Index 
Notulen
PDF 271kWORD 81k
Dinsdag 12 december 2017 - Straatsburg
1.Opening van de vergadering
 2.Verslag over het onderzoek naar witwaspraktijken, belastingontwijking en belastingontduiking (debat)
 3.Samenstelling commissies
 4.Verlenging van de looptijd van het Europees Fonds voor strategische investeringen ***I (debat)
 5.Stemmingen
  
5.1.Duurzaam beheer van externe vissersvloten ***II (stemming)
  
5.2.Amendementen op verschillende verordeningen betreffende landbouw en plattelandsontwikkeling ***I (stemming)
  
5.3.Emissiehandelssysteem van de EU (EU-ETS): voorzetting van de huidige beperkingen van het toepassingsgebied voor luchtvaartactiviteiten en voorbereiding van de tenuitvoerlegging van een wereldwijde marktgebaseerde maatregel vanaf 2021 ***I (stemming)
  
5.4.Verlenging van de looptijd van het Europees Fonds voor strategische investeringen ***I (stemming)
  
5.5.Besluit om interinstitutionele onderhandelingen te beginnen: Voorschriften inzake de uitoefening van auteursrechten en naburige rechten die van toepassing zijn op bepaalde online-uitzendingen van omroeporganisaties en doorgifte van televisie- en radioprogramma’s ***I (stemming)
  
5.6.Verzoek om verdediging van de voorrechten en van de immuniteit van Eleonora Forenza (stemming)
  
5.7.Verzoek om opheffing van de immuniteit van Ingeborg Gräßle (stemming)
  
5.8.Douanerechten op de invoer van bepaalde producten van oorsprong uit de VS ***I (artikel 150 van het Reglement) (stemming)
  
5.9.Overeenkomst EG/VS over luchtvervoer *** (artikel 150 van het Reglement) (stemming)
  
5.10.Overeenkomst EU-Zwitserland inzake de koppeling van hun regelingen voor de handel in broeikasgasemissierechten *** (artikel 150 van het Reglement) (stemming)
  
5.11.Versterkte partnerschaps- en samenwerkingsovereenkomst tussen de EU en Kazachstan (goedkeuring) *** (artikel 150 van het Reglement) (stemming)
  
5.12.Versterkte partnerschaps- en samenwerkingsovereenkomst tussen de EU en Kazachstan (resolutie) (stemming)
  
5.13.Verlenging van het mandaat van de voorzitter van de Gemeenschappelijke Afwikkelingsraad * (artikel 150 van het Reglement) (stemming)
  
5.14.Verslag over het EU-burgerschap 2017: versterking van de rechten van de burgers in een Unie van democratische verandering (stemming)
  
5.15.Naar een digitale handelsstrategie (stemming)
 6.Stemverklaringen
 7.Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag
 8.Hervatting van de vergadering
 9.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering
 10.Situatie in Afghanistan (debat)
 11.Situatie van de Rohingya (debat)
 12.Jaarverslag over de uitvoering van het gemeenschappelijk veiligheids- en defensiebeleid - Jaarverslag over de uitvoering van het gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid - Permanente gestructureerde samenwerking (PESCO) - het openen van een nieuw hoofdstuk in het Europees veiligheids- en defensiebeleid (debat)
 13.Gedelegeerde handelingen (artikel 105, lid 6, van het Reglement)
 14.Nucleair akkoord met Iran (debat)
 15.Aankondiging door Amerikaans president Trump van de erkenning van Jerusalem als hoofdstad van Israel (debat)
 16.Situatie van migranten in Libië (debat)
 17.Jaarverslag over mensenrechten en democratie in de wereld 2016 en het beleid van de Europese Unie ter zake (debat)
 18.Hongkong, 20 jaar na de machtsoverdracht. (debat)
 19.Bezwaar tegen een uitvoeringshandeling: Gebruik van fosforzuur, fosfaten en di-, tri- en polyfosfaten (E 338-452) in bevroren verticale vleesspiezen (debat)
 20.Agenda van de volgende vergadering
 21.Sluiting van de vergadering
 PRESENTIELIJST
 Bijlage 1 - Verlenging van het mandaat van de voorzitter van de Gemeenschappelijke Afwikkelingsraad


VOORZITTER: Pavel TELIČKA
Ondervoorzitter

1. Opening van de vergadering

De vergadering wordt om 09.05 uur geopend.


2. Verslag over het onderzoek naar witwaspraktijken, belastingontwijking en belastingontduiking (debat)

Verslag over het onderzoek naar witwaspraktijken, belastingontwijking en belastingontduiking [2017/2013(INI)] - Enquêtecommissie die onderzoek moet doen naar vermeende inbreuken op en gevallen van wanbeheer bij de toepassing van het Unierecht met betrekking tot witwaspraktijken, belastingontwijking en belastingontduiking. Rapporteurs: Petr Ježek en Jeppe Kofod (A8-0357/2017)

Petr Ježek en Jeppe Kofod geven toelichting bij het verslag

Het woord wordt gevoerd door Pierre Moscovici (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Luděk Niedermayer, namens de PPE-Fractie, Peter Simon, namens de S&D-Fractie, Angel Dzhambazki, namens de ECR-Fractie, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, namens de ALDE-Fractie, Miguel Urbán Crespo, namens de GUE/NGL-Fractie, Molly Scott Cato, namens de Verts/ALE-Fractie, Marco Valli, namens de EFDD-Fractie, Barbara Kappel, namens de ENF-Fractie, Sotirios Zarianopoulos, niet-fractiegebonden lid, Dariusz Rosati, Ana Gomes, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Nuno Melo, Bernd Lucke, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Peter Simon, Enrique Calvet Chambon, Matt Carthy, Sven Giegold, David Coburn, Mario Borghezio, Lampros Fountoulis, Werner Langen, Pervenche Berès, Pirkko Ruohonen-Lerner, die weigert een "blauwe kaart"-vraag te accepteren David Coburn, Patrick Le Hyaric, Eva Joly, die eveneens ingaat op twee "blauwe kaart"-vragen van David Coburn en Thomas Mann, Tom Vandenkendelaere, Sergio Gaetano Cofferati, Roberts Zīle, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van David Coburn, Ernest Urtasun, Markus Ferber, Evelyn Regner, José Manuel Fernandes, Hugues Bayet, Luis de Grandes Pascual, Ramón Jáuregui Atondo, Othmar Karas en Elly Schlein.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Lefteris Christoforou, Franc Bogovič en Nicola Caputo.

