017)0480)


5.8. Importo muitai tam tikriems Jungtinių Amerikos Valstijų kilmės produktams ***I (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)

Pranešimas dėl pakeisto pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, nustatančio papildomus importo muitus tam tikriems Jungtinių Amerikos Valstijų kilmės produktams (kodifikuota redakcija) [COM(2017)0361 - C8-0226/2017 - 2014/0175(COD)] - Teisės reikalų komitetas. Pranešėjas: Jiří Maštálka (A8-0331/2017)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 8)

TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Priimta vienu balsavimu (P8_TA(2017)0481)


5.9. ES ir JAV susitarimas dėl oro susisiekimo *** (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)

Rekomendacija dėl Tarybos sprendimo projekto dėl Europos bendrijos bei jos valstybių narių ir Jungtinių Amerikos Valstijų susitarimo dėl oro susisiekimo sudarymo Europos Sąjungos vardu [13419/2016 - C8-0100/2017 - 2006/0058(NLE)] - Transporto ir turizmo komitetas. Pranešėja: Theresa Griffin (A8-0376/2017)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 9)

TARYBOS SPRENDIMO PROJEKTAS

Priimta vienu balsavimu (P8_TA(2017)0482)

Parlamentas pritarė susitarimo sudarymui.


5.10. Europos Sąjungos ir Šveicarijos Konfederacijos susitarimas dėl jų apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemų susiejimo *** (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)

Rekomendacija dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos ir Šveicarijos Konfederacijos susitarimo dėl jų šiltnamio efektą sukeliančių dujų apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemų susiejimo sudarymo projekto [13076/2017 - C8-0415/2017 - 2017/0193(NLE)] - Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas. Pranešėjas: Christofer Fjellner (A8-0386/2017)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 10)

TARYBOS SPRENDIMO PROJEKTAS

Priimta vienu balsavimu (P8_TA(2017)0483)

Parlamentas pritarė susitarimo sudarymui.


5.11. ES ir Kazachstano tvirtesnės partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimas *** (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)

Rekomendacija dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos bei jos valstybių narių ir Kazachstano Respublikos tvirtesnės partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimo sudarymo Sąjungos vardu projekto [12409/2016 - C8-0469/2016 - 2016/0166(NLE)] - Užsienio reikalų komitetas. Pranešėja: Liisa Jaakonsaari (A8-0325/2017)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 11)

TARYBOS SPRENDIMO PROJEKTAS

Priimta vienu balsavimu (P8_TA(2017)0484)

Parlamentas pritarė susitarimo sudarymui.


5.12. ES ir Kazachstano tvirtesnės partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimas (balsavimas)

Pranešimas su ne teisėkūros pasiūlymu dėl rezoliucijos dėl dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos bei jos valstybių narių ir Kazachstano Respublikos tvirtesnės partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimo sudarymo Sąjungos vardu projekto [2017/2035(INI)] - Užsienio reikalų komitetas. Pranešėja: Liisa Jaakonsaari (A8-0335/2017)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 12)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA(2017)0485)


5.13. Bendros pertvarkymo valdybos pirmininkės įgaliojimų atnaujinimas * (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)

Pranešimas dėl Komisijos pasiūlymo dėl Bendros pertvarkymo valdybos pirmininkės kadencijos pratęsimo [N8-0092/2017 - C8-0425/2017 - 2017/0901(NLE)] - Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas. Pranešėjas: Roberto Gualtieri (A8-0393/2017)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 13)
(Slaptas balsavimas)
Balsavusių Parlamento narių sąrašas pridedamas prie šio protokolo (2017 12 12 protokolo 1 priedas)

PASIŪLYMAS DĖL SPRENDIMO

Priimta vienu balsavimu (P8_TA(2017)0486)


5.14. 2017 m. ES pilietybės ataskaita: piliečių teisių stiprinimas demokratinių pokyčių Sąjungoje (balsavimas)

Pranešimas dėl 2017 m. ES pilietybės ataskaitos: piliečių teisių stiprinimas demokratinių pokyčių Sąjungoje [2017/2069(INI)] - Peticijų komitetas. Pranešėja: Beatriz Becerra Basterrechea (A8-0385/2017)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 14)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA(2017)0487)


5.15. Skaitmeninės prekybos strategijos kūrimas (balsavimas)

Pranešimas dėl skaitmeninės prekybos strategijos kūrimo [2017/2065(INI)] - Tarptautinės prekybos komitetas. Pranešėja: Marietje Schaake (A8-0384/2017)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 15)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA(2017)0488)


6. Paaiškinimai dėl balsavimo

Rašytiniai paaiškinimai dėl balsavimo

Pagal Darbo tvarkos taisyklių 183 straipsnį raštu pateiktus paaiškinimus dėl balsavimo galima rasti Parlamento interneto svetainės nariams skirtuose tinklalapiuose.

