Indekss 
Protokols
PDF 271kWORD 81k
Otrdiena, 2017. gada 12. decembris - Strasbūra
1.Sēdes atklāšana
 2.Ziņojums par izmeklēšanu attiecībā uz nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju, nodokļu apiešanu un izvairīšanos no nodokļu maksāšanas (debates)
 3.Komiteju sastāvs
 4.Eiropas Stratēģisko investīciju fonda termiņa pagarināšana ***I (debates)
 5.Balsošanas laiks
  
5.1.Ārējo zvejas flotu ilgtspējīga pārvaldība ***II (balsošana)
  
5.2.Dažādu lauksaimniecības un lauku attīstības jomas regulu grozījumi ***I (balsošana)
  
5.3.ES emisijas kvotu tirdzniecības sistēma (ES ETS): pašreizējo darbības jomas ierobežojumu saglabāšana attiecībā uz aviācijas darbības darbībām un sagatavošanās globālā tirgus pasākuma ieviešanai no 2021. gada ***I (balsošana)
  
5.4.Eiropas Stratēģisko investīciju fonda termiņa pagarināšana ***I (balsošana)
  
5.5.Lēmums sākt iestāžu sarunas: Noteikumi par to, kā īstenojamas autortiesības un blakustiesības, kuras piemēro noteiktām raidorganizāciju tiešsaistes pārraidēm un televīzijas un radio programmu retranslācijām ***I (balsošana)
  
5.6.Pieprasījums aizstāvēt Eleonora Forenza privilēģijas un imunitāti (balsošana)
  
5.7.Pieprasījums atcelt Ingeborg Gräßle imunitāti (balsošana)
  
5.8.Muitas nodokļi dažu tādu preču importam, kuru izcelsme ir Amerikas Savienotajās Valstīs ***I (Reglamenta 150. pants) (balsošana)
  
5.9.ES un ASV gaisa satiksmes nolīgums *** (Reglamenta 150. pants) (balsošana)
  
5.10.ES un Šveices Nolīgums par to siltumnīcefekta gāzu emisijas kvotu sistēmu sasaisti *** (Reglamenta 150. pants) (balsošana)
  
5.11.Padziļināts partnerības un sadarbības nolīgums starp ES un Kazahstānu (apstiprināšana) *** (Reglamenta 150. pants) (balsošana)
  
5.12.Padziļināts partnerības un sadarbības nolīgums starp ES un Kazahstānu (rezolūcija) (balsošana)
  
5.13.Vienotās noregulējuma valdes priekšsēdētāja amata pilnvaru termiņa pagarināšana * (Reglamenta 150. pants) (balsošana)
  
5.14.2017. gada ziņojums par ES pilsonību: pilsoņu tiesību stiprināšana demokrātisku pārmaiņu Savienībā (balsošana)
  
5.15.Virzība uz digitālās tirdzniecības stratēģiju (balsošana)
 6.Balsojumu skaidrojumi
 7.Balsojumu labojumi un nodomi balsot
 8.Sēdes atsākšana
 9.Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana
 10.Stāvoklis Afganistānā (debates)
 11.Rohindžu stāvoklis (debates)
 12.Gada ziņojums par kopējās drošības un aizsardzības politikas īstenošanu - Gada ziņojums par kopējās ārpolitikas un drošības politikas īstenošanu - Pastāvīgā strukturētā sadarbība (PESCO) — jauna lappuse Eiropas drošības un aizsardzības politikā (debates)
 13.Deleģētie akti (Reglamenta 105. panta 6. punkts)
 14.Vienošanās par Irānas kodolprogrammu (debates)
 15.ASV prezidenta Donalda Trampa paziņojums attiecībā uz Jeruzalemes atzīšanu par Izraēlas galvaspilsētu (debates)
 16.Migrantu stāvoklis Lībijā (debates)
 17.2016. gada ziņojums par cilvēktiesībām un demokrātiju pasaulē un Eiropas Savienības politika šajā jomā (debates)
 18.Honkonga 20 gadus pēc tās nodošanas Ķīnai (debates)
 19.Iebildumu izteikšana pret īstenošanas aktu: Fosforskābes, fosfātu, difosfātu, trifosfātu un polifosfātu (E 338-452) lietošana uz vertikāli novietotiem iesmiem saldētā gaļā (debates)
 20.Nākamās sēdes darba kārtība
 21.Sēdes slēgšana
 APMEKLĒJUMU REĢISTRS
 1. pielikums - Vienotās noregulējuma valdes priekšsēdētāja amata pilnvaru termiņa pagarināšana


SĒDI VADA: Pavel TELIČKA
Priekšsēdētāja vietnieks

1. Sēdes atklāšana

Sēde tika atklāta plkst. 9.05.


2. Ziņojums par izmeklēšanu attiecībā uz nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju, nodokļu apiešanu un izvairīšanos no nodokļu maksāšanas (debates)

Ziņojums par izmeklēšanu attiecībā uz nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju, nodokļu apiešanu un izvairīšanos no nodokļu maksāšanas [2017/2013(INI)] - Izmeklēšanas komiteja, kuras uzdevums ir pārbaudīt apgalvojumus par iespējamiem pārkāpumiem un administratīvām kļūmēm Savienības tiesību aktu piemērošanā attiecībā uz nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju, nodokļu apiešanu un izvairīšanos no nodokļu maksāšanas. Referenti: Petr Ježek un Jeppe Kofod (A8-0357/2017).

Petr Ježek un Jeppe Kofod iepazīstināja ar ziņojumu.

Uzstājās Pierre Moscovici (Komisijas loceklis).

Uzstājās Luděk Niedermayer PPE grupas vārdā, Peter Simon S&D grupas vārdā, Angel Dzhambazki ECR grupas vārdā, Maite Pagazaurtundúa Ruiz ALDE grupas vārdā, Miguel Urbán Crespo GUE/NGL grupas vārdā, Molly Scott Cato Verts/ALE grupas vārdā, Marco Valli EFDD grupas vārdā, Barbara Kappel ENF grupas vārdā, Sotirios Zarianopoulos, pie grupām nepiederošs deputāts, Dariusz Rosati, Ana Gomes, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Nuno Melo, Bernd Lucke, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Peter Simon, Enrique Calvet Chambon, Matt Carthy, Sven Giegold, David Coburn, Mario Borghezio, Lampros Fountoulis, Werner Langen, Pervenche Berès, Pirkko Ruohonen-Lerner, kas atteicās atbildēt uz zilās kartītes jautājumu, kuru vēlējās uzdot David Coburn, Patrick Le Hyaric, Eva Joly, kas atbildēja arī uz diviem zilās kartītes jautājumiem, kurus uzdeva David Coburn un Thomas Mann, Tom Vandenkendelaere, Sergio Gaetano Cofferati, Roberts Zīle, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva David Coburn, Ernest Urtasun, Markus Ferber, Evelyn Regner, José Manuel Fernandes, Hugues Bayet, Luis de Grandes Pascual, Ramón Jáuregui Atondo, Othmar Karas un Elly Schlein.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Lefteris Christoforou, Franc Bogovič un Nicola Caputo.