VOORZITTER: Sylvie GUILLAUME
Ondervoorzitter

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Notis Marias, Kateřina Konečná, Georgios Epitideios, Romana Tomc, Monika Beňová, Ruža Tomašić, Takis Hadjigeorgiou, Milan Zver en Csaba Sógor.

Het woord wordt gevoerd door Pierre Moscovici, Petr Ježek en Jeppe Kofod.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 13.3 van de notulen van 13.12.2017.


3. Samenstelling commissies

De Voorzitter heeft van de PPE-Fractie het volgende verzoek om benoeming ontvangen:

Commissie EMPL: Geoffroy Didier

Deze benoeming wordt geacht te zijn bekrachtigd, indien hiertegen vóór de goedkeuring van deze notulen geen bezwaar is gemaakt.


4. Verlenging van de looptijd van het Europees Fonds voor strategische investeringen ***I (debat)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van de Verordeningen (EU) nr. 1316/2013 en (EU) nr. 2015/1017 wat betreft de verlenging van de looptijd van het Europees Fonds voor strategische investeringen en wat betreft de invoering van technische versterkingen voor dat fonds en de Europese investeringsadvieshub [COM(2016)0597 - C8-0375/2016 - 2016/0276(COD)] - Begrotingscommissie - Commissie economische en monetaire zaken. Rapporteurs: Udo Bullmann en José Manuel Fernandes (A8-0198/2017)

Udo Bullmann en José Manuel Fernandes lichten het verslag toe.

Het woord wordt gevoerd door Eva Kaili (rapporteur voor advies van de Commissie ITRE) en Inés Ayala Sender (rapporteur voor advies van de Commissie TRAN).

Het woord wordt gevoerd door Jyrki Katainen (vicevoorzitter van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Mercedes Bresso (rapporteur voor advies van de Commissie REGI), Krzysztof Hetman (rapporteur voor advies van de Commissie EMPL), Eider Gardiazabal Rubial, namens de S&D-Fractie, Bernd Kölmel, namens de ECR-Fractie, Gérard Deprez, namens de ALDE-Fractie, Miguel Viegas, namens de GUE/NGL-Fractie, Bas Eickhout, namens de Verts/ALE-Fractie, Lefteris Christoforou, namens de PPE-Fractie, Marco Valli, namens de EFDD-Fractie, Zoltán Balczó, niet-fractiegebonden lid, Theodor Dumitru Stolojan, Pervenche Berès, Zbigniew Kuźmiuk, Ramon Tremosa i Balcells, Liadh Ní Riada, David Coburn, André Elissen, Lambert van Nistelrooij, Roberto Gualtieri, Stanisław Ożóg, Gabriel Mato, Isabelle Thomas, Maria Spyraki, Pedro Silva Pereira, Romana Tomc, Daniele Viotti en Othmar Karas.

Het woord wordt gevoerd door Jyrki Katainen, Udo Bullmann en José Manuel Fernandes.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 5.4 van de notulen van 12.12.2017.

VOORZITTER: Ryszard CZARNECKI
Ondervoorzitter


5. Stemmingen

Nadere bijzonderheden betreffende de uitslagen van de stemmingen (amendementen, aparte stemmingen, stemmingen in onderdelen, ...) zijn opgenomen in de bijlage “Stemmingsuitslagen” bij de notulen.

De uitslagen van de hoofdelijke stemmingen, een bijlage bij de notulen, zijn uitsluitend in elektronische vorm beschikbaar en kunnen worden geraadpleegd op Europarl.


5.1. Duurzaam beheer van externe vissersvloten ***II (stemming)

Aanbeveling voor de tweede lezing betreffende het standpunt van de Raad in eerste lezing met het oog op de vaststelling van de verordening van het Europees Parlement en de Raad inzake het duurzame beheer van externe vissersvloten, en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1006/2008 van de Raad [11382/2/2017 - C8-0358/2017 - 2015/0289(COD)] - Commissie visserij. Rapporteur: Linnéa Engström (A8-0374/2017)

(Meerderheid van de leden van het Parlement)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 1)

STANDPUNT VAN DE RAAD

Goedgekeurd (P8_TA(2017)0475)


5.2. Amendementen op verschillende verordeningen betreffende landbouw en plattelandsontwikkeling ***I (stemming)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van de financiële regels van toepassing op de algemene begroting van de Unie en tot wijziging van de Verordeningen (EU) nr. 1305/2013, (EU) nr. 1306/2013, (EU) nr. 1307/2013, (EU) nr. 1308/2013 en (EU) nr. 652/2014 van het Europees Parlement en de Raad [COM(2016)0605 - C8-0404/2017 - 2016/0282B(COD)] - Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling. Rapporteur: Albert Deß (A8-0380/2017)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 2)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE en AMENDEMENTEN

VOORLOPIG AKKOORD

Goedgekeurd (P8_TA(2017)0476)


5.3. Emissiehandelssysteem van de EU (EU-ETS): voorzetting van de huidige beperkingen van het toepassingsgebied voor luchtvaartactiviteiten en voorbereiding van de tenuitvoerlegging van een wereldwijde marktgebaseerde maatregel vanaf 2021 ***I (stemming)

Verslag over een voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 2003/87/EG om de huidige beperkingen van het toepassingsgebied voor luchtvaartactiviteiten voort te zetten en de tenuitvoerlegging van een wereldwijde marktgebaseerde maatregel vanaf 2021 voor te bereiden [COM(2017)0054 - C8-0028/2017 - 2017/0017(COD)] - Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid. Rapporteur: Julie Girling (A8-0258/2017)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 3)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE en AMENDEMENTEN

VOORLOPIG AKKOORD

Goedgekeurd (P8_TA(2017)0477)


5.4. Verlenging van de looptijd van het Europees Fonds voor strategische investeringen ***I (stemming)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van de Verordeningen (EU) nr. 1316/2013 en (EU) nr. 2015/1017 wat betreft de verlenging van de looptijd van het Europees Fonds voor strategische investeringen en wat betreft de invoering van technische versterkingen voor dat fonds en de Europese investeringsadvieshub [COM(2016)0597 - C8-0375/2016 - 2016/0276(COD)] - Begrotingscommissie - Commissie economische en monetaire zaken. Rapporteurs: Udo Bullmann en José Manuel Fernandes (A8-0198/2017)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 4)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE en AMENDEMENTEN