Žodiniai paaiškinimai dėl balsavimo

Pranešimas: Albert Deß - A8-0380/2017
Estefanía Torres Martínez ir Momchil Nekov

Pranešimas: Julie Girling - A8-0258/2017
Diane James ir Seán Kelly

Pranešimas: Udo Bullmann ir José Manuel Fernandes - A8-0198/2017
Seán Kelly, Notis Marias, Ivana Maletić, Paloma López Bermejo ir Thomas Mann

Pranešimas: Beatriz Becerra Basterrechea - A8-0385/2017
Rory Palmer, Tatjana Ždanoka, Diane James ir Adam Szejnfeld

Pranešimas: Marietje Schaake - A8-0384/2017
Jude Kirton-Darling.


7. Balsavimo pataisymai ir ketinimai

Balsavimo pataisymai ir ketinimai pateikiami interneto svetainės Europarl tinklalapio Plenarinis posėdis skilties Balsavimai dalyje Balsavimo rezultatai (Vardinio balsavimo rezultatai) ir priede „Vardinio balsavimo rezultatai“ (spausdintas variantas).

Dvi savaites nuo balsavimo dienos balsavimo pataisymų elektroninis variantas interneto svetainėje Europarl bus nuolat atnaujinamas.

Vėliau balsavimo pataisymų ir ketinimų sąrašas nebus keičiamas, kadangi jis bus verčiamas ir skelbiamas Oficialiajame leidinyje.

(Posėdis sustabdytas 12.59 val.)


PIRMININKAVO: Ioan Mircea PAŞCU
Pirmininko pavaduotojas

8. Posėdžio atnaujinimas

Posėdis atnaujintas 15.00 val.


9. Ankstesnio posėdžio protokolo tvirtinimas

Ankstesnio posėdžio protokolas patvirtintas.

°
° ° °

Ignazio Corrao nedalyvavimas 2015 m. spalio 26 d. ir 2017 m. kovo 1 d. buvo pateisintas.

Ignazio Corrao pranešė, kad dalyvavo 2015 m. vasario 25 d., 2015 m. gruodžio 14 d., 2016 m. vasario 24 d. ir gegužės 25 d. ir 2017 m. sausio 16 d. posėdžiuose, tačiau jo pavardė neįrašyta į dalyvių sąrašą.


10. Padėtis Afganistane (diskusijos)

Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai pareiškimas: Padėtis Afganistane (2017/2932(RSP))

Christos Stylianides (Komisijos narys) padarė pareiškimą Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai vardu.

Kalbėjo: Tunne Kelam PPE frakcijos vardu, Ana Gomes S&D frakcijos vardu, Charles Tannock ECR frakcijos vardu, Petras Auštrevičius ALDE frakcijos vardu, Sabine Lösing GUE/NGL frakcijos vardu, Bodil Valero Verts/ALE frakcijos vardu, Fabio Massimo Castaldo EFDD frakcijos vardu, Jean-Luc Schaffhauser ENF frakcijos vardu, Jaromír Štětina, Pina Picierno, Patricia Lalonde, James Carver, Lars Adaktusson, Doru-Claudian Frunzulică, Laima Liucija Andrikienė ir Boris Zala.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Notis Marias, Hilde Vautmans, Takis Hadjigeorgiou, Ignazio Corrao, Eleftherios Synadinos, Malin Björk ir Georgios Epitideios.

Kalbėjo Christos Stylianides.

Pasiūlymai dėl rezoliucijų, teikiami pagal Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį, bus skelbiami vėliau.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2017 12 14 protokolo 8.5 punktas


11. Rohinjų padėtis (diskusijos)

Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai pareiškimas: Rohinjų padėtis (2017/2973(RSP))

Federica Mogherini (Komisijos pirmininko pavaduotoja ir Sąjungos vyriausioji įgaliotinė) padarė pareiškimą.

Kalbėjo: Werner Langen PPE frakcijos vardu, Soraya Post S&D frakcijos vardu, Amjad Bashir ECR frakcijos vardu, Urmas Paet ALDE frakcijos vardu, Younous Omarjee GUE/NGL frakcijos vardu, Barbara Lochbihler Verts/ALE frakcijos vardu, James Carver EFDD frakcijos vardu, Jeroen Lenaers, Linda McAvan, Mark Demesmaeker, Jean Lambert, Ignazio Corrao, László Tőkés, Wajid Khan, Sajjad Karim, Eduard Kukan, Ismail Ertug, Notis Marias, Joachim Zeller ir Neena Gill.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Jiří Pospíšil, Hilde Vautmans, Takis Hadjigeorgiou, Fabio Massimo Castaldo, José Inácio Faria ir Csaba Sógor.