SĒDI VADA: Sylvie GUILLAUME
Priekšsēdētāja vietniece

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Notis Marias, Kateřina Konečná, Georgios Epitideios, Romana Tomc, Monika Beňová, Ruža Tomašić, Takis Hadjigeorgiou, Milan Zver un Csaba Sógor.

Uzstājās Pierre Moscovici, Petr Ježek un Jeppe Kofod.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 13.12.2017. protokola 13.3. punkts.


3. Komiteju sastāvs

Priekšsēdētāja ir saņēmusi PPE grupas pieprasījumu iecelt amatā turpmāk minēto deputātu:

EMPL komiteja: Geoffroy Didier.

Iecelšanu uzskatīs par apstiprinātu, ja līdz šā protokola apstiprināšanai nebūs iesniegts neviens iebildums.


4. Eiropas Stratēģisko investīciju fonda termiņa pagarināšana ***I (debates)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko groza Regulu (ES) Nr. 1316/2013 un (ES) 2015/1017 attiecībā uz Eiropas Stratēģisko investīciju fonda termiņa pagarināšanu, kā arī šā fonda un Eiropas Investīciju konsultāciju centra tehnisku uzlabojumu ieviešanu [COM(2016)0597 - C8-0375/2016 - 2016/0276(COD)] - Budžeta komiteja - Ekonomikas un monetārā komiteja. Referenti: Udo Bullmann un José Manuel Fernandes (A8-0198/2017).

Udo Bullmann un José Manuel Fernandes iepazīstināja ar ziņojumu.

Uzstājās Eva Kaili (ITRE komitejas atzinuma sagatavotāja) un Inés Ayala Sender (TRAN komitejas atzinuma sagatavotāja).

Uzstājās Jyrki Katainen (Komisijas priekšsēdētāja vietnieks).

Uzstājās Mercedes Bresso (REGI komitejas atzinuma sagatavotāja), Krzysztof Hetman (EMPL komitejas atzinuma sagatavotājs), Eider Gardiazabal Rubial S&D grupas vārdā, Bernd Kölmel ECR grupas vārdā, Gérard Deprez ALDE grupas vārdā, Miguel Viegas GUE/NGL grupas vārdā, Bas Eickhout Verts/ALE grupas vārdā, Lefteris Christoforou PPE grupas vārdā, Marco Valli EFDD grupas vārdā, Zoltán Balczó, pie grupām nepiederošs deputāts, Theodor Dumitru Stolojan, Pervenche Berès, Zbigniew Kuźmiuk, Ramon Tremosa i Balcells, Liadh Ní Riada, David Coburn, André Elissen, Lambert van Nistelrooij, Roberto Gualtieri, Stanisław Ożóg, Gabriel Mato, Isabelle Thomas, Maria Spyraki, Pedro Silva Pereira, Romana Tomc, Daniele Viotti un Othmar Karas.

Uzstājās Jyrki Katainen, Udo Bullmann un José Manuel Fernandes.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 12.12.2017. protokola 5.4. punkts.

SĒDI VADA: Ryszard CZARNECKI
Priekšsēdētāja vietnieks


5. Balsošanas laiks

Balsošanas rezultātu sīks izklāsts (grozījumi, atsevišķa balsošana, balsošana pa daļām u.c.) pieejams protokola pielikumā “Balsošanas rezultāti”.

Rezultāti balsošanai pēc saraksta (protokola pielikumā) ir pieejami tikai elektroniski un apskatāmi tīmekļa vietnē “Europarl”.


5.1. Ārējo zvejas flotu ilgtspējīga pārvaldība ***II (balsošana)

Ieteikums otrajam lasījumam par Padomes nostāju pirmajā lasījumā, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes regulu par ārējo zvejas flotu ilgtspējīgu pārvaldību un ar ko atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 1006/2008 [11382/2/2017 - C8-0358/2017 - 2015/0289(COD)] - Zivsaimniecības komiteja. Referente: Linnéa Engström (A8-0374/2017).

(Parlamenta deputātu vairākums)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 1. punkts.)

PADOMES NOSTĀJA

Pasludināts par apstiprinātu (P8_TA(2017)0475).


5.2. Dažādu lauksaimniecības un lauku attīstības jomas regulu grozījumi ***I (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, un ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 1305/2013, (ES) Nr. 1306/2013, (ES) Nr. 1307/2013, (ES) Nr. 1308/2013 un (ES) Nr. 652/2014 [COM(2016)0605 - C8-0404/2017 - 2016/0282B(COD)] - Lauksaimniecības un lauku attīstības komiteja. Referents: Albert Deß (A8-0380/2017).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 2. punkts.)

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS un GROZĪJUMI

PROVIZORISKA VIENOŠANĀS

Apstiprināts (P8_TA(2017)0476).


5.3. ES emisijas kvotu tirdzniecības sistēma (ES ETS): pašreizējo darbības jomas ierobežojumu saglabāšana attiecībā uz aviācijas darbības darbībām un sagatavošanās globālā tirgus pasākuma ieviešanai no 2021. gada ***I (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko groza Direktīvu 2003/87/EK nolūkā saglabāt pašreizējo darbības jomas ierobežojumu attiecībā uz aviācijas darbības darbībām un sagatavoties globālā tirgus pasākuma ieviešanai no 2021. gada [COM(2017)0054 - C8-0028/2017 - 2017/0017(COD)] - Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja. Referente: Julie Girling (A8-0258/2017).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 3. punkts.)

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS un GROZĪJUMI

PROVIZORISKA VIENOŠANĀS

Apstiprināts (P8_TA(2017)0477).


5.4. Eiropas Stratēģisko investīciju fonda termiņa pagarināšana ***I (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko groza Regulu (ES) Nr. 1316/2013 un (ES) 2015/1017 attiecībā uz Eiropas Stratēģisko investīciju fonda termiņa pagarināšanu, kā arī šā fonda un Eiropas Investīciju konsultāciju centra tehnisku uzlabojumu ieviešanu [COM(2016)0597 - C8-0375/2016 - 2016/0276(COD)] - Budžeta komiteja - Ekonomikas un monetārā komiteja. Referenti: Udo Bullmann un José Manuel Fernandes (A8-0198/2017).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 4. punkts.)