VOORLOPIG AKKOORD

Goedgekeurd (P8_TA(2017)0478)


5.5. Besluit om interinstitutionele onderhandelingen te beginnen: Voorschriften inzake de uitoefening van auteursrechten en naburige rechten die van toepassing zijn op bepaalde online-uitzendingen van omroeporganisaties en doorgifte van televisie- en radioprogramma’s ***I (stemming)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van voorschriften inzake de uitoefening van auteursrechten en naburige rechten die van toepassing zijn op bepaalde online-uitzendingen van omroeporganisaties en doorgifte van televisie- en radioprogramma [COM(2016)0594 - C8-0384/2016 - 2016/0284(COD)] - Commissie juridische zaken. Rapporteur: Tiemo Wölken (A8-0378/2017)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 5)

BESLUIT OM INTERINSTITUTIONELE ONDERHANDELINGEN TE BEGINNEN

Goedgekeurd

Het woord werd gevoerd door:

Vóór de stemming, Tiemo Wölken (rapporteur) en Angelika Niebler.

Tiemo Wölken, na de stemming, gezien de uitslag daarvan, om te verzoeken dat zijn naam wordt geschrapt in het verslag, en Virginie Rozière.


5.6. Verzoek om verdediging van de voorrechten en van de immuniteit van Eleonora Forenza (stemming)

Verslag over het verzoek om verdediging van de voorrechten en van de immuniteit van Eleonora Forenza [2017/2199(IMM)] - Commissie juridische zaken. Rapporteur: Gilles Lebreton (A8-0398/2017)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 6)

ONTWERPBESLUIT

Aangenomen (P8_TA(2017)0479)


5.7. Verzoek om opheffing van de immuniteit van Ingeborg Gräßle (stemming)

Verslag over het verzoek om opheffing van de immuniteit van Ingeborg Gräßle [2017/2220(IMM)] - Commissie juridische zaken. Rapporteur: Jean-Marie Cavada (A8-0397/2017)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 6)

ONTWERPBESLUIT

Aangenomen (P8_TA(2017)0480)


5.8. Douanerechten op de invoer van bepaalde producten van oorsprong uit de VS ***I (artikel 150 van het Reglement) (stemming)

Verslag over het gewijzigd voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende aanvullende douanerechten op de invoer van bepaalde producten van oorsprong uit de Verenigde Staten van Amerika (codificatie) [COM(2017)0361 - C8-0226/2017 - 2014/0175(COD)] - Commissie juridische zaken. Rapporteur: Jiří Maštálka (A8-0331/2017)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 8)

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen bij één enkele stemming (P8_TA(2017)0481)


5.9. Overeenkomst EG/VS over luchtvervoer *** (artikel 150 van het Reglement) (stemming)

Aanbeveling betreffende het ontwerpbesluit van de Raad inzake de sluiting, namens de Europese Unie, van de Overeenkomst inzake luchtvervoer tussen de Europese Gemeenschap en haar lidstaten enerzijds en de Verenigde Staten van Amerika anderzijds [13419/2016 - C8-0100/2017 - 2006/0058(NLE)] - Commissie vervoer en toerisme. Rapporteur: Theresa Griffin (A8-0376/2017)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 9)

ONTWERPBESLUIT VAN DE RAAD

Aangenomen bij één enkele stemming (P8_TA(2017)0482)

Het Parlement hecht zijn goedkeuring aan de sluiting van de overeenkomst.


5.10. Overeenkomst EU-Zwitserland inzake de koppeling van hun regelingen voor de handel in broeikasgasemissierechten *** (artikel 150 van het Reglement) (stemming)

Aanbeveling over het voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de sluiting van de overeenkomst tussen de Europese Unie en de Zwitserse Bondsstaat inzake de koppeling van hun regelingen voor de handel in broeikasgasemissierechten [13076/2017 - C8-0415/2017 - 2017/0193(NLE)] - Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid. Rapporteur: Christofer Fjellner (A8-0386/2017)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 10)

ONTWERPBESLUIT VAN DE RAAD

Aangenomen bij één enkele stemming (P8_TA(2017)0483)

Het Parlement hecht zijn goedkeuring aan de sluiting van de overeenkomst.


5.11. Versterkte partnerschaps- en samenwerkingsovereenkomst tussen de EU en Kazachstan (goedkeuring) *** (artikel 150 van het Reglement) (stemming)

Aanbeveling betreffende het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de sluiting, namens de Unie, van de versterkte partnerschaps- en samenwerkingsovereenkomst tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en de Republiek Kazachstan, anderzijds [12409/2016 - C8-0469/2016 - 2016/0166(NLE)] - Commissie buitenlandse zaken. Rapporteur: Liisa Jaakonsaari (A8-0325/2017)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 11)

ONTWERPBESLUIT VAN DE RAAD

Aangenomen bij één enkele stemming (P8_TA(2017)0484)

Het Parlement hecht zijn goedkeuring aan de sluiting van de overeenkomst.


5.12. Versterkte partnerschaps- en samenwerkingsovereenkomst tussen de EU en Kazachstan (resolutie) (stemming)

Verslag met een niet-wetgevingsontwerpresolutie over het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de sluiting, namens de Unie, van de versterkte partnerschaps- en samenwerkingsovereenkomst tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en de Republiek Kazachstan, anderzijds [2017/2035(INI)] - Commissie buitenlandse zaken. Rapporteur: Liisa Jaakonsaari (A8-0335/2017)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 12)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2017)0485)


5.13. Verlenging van het mandaat van de voorzitter van de Gemeenschappelijke Afwikkelingsraad * (artikel 150 van het Reglement) (stemming)

Verslag over het voorstel van de Commissie voor de verlenging van het mandaat van de voorzitter van de Gemeenschappelijke Afwikkelingsraad [N8-0092/2017 - C8-0425/2017 - 2017/0901(NLE)] - Commissie economische en monetaire zaken. Rapporteur: Roberto Gualtieri (A8-0393/2017)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 13)
(Geheime stemming)
De lijst van deelnemers aan de stemming gaat als bijlage bij deze notulen (bijlage 1 van de notulen van 12.12.2017)

