Index 
Proces-verbal
PDF 276kWORD 82k
Marţi, 12 decembrie 2017 - Strasbourg
1.Deschiderea ședinței
 2.Raport referitor la ancheta privind spălarea de bani, evitarea sarcinilor fiscale și evaziunea fiscală (dezbatere)
 3.Componența comisiilor
 4.Prelungirea duratei Fondului european pentru investiții strategice și introducerea unor îmbunătățiri tehnice ale fondului și ale Platformei europene de consiliere în materie de investiții ***I (dezbatere)
 5.Votare
  
5.1.Gestionarea sustenabilă a flotelor de pescuit externe ***II (vot)
  
5.2.Modificări ale mai multor regulamente din domeniul agriculturii și dezvoltării rurale ***I (vot)
  
5.3.Schema UE de comercializare a certificatelor de emisii (EU ETS): menținerea actualelor limitări ale domeniului de aplicare pentru activitățile din sectorul aviației și în vederea pregătirii punerii în aplicare a unei măsuri globale bazate pe piață începând din 2021 ***I (vot)
  
5.4.Prelungirea duratei Fondului european pentru investiții strategice și introducerea unor îmbunătățiri tehnice ale fondului și ale Platformei europene de consiliere în materie de investiții ***I (vot)
  
5.5.Decizie de a iniția negocieri interinstituționale: Norme privind exercitarea drepturilor de autor și a drepturilor conexe, aplicabile anumitor transmisii online ale organismelor de radiodifuziune și anumitor retransmisii ale programelor de televiziune și radio ***I (vot)
  
5.6.Cerere de apărare a privilegiilor și imunităților Eleonorei Forenza (vot)
  
5.7.Cerere de ridicare a imunității parlamentare a lui Ingeborg Gräßle (vot)
  
5.8.Drepturi vamale la importurile anumitor produse originare din Statele Unite ale Americii ***I (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)
  
5.9.Acordul privind transportul aerian dintre UE și SUA *** (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)
  
5.10.Acordul dintre Uniunea Europeană și Confederația Elvețiană pentru crearea unei legături între respectivele lor scheme de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră *** (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)
  
5.11.Acordul de parteneriat și cooperare consolidat UE-Kazahstan (aprobare) *** (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)
  
5.12.Acordul de parteneriat și cooperare consolidat UE-Kazahstan (rezoluție) (vot)
  
5.13.Reînnoirea mandatului președintei Comitetului unic de rezoluție * (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)
  
5.14.Raport privind cetățenia UE în 2017: consolidarea drepturilor cetățenilor într-o Uniune a schimbărilor democratice (vot)
  
5.15.Către o strategie în domeniul comerțului digital (vot)
 6.Explicații privind votul
 7.Corectarea voturilor și intențiile de vot
 8.Reluarea ședinței
 9.Aprobarea procesului-verbal al ședinței precedente
 10.Situația din Afganistan (dezbatere)
 11.Situația populației Rohingya (dezbatere)
 12.Raportul anual referitor la punerea în aplicare a politicii de securitate și apărare comune - Raportul anual referitor la punerea în aplicare a politicii externe și de securitate comune - Cooperarea structurată permanentă (PESCO) - deschiderea unui nou capitol al politicii europene de securitate și apărare (dezbatere)
 13.Acte delegate [articolul 105 alineatul (6) din Regulamentul de procedură]
 14.Acordul nuclear cu Iranul (dezbatere)
 15.Anunțul președintelui SUA, Donald Trump, privind recunoașterea Ierusalimului drept capitală a Israelului (dezbatere)
 16.Situația migranților în Libia (dezbatere)
 17.Raportul anual pe 2016 privind drepturile omului și democrația în lume și politica Uniunii Europene în această privință (dezbatere)
 18.Hong Kong-ul, la 20 de ani după ce a fost retrocedat (dezbatere)
 19.Obiecțiune la un act de punere în aplicare: Utilizarea de acid fosforic, fosfați, di-, tri- și polifosfați (E 338-452) în frigăruile congelate pe țepușe metalice verticale (dezbatere)
 20.Ordinea de zi a următoarei ședințe
 21.Ridicarea ședinței
 LISTĂ DE PREZENȚĂ
 Anexa 1 - Reînnoirea mandatului președintei Comitetului unic de rezoluție


A PREZIDAT: Pavel TELIČKA
Vicepreședinte

1. Deschiderea ședinței

Ședința a fost deschisă la ora 9.05.