Kalbėjo Federica Mogherini.

PIRMININKAVO: David-Maria SASSOLI
Pirmininko pavaduotojas

Pasiūlymai dėl rezoliucijų, pateikti po diskusijų pagal Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį:

—   Ryszard Czarnecki, Charles Tannock ir Jadwiga Wiśniewska ECR frakcijos vardu dėl rohinjų padėties (2017/2973(RSP)) (B8-0668/2017);

—   Urmas Paet, Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans ir Cecilia Wikström ALDE frakcijos vardu dėl rohinjų padėties (2017/2973(RSP)) (B8-0669/2017);

—   Cristian Dan Preda, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, David McAllister, Sandra Kalniete, Werner Langen, Tokia Saïfi, Mairead McGuinness, Jeroen Lenaers, Anna Maria Corazza Bildt, Lars Adaktusson, Lorenzo Cesa ir Daniel Caspary PPE frakcijos vardu dėl rohinjų padėties (2017/2973(RSP)) (B8-0670/2017);

—   Rolandas Paksas, Isabella Adinolfi, Fabio Massimo Castaldo ir Ignazio Corrao EFDD frakcijos vardu dėl rohinjų padėties (2017/2973(RSP)) (B8-0671/2017);

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru ir Soraya Post S&D frakcijos vardu dėl rohinjų padėties (2017/2973(RSP)) (B8-0672/2017);

—   Barbara Lochbihler, Jordi Solé, Igor Šoltes ir Judith Sargentini Verts/ALE frakcijos vardu dėl rohinjų padėties (2017/2973(RSP)) (B8-0673/2017);

—   Younous Omarjee, Marie-Christine Vergiat, Patrick le Hyaric, Sofia Sakorafa, Merja Kyllönen, Lola Sanchez Caldentey, Josu Juaristi Abaunz, Marisa Matias, Dimitris Papadimoulis, Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou, Javier Couso Permuy, Marina Albiol, Tania Gonzalez Peñas, Estefania Torres Martinez, Xabier Benito Ziluaga ir Miguel Urbán Crespo GUE/NGL frakcijos vardu Mianmaras / Birma: rohinjų padėtis (2017/2973(RSP)) (B8-0674/2017).

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2017 12 14 protokolo 8.6 punktas


12. Metinė bendros saugumo ir gynybos politikos įgyvendinimo ataskaita - Metinė bendros užsienio ir saugumo politikos įgyvendinimo ataskaita - Nuolatinis struktūrizuotas bendradarbiavimas - naujas Europos saugumo ir gynybos politikos etapas (diskusijos)

Pranešimas dėl Metinės bendros saugumo ir gynybos politikos įgyvendinimo ataskaitos [2017/2123(INI)] - Užsienio reikalų komitetas. Pranešėjas: Michael Gahler (A8-0351/2017)

Pranešimas dėl Metinės bendros užsienio ir saugumo politikos įgyvendinimo ataskaitos [2017/2121(INI)] - Užsienio reikalų komitetas. Pranešėjas: David McAllister (A8-0350/2017)

Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai pareiškimas: Nuolatinis struktūrizuotas bendradarbiavimas - naujas Europos saugumo ir gynybos politikos etapas (2017/3004(RSP))

David McAllister ir Michael Gahler pristatė savo pranešimus.

Federica Mogherini (Komisijos pirmininko pavaduotoja ir Sąjungos vyriausioji įgaliotinė) padarė pareiškimą.

Kalbėjo: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra PPE frakcijos vardu, Victor Boştinaru S&D frakcijos vardu, Charles Tannock ECR frakcijos vardu, Jozo Radoš ALDE frakcijos vardu, Sabine Lösing GUE/NGL frakcijos vardu, Bodil Valero Verts/ALE frakcijos vardu, Florian Philippot EFDD frakcijos vardu, Nicolas Bay ENF frakcijos vardu, Georgios Epitideios, nepriklausomas Parlamento narys, Arnaud Danjean (ji taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Bill Etheridge), Elena Valenciano, Geoffrey Van Orden, Johannes Cornelis van Baalen, Bronis Ropė, James Carver, Janice Atkinson, Janusz Korwin-Mikke, Julia Pitera, Knut Fleckenstein, Zdzisław Krasnodębski, Hilde Vautmans (ji taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė James Carver), Bill Etheridge, Michał Marusik, Konstantinos Papadakis, Michèle Alliot-Marie, Janusz Zemke, Bernd Kölmel, Urmas Paet ir Marcus Pretzell.