ONTWERPBESLUIT

Aangenomen bij één enkele stemming (P8_TA(2017)0486)


5.14. Verslag over het EU-burgerschap 2017: versterking van de rechten van de burgers in een Unie van democratische verandering (stemming)

Verslag over het EU-burgerschap 2017: versterking van de rechten van de burgers in een Unie van democratische verandering [2017/2069(INI)] - Commissie verzoekschriften. Rapporteur: Beatriz Becerra Basterrechea (A8-0385/2017)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 14)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2017)0487)


5.15. Naar een digitale handelsstrategie (stemming)

Verslag: Naar een digitale handelsstrategie [2017/2065(INI)] - Commissie internationale handel. Rapporteur: Marietje Schaake (A8-0384/2017)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 15)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2017)0488)


6. Stemverklaringen

Schriftelijke stemverklaringen:

De schriftelijke stemverklaringen in de zin van artikel 183 van het Reglement staan op de webpagina's van de leden op de website van het Parlement.

Mondelinge stemverklaringen:

Verslag Albert Deß - A8-0380/2017
Estefanía Torres Martínez en Momchil Nekov

Verslag Julie Girling - A8-0258/2017
Diane James en Seán Kelly

Verslag Udo Bullmann en José Manuel Fernandes - A8-0198/2017
Seán Kelly, Notis Marias, Ivana Maletić, Paloma López Bermejo en Thomas Mann

Verslag Beatriz Becerra Basterrechea - A8-0385/2017
Rory Palmer, Tatjana Ždanoka, Diane James en Adam Szejnfeld

Verslag Marietje Schaake - A8-0384/2017
Jude Kirton-Darling.


7. Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag

De rectificaties stemgedrag/voorgenomen stemgedrag staan op Europarl, "Plenaire vergadering", "Stemmingen", "Uitslag van de stemming" (Uitslag van de hoofdelijke stemming) en in de gedrukte versie van de bijlage "Uitslag van de hoofdelijke stemmingen".

De elektronische versie op Europarl zal regelmatig tot uiterlijk twee weken na de dag van stemming worden bijgewerkt.

Na het verstrijken van deze termijn zal de lijst van rectificaties stemgedrag/voorgenomen stemgedrag worden gesloten met het oog op vertaling en publicatie in het Publicatieblad.

(De vergadering wordt om 12.59 uur onderbroken.)


VOORZITTER: Ioan Mircea PAŞCU
Ondervoorzitter

8. Hervatting van de vergadering

De vergadering wordt om 15.00 uur hervat.


9. Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering

De notulen van de vorige vergadering worden goedgekeurd.

°
° ° °

Ignazio Corrao is verontschuldigd voor de vergaderingen van 26 oktober 2015 en 1 maart 2017.

Ignazio Corrao heeft laten weten dat hij tijdens de vergaderingen van 25 februari 2015, 14 december 2015, 24 februari 2016, 25 mei 2016 en 16 januari 2017 aanwezig was, maar dat zijn naam niet op de presentielijst staat.


10. Situatie in Afghanistan (debat)

Verklaring van de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid: Situatie in Afghanistan (2017/2932(RSP))

Christos Stylianides (lid van de Commissie) legt de verklaring af namens de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid.

Het woord wordt gevoerd door Tunne Kelam, namens de PPE-Fractie, Ana Gomes, namens de S&D-Fractie, Charles Tannock, namens de ECR-Fractie, Petras Auštrevičius, namens de ALDE-Fractie, Sabine Lösing, namens de GUE/NGL-Fractie, Bodil Valero, namens de Verts/ALE-Fractie, Fabio Massimo Castaldo, namens de EFDD-Fractie, Jean-Luc Schaffhauser, namens de ENF-Fractie, Jaromír Štětina, Pina Picierno, Patricia Lalonde, James Carver, Lars Adaktusson, Doru-Claudian Frunzulică, Laima Liucija Andrikienė en Boris Zala.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Notis Marias, Hilde Vautmans, Takis Hadjigeorgiou, Ignazio Corrao, Eleftherios Synadinos, Malin Björk en Georgios Epitideios.

Het woord wordt gevoerd door Christos Stylianides.

De overeenkomstig artikel 123, lid 2, van het Reglement ingediende ontwerpresoluties zullen op een later tijdstip worden bekendgemaakt.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 8.5 van de notulen van 14.12.2017.


11. Situatie van de Rohingya (debat)

Verklaring van de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid: Situatie van de Rohingya (2017/2973(RSP))

Federica Mogherini (vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid) legt de verklaring af.

Het woord wordt gevoerd door Werner Langen, namens de PPE-Fractie, Soraya Post, namens de S&D-Fractie, Amjad Bashir, namens de ECR-Fractie, Urmas Paet, namens de ALDE-Fractie, Younous Omarjee, namens de GUE/NGL-Fractie, Barbara Lochbihler, namens de Verts/ALE-Fractie, James Carver, namens de EFDD-Fractie, Jeroen Lenaers, Linda McAvan, Mark Demesmaeker, Jean Lambert, Ignazio Corrao, László Tőkés, Wajid Khan, Sajjad Karim, Eduard Kukan, Ismail Ertug, Notis Marias, Joachim Zeller en Neena Gill.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Jiří Pospíšil, Hilde Vautmans, Takis Hadjigeorgiou, Fabio Massimo Castaldo, José Inácio Faria en Csaba Sógor.

Het woord wordt gevoerd door Federica Mogherini.