2. Raport referitor la ancheta privind spălarea de bani, evitarea sarcinilor fiscale și evaziunea fiscală (dezbatere)

Raport referitor la ancheta privind spălarea de bani, evitarea sarcinilor fiscale și evaziunea fiscală [2017/2013(INI)] - Comisia de anchetă pentru examinarea pretinsei încălcări a normelor de drept sau a administrării defectuoase în aplicarea dreptului Uniunii în legătură cu spălarea de bani, evitarea sarcinilor fiscale și evaziunea fiscală. Raportori: Petr Ježek și Jeppe Kofod (A8-0357/2017)

Petr Ježek și Jeppe Kofod au prezentat raportul.

A intervenit Pierre Moscovici (membru al Comisiei).

Au intervenit: Luděk Niedermayer, în numele Grupului PPE, Peter Simon, în numele Grupului S&D, Angel Dzhambazki, în numele Grupului ECR, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, în numele Grupului ALDE, Miguel Urbán Crespo, în numele Grupului GUE/NGL, Molly Scott Cato, în numele Grupului Verts/ALE, Marco Valli, în numele Grupului EFDD, Barbara Kappel, în numele Grupului ENF, Sotirios Zarianopoulos, neafiliat, Dariusz Rosati, Ana Gomes, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Nuno Melo, Bernd Lucke, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Peter Simon, Enrique Calvet Chambon, Matt Carthy, Sven Giegold, David Coburn, Mario Borghezio, Lampros Fountoulis, Werner Langen, Pervenche Berès, Pirkko Ruohonen-Lerner, care a refuzat o întrebare adresată conform procedurii „cartonașului albastru” de către David Coburn, Patrick Le Hyaric, Eva Joly, care a răspuns, de asemenea, la două întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către David Coburn și Thomas Mann, Tom Vandenkendelaere, Sergio Gaetano Cofferati, Roberts Zīle, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către David Coburn, Ernest Urtasun, Markus Ferber, Evelyn Regner, José Manuel Fernandes, Hugues Bayet, Luis de Grandes Pascual, Ramón Jáuregui Atondo, Othmar Karas și Elly Schlein.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Lefteris Christoforou, Franc Bogovič și Nicola Caputo.

A PREZIDAT: Sylvie GUILLAUME
Vicepreședintă

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Notis Marias, Kateřina Konečná, Georgios Epitideios, Romana Tomc, Monika Beňová, Ruža Tomašić, Takis Hadjigeorgiou, Milan Zver și Csaba Sógor.

Au intervenit: Pierre Moscovici, Petr Ježek și Jeppe Kofod.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 13.3 al PV din 13.12.2017.


3. Componența comisiilor

Președinta a primit de la Grupul PPE următoarea cerere de numire:

EMPL: Geoffroy Didier

Această numire se consideră ratificată dacă nu se prezintă nicio obiecție până la aprobarea prezentului proces-verbal.


4. Prelungirea duratei Fondului european pentru investiții strategice și introducerea unor îmbunătățiri tehnice ale fondului și ale Platformei europene de consiliere în materie de investiții ***I (dezbatere)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1316/2013 și (UE) 2015/1017 în ceea ce privește prelungirea duratei Fondului european pentru investiții strategice și introducerea unor îmbunătățiri tehnice ale fondului și ale Platformei europene de consiliere în materie de investiții [COM(2016)0597 - C8-0375/2016 - 2016/0276(COD)] - Comisia pentru bugete - Comisia pentru afaceri economice și monetare. Raportori: Udo Bullmann și José Manuel Fernandes (A8-0198/2017)

Udo Bullmann și José Manuel Fernandes și-au prezentat raportul.

Au intervenit: Eva Kaili (raportoarea pentru aviz a Comisiei ITRE) și Inés Ayala Sender (raportoarea pentru aviz a Comisiei TRAN).

A intervenit Jyrki Katainen (vicepreședinte al Comisiei).