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS un GROZĪJUMI

PROVIZORISKA VIENOŠANĀS

Apstiprināts (P8_TA(2017)0478).


5.5. Lēmums sākt iestāžu sarunas: Noteikumi par to, kā īstenojamas autortiesības un blakustiesības, kuras piemēro noteiktām raidorganizāciju tiešsaistes pārraidēm un televīzijas un radio programmu retranslācijām ***I (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko paredz noteikumus, kā īstenojamas autortiesības un blakustiesības, kuras piemēro noteiktām raidorganizāciju tiešsaistes pārraidēm un televīzijas un radio programmu retranslācijām [COM(2016)0594 - C8-0384/2016 - 2016/0284(COD)] - Juridiskā komiteja. Referents: Tiemo Wölken (A8-0378/2017).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 5. punkts.)

LĒMUMS SĀKT IESTĀŽU SARUNAS

Apstiprināts.

Uzstāšanās

Pirms balsošanas uzstājās Tiemo Wölken (referents) un Angelika Niebler.

Pēc balsošanas uzstājās Tiemo Wölken, lai pieprasītu sava vārda atsaukšanu no ziņojuma, ņemot vērā balsojuma rezultātus, un Virginie Rozière.


5.6. Pieprasījums aizstāvēt Eleonora Forenza privilēģijas un imunitāti (balsošana)

Ziņojums par pieprasījumu aizstāvēt Eleonora Forenza privilēģijas un imunitāti [2017/2199(IMM)] - Juridiskā komiteja. Referents: Gilles Lebreton (A8-0398/2017).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 6. punkts.)

LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2017)0479).


5.7. Pieprasījums atcelt Ingeborg Gräßle imunitāti (balsošana)

Ziņojums par pieprasījumu atcelt Ingeborg Gräßle imunitāti [2017/2220(IMM)] - Juridiskā komiteja. Referents: Jean-Marie Cavada (A8-0397/2017).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 7. punkts.)

LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2017)0480).


5.8. Muitas nodokļi dažu tādu preču importam, kuru izcelsme ir Amerikas Savienotajās Valstīs ***I (Reglamenta 150. pants) (balsošana)

Ziņojums par grozītu priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par papildu muitas nodokļiem dažu tādu preču importam, kuru izcelsme ir Amerikas Savienotajās Valstīs (kodifikācija) [COM(2017)0361 - C8-0226/2017 - 2014/0175(COD)] - Juridiskā komiteja. Referents: Jiří Maštálka (A8-0331/2017).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 8. punkts.)

NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P8_TA(2017)0481).


5.9. ES un ASV gaisa satiksmes nolīgums *** (Reglamenta 150. pants) (balsošana)

Ieteikums par projektu Padomes lēmumam par to, lai Eiropas Savienības vārdā noslēgtu Gaisa transporta nolīgumu starp Eiropas Kopienu un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Amerikas Savienotajām Valstīm, no otras puses [13419/2016 - C8-0100/2017 - 2006/0058(NLE)] - Transporta un tūrisma komiteja. Referente: Theresa Griffin (A8-0376/2017).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 9. punkts.)

PADOMES LĒMUMA PROJEKTS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P8_TA(2017)0482).

Parlaments deva piekrišanu nolīguma noslēgšanai.


5.10. ES un Šveices Nolīgums par to siltumnīcefekta gāzu emisijas kvotu sistēmu sasaisti *** (Reglamenta 150. pants) (balsošana)

Ieteikums par projektu Padomes lēmumam par to, lai noslēgtu Nolīgumu starp Eiropas Savienību un Šveices Konfederāciju par siltumnīcefekta gāzu emisijas kvotu tirdzniecības sistēmu sasaisti [13076/2017 - C8-0415/2017 - 2017/0193(NLE)] - Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja. Referents: Christofer Fjellner (A8-0386/2017).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 10. punkts.)

PADOMES LĒMUMA PROJEKTS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P8_TA(2017)0483).

Parlaments deva piekrišanu nolīguma noslēgšanai.


5.11. Padziļināts partnerības un sadarbības nolīgums starp ES un Kazahstānu (apstiprināšana) *** (Reglamenta 150. pants) (balsošana)

Ieteikums par projektu Padomes lēmumam par to, lai Savienības vārdā noslēgtu Padziļinātu partnerības un sadarbības nolīgumu starp Eiropas Savienību un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Kazahstānas Republiku, no otras puses [12409/2016 - C8-0469/2016 - 2016/0166(NLE)] - Ārlietu komiteja. Referente: Liisa Jaakonsaari (A8-0325/2017).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 11. punkts.)

PADOMES LĒMUMA PROJEKTS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P8_TA(2017)0484).

Parlaments deva piekrišanu nolīguma noslēgšanai.


5.12. Padziļināts partnerības un sadarbības nolīgums starp ES un Kazahstānu (rezolūcija) (balsošana)

Ziņojums ar priekšlikumu nenormatīvai rezolūcijai par projektu Padomes lēmumam par to, lai Eiropas Savienības vārdā noslēgtu Padziļinātas partnerības un sadarbības nolīgumu starp ES un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Kazahstānas Republiku, no otras puses [2017/2035(INI)] - Ārlietu komiteja. Referente: Liisa Jaakonsaari (A8-0335/2017).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 12. punkts.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2017)0485).


5.13. Vienotās noregulējuma valdes priekšsēdētāja amata pilnvaru termiņa pagarināšana * (Reglamenta 150. pants) (balsošana)

Ziņojums par Komisijas priekšlikumu pagarināt Vienotās noregulējuma valdes priekšsēdētāja amata pilnvaru termiņu [N8-0092/2017 - C8-0425/2017 - 2017/0901(NLE)] - Ekonomikas un monetārā komiteja. Referents: Roberto Gualtieri (A8-0393/2017).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 13. punkts.)
(Aizklātā balsošana)
Balsošanā piedalījušos deputātu saraksts ir pievienots šim protokolam (12.12.2017. protokola 1. pielikums .)

LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P8_TA(2017)0486).


5.14. 2017. gada ziņojums par ES pilsonību: pilsoņu tiesību stiprināšana demokrātisku pārmaiņu Savienībā (balsošana)

Ziņojums par 2017. gada ziņojumu par ES pilsonību: pilsoņu tiesību stiprināšana demokrātisku pārmaiņu Savienībā [2017/2069(INI)] - Lūgumrakstu komiteja. Referente: Beatriz Becerra Basterrechea (A8-0385/2017).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 14. punkts.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2017)0487).