VOORZITTER: David-Maria SASSOLI
Ondervoorzitter

Ontwerpresoluties, ingediend overeenkomstig artikel 123, lid 2, van het Reglement, tot besluit van het debat:

—   Ryszard Czarnecki, Charles Tannock en Jadwiga Wiśniewska, namens de ECR-Fractie, over de situatie van de Rohingya (2017/2973(RSP)) (B8-0668/2017);

—   Urmas Paet, Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans en Cecilia Wikström, namens de ALDE-Fractie, over de situatie van de Rohingya (2017/2973(RSP)) (B8-0669/2017);

—   Cristian Dan Preda, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, David McAllister, Sandra Kalniete, Werner Langen, Tokia Saïfi, Mairead McGuinness, Jeroen Lenaers, Anna Maria Corazza Bildt, Lars Adaktusson, Lorenzo Cesa en Daniel Caspary, namens de PPE-Fractie, over de situatie van de Rohingya (2017/2973(RSP)) (B8-0670/2017);

—   Rolandas Paksas, Isabella Adinolfi, Fabio Massimo Castaldo en Ignazio Corrao, namens de EFDD-Fractie, over de situatie van de Rohingya (2017/2973(RSP)) (B8-0671/2017);

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru en Soraya Post, namens de S&D-Fractie, over de situatie van de Rohingya (2017/2973(RSP)) (B8-0672/2017);

—   Barbara Lochbihler, Jordi Solé, Igor Šoltes en Judith Sargentini, namens de Verts/ALE-Fractie, over de situatie van de Rohingya (2017/2973(RSP)) (B8-0673/2017);

—   Younous Omarjee, Marie-Christine Vergiat, Patrick le Hyaric, Sofia Sakorafa, Merja Kyllönen, Lola Sanchez Caldentey, Josu Juaristi Abaunz, Marisa Matias, Dimitris Papadimoulis, Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou, Javier Couso Permuy, Marina Albiol, Tania Gonzalez Peñas, Estefania Torres Martinez, Xabier Benito Ziluaga en Miguel Urbán Crespo, namens de GUE/NGL-Fractie, over Myanmar/Birma: de situatie van de Rohingya (2017/2973(RSP)) (B8-0674/2017).

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 8.6 van de notulen van 14.12.2017.


12. Jaarverslag over de uitvoering van het gemeenschappelijk veiligheids- en defensiebeleid - Jaarverslag over de uitvoering van het gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid - Permanente gestructureerde samenwerking (PESCO) - het openen van een nieuw hoofdstuk in het Europees veiligheids- en defensiebeleid (debat)

Verslag over het jaarverslag over de uitvoering van het gemeenschappelijk veiligheids- en defensiebeleid [2017/2123(INI)] - Commissie buitenlandse zaken. Rapporteur: Michael Gahler (A8-0351/2017)

Verslag over het jaarverslag over de uitvoering van het gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid [2017/2121(INI)] - Commissie buitenlandse zaken. Rapporteur: David McAllister (A8-0350/2017)

Verklaring van de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid: Permanente gestructureerde samenwerking (PESCO) - het openen van een nieuw hoofdstuk in het Europees veiligheids- en defensiebeleid (2017/3004(RSP))

David McAllister en Michael Gahler leiden de verslagen in

Federica Mogherini (vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid) legt de verklaring af.

Het woord wordt gevoerd door José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, namens de PPE-Fractie, Victor Boştinaru, namens de S&D-Fractie, Charles Tannock, namens de ECR-Fractie, Jozo Radoš, namens de ALDE-Fractie, Sabine Lösing, namens de GUE/NGL-Fractie, Bodil Valero, namens de Verts/ALE-Fractie, Florian Philippot, namens de EFDD-Fractie, Nicolas Bay, namens de ENF-Fractie, Georgios Epitideios, niet-fractiegebonden lid, Arnaud Danjean, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Bill Etheridge, Elena Valenciano, Geoffrey Van Orden, Johannes Cornelis van Baalen, Bronis Ropė, James Carver, Janice Atkinson, Janusz Korwin-Mikke, Julia Pitera, Knut Fleckenstein, Zdzisław Krasnodębski, Hilde Vautmans, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van James Carver, Bill Etheridge, Michał Marusik, Konstantinos Papadakis, Michèle Alliot-Marie, Janusz Zemke, Bernd Kölmel, Urmas Paet en Marcus Pretzell.

VOORZITTER: Heidi HAUTALA
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Eleftherios Synadinos, Eduard Kukan, Tonino Picula, Marek Jurek, Francisco José Millán Mon, Clare Moody, Dubravka Šuica, Marita Ulvskog, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Patrizia Toia, Jaromír Štětina, Jonás Fernández, Tunne Kelam, Ana Gomes, Laima Liucija Andrikienė, Arne Lietz en Željana Zovko.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Henna Virkkunen, Jean-Paul Denanot, Arne Gericke, Javier Couso Permuy, Andrzej Grzyb, Costas Mavrides, Luke Ming Flanagan, Andor Deli, Tibor Szanyi en Ivica Tolić.

Het woord wordt gevoerd door Federica Mogherini, Michael Gahler en David McAllister.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 13.4 en punt 13.5 van de notulen van 13.12.2017.


13. Gedelegeerde handelingen (artikel 105, lid 6, van het Reglement)

De Voorzitter herinnert eraan dat op maandag 11 december 2017 in de plenaire vergadering kennis is gegeven van de aanbeveling van de Commissie ECON om geen bezwaar te maken tegen de gedelegeerde verordening van de Commissie (C(2017)07684 - 2017/2979(DEA)) (B8-0667/2017) (punt 10 van de notulen van 11.12.2017).

Er is geen bezwaar gemaakt tegen deze aanbeveling binnen de in artikel 105 van het Reglement vasgestelde termijn van 24 uur.

Bijgevolg wordt deze aanbeveling geacht te zijn goedgekeurd en zal ze worden gepubliceerd in de Aangenomen teksten van de vergadering van demain 13 december 2017


14. Nucleair akkoord met Iran (debat)

Verklaring van de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid: Nucleair akkoord met Iran (2017/2972(RSP))

Federica Mogherini (vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid) legt de verklaring af.

Het woord wordt gevoerd door Cristian Dan Preda, namens de PPE-Fractie, Victor Boştinaru, namens de S&D-Fractie, Charles Tannock, namens de ECR-Fractie, Marietje Schaake, namens de ALDE-Fractie, Sofia Sakorafa, namens de GUE/NGL-Fractie, en Jordi Solé, namens de Verts/ALE-Fractie.