PIRMININKAVO: Heidi HAUTALA
Pirmininko pavaduotoja

Kalbėjo: Eleftherios Synadinos, Eduard Kukan, Tonino Picula, Marek Jurek, Francisco José Millán Mon, Clare Moody, Dubravka Šuica, Marita Ulvskog, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Patrizia Toia, Jaromír Štětina, Jonás Fernández, Tunne Kelam, Ana Gomes, Laima Liucija Andrikienė, Arne Lietz ir Željana Zovko.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Henna Virkkunen, Jean-Paul Denanot, Arne Gericke, Javier Couso Permuy, Andrzej Grzyb, Costas Mavrides, Luke Ming Flanagan, Andor Deli, Tibor Szanyi ir Ivica Tolić.

Kalbėjo: Federica Mogherini, Michael Gahler ir David McAllister.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 13.4 punktas ir 2017 12 13 protokolo 13.5 punktas


13. Deleguotieji aktai (Darbo tvarkos taisyklių 105 straipsnio 6 dalis)

Pirmininkė pranešė, kad ECON komiteto rekomendacija neprieštarauti Komisijos deleguotajam reglamentui (C(2017)07684 - 2017/2979(DEA)) (B8-0667/2017) buvo paskelbta per 2017 m. gruodžio 11 d. (pirmadienio) plenarinį posėdį (2017 12 11 protokolo 10 punktas).

Prieštaravimų dėl šios rekomendacijos nepareikšta per Darbo tvarkos taisyklių 105 straipsnio 6 dalyje nustatytą 24 valandų terminą.

Todėl ši rekomendacija laikoma patvirtinta ir bus paskelbta 2017 m. gruodžio 13 d. (rytojaus) posėdžio „Priimtuose tekstuose“.


14. Susitarimas su Iranu dėl branduolinės programos (diskusijos)

Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai pareiškimas: Susitarimas su Iranu dėl branduolinės programos (2017/2972(RSP))

Federica Mogherini (Komisijos pirmininko pavaduotoja ir Sąjungos vyriausioji įgaliotinė) padarė pareiškimą.

Kalbėjo: Cristian Dan Preda PPE frakcijos vardu, Victor Boştinaru S&D frakcijos vardu, Charles Tannock ECR frakcijos vardu, Marietje Schaake ALDE frakcijos vardu, Sofia Sakorafa GUE/NGL frakcijos vardu ir Jordi Solé Verts/ALE frakcijos vardu.

PIRMININKAVO: Ryszard CZARNECKI
Pirmininko pavaduotojas

Kalbėjo: Fabio Massimo Castaldo EFDD frakcijos vardu, Franz Obermayr ENF frakcijos vardu, nepriklausomas Parlamento narys Udo Voigt, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Knut Fleckenstein, Bas Belder, Michèle Rivasi, James Carver, Lampros Fountoulis, David McAllister, Josef Weidenholzer, Anders Primdahl Vistisen, Janusz Lewandowski, Francisco Assis, Jan Zahradil (jis taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Arnaud Danjean), Elmar Brok, Flavio Zanonato, Mark Demesmaeker, Arnaud Danjean, Ana Gomes, Tunne Kelam ir Francisco José Millán Mon.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Jiří Pospíšil, Hilde Vautmans, Laima Liucija Andrikienė, Takis Hadjigeorgiou, José Inácio Faria ir Milan Zver.

PIRMININKAVO: David-Maria SASSOLI
Pirmininko pavaduotojas

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Marijana Petir.

Kalbėjo Federica Mogherini.

Diskusijos baigtos.


15. JAV Prezidento D. Trumpo pareiškimas, kuriuos Jeruzalė pripažįstama Izraelio sostine (diskusijos)

Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai pareiškimas: JAV Prezidento D. Trumpo pareiškimas, kuriuos Jeruzalė pripažįstama Izraelio sostine (2017/3012(RSP))

Federica Mogherini (Komisijos pirmininko pavaduotoja ir Sąjungos vyriausioji įgaliotinė) padarė pareiškimą.