5.15. Virzība uz digitālās tirdzniecības stratēģiju (balsošana)

Ziņojums par virzību uz digitālās tirdzniecības stratēģiju [2017/2065(INI)] - Starptautiskās tirdzniecības komiteja. Referente: Marietje Schaake (A8-0384/2017).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 15. punkts.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2017)0488).


6. Balsojumu skaidrojumi

Rakstiski balsojumu skaidrojumi

Balsojumu skaidrojumi, kas saskaņā ar Reglamenta 183. pantu ir iesniegti rakstiski, ir iekļauti Parlamenta tīmekļa vietnē attiecīgo deputātu lapās.

Mutiski balsojumu skaidrojumi

Albert Deß ziņojums - A8-0380/2017
Estefanía Torres Martínez un Momchil Nekov

Julie Girling ziņojums - A8-0258/2017
Diane James un Seán Kelly

Udo Bullmann un José Manuel Fernandes ziņojums - A8-0198/2017
Seán Kelly, Notis Marias, Ivana Maletić, Paloma López Bermejo un Thomas Mann

Beatriz Becerra Basterrechea ziņojums - A8-0385/2017
Rory Palmer, Tatjana Ždanoka, Diane James un Adam Szejnfeld

Marietje Schaake ziņojums - A8-0384/2017
Jude Kirton-Darling


7. Balsojumu labojumi un nodomi balsot

Balsojumu labojumi un nodomi balsot ir pieejami Parlamenta tīmekļa vietnē “Europarl”\ “Plenārsēde”\ “Balsojumi”\ “Balsojumu rezultāti” (Rezultāti balsošanai pēc saraksta), kā arī protokola pielikuma “Rezultāti balsošanai pēc saraksta” drukātajā versijā.

Elektronisko versiju Parlamenta tīmekļa vietnē “Europarl” regulāri atjauninās ne ilgāk kā divas nedēļas pēc balsošanas dienas.

Pēc tam sagatavos balsojumu labojumu un nodomu balsot saraksta galīgo variantu, lai to varētu iztulkot un publicēt Oficiālajā Vēstnesī.

(Sēde tika pārtraukta plkst. 12.59.)


SĒDI VADA: Ioan Mircea PAŞCU
Priekšsēdētāja vietnieks

8. Sēdes atsākšana

Sēde tika atsākta plkst. 15.00.


9. Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana

Iepriekšējās sēdes protokols tika apstiprināts.

°
° ° °

Tika attaisnoti Ignazio Corrao 2015. gada 26. oktobra sēdes un 2017. gada 1. marta sēdes kavējumi.

Ignazio Corrao ir darījis zināmu, ka tika piedalījies 2015. gada 25. februāra, 2015. gada 14. decembra, 2016. gada 24. februāra, 2016. gada 25. maija un 2017. gada 16. janvāra sēdē, taču viņa vārda apmeklējumu reģistrā nav.


10. Stāvoklis Afganistānā (debates)

Komisijas priekšsēdētāja vietnieces / Savienības augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos paziņojums: Stāvoklis Afganistānā (2017/2932(RSP)).

Christos Stylianides (Komisijas loceklis) sniedza paziņojumu Komisijas priekšsēdētāja vietnieces/ Savienības augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos vārdā.

Uzstājās Tunne Kelam PPE grupas vārdā, Ana Gomes S&D grupas vārdā, Charles Tannock ECR grupas vārdā, Petras Auštrevičius ALDE grupas vārdā, Sabine Lösing GUE/NGL grupas vārdā, Bodil Valero Verts/ALE grupas vārdā, Fabio Massimo Castaldo EFDD grupas vārdā, Jean-Luc Schaffhauser ENF grupas vārdā, Jaromír Štětina, Pina Picierno, Patricia Lalonde, James Carver, Lars Adaktusson, Doru-Claudian Frunzulică, Laima Liucija Andrikienė un Boris Zala.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Notis Marias, Hilde Vautmans, Takis Hadjigeorgiou, Ignazio Corrao, Eleftherios Synadinos, Malin Björk un Georgios Epitideios.

Uzstājās Christos Stylianides.

Rezolūciju priekšlikumi, kas jāiesniedz saskaņā ar Reglamenta 123. panta 2. punktu, tiks paziņoti vēlāk.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 14.12.2017. protokola 8.5. punkts.


11. Rohindžu stāvoklis (debates)

Komisijas priekšsēdētāja vietnieces / Savienības augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos paziņojums: Rohindžu stāvoklis (2017/2973(RSP)).

Federica Mogherini (Komisijas priekšsēdētāja vietniece / Savienības augstā pārstāve ārlietās un drošības politikas jautājumos) sniedza paziņojumu.

Uzstājās Werner Langen PPE grupas vārdā, Soraya Post S&D grupas vārdā, Amjad Bashir ECR grupas vārdā, Urmas Paet ALDE grupas vārdā, Younous Omarjee GUE/NGL grupas vārdā, Barbara Lochbihler Verts/ALE grupas vārdā, James Carver EFDD grupas vārdā, Jeroen Lenaers, Linda McAvan, Mark Demesmaeker, Jean Lambert, Ignazio Corrao, László Tőkés, Wajid Khan, Sajjad Karim, Eduard Kukan, Ismail Ertug, Notis Marias, Joachim Zeller un Neena Gill.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Jiří Pospíšil, Hilde Vautmans, Takis Hadjigeorgiou, Fabio Massimo Castaldo, José Inácio Faria un Csaba Sógor.

Uzstājās Federica Mogherini.