Au intervenit: Mercedes Bresso (raportoarea pentru aviz a Comisiei REGI), Krzysztof Hetman (raportorul pentru aviz al Comisiei EMPL), Eider Gardiazabal Rubial, în numele Grupului S&D, Bernd Kölmel, în numele Grupului ECR, Gérard Deprez, în numele Grupului ALDE, Miguel Viegas, în numele Grupului GUE/NGL, Bas Eickhout, în numele Grupului Verts/ALE, Lefteris Christoforou, în numele Grupului PPE, Marco Valli, în numele Grupului EFDD, Zoltán Balczó, neafiliat, Theodor Dumitru Stolojan, Pervenche Berès, Zbigniew Kuźmiuk, Ramon Tremosa i Balcells, Liadh Ní Riada, David Coburn, André Elissen, Lambert van Nistelrooij, Roberto Gualtieri, Stanisław Ożóg, Gabriel Mato, Isabelle Thomas, Maria Spyraki, Pedro Silva Pereira, Romana Tomc, Daniele Viotti și Othmar Karas.

Au intervenit: Jyrki Katainen, Udo Bullmann și José Manuel Fernandes.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 5.4 al PV din 12.12.2017.

A PREZIDAT: Ryszard CZARNECKI
Vicepreședinte


5. Votare

Rezultatele detaliate ale voturilor (amendamente, voturi separate, voturi pe părți, ...) figurează în anexa la procesul-verbal, „Rezultatele voturilor”.

Rezultatele voturilor prin apel nominal, anexate la procesul-verbal, sunt disponibile doar în versiune electronică și pot fi consultate pe Europarl.


5.1. Gestionarea sustenabilă a flotelor de pescuit externe ***II (vot)

Proiect de recomandare pentru a doua lectură referitoare la poziția în primă lectură a Consiliului în vederea adoptării regulamentului Parlamentului European și Consiliului privind gestionarea sustenabilă a flotelor de pescuit externe și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1006/2008 al Consiliului [11382/2/2017 - C8-0358/2017 - 2015/0289(COD)] - Comisia pentru pescuit. Raportoare: Linnéa Engström (A8-0374/2017)

(Majoritatea membrilor care compun Parlamentul)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 1)

POZIȚIA CONSILIULUI

Declarat aprobat (P8_TA(2017)0475)


5.2. Modificări ale mai multor regulamente din domeniul agriculturii și dezvoltării rurale ***I (vot)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului referitor la normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii și de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1305/2013, (UE) nr. 1306/2013, (UE) nr. 1307/2013, (UE) nr. 1308/2013 și (UE) nr. 652/2014 ale Parlamentului European și ale Consiliului [COM(2016)0605 - C8-0404/2017 - 2016/0282B(COD)] - Comisia pentru agricultură și dezvoltare rurală. Raportor: Albert Deß (A8-0380/2017)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 2)

PROPUNEREA COMISIEI și AMENDAMENTE

ACORD PROVIZORIU

Aprobat (P8_TA(2017)0476)


5.3. Schema UE de comercializare a certificatelor de emisii (EU ETS): menținerea actualelor limitări ale domeniului de aplicare pentru activitățile din sectorul aviației și în vederea pregătirii punerii în aplicare a unei măsuri globale bazate pe piață începând din 2021 ***I (vot)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Directivei 2003/87/CE în vederea menținerii actualelor limitări ale domeniului de aplicare pentru activitățile din sectorul aviației și în vederea pregătirii punerii în aplicare a unei măsuri globale bazate pe piață începând din 2021 [COM(2017)0054 - C8-0028/2017 - 2017/0017(COD)] - Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară. Raportoare: Julie Girling (A8-0258/2017)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 3)

PROPUNEREA COMISIEI și AMENDAMENTE

ACORD PROVIZORIU

Aprobat (P8_TA(2017)0477)


5.4. Prelungirea duratei Fondului european pentru investiții strategice și introducerea unor îmbunătățiri tehnice ale fondului și ale Platformei europene de consiliere în materie de investiții ***I (vot)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1316/2013 și (UE) 2015/1017 în ceea ce privește prelungirea duratei Fondului european pentru investiții strategice și introducerea unor îmbunătățiri tehnice ale fondului și ale Platformei europene de consiliere în materie de investiții [COM(2016)0597 - C8-0375/2016 - 2016/0276(COD)] - Comisia pentru bugete - Comisia pentru afaceri economice și monetare. Raportori: Udo Bullmann și José Manuel Fernandes (A8-0198/2017)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 4)