VOORZITTER: Ryszard CZARNECKI
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Fabio Massimo Castaldo, namens de EFDD-Fractie, Franz Obermayr, namens de ENF-Fractie, Udo Voigt, niet-fractiegebonden lid, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Knut Fleckenstein, Bas Belder, Michèle Rivasi, James Carver, Lampros Fountoulis, David McAllister, Josef Weidenholzer, Anders Primdahl Vistisen, Janusz Lewandowski, Francisco Assis, Jan Zahradil, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Arnaud Danjean, Elmar Brok, Flavio Zanonato, Mark Demesmaeker, Arnaud Danjean, Ana Gomes, Tunne Kelam en Francisco José Millán Mon.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Jiří Pospíšil, Hilde Vautmans, Laima Liucija Andrikienė, Takis Hadjigeorgiou, José Inácio Faria en Milan Zver.

VOORZITTER: David-Maria SASSOLI
Ondervoorzitter

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Marijana Petir.

Het woord wordt gevoerd door Federica Mogherini.

Het debat wordt gesloten.


15. Aankondiging door Amerikaans president Trump van de erkenning van Jerusalem als hoofdstad van Israel (debat)

Verklaring van de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid: Aankondiging door Amerikaans president Trump van de erkenning van Jerusalem als hoofdstad van Israel (2017/3012(RSP))

Federica Mogherini (vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid) legt de verklaring af.

Het woord wordt gevoerd door Cristian Dan Preda, namens de PPE-Fractie, Steven Woolfe, over het verloop van het debat (de Voorzitter licht een en ander toe), Elena Valenciano, namens de S&D-Fractie, Bas Belder, namens de ECR-Fractie, Hilde Vautmans, namens de ALDE-Fractie, Neoklis Sylikiotis, namens de GUE/NGL-Fractie, Margrete Aukennamens de Verts/ALE-Fractie, Fabio Massimo Castaldo, namens de EFDD-Fractie, Marcus Pretzell, namens de ENF-Fractie, Konstantinos Papadakis, niet-fractiegebonden lid, Marijana Petir, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Ivo Vajgl, Pier Antonio Panzeri, Anders Primdahl Vistisen, Frédérique Ries, Martina Michels, Pascal Durand, Rosa D'Amato, Lars Adaktusson, Marita Ulvskog, die weigert een "blauwe kaart"-vraag te accepteren Lars Adaktusson, Branislav Škripek, Ivo Vajgl, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Steven Woolfe, Patrick Le Hyaric, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Cristian Dan Preda, en Eugen Freund.

VOORZITTER: Heidi HAUTALA
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Arne Gericke, Martina Anderson en Maria Arena.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Arne Lietz, Jussi Halla-aho, Sofia Sakorafa, Ernest Urtasun en Wajid Khan.

Het woord wordt gevoerd door Federica Mogherini.

Het debat wordt gesloten.


16. Situatie van migranten in Libië (debat)

Verklaring van de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid: Situatie van migranten in Libië (2017/3005(RSP))

Federica Mogherini (vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid) legt de verklaring af.

Het woord wordt gevoerd door Dimitris Avramopoulos (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Santiago Fisas Ayxelà, namens de PPE-Fractie, Elena Valenciano, namens de S&D-Fractie, Jussi Halla-aho, namens de ECR-Fractie, Sophia in 't Veld, namens de ALDE-Fractie, Barbara Spinelli, namens de GUE/NGL-Fractie, Judith Sargentini, namens de Verts/ALE-Fractie, Mario Borghezio, namens de ENF-Fractie, Knut Fleckenstein, Marek Jurek, Marie-Christine Vergiat en Barbara Lochbihler.

VOORZITTER: Lívia JÁRÓKA
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Gerolf Annemans, Pier Antonio Panzeri, Marina Albiol Guzmán, Péter Niedermüller, Inés Ayala Sender, Cécile Kashetu Kyenge en Miriam Dalli.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Marijana Petir, Juan Fernando López Aguilar, Notis Marias, Kateřina Konečná, Ana Gomes en Branislav Škripek.

Het woord wordt gevoerd door Dimitris Avramopoulos.

Het debat wordt gesloten.


17. Jaarverslag over mensenrechten en democratie in de wereld 2016 en het beleid van de Europese Unie ter zake (debat)

Verslag over het jaarverslag over mensenrechten en democratie in de wereld 2016 en het beleid van de Europese Unie ter zake [2017/2122(INI)] - Commissie buitenlandse zaken. Rapporteur: Godelieve Quisthoudt-Rowohl (A8-0365/2017)

Godelieve Quisthoudt-Rowohl leidt het verslag in.

Het woord wordt gevoerd door Vytenis Povilas Andriukaitis (lid van de Commissie) namens de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid.

Het woord wordt gevoerd door Jordi Solé (rapporteur voor advies van de Commissie FEMM), Andrzej Grzyb, namens de PPE-Fractie, Pier Antonio Panzeri, namens de S&D-Fractie, Kazimierz Michał Ujazdowski, namens de ECR-Fractie, Renate Weber, namens de ALDE-Fractie, Miguel Urbán Crespo, namens de GUE/NGL-Fractie, Barbara Lochbihler, namens de Verts/ALE-Fractie, Cristian Dan Preda, Julie Ward, Bogdan Brunon Wenta, Francisco Assis, Eduard Kukan, Andrea Bocskor, Adam Szejnfeld, László Tőkés en Anna Záborská.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Notis Marias en Kateřina Konečná.

Het woord wordt gevoerd door Vytenis Povilas Andriukaitis en Godelieve Quisthoudt-Rowohl.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 13.6 van de notulen van 13.12.2017.


18. Hongkong, 20 jaar na de machtsoverdracht. (debat)

Verslag over een aanbeveling van het Europees Parlement aan de Raad, de Commissie en de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid over Hongkong, 20 jaar na de machtsoverdracht [2017/2204(INI)] - Commissie buitenlandse zaken. Rapporteur: Alyn Smith (A8-0382/2017)

Alyn Smith leidt het verslag in.

Het woord wordt gevoerd door Vytenis Povilas Andriukaitis (lid van de Commissie) namens de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid.

Het woord wordt gevoerd door Dubravka Šuica, namens de PPE-Fractie, Tonino Picula, namens de S&D-Fractie, Bas Belder, namens de ECR-Fractie, en Martin Schirdewan, namens de GUE/NGL-Fractie.

Het woord wordt gevoerd door Vytenis Povilas Andriukaitis en Alyn Smith.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 13.7 van de notulen van 13.12.2017.