SĒDI VADA: David-Maria SASSOLI
Priekšsēdētāja vietnieks

Rezolūciju priekšlikumi, kas saskaņā ar Reglamenta 123. panta 2. punktu ir iesniegti debašu noslēgumā:

—   Ryszard Czarnecki, Charles Tannock un Jadwiga Wiśniewska ECR grupas vārdā – par rohingu stāvokli (2017/2973(RSP)) (B8-0668/2017);

—   Urmas Paet, Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans un Cecilia Wikström ALDE grupas vārdā – par rohindžu stāvokli (2017/2973(RSP)) (B8-0669/2017);

—   Cristian Dan Preda, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, David McAllister, Sandra Kalniete, Werner Langen, Tokia Saïfi, Mairead McGuinness, Jeroen Lenaers, Anna Maria Corazza Bildt, Lars Adaktusson, Lorenzo Cesa un Daniel Caspary PPE grupas vārdā – par rohindžu stāvokli (2017/2973(RSP)) (B8-0670/2017);

—   Rolandas Paksas, Isabella Adinolfi, Fabio Massimo Castaldo un Ignazio Corrao EFDD grupas vārdā – par rohingu stāvokli (2017/2973(RSP)) (B8-0671/2017);

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru un Soraya Post S&D grupas vārdā – par rohingu stāvokli (2017/2973(RSP)) (B8-0672/2017);

—   Barbara Lochbihler, Jordi Solé, Igor Šoltes un Judith Sargentini Verts/ALE grupas vārdā – par rohingu stāvokli (2017/2973(RSP)) (B8-0673/2017);

—   Younous Omarjee, Marie-Christine Vergiat, Patrick le Hyaric, Sofia Sakorafa, Merja Kyllönen, Lola Sanchez Caldentey, Josu Juaristi Abaunz, Marisa Matias, Dimitris Papadimoulis, Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou, Javier Couso Permuy, Marina Albiol, Tania Gonzalez Peñas, Estefania Torres Martinez, Xabier Benito Ziluaga un Miguel Urbán Crespo GUE/NGL grupas vārdāpar Mjanmu/Birmu: rohingu stāvoklis (2017/2973(RSP)) (B8-0674/2017).

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 14.12.2017. protokola 8.6. punkts.


12. Gada ziņojums par kopējās drošības un aizsardzības politikas īstenošanu - Gada ziņojums par kopējās ārpolitikas un drošības politikas īstenošanu - Pastāvīgā strukturētā sadarbība (PESCO) — jauna lappuse Eiropas drošības un aizsardzības politikā (debates)

Ziņojums par gada ziņojumu par kopējās drošības un aizsardzības politikas īstenošanu [2017/2123(INI)] - Ārlietu komiteja. Referents: Michael Gahler (A8-0351/2017).

Ziņojums par gada ziņojumu par kopējās ārpolitikas un drošības politikas īstenošanu [2017/2121(INI)] - Ārlietu komiteja. Referents: David McAllister (A8-0350/2017).

Komisijas priekšsēdētāja vietnieces / Savienības augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos paziņojums: Pastāvīgā strukturētā sadarbība (PESCO) — jauna lappuse Eiropas drošības un aizsardzības politikā (2017/3004(RSP)).

David McAllister un Michael Gahler iepazīstināja ar ziņojumiem.

Federica Mogherini (Komisijas priekšsēdētāja vietniece / Savienības augstā pārstāve ārlietās un drošības politikas jautājumos) sniedza paziņojumu.

Uzstājās José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra PPE grupas vārdā, Victor Boştinaru S&D grupas vārdā, Charles Tannock ECR grupas vārdā, Jozo Radoš ALDE grupas vārdā, Sabine Lösing GUE/NGL grupas vārdā, Bodil Valero Verts/ALE grupas vārdā, Florian Philippot EFDD grupas vārdā, Nicolas Bay ENF grupas vārdā, Georgios Epitideios, pie grupām nepiederošs deputāts, Arnaud Danjean, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Bill Etheridge, Elena Valenciano, Geoffrey Van Orden, Johannes Cornelis van Baalen, Bronis Ropė, James Carver, Janice Atkinson, Janusz Korwin-Mikke, Julia Pitera, Knut Fleckenstein, Zdzisław Krasnodębski, Hilde Vautmans, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva James Carver, Bill Etheridge, Michał Marusik, Konstantinos Papadakis, Michèle Alliot-Marie, Janusz Zemke, Bernd Kölmel, Urmas Paet un Marcus Pretzell.

SĒDI VADA: Heidi HAUTALA
Priekšsēdētāja vietniece

Uzstājās Eleftherios Synadinos, Eduard Kukan, Tonino Picula, Marek Jurek, Francisco José Millán Mon, Clare Moody, Dubravka Šuica, Marita Ulvskog, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Patrizia Toia, Jaromír Štětina, Jonás Fernández, Tunne Kelam, Ana Gomes, Laima Liucija Andrikienė, Arne Lietz un Željana Zovko.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Henna Virkkunen, Jean-Paul Denanot, Arne Gericke, Javier Couso Permuy, Andrzej Grzyb, Costas Mavrides, Luke Ming Flanagan, Andor Deli, Tibor Szanyi un Ivica Tolić.

Uzstājās Federica Mogherini, Michael Gahler un David McAllister.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 13.4. punkts un 13.12.2017. protokola 13.5. punkts.


13. Deleģētie akti (Reglamenta 105. panta 6. punkts)

Sēdes vadītāja paziņoja, ka par ECON komitejas ieteikumu neizteikt iebildumus pret Komisijas deleģēto regulu (C(2017)07684 - 2017/2979(DEA)) (B8-0667/2017) tika paziņots pirmdienas, 2017. gada 11. decembra, plenārsēdē (11.12.2017. protokola 10. punkts).

Reglamenta 105. panta 6. punktā paredzētajā 24 stundu termiņā neviens iebildums pret šo ieteikumu netika izteikts.

Līdz ar to šo ieteikumu uzskata par pieņemtu, un to publicēs rītdienas, 2017. gada 13. decembra, sēdē pieņemto tekstu apkopojumā.


14. Vienošanās par Irānas kodolprogrammu (debates)

Komisijas priekšsēdētāja vietnieces / Savienības augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos paziņojums: Vienošanās par Irānas kodolprogrammu (2017/2972(RSP)).

Federica Mogherini (Komisijas priekšsēdētāja vietniece / Savienības augstā pārstāve ārlietās un drošības politikas jautājumos) sniedza paziņojumu.

Uzstājās Cristian Dan Preda PPE grupas vārdā, Victor Boştinaru S&D grupas vārdā, Charles Tannock ECR grupas vārdā, Marietje Schaake ALDE grupas vārdā, Sofia Sakorafa GUE/NGL grupas vārdā un Jordi Solé Verts/ALE grupas vārdā.

SĒDI VADA: Ryszard CZARNECKI
Priekšsēdētāja vietnieks

Uzstājās Fabio Massimo Castaldo EFDD grupas vārdā, Franz Obermayr ENF grupas vārdā, Udo Voigt, pie grupām nepiederošs deputāts, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Knut Fleckenstein, Bas Belder, Michèle Rivasi, James Carver, Lampros Fountoulis, David McAllister, Josef Weidenholzer, Anders Primdahl Vistisen, Janusz Lewandowski, Francisco Assis, Jan Zahradil, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Arnaud Danjean, Elmar Brok, Flavio Zanonato, Mark Demesmaeker, Arnaud Danjean, Ana Gomes, Tunne Kelam un Francisco José Millán Mon.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Jiří Pospíšil, Hilde Vautmans, Laima Liucija Andrikienė, Takis Hadjigeorgiou, José Inácio Faria un Milan Zver.