PROPUNEREA COMISIEI și AMENDAMENTE

ACORD PROVIZORIU

Aprobat (P8_TA(2017)0478)


5.5. Decizie de a iniția negocieri interinstituționale: Norme privind exercitarea drepturilor de autor și a drepturilor conexe, aplicabile anumitor transmisii online ale organismelor de radiodifuziune și anumitor retransmisii ale programelor de televiziune și radio ***I (vot)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a normelor privind exercitarea drepturilor de autor și a drepturilor conexe, aplicabile anumitor transmisii online ale organismelor de radiodifuziune și anumitor retransmisii ale programelor de televiziune și radio [COM(2016)0594 - C8-0384/2016 - 2016/0284(COD)] - Comisia pentru afaceri juridice. Raportor: Tiemo Wölken (A8-0378/2017)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 5)

DECIZIE DE INIȚIERE A NEGOCIERILOR INTERINSTITUȚIONALE

Aprobat

Intervenții

Înaintea votării, Tiemo Wölken (raportor) și Angelika Niebler.

Tiemo Wölken, după votare și după ce a văzut rezultatele votării, pentru a solicita retragerea numelui său de pe raport și Virginie Rozière.


5.6. Cerere de apărare a privilegiilor și imunităților Eleonorei Forenza (vot)

Raport referitor la cererea de apărare a privilegiilor și imunităților Eleonorei Forenza [2017/2199(IMM)] - Comisia pentru afaceri juridice. Raportor: Gilles Lebreton (A8-0398/2017)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 6)

PROPUNERE DE DECIZIE

Adoptat (P8_TA(2017)0479)


5.7. Cerere de ridicare a imunității parlamentare a lui Ingeborg Gräßle (vot)

Raport referitor la cererea de ridicare a imunității lui Ingeborg Gräßle [2017/2220(IMM)] - Comisia pentru afaceri juridice. Raportor: Jean-Marie Cavada (A8-0397/2017)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 7)

PROPUNERE DE DECIZIE

Adoptat (P8_TA(2017)0480)


5.8. Drepturi vamale la importurile anumitor produse originare din Statele Unite ale Americii ***I (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)

Raport referitor la propunerea modificată de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind drepturi vamale suplimentare la importurile anumitor produse originare din Statele Unite ale Americii (text codificat) [COM(2017)0361 - C8-0226/2017 - 2014/0175(COD)] - Comisia pentru afaceri juridice. Raportor: Jiří Maštálka (A8-0331/2017)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 8)

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ

Adoptat prin vot unic (P8_TA(2017)0481)


5.9. Acordul privind transportul aerian dintre UE și SUA *** (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)

Recomandare referitoare la propunerea de decizie a Consiliului privind încheierea, în numele Uniunii Europene, a Acordului privind transportul aerian dintre Comunitatea Europeană și statele membre ale acesteia, pe de o parte, și Statele Unite ale Americii, pe de altă parte [13419/2016 - C8-0100/2017 - 2006/0058(NLE)] - Comisia pentru transport și turism. Raportoare: Theresa Griffin (A8-0376/2017)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 9)

PROIECT DE DECIZIE A CONSILIULUI

Adoptat prin vot unic (P8_TA(2017)0482)

Parlamentul a aprobat încheierea acordului.


5.10. Acordul dintre Uniunea Europeană și Confederația Elvețiană pentru crearea unei legături între respectivele lor scheme de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră *** (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)

Recomandare referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea Acordului dintre Uniunea Europeană și Confederația Elvețiană pentru crearea unei legături între respectivele lor scheme de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră [13076/2017 - C8-0415/2017 - 2017/0193(NLE)] - Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară. Raportor: Christofer Fjellner (A8-0386/2017)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 10)

PROIECT DE DECIZIE A CONSILIULUI

Adoptat prin vot unic (P8_TA(2017)0483)

Parlamentul a aprobat încheierea acordului.