19. Bezwaar tegen een uitvoeringshandeling: Gebruik van fosforzuur, fosfaten en di-, tri- en polyfosfaten (E 338-452) in bevroren verticale vleesspiezen (debat)

Ontwerpresolutie ingediend door de Commissie ENVI, overeenkomstig artikel 106, leden 2 en 3, en lid 4, letter c) van het Reglement, over het ontwerp van verordening van de Commissie tot wijziging van bijlage II bij Verordening (EG) nr. 1333/2008 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft het gebruik van fosforzuur, fosfaten en di-, tri- en polyfosfaten (E 338-452) in bevroren verticale vleesspiezen (D052941/02 - 2017/2920(RPS)) (B8-0666/2017) - Verantwoordelijke leden: Christel Schaldemose en Bart Staes

Christel Schaldemose en Bart Staes (verantwoordelijke leden) geven toelichting bij de ontwerpresolutie.

Het woord wordt gevoerd door Vytenis Povilas Andriukaitis (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Renate Sommer, namens de PPE-Fractie, Susanne Melior, namens de S&D-Fractie, Kateřina Konečná, namens de GUE/NGL-Fractie, Angelo Ciocca, namens de ENF-Fractie, Esther Herranz García, Alojz Peterle, Michaela Šojdrová, Ivo Belet en Lukas MandlLukas Mandl.

Het woord wordt gevoerd door Vytenis Povilas Andriukaitis.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 13.2 van de notulen van 13.12.2017.


20. Agenda van de volgende vergadering

De agenda voor de vergadering van morgen is vastgesteld (PE 614.777/OJME).


21. Sluiting van de vergadering

De vergadering wordt om 00.13 uur gesloten.

Klaus Welle

Ramón Luis Valcárcel Siso

Secretaris-generaal

Ondervoorzitter


PRESENTIELIJST

Aanwezig:

Adaktusson, Ademov, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bergeron, Bettini, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buda, Bullmann, Bullock, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Chinnici, Chountis, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comi, Corazza Bildt, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, Deß, Deutsch, Deva, Diaconu, Didier, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Elissen, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Fisas Ayxelà, Fjellner, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guillaume, Gutiérrez Prieto, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hirsch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, James, Jamet, Járóka, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Klinz, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lalonde, Lamassoure, Lambert, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Le Pen, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mandl, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Matthews, Maullu, Maurel, Mavrides, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Metsola, Meuthen, Michel, Michels, Mihaylova, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Mobarik, Moi, Molnár, Monot, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Nagtegaal, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Padar, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Palmer, Panzeri, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Parker, Paşcu, Patriciello, Pavel, Payne, Pedicini, Peillon, Peterle, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Popa, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Radtke, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Maria João, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schlein, Schmidt, Schöpflin, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vieu, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Waitz, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wierinck, Wikström, Winkler Hermann, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zahradil, Zala, Zammit Dimech, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Verontschuldigd:

Boutonnet, Buchner, Campbell Bannerman, Coelho, Crowley, Guerrero Salom, Händel, Karlsson, Lange, McClarkin, Maydell, Messerschmidt, Punset, Rodríguez-Piñero Fernández, Rübig, Scholz, Takkula, Winkler Iuliu


Bijlage 1 - Verlenging van het mandaat van de voorzitter van de Gemeenschappelijke Afwikkelingsraad

LIJST VAN DE LEDEN DIE AAN DE STEMMING HEBBEN DEELGENOMEN

ALDE:
Ali, Arthuis, Auštrevičius, van Baalen, Bearder, Becerra Basterrechea, Bilbao Barandica, Calvet Chambon, Cavada, Charanzová, Cornillet, Deprez, Diaconu, Dlabajová, Federley, Gerbrandy, Giménez Barbat, Goerens, Griesbeck, Grigule-Pēterse, Harkin, Hirsch, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jakovčić, Ježek, Kallas, Klinz, Kyuchyuk, Lalonde, Løkkegaard, Marinho e Pinto, Mazuronis, Meissner, Michel, Mihaylova, van Miltenburg, Mlinar, Müller, Nagtegaal, Nart, Nicolai, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Radoš, Riquet, Rochefort, Rohde, Schaake, Selimovic, Telička, Toom, Tremosa i Balcells, Uspaskich, Vajgl, Vautmans, Verhofstadt, Weber Renate, Wierinck, Wikström

ECR:
Ashworth, Barekov, Bashir, Belder, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalton, Demesmaeker, Deva, Dzhambazki, Flack, Foster, Fotyga, Fox, Gericke, Girling, Gosiewska, Halla-aho, Hannan, Hoc, Jurek, Kamall, Karim, Karski, Kłosowski, Kölmel, Kuźmiuk, Legutko, Lucke, Macovei, Marias, Matthews, Nicholson, Ożóg, Piecha, Piotrowski, Poręba, Ruohonen-Lerner, Sernagiotto, Škripek, Starbatty, Stevens, Sulík, Swinburne, Tannock, Tomaševski, Tomašić, Tošenovský, Trebesius, Ujazdowski, Van Bossuyt, Van Orden, Vistisen, Wiśniewska, Zahradil, Zīle, Žitňanská, Złotowski

EFDD:
Adinolfi, Agea, Agnew, Aiuto, Aker, Arnott, Batten, Bergeron, Borrelli, Bullock, Carver, Castaldo, Coburn, Collins, Corrao, D'Amato, (The Earl of) Dartmouth, D'Ornano, Etheridge, Evi, Farage, Ferrara, Gill Nathan, Meuthen, Moi, Montel, O'Flynn, Paksas, Parker, Payne, Pedicini, Philippot, Reid, Seymour, Tamburrano, Valli, Zullo

ENF:
Annemans, Arnautu, Atkinson, Bilde, Bizzotto, Borghezio, Ciocca, Elissen, Ferrand, Fontana, Goddyn, de Graaff, Jamet, Kappel, Lebreton, Lechevalier, Loiseau, Martin Dominique, Marusik, Mélin, Monot, Obermayr, Salvini, Schaffhauser, Stuger, Troszczynski, Vilimsky, Zijlstra, Żółtek