Kalbėjo: Cristian Dan Preda PPE frakcijos vardu, Steven Woolfe dėl diskusijų eigos (Pirmininkas pateikė paaiškinimus), Elena Valenciano S&D frakcijos vardu, Bas Belder ECR frakcijos vardu, Hilde Vautmans ALDE frakcijos vardu, Neoklis Sylikiotis GUE/NGL frakcijos vardu, Margrete AukenVerts/ALE frakcijos vardu, Fabio Massimo Castaldo EFDD frakcijos vardu, Marcus Pretzell ENF frakcijos vardu, Konstantinos Papadakis, nepriklausomas Parlamento narys, Marijana Petir (ji taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Ivo Vajgl), Pier Antonio Panzeri, Anders Primdahl Vistisen, Frédérique Ries, Martina Michels, Pascal Durand, Rosa D'Amato, Lars Adaktusson, Marita Ulvskog ( ji nesutiko, kad Lars Adaktusson pateiktų mėlynosios kortelės klausimą), Branislav Škripek, Ivo Vajgl (jis taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Steven Woolfe), Patrick Le Hyaric (jis taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Cristian Dan Preda) ir Eugen Freund.

PIRMININKAVO: Heidi HAUTALA
Pirmininko pavaduotoja

Kalbėjo: Arne Gericke, Martina Anderson ir Maria Arena.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Arne Lietz, Jussi Halla-aho, Sofia Sakorafa, Ernest Urtasun ir Wajid Khan.

Kalbėjo Federica Mogherini.

Diskusijos baigtos.


16. Migrantų padėtis Libijoje (diskusijos)

Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai pareiškimas: Migrantų padėtis Libijoje (2017/3005(RSP))

Federica Mogherini (Komisijos pirmininko pavaduotoja ir Sąjungos vyriausioji įgaliotinė) padarė pareiškimą.

Kalbėjo Dimitris Avramopoulos (Komisijos narys).

Kalbėjo: Santiago Fisas Ayxelà PPE frakcijos vardu, Elena Valenciano S&D frakcijos vardu, Jussi Halla-aho ECR frakcijos vardu, Sophia in 't Veld ALDE frakcijos vardu, Barbara Spinelli GUE/NGL frakcijos vardu, Judith Sargentini Verts/ALE frakcijos vardu, Mario Borghezio ENF frakcijos vardu, Knut Fleckenstein, Marek Jurek, Marie-Christine Vergiat ir Barbara Lochbihler.

PIRMININKAVO: Lívia JÁRÓKA
Pirmininko pavaduotoja

Kalbėjo: Gerolf Annemans, Pier Antonio Panzeri, Marina Albiol Guzmán, Péter Niedermüller, Inés Ayala Sender, Cécile Kashetu Kyenge ir Miriam Dalli.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Marijana Petir, Juan Fernando López Aguilar, Notis Marias, Kateřina Konečná, Ana Gomes ir Branislav Škripek.

Kalbėjo Dimitris Avramopoulos.

Diskusijos baigtos.


17. Metinė ataskaita dėl žmogaus teisių ir demokratijos pasaulyje 2016 m. ir Europos Sąjungos politikos šioje srityje (diskusijos)

Pranešimas dėl Metinės ataskaitos dėl žmogaus teisių ir demokratijos pasaulyje 2016 m. ir Europos Sąjungos politikos šioje srityje [2017/2122(INI)] - Užsienio reikalų komitetas. Pranešėja: Godelieve Quisthoudt-Rowohl (A8-0365/2017)

Godelieve Quisthoudt-Rowohl pristatė savo pranešimą.

Kalbėjo Vytenis Povilas Andriukaitis (Komisijos narys) Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai vardu.

Kalbėjo: Jordi Solé (FEMM komiteto nuomonės referentas), Andrzej Grzyb PPE frakcijos vardu, Pier Antonio Panzeri S&D frakcijos vardu, Kazimierz Michał Ujazdowski ECR frakcijos vardu, Renate Weber ALDE frakcijos vardu, Miguel Urbán Crespo GUE/NGL frakcijos vardu, Barbara Lochbihler Verts/ALE frakcijos vardu, Cristian Dan Preda, Julie Ward, Bogdan Brunon Wenta, Francisco Assis, Eduard Kukan, Andrea Bocskor, Adam Szejnfeld, László Tőkés ir Anna Záborská.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Notis Marias ir Kateřina Konečná.