SĒDI VADA: David-Maria SASSOLI
Priekšsēdētāja vietnieks

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Marijana Petir.

Uzstājās Federica Mogherini.

Debates tika slēgtas.


15. ASV prezidenta Donalda Trampa paziņojums attiecībā uz Jeruzalemes atzīšanu par Izraēlas galvaspilsētu (debates)

Komisijas priekšsēdētāja vietnieces / Savienības augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos paziņojums: ASV prezidenta Donalda Trampa paziņojums attiecībā uz Jeruzalemes atzīšanu par Izraēlas galvaspilsētu (2017/3012(RSP)).

Federica Mogherini (Komisijas priekšsēdētāja vietniece / Savienības augstā pārstāve ārlietās un drošības politikas jautājumos) sniedza paziņojumu.

Uzstājās Cristian Dan Preda PPE grupas vārdā, Steven Woolfe par debašu norisi (sēdes vadītājs sniedza precizējumus), Elena Valenciano S&D grupas vārdā, Bas Belder ECR grupas vārdā, Hilde Vautmans ALDE grupas vārdā, Neoklis Sylikiotis GUE/NGL grupas vārdā, Margrete AukenVerts/ALE grupas vārdā, Fabio Massimo Castaldo EFDD grupas vārdā, Marcus Pretzell ENF grupas vārdā, Konstantinos Papadakis, pie grupām nepiederošs deputāts, Marijana Petir, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Ivo Vajgl, Pier Antonio Panzeri, Anders Primdahl Vistisen, Frédérique Ries, Martina Michels, Pascal Durand, Rosa D'Amato, Lars Adaktusson, Marita Ulvskog, kas atteicās atbildēt uz zilās kartītes jautājumu, kuru vēlējās uzdot Lars Adaktusson, Branislav Škripek, Ivo Vajgl, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Steven Woolfe, Patrick Le Hyaric, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Cristian Dan Preda un Eugen Freund.

SĒDI VADA: Heidi HAUTALA
Priekšsēdētāja vietniece

Uzstājās Arne Gericke, Martina Anderson un Maria Arena.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Arne Lietz, Jussi Halla-aho, Sofia Sakorafa, Ernest Urtasun un Wajid Khan.

Uzstājās Federica Mogherini.

Debates tika slēgtas.


16. Migrantu stāvoklis Lībijā (debates)

Komisijas priekšsēdētāja vietnieces / Savienības augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos paziņojums: Migrantu stāvoklis Lībijā (2017/3005(RSP)).

Federica Mogherini (Komisijas priekšsēdētāja vietniece / Savienības augstā pārstāve ārlietās un drošības politikas jautājumos) sniedza paziņojumu.

Uzstājās Dimitris Avramopoulos (Komisijas loceklis).

Uzstājās Santiago Fisas Ayxelà PPE grupas vārdā, Elena Valenciano S&D grupas vārdā, Jussi Halla-aho ECR grupas vārdā, Sophia in 't Veld ALDE grupas vārdā, Barbara Spinelli GUE/NGL grupas vārdā, Judith Sargentini Verts/ALE grupas vārdā, Mario Borghezio ENF grupas vārdā, Knut Fleckenstein, Marek Jurek, Marie-Christine Vergiat un Barbara Lochbihler.

SĒDI VADA: Lívia JÁRÓKA
Priekšsēdētāja vietniece

Uzstājās Gerolf Annemans, Pier Antonio Panzeri, Marina Albiol Guzmán, Péter Niedermüller, Inés Ayala Sender, Cécile Kashetu Kyenge un Miriam Dalli.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Marijana Petir, Juan Fernando López Aguilar, Notis Marias, Kateřina Konečná, Ana Gomes un Branislav Škripek.

Uzstājās Dimitris Avramopoulos.

Debates tika slēgtas.


17. 2016. gada ziņojums par cilvēktiesībām un demokrātiju pasaulē un Eiropas Savienības politika šajā jomā (debates)

Ziņojums par 2016. gada ziņojumu par cilvēktiesībām un demokrātiju pasaulē un Eiropas Savienības politiku šajā jomā [2017/2122(INI)] - Ārlietu komiteja. Referente: Godelieve Quisthoudt-Rowohl (A8-0365/2017).

Godelieve Quisthoudt-Rowohl iepazīstināja ar ziņojumu.

Uzstājās Vytenis Povilas Andriukaitis (Komisijas loceklis) Komisijas priekšsēdētāja vietnieces/ Savienības augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos vārdā.

Uzstājās Jordi Solé (FEMM komitejas atzinuma sagatavotājs), Andrzej Grzyb PPE grupas vārdā, Pier Antonio Panzeri S&D grupas vārdā, Kazimierz Michał Ujazdowski ECR grupas vārdā, Renate Weber ALDE grupas vārdā, Miguel Urbán Crespo GUE/NGL grupas vārdā, Barbara Lochbihler Verts/ALE grupas vārdā, Cristian Dan Preda, Julie Ward, Bogdan Brunon Wenta, Francisco Assis, Eduard Kukan, Andrea Bocskor, Adam Szejnfeld, László Tőkés un Anna Záborská.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Notis Marias un Kateřina Konečná.

Uzstājās Vytenis Povilas Andriukaitis un Godelieve Quisthoudt-Rowohl.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 13.12.2017. protokola 13.6. punkts.


18. Honkonga 20 gadus pēc tās nodošanas Ķīnai (debates)

Ziņojums par Eiropas Parlamenta ieteikumu Padomei, Komisijai un Komisijas priekšsēdētāja vietniecei / Savienības Augstajai pārstāvei ārlietās un drošības politikas jautājumos par Honkongu 20 gadus pēc tās nodošanas Ķīnai [2017/2204(INI)] - Ārlietu komiteja. Referents: Alyn Smith (A8-0382/2017).

Alyn Smith iepazīstināja ar ziņojumu.

Uzstājās Vytenis Povilas Andriukaitis (Komisijas loceklis) Komisijas priekšsēdētāja vietnieces/ Savienības augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos vārdā.