GUE/NGL:
Anderson Martina, Benito Ziluaga, Björk, Boylan, Carthy, Chountis, Chrysogonos, Eck, Ernst, Ferreira, Flanagan, Forenza, González Peñas, Hadjigeorgiou, Hazekamp, de Jong, Juaristi Abaunz, Kohlíček, Konečná, Kouloglou, Kuneva, Le Hyaric, López Bermejo, Lösing, Maltese, Maštálka, Michels, Mineur, Ní Riada, Omarjee, Papadimoulis, Pimenta Lopes, Sakorafa, Sánchez Caldentey, Schirdewan, Senra Rodríguez, Spinelli, Sylikiotis, Torres Martínez, Urbán Crespo, Vallina, Vergiat, Viegas, Vieu, Zimmer

NI:
Balczó, Chauprade, Dodds, Epitideios, Fountoulis, Gollnisch, James, Korwin-Mikke, Le Pen, Papadakis Konstantinos, Saryusz-Wolski, Sonneborn, Synadinos, Voigt, Woolfe, Zarianopoulos

PPE:
Adaktusson, Ademov, Alliot-Marie, Andrikienė, Arimont, Ayuso, Bach, Balz, Becker, Bendtsen, Böge, Bogovič, Brok, Buda, Buşoi, Cadec, van de Camp, Caspary, del Castillo Vera, Cesa, Christoforou, Cicu, Cirio, Clune, Collin-Langen, Comi, Corazza Bildt, Csáky, Danjean, Dantin, Dati, Delahaye, Deli, Deß, Deutsch, Didier, Dorfmann, Ehler, Engel, Erdős, Estaràs Ferragut, Faria, Ferber, Fernandes, Fisas Ayxelà, Fjellner, Florenz, Gahler, Gál, Gambús, Gardini, González Pons, de Grandes Pascual, Gräßle, Grossetête, Grzyb, Hayes, Herranz García, Hetman, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Hortefeux, Hübner, Iturgaiz, Jahr, Járóka, Jazłowiecka, Jiménez-Becerril Barrio, Joulaud, Juvin, Kalinowski, Kalniete, Kariņš, Kefalogiannis, Kelam, Kelly, Koch, Kósa, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Kuhn, Kukan, Kyrtsos, Lamassoure, Langen, Lavrilleux, Lenaers, Lewandowski, Liese, Lins, Lope Fontagné, López-Istúriz White, Łukacijewska, McAllister, Maletić, Malinov, Mandl, Mănescu, Mann, Marinescu, Martusciello, Matera, Mato, Melo, Millán Mon, Monteiro de Aguiar, Morano, Morin-Chartier, Mureşan, Muselier, Nagy, Niebler, Niedermayer, van Nistelrooij, Novakov, Olbrycht, Pabriks, Patriciello, Peterle, Petir, Pieper, Pietikäinen, Pitera, Pogliese, Polčák, Ponga, Pospíšil, Preda, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radtke, Rangel, Reding, Ribeiro, Rolin, Rosati, Ruas, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sander, Sarvamaa, Saudargas, Schmidt, Schöpflin, Schulze, Schwab, Siekierski, Sógor, Šojdrová, Sommer, Spyraki, Štefanec, Štětina, Stolojan, Šulin, Svoboda, Szájer, Szejnfeld, Thun und Hohenstein, Tolić, Tomc, Ţurcanu, Urutchev, Vaidere, Valcárcel Siso, Vandenkendelaere, Verheyen, Virkkunen, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Weber Manfred, Wenta, Wieland, Winkler Hermann, Záborská, Zammit Dimech, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zovko, Zver

S&D:
Aguilera García, Anderson Lucy, Andrieu, Arena, Assis, Ayala Sender, Balas, Balčytis, Bayet, Benifei, Beňová, Berès, Bettini, Blanco López, Blinkevičiūtė, Borzan, Boştinaru, Brannen, Bresso, Briano, Bullmann, Cabezón Ruiz, Caputo, Chinnici, Cofferati, Corbett, Costa, Cozzolino, Dalli, Dance, Dăncilă, Danti, De Castro, Delvaux, De Monte, Denanot, Drăghici, Ertug, Fajon, Fernández, Fleckenstein, Freund, Frunzulică, Gardiazabal Rubial, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill Neena, Giuffrida, Gomes, Grammatikakis, Grapini, Graswander-Hainz, Griffin, Gualtieri, Guillaume, Gutiérrez Prieto, Hedh, Hoffmann, Honeyball, Howarth, Ivan, Jaakonsaari, Jáuregui Atondo, Jongerius, Kadenbach, Kaili, Kammerevert, Kaufmann, Keller Jan, Khan, Kirton-Darling, Kofod, Kohn, Köster, Kouroumbashev, Krehl, Kumpula-Natri, Kyenge, Kyrkos, Leinen, Liberadzki, Lietz, López, Ludvigsson, Łybacka, McAvan, Mamikins, Maňka, Manscour, Martin Edouard, Maurel, Mavrides, Mayer Alex, Melior, Mizzi, Molnár, Moody, Moraes, Morgano, Mosca, Nekov, Neuser, Nica, Niedermüller, Nilsson, Noichl, Padar, Palmer, Panzeri, Papadakis Demetris, Paşcu, Pavel, Peillon, Picierno, Picula, Piri, Pirinski, Pittella, Poc, Poche, Popa, Post, Preuß, Regner, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Rozière, Sant, dos Santos, Sârbu, Sassoli, Schaldemose, Schlein, Schuster, Sehnalová, Serrão Santos, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Smolková, Stanishev, Steinruck, Szanyi, Tănăsescu, Tang, Țapardel, Tarabella, Thomas, Toia, Ulvskog, Valenciano, Van Brempt, Vaughan, Viotti, Ward, Weidenholzer, von Weizsäcker, Werner, Westphal, Wölken, Zala, Zanonato, Zemke, Zoffoli, Zorrinho

Verts/ALE:
Affronte, Albrecht, Andersson, Auken, Bové, Bütikofer, Cramer, Dalunde, Delli, Durand, Eickhout, Engström, Giegold, Harms, Häusling, Hautala, Heubuch, Hudghton, Jadot, Jávor, Joly, Keller Ska, Lambert, Lamberts, Lochbihler, Marcellesi, Reda, Reimon, Reintke, Rivasi, Ropė, Sargentini, Scott Cato, Škrlec, Smith, Solé, Šoltes, Staes, Tarand, Terricabras, Turmes, Urtasun, Valero, Vana, Waitz, Ždanoka.

Juridische mededeling - Privacybeleid