Kalbėjo: Vytenis Povilas Andriukaitis ir Godelieve Quisthoudt-Rowohl.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2017 12 13 protokolo 13.6 punktas


18. Honkongas – 20 metų po perdavimo (diskusijos)

Pranešimas dėl Europos Parlamento rekomendacijos Tarybai, Komisijai ir Komisijos pirmininko pavaduotojai ir Sąjungos vyriausiajai įgaliotinei užsienio reikalams ir saugumo politikai dėl Honkongo – 20 metų po perdavimo [2017/2204(INI)] - Užsienio reikalų komitetas. Pranešėjas: Alyn Smith (A8-0382/2017)

Alyn Smith pristatė savo pranešimą.

Kalbėjo Vytenis Povilas Andriukaitis (Komisijos narys) Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai vardu.

Kalbėjo: Dubravka Šuica PPE frakcijos vardu, Tonino Picula S&D frakcijos vardu, Bas Belder ECR frakcijos vardu ir Martin Schirdewan GUE/NGL frakcijos vardu.

Kalbėjo: Vytenis Povilas Andriukaitis ir Alyn Smith.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2017 12 13 protokolo 13.7 punktas


19. Prieštaravimas įgyvendinimo aktui: Fosforo rūgšties, fosfatų, di-, tri- ir polifosfatų (E 338–452) naudojimas užšaldytuose vertikaliuose mėsos vėriniuose (diskusijos)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos, kurį pagal Darbo tvarkos taisyklių 106 straipsnio 2 ir 3 dalis ir 4 dalies c punktą pateikė ENVI komitetas dėl Komisijos reglamento, kuriuo dėl fosforo rūgšties, fosfatų, di-, tri- ir polifosfatų (E 338-452) naudojimo užšaldytuose vertikaliuose mėsos vėriniuose iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1333/2008 II priedas, projekto (D052941/02 - 2017/2920(RPS)) (B8-0666/2017) - Atsakingi nariai: Christel Schaldemose ir Bart Staes

Christel Schaldemose ir Bart Staes (atsakingi nariai) pateikė pasiūlymą dėl rezoliucijos.

Kalbėjo Vytenis Povilas Andriukaitis (Komisijos narys).

Kalbėjo: Renate Sommer PPE frakcijos vardu, Susanne Melior S&D frakcijos vardu, Kateřina Konečná GUE/NGL frakcijos vardu, Angelo Ciocca ENF frakcijos vardu, Esther Herranz García, Alojz Peterle, Michaela Šojdrová, Ivo Belet ir Lukas MandlLukas Mandl.

Kalbėjo Vytenis Povilas Andriukaitis.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2017 12 13 protokolo 13.2 punktas


20. Kito posėdžio darbotvarkė

Kitos dienos darbotvarkė patvirtinta (dokumentas „Darbotvarkė“, PE 614.777/OJME).


21. Posėdžio pabaiga

Posėdis baigtas 00.13 val.

Klaus Welle

Ramón Luis Valcárcel Siso

Generalinis sekretorius

Pirmininko pavaduotojas


DALYVIŲ SĄRAŠAS

Dalyvavo:

Adaktusson, Ademov, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bergeron, Bettini, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buda, Bullmann, Bullock, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Chinnici, Chountis, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comi, Corazza Bildt, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, Deß, Deutsch, Deva, Diaconu, Didier, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Elissen, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Fisas Ayxelà, Fjellner, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guillaume, Gutiérrez Prieto, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hirsch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, James, Jamet, Járóka, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Klinz, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lalonde, Lamassoure, Lambert, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Le Pen, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mandl, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Matthews, Maullu, Maurel, Mavrides, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Metsola, Meuthen, Michel, Michels, Mihaylova, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Mobarik, Moi, Molnár, Monot, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Nagtegaal, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Padar, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Palmer, Panzeri, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Parker, Paşcu, Patriciello, Pavel, Payne, Pedicini, Peillon, Peterle, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Popa, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Radtke, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Maria João, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schlein, Schmidt, Schöpflin, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vieu, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Waitz, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wierinck, Wikström, Winkler Hermann, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zahradil, Zala, Zammit Dimech, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Leista nedalyvauti:

Boutonnet, Buchner, Campbell Bannerman, Coelho, Crowley, Guerrero Salom, Händel, Karlsson, Lange, McClarkin, Maydell, Messerschmidt, Punset, Rodríguez-Piñero Fernández, Rübig, Scholz, Takkula, Winkler Iuliu