Uzstājās Dubravka Šuica PPE grupas vārdā, Tonino Picula S&D grupas vārdā, Bas Belder ECR grupas vārdā un Martin Schirdewan GUE/NGL grupas vārdā.

Uzstājās Vytenis Povilas Andriukaitis un Alyn Smith.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 13.12.2017. protokola 13.7. punkts.


19. Iebildumu izteikšana pret īstenošanas aktu: Fosforskābes, fosfātu, difosfātu, trifosfātu un polifosfātu (E 338-452) lietošana uz vertikāli novietotiem iesmiem saldētā gaļā (debates)

Rezolūcijas priekšlikums, ko iesniegusi ENVI komiteja saskaņā ar Reglamenta 106. panta 2. un 3. punktu, kā arī 4. punkta c) apakšpunktu par projektu Komisijas regulai, ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 1333/2008 II pielikumu groza attiecībā uz fosforskābes, fosfātu, difosfātu, trifosfātu un polifosfātu (E 338-452) lietošanu uz vertikāli novietotiem iesmiem saldētā gaļā (D052941/02 - 2017/2920(RPS)) (B8-0666/2017) - Atbildīgie deputāti: Christel Schaldemose un Bart Staes.

Christel Schaldemose un Bart Staes (atbildīgie deputāti) iepazīstināja ar rezolūcijas priekšlikumu.

Uzstājās Vytenis Povilas Andriukaitis (Komisijas loceklis).

Uzstājās Renate Sommer PPE grupas vārdā, Susanne Melior S&D grupas vārdā, Kateřina Konečná GUE/NGL grupas vārdā, Angelo Ciocca ENF grupas vārdā, Esther Herranz García, Alojz Peterle, Michaela Šojdrová, Ivo Belet un Lukas MandlLukas Mandl.

Uzstājās Vytenis Povilas Andriukaitis.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 13.12.2017. protokola 13.2. punkts.


20. Nākamās sēdes darba kārtība

Nākamās dienas sēdes darba kārtība tika noteikta (dokuments Darba kārtība PE 614.777/OJME).


21. Sēdes slēgšana

Sēde tika slēgta plkst. 0.13.

Klaus Welle

Ramón Luis Valcárcel Siso

Ģenerālsekretārs

Priekšsēdētāja vietnieks


APMEKLĒJUMU REĢISTRS

Klātesoši:

Adaktusson, Ademov, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bergeron, Bettini, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buda, Bullmann, Bullock, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Chinnici, Chountis, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comi, Corazza Bildt, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, Deß, Deutsch, Deva, Diaconu, Didier, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Elissen, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Fisas Ayxelà, Fjellner, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guillaume, Gutiérrez Prieto, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hirsch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, James, Jamet, Járóka, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Klinz, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lalonde, Lamassoure, Lambert, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Le Pen, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mandl, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Matthews, Maullu, Maurel, Mavrides, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Metsola, Meuthen, Michel, Michels, Mihaylova, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Mobarik, Moi, Molnár, Monot, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Nagtegaal, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Padar, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Palmer, Panzeri, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Parker, Paşcu, Patriciello, Pavel, Payne, Pedicini, Peillon, Peterle, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Popa, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Radtke, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Maria João, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schlein, Schmidt, Schöpflin, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vieu, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Waitz, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wierinck, Wikström, Winkler Hermann, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zahradil, Zala, Zammit Dimech, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Attaisnoti nepiedalās:

Boutonnet, Buchner, Campbell Bannerman, Coelho, Crowley, Guerrero Salom, Händel, Karlsson, Lange, McClarkin, Maydell, Messerschmidt, Punset, Rodríguez-Piñero Fernández, Rübig, Scholz, Takkula, Winkler Iuliu


1. pielikums - Vienotās noregulējuma valdes priekšsēdētāja amata pilnvaru termiņa pagarināšana

BALSOŠANĀ PIEDALĪJUŠOS DEPUTĀTU SARAKSTS

ALDE:
Ali, Arthuis, Auštrevičius, van Baalen, Bearder, Becerra Basterrechea, Bilbao Barandica, Calvet Chambon, Cavada, Charanzová, Cornillet, Deprez, Diaconu, Dlabajová, Federley, Gerbrandy, Giménez Barbat, Goerens, Griesbeck, Grigule-Pēterse, Harkin, Hirsch, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jakovčić, Ježek, Kallas, Klinz, Kyuchyuk, Lalonde, Løkkegaard, Marinho e Pinto, Mazuronis, Meissner, Michel, Mihaylova, van Miltenburg, Mlinar, Müller, Nagtegaal, Nart, Nicolai, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Radoš, Riquet, Rochefort, Rohde, Schaake, Selimovic, Telička, Toom, Tremosa i Balcells, Uspaskich, Vajgl, Vautmans, Verhofstadt, Weber Renate, Wierinck, Wikström

ECR:
Ashworth, Barekov, Bashir, Belder, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalton, Demesmaeker, Deva, Dzhambazki, Flack, Foster, Fotyga, Fox, Gericke, Girling, Gosiewska, Halla-aho, Hannan, Hoc, Jurek, Kamall, Karim, Karski, Kłosowski, Kölmel, Kuźmiuk, Legutko, Lucke, Macovei, Marias, Matthews, Nicholson, Ożóg, Piecha, Piotrowski, Poręba, Ruohonen-Lerner, Sernagiotto, Škripek, Starbatty, Stevens, Sulík, Swinburne, Tannock, Tomaševski, Tomašić, Tošenovský, Trebesius, Ujazdowski, Van Bossuyt, Van Orden, Vistisen, Wiśniewska, Zahradil, Zīle, Žitňanská, Złotowski

EFDD:
Adinolfi, Agea, Agnew, Aiuto, Aker, Arnott, Batten, Bergeron, Borrelli, Bullock, Carver, Castaldo, Coburn, Collins, Corrao, D'Amato, (The Earl of) Dartmouth, D'Ornano, Etheridge, Evi, Farage, Ferrara, Gill Nathan, Meuthen, Moi, Montel, O'Flynn, Paksas, Parker, Payne, Pedicini, Philippot, Reid, Seymour, Tamburrano, Valli, Zullo

ENF:
Annemans, Arnautu, Atkinson, Bilde, Bizzotto, Borghezio, Ciocca, Elissen, Ferrand, Fontana, Goddyn, de Graaff, Jamet, Kappel, Lebreton, Lechevalier, Loiseau, Martin Dominique, Marusik, Mélin, Monot, Obermayr, Salvini, Schaffhauser, Stuger, Troszczynski, Vilimsky, Zijlstra, Żółtek