5.11. Acordul de parteneriat și cooperare consolidat UE-Kazahstan (aprobare) *** (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)

Recomandare referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea în numele Uniunii a Acordului de parteneriat și cooperare consolidat dintre Uniunea Europeană și statele sale membre, pe de o parte, și Republica Kazahstan, pe de altă parte [12409/2016 - C8-0469/2016 - 2016/0166(NLE)] - Comisia pentru afaceri externe. Raportoare: Liisa Jaakonsaari (A8-0325/2017)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 11)

PROIECT DE DECIZIE A CONSILIULUI

Adoptat prin vot unic (P8_TA(2017)0484)

Parlamentul a aprobat încheierea acordului.


5.12. Acordul de parteneriat și cooperare consolidat UE-Kazahstan (rezoluție) (vot)

Raport conținând o propunere de rezoluție fără caracter legislativ referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea în numele Uniunii a Acordului de parteneriat și cooperare consolidat dintre Uniunea Europeană și statele sale membre, pe de o parte, și Republica Kazahstan, pe de altă parte [2017/2035(INI)] - Comisia pentru afaceri externe. Raportoare: Liisa Jaakonsaari (A8-0335/2017)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 12)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2017)0485)


5.13. Reînnoirea mandatului președintei Comitetului unic de rezoluție * (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)

Raport referitor la propunerea Comisiei de reînnoire a mandatului președintei Comitetului unic de rezoluție [N8-0092/2017 - C8-0425/2017 - 2017/0901(NLE)] - Comisia pentru afaceri economice și monetare. Raportor: Roberto Gualtieri (A8-0393/2017)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 13)
(vot secret)
Lista participanților la vot este anexată la prezentul proces-verbal (anexa 1 al PV din 12.12.2017)

PROPUNERE DE DECIZIE

Adoptat prin vot unic (P8_TA(2017)0486)


5.14. Raport privind cetățenia UE în 2017: consolidarea drepturilor cetățenilor într-o Uniune a schimbărilor democratice (vot)

Raport referitor la raportul privind cetățenia UE în 2017: consolidarea drepturilor cetățenilor într-o Uniune a schimbărilor democratice [2017/2069(INI)] - Comisia pentru petiții. Raportoare: Beatriz Becerra Basterrechea (A8-0385/2017)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 14)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2017)0487)


5.15. Către o strategie în domeniul comerțului digital (vot)

Raportul referitor la tema „Către o strategie în domeniul comerțului digital” [2017/2065(INI)] - Comisia pentru comerț internațional. Raportoare: Marietje Schaake (A8-0384/2017)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 15)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2017)0488)


6. Explicații privind votul

Explicații scrise privind votul:

Explicațiile privind votul prezentate în scris, în sensul articolului 183 din Regulamentul de procedură, figurează pe paginile web ale deputaților de pe site-ul Parlamentului.

Explicații orale privind votul:

Raport Albert Deß - A8-0380/2017
Estefanía Torres Martínez și Momchil Nekov

Raport Julie Girling - A8-0258/2017
Diane James și Seán Kelly

Raport Udo Bullmann și José Manuel Fernandes - A8-0198/2017
Seán Kelly, Notis Marias, Ivana Maletić, Paloma López Bermejo și Thomas Mann

Raport Beatriz Becerra Basterrechea - A8-0385/2017
Rory Palmer, Tatjana Ždanoka, Diane James și Adam Szejnfeld

Raport Marietje Schaake - A8-0384/2017
Jude Kirton-Darling.


7. Corectarea voturilor și intențiile de vot

Corectările voturilor și intențiile de vot figurează pe site-ul Europarl, secțiunea „Ședința plenară”, „Voturi”, „Rezultatele voturilor” (Rezultatele voturilor prin apel nominal), precum și în versiunea tipărită a anexei „Rezultatele voturilor prin apel nominal”.

Versiunea electronică de pe Europarl va fi actualizată regulat pe o perioadă de maximum două săptămâni de la data votării.

După acest termen, lista corectărilor voturilor și a intențiilor de vot va fi închisă pentru a fi tradusă și publicată în Jurnalul Oficial.

(Ședința a fost suspendată la 12.59.)


A PREZIDAT: Ioan Mircea PAŞCU
Vicepreședinte

8. Reluarea ședinței

Ședința a fost reluată la 15.00.


9. Aprobarea procesului-verbal al ședinței precedente

Procesul-verbal al ședinței precedente a fost aprobat.

°
° ° °

Absențele lui Ignazio Corrao la ședințele din 26 octombrie 2015 și 1 martie 2017 au fost motivate.