1 priedas. Bendros pertvarkymo valdybos pirmininkės įgaliojimų atnaujinimas

BALSAVUSIŲ PARLAMENTO NARIŲ SĄRAŠAS

ALDE:
Ali, Arthuis, Auštrevičius, van Baalen, Bearder, Becerra Basterrechea, Bilbao Barandica, Calvet Chambon, Cavada, Charanzová, Cornillet, Deprez, Diaconu, Dlabajová, Federley, Gerbrandy, Giménez Barbat, Goerens, Griesbeck, Grigule-Pēterse, Harkin, Hirsch, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jakovčić, Ježek, Kallas, Klinz, Kyuchyuk, Lalonde, Løkkegaard, Marinho e Pinto, Mazuronis, Meissner, Michel, Mihaylova, van Miltenburg, Mlinar, Müller, Nagtegaal, Nart, Nicolai, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Radoš, Riquet, Rochefort, Rohde, Schaake, Selimovic, Telička, Toom, Tremosa i Balcells, Uspaskich, Vajgl, Vautmans, Verhofstadt, Weber Renate, Wierinck, Wikström

ECR:
Ashworth, Barekov, Bashir, Belder, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalton, Demesmaeker, Deva, Dzhambazki, Flack, Foster, Fotyga, Fox, Gericke, Girling, Gosiewska, Halla-aho, Hannan, Hoc, Jurek, Kamall, Karim, Karski, Kłosowski, Kölmel, Kuźmiuk, Legutko, Lucke, Macovei, Marias, Matthews, Nicholson, Ożóg, Piecha, Piotrowski, Poręba, Ruohonen-Lerner, Sernagiotto, Škripek, Starbatty, Stevens, Sulík, Swinburne, Tannock, Tomaševski, Tomašić, Tošenovský, Trebesius, Ujazdowski, Van Bossuyt, Van Orden, Vistisen, Wiśniewska, Zahradil, Zīle, Žitňanská, Złotowski

EFDD:
Adinolfi, Agea, Agnew, Aiuto, Aker, Arnott, Batten, Bergeron, Borrelli, Bullock, Carver, Castaldo, Coburn, Collins, Corrao, D'Amato, (The Earl of) Dartmouth, D'Ornano, Etheridge, Evi, Farage, Ferrara, Gill Nathan, Meuthen, Moi, Montel, O'Flynn, Paksas, Parker, Payne, Pedicini, Philippot, Reid, Seymour, Tamburrano, Valli, Zullo

ENF:
Annemans, Arnautu, Atkinson, Bilde, Bizzotto, Borghezio, Ciocca, Elissen, Ferrand, Fontana, Goddyn, de Graaff, Jamet, Kappel, Lebreton, Lechevalier, Loiseau, Martin Dominique, Marusik, Mélin, Monot, Obermayr, Salvini, Schaffhauser, Stuger, Troszczynski, Vilimsky, Zijlstra, Żółtek

GUE/NGL:
Anderson Martina, Benito Ziluaga, Björk, Boylan, Carthy, Chountis, Chrysogonos, Eck, Ernst, Ferreira, Flanagan, Forenza, González Peñas, Hadjigeorgiou, Hazekamp, de Jong, Juaristi Abaunz, Kohlíček, Konečná, Kouloglou, Kuneva, Le Hyaric, López Bermejo, Lösing, Maltese, Maštálka, Michels, Mineur, Ní Riada, Omarjee, Papadimoulis, Pimenta Lopes, Sakorafa, Sánchez Caldentey, Schirdewan, Senra Rodríguez, Spinelli, Sylikiotis, Torres Martínez, Urbán Crespo, Vallina, Vergiat, Viegas, Vieu, Zimmer

NI:
Balczó, Chauprade, Dodds, Epitideios, Fountoulis, Gollnisch, James, Korwin-Mikke, Le Pen, Papadakis Konstantinos, Saryusz-Wolski, Sonneborn, Synadinos, Voigt, Woolfe, Zarianopoulos