GUE/NGL:
Anderson Martina, Benito Ziluaga, Björk, Boylan, Carthy, Chountis, Chrysogonos, Eck, Ernst, Ferreira, Flanagan, Forenza, González Peñas, Hadjigeorgiou, Hazekamp, de Jong, Juaristi Abaunz, Kohlíček, Konečná, Kouloglou, Kuneva, Le Hyaric, López Bermejo, Lösing, Maltese, Maštálka, Michels, Mineur, Ní Riada, Omarjee, Papadimoulis, Pimenta Lopes, Sakorafa, Sánchez Caldentey, Schirdewan, Senra Rodríguez, Spinelli, Sylikiotis, Torres Martínez, Urbán Crespo, Vallina, Vergiat, Viegas, Vieu, Zimmer

NI:
Balczó, Chauprade, Dodds, Epitideios, Fountoulis, Gollnisch, James, Korwin-Mikke, Le Pen, Papadakis Konstantinos, Saryusz-Wolski, Sonneborn, Synadinos, Voigt, Woolfe, Zarianopoulos

PPE:
Adaktusson, Ademov, Alliot-Marie, Andrikienė, Arimont, Ayuso, Bach, Balz, Becker, Bendtsen, Böge, Bogovič, Brok, Buda, Buşoi, Cadec, van de Camp, Caspary, del Castillo Vera, Cesa, Christoforou, Cicu, Cirio, Clune, Collin-Langen, Comi, Corazza Bildt, Csáky, Danjean, Dantin, Dati, Delahaye, Deli, Deß, Deutsch, Didier, Dorfmann, Ehler, Engel, Erdős, Estaràs Ferragut, Faria, Ferber, Fernandes, Fisas Ayxelà, Fjellner, Florenz, Gahler, Gál, Gambús, Gardini, González Pons, de Grandes Pascual, Gräßle, Grossetête, Grzyb, Hayes, Herranz García, Hetman, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Hortefeux, Hübner, Iturgaiz, Jahr, Járóka, Jazłowiecka, Jiménez-Becerril Barrio, Joulaud, Juvin, Kalinowski, Kalniete, Kariņš, Kefalogiannis, Kelam, Kelly, Koch, Kósa, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Kuhn, Kukan, Kyrtsos, Lamassoure, Langen, Lavrilleux, Lenaers, Lewandowski, Liese, Lins, Lope Fontagné, López-Istúriz White, Łukacijewska, McAllister, Maletić, Malinov, Mandl, Mănescu, Mann, Marinescu, Martusciello, Matera, Mato, Melo, Millán Mon, Monteiro de Aguiar, Morano, Morin-Chartier, Mureşan, Muselier, Nagy, Niebler, Niedermayer, van Nistelrooij, Novakov, Olbrycht, Pabriks, Patriciello, Peterle, Petir, Pieper, Pietikäinen, Pitera, Pogliese, Polčák, Ponga, Pospíšil, Preda, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radtke, Rangel, Reding, Ribeiro, Rolin, Rosati, Ruas, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sander, Sarvamaa, Saudargas, Schmidt, Schöpflin, Schulze, Schwab, Siekierski, Sógor, Šojdrová, Sommer, Spyraki, Štefanec, Štětina, Stolojan, Šulin, Svoboda, Szájer, Szejnfeld, Thun und Hohenstein, Tolić, Tomc, Ţurcanu, Urutchev, Vaidere, Valcárcel Siso, Vandenkendelaere, Verheyen, Virkkunen, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Weber Manfred, Wenta, Wieland, Winkler Hermann, Záborská, Zammit Dimech, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zovko, Zver

S&D:
Aguilera García, Anderson Lucy, Andrieu, Arena, Assis, Ayala Sender, Balas, Balčytis, Bayet, Benifei, Beňová, Berès, Bettini, Blanco López, Blinkevičiūtė, Borzan, Boştinaru, Brannen, Bresso, Briano, Bullmann, Cabezón Ruiz, Caputo, Chinnici, Cofferati, Corbett, Costa, Cozzolino, Dalli, Dance, Dăncilă, Danti, De Castro, Delvaux, De Monte, Denanot, Drăghici, Ertug, Fajon, Fernández, Fleckenstein, Freund, Frunzulică, Gardiazabal Rubial, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill Neena, Giuffrida, Gomes, Grammatikakis, Grapini, Graswander-Hainz, Griffin, Gualtieri, Guillaume, Gutiérrez Prieto, Hedh, Hoffmann, Honeyball, Howarth, Ivan, Jaakonsaari, Jáuregui Atondo, Jongerius, Kadenbach, Kaili, Kammerevert, Kaufmann, Keller Jan, Khan, Kirton-Darling, Kofod, Kohn, Köster, Kouroumbashev, Krehl, Kumpula-Natri, Kyenge, Kyrkos, Leinen, Liberadzki, Lietz, López, Ludvigsson, Łybacka, McAvan, Mamikins, Maňka, Manscour, Martin Edouard, Maurel, Mavrides, Mayer Alex, Melior, Mizzi, Molnár, Moody, Moraes, Morgano, Mosca, Nekov, Neuser, Nica, Niedermüller, Nilsson, Noichl, Padar, Palmer, Panzeri, Papadakis Demetris, Paşcu, Pavel, Peillon, Picierno, Picula, Piri, Pirinski, Pittella, Poc, Poche, Popa, Post, Preuß, Regner, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Rozière, Sant, dos Santos, Sârbu, Sassoli, Schaldemose, Schlein, Schuster, Sehnalová, Serrão Santos, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Smolková, Stanishev, Steinruck, Szanyi, Tănăsescu, Tang, Țapardel, Tarabella, Thomas, Toia, Ulvskog, Valenciano, Van Brempt, Vaughan, Viotti, Ward, Weidenholzer, von Weizsäcker, Werner, Westphal, Wölken, Zala, Zanonato, Zemke, Zoffoli, Zorrinho

Verts/ALE:
Affronte, Albrecht, Andersson, Auken, Bové, Bütikofer, Cramer, Dalunde, Delli, Durand, Eickhout, Engström, Giegold, Harms, Häusling, Hautala, Heubuch, Hudghton, Jadot, Jávor, Joly, Keller Ska, Lambert, Lamberts, Lochbihler, Marcellesi, Reda, Reimon, Reintke, Rivasi, Ropė, Sargentini, Scott Cato, Škrlec, Smith, Solé, Šoltes, Staes, Tarand, Terricabras, Turmes, Urtasun, Valero, Vana, Waitz, Ždanoka.

Juridisks paziņojums - Privātuma politika