Ignazio Corrao a anunțat că a fost prezent la ședințele din 25 februarie 2015, 14 decembrie 2015, 24 februarie 2016, 25 mai 2016 și 16 ianuarie 2017, însă numele său nu figurează pe lista de prezență.


10. Situația din Afganistan (dezbatere)

Declarația Vicepreședintelui Comisiei/ Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate: Situația din Afganistan (2017/2932(RSP))

Christos Stylianides (membru al Comisiei) a făcut declarația în numele Vicepreședintelui Comisiei/ Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate.

Au intervenit: Tunne Kelam, în numele Grupului PPE, Ana Gomes, în numele Grupului S&D, Charles Tannock, în numele Grupului ECR, Petras Auštrevičius, în numele Grupului ALDE, Sabine Lösing, în numele Grupului GUE/NGL, Bodil Valero, în numele Grupului Verts/ALE, Fabio Massimo Castaldo, în numele Grupului EFDD, Jean-Luc Schaffhauser, în numele Grupului ENF, Jaromír Štětina, Pina Picierno, Patricia Lalonde, James Carver, Lars Adaktusson, Doru-Claudian Frunzulică, Laima Liucija Andrikienė și Boris Zala.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Notis Marias, Hilde Vautmans, Takis Hadjigeorgiou, Ignazio Corrao, Eleftherios Synadinos, Malin Björk și Georgios Epitideios.

A intervenit Christos Stylianides.

Propunerile de rezoluție, care urmează să fie depuse în conformitate cu articolul 123 alineatul (2) din Regulamentul de procedură, vor fi anunțate ulterior.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 8.5 al PV din 14.12.2017.


11. Situația populației Rohingya (dezbatere)

Declarația Vicepreședintelui Comisiei/ Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate: Situația populației Rohingya (2017/2973(RSP))

Federica Mogherini (Vicepreședintele Comisiei/Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate) a făcut declarația.

Au intervenit: Werner Langen, în numele Grupului PPE, Soraya Post, în numele Grupului S&D, Amjad Bashir, în numele Grupului ECR, Urmas Paet, în numele Grupului ALDE, Younous Omarjee, în numele Grupului GUE/NGL, Barbara Lochbihler, în numele Grupului Verts/ALE, James Carver, în numele Grupului EFDD, Jeroen Lenaers, Linda McAvan, Mark Demesmaeker, Jean Lambert, Ignazio Corrao, László Tőkés, Wajid Khan, Sajjad Karim, Eduard Kukan, Ismail Ertug, Notis Marias, Joachim Zeller și Neena Gill.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Jiří Pospíšil, Hilde Vautmans, Takis Hadjigeorgiou, Fabio Massimo Castaldo, José Inácio Faria și Csaba Sógor.

A intervenit Federica Mogherini.

A PREZIDAT: David-Maria SASSOLI
Vicepreședinte

Propuneri de rezoluție depuse, în temeiul articolului 123 alineatul (2) din Regulamentul de procedură, ca încheiere a dezbaterii:

—   Ryszard Czarnecki, Charles Tannock și Jadwiga Wiśniewska, în numele Grupului ECR, referitoare la situația populației rohingya (2017/2973(RSP)) (B8-0668/2017);

—   Urmas Paet, Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans și Cecilia Wikström, în numele Grupului ALDE, referitoare la situația populației rohingya (2017/2973(RSP)) (B8-0669/2017);

—   Cristian Dan Preda, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, David McAllister, Sandra Kalniete, Werner Langen, Tokia Saïfi, Mairead McGuinness, Jeroen Lenaers, Anna Maria Corazza Bildt, Lars Adaktusson, Lorenzo Cesa și Daniel Caspary, în numele Grupului PPE, referitoare la situația populației rohingya (2017/2973(RSP)) (B8-0670/2017);

—   Rolandas Paksas, Isabella Adinolfi, Fabio Massimo Castaldo și Ignazio Corrao, în numele Grupului EFDD, referitoare la situația populației rohingya (2017/2973(RSP)) (B8-0671/2017);

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru și Soraya Post, în numele Grupului S&D, referitoare la situația populației rohingya (2017/2973(RSP)) (B8-0672/2017);

—   Barbara Lochbihler, Jordi Solé, Igor Šoltes și Judith Sargentini, în numele Grupului