PPE:
Adaktusson, Ademov, Alliot-Marie, Andrikienė, Arimont, Ayuso, Bach, Balz, Becker, Bendtsen, Böge, Bogovič, Brok, Buda, Buşoi, Cadec, van de Camp, Caspary, del Castillo Vera, Cesa, Christoforou, Cicu, Cirio, Clune, Collin-Langen, Comi, Corazza Bildt, Csáky, Danjean, Dantin, Dati, Delahaye, Deli, Deß, Deutsch, Didier, Dorfmann, Ehler, Engel, Erdős, Estaràs Ferragut, Faria, Ferber, Fernandes, Fisas Ayxelà, Fjellner, Florenz, Gahler, Gál, Gambús, Gardini, González Pons, de Grandes Pascual, Gräßle, Grossetête, Grzyb, Hayes, Herranz García, Hetman, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Hortefeux, Hübner, Iturgaiz, Jahr, Járóka, Jazłowiecka, Jiménez-Becerril Barrio, Joulaud, Juvin, Kalinowski, Kalniete, Kariņš, Kefalogiannis, Kelam, Kelly, Koch, Kósa, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Kuhn, Kukan, Kyrtsos, Lamassoure, Langen, Lavrilleux, Lenaers, Lewandowski, Liese, Lins, Lope Fontagné, López-Istúriz White, Łukacijewska, McAllister, Maletić, Malinov, Mandl, Mănescu, Mann, Marinescu, Martusciello, Matera, Mato, Melo, Millán Mon, Monteiro de Aguiar, Morano, Morin-Chartier, Mureşan, Muselier, Nagy, Niebler, Niedermayer, van Nistelrooij, Novakov, Olbrycht, Pabriks, Patriciello, Peterle, Petir, Pieper, Pietikäinen, Pitera, Pogliese, Polčák, Ponga, Pospíšil, Preda, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radtke, Rangel, Reding, Ribeiro, Rolin, Rosati, Ruas, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sander, Sarvamaa, Saudargas, Schmidt, Schöpflin, Schulze, Schwab, Siekierski, Sógor, Šojdrová, Sommer, Spyraki, Štefanec, Štětina, Stolojan, Šulin, Svoboda, Szájer, Szejnfeld, Thun und Hohenstein, Tolić, Tomc, Ţurcanu, Urutchev, Vaidere, Valcárcel Siso, Vandenkendelaere, Verheyen, Virkkunen, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Weber Manfred, Wenta, Wieland, Winkler Hermann, Záborská, Zammit Dimech, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zovko, Zver

S&D:
Aguilera García, Anderson Lucy, Andrieu, Arena, Assis, Ayala Sender, Balas, Balčytis, Bayet, Benifei, Beňová, Berès, Bettini, Blanco López, Blinkevičiūtė, Borzan, Boştinaru, Brannen, Bresso, Briano, Bullmann, Cabezón Ruiz, Caputo, Chinnici, Cofferati, Corbett, Costa, Cozzolino, Dalli, Dance, Dăncilă, Danti, De Castro, Delvaux, De Monte, Denanot, Drăghici, Ertug, Fajon, Fernández, Fleckenstein, Freund, Frunzulică, Gardiazabal Rubial, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill Neena, Giuffrida, Gomes, Grammatikakis, Grapini, Graswander-Hainz, Griffin, Gualtieri, Guillaume, Gutiérrez Prieto, Hedh, Hoffmann, Honeyball, Howarth, Ivan, Jaakonsaari, Jáuregui Atondo, Jongerius, Kadenbach, Kaili, Kammerevert, Kaufmann, Keller Jan, Khan, Kirton-Darling, Kofod, Kohn, Köster, Kouroumbashev, Krehl, Kumpula-Natri, Kyenge, Kyrkos, Leinen, Liberadzki, Lietz, López, Ludvigsson, Łybacka, McAvan, Mamikins, Maňka, Manscour, Martin Edouard, Maurel, Mavrides, Mayer Alex, Melior, Mizzi, Molnár, Moody, Moraes, Morgano, Mosca, Nekov, Neuser, Nica, Niedermüller, Nilsson, Noichl, Padar, Palmer, Panzeri, Papadakis Demetris, Paşcu, Pavel, Peillon, Picierno, Picula, Piri, Pirinski, Pittella, Poc, Poche, Popa, Post, Preuß, Regner, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Rozière, Sant, dos Santos, Sârbu, Sassoli, Schaldemose, Schlein, Schuster, Sehnalová, Serrão Santos, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Smolková, Stanishev, Steinruck, Szanyi, Tănăsescu, Tang, Țapardel, Tarabella, Thomas, Toia, Ulvskog, Valenciano, Van Brempt, Vaughan, Viotti, Ward, Weidenholzer, von Weizsäcker, Werner, Westphal, Wölken, Zala, Zanonato, Zemke, Zoffoli, Zorrinho

Verts/ALE:
Affronte, Albrecht, Andersson, Auken, Bové, Bütikofer, Cramer, Dalunde, Delli, Durand, Eickhout, Engström, Giegold, Harms, Häusling, Hautala, Heubuch, Hudghton, Jadot, Jávor, Joly, Keller Ska, Lambert, Lamberts, Lochbihler, Marcellesi, Reda, Reimon, Reintke, Rivasi, Ropė, Sargentini, Scott Cato, Škrlec, Smith, Solé, Šoltes, Staes, Tarand, Terricabras, Turmes, Urtasun, Valero, Vana, Waitz, Ždanoka.

Teisinė informacija - Privatumo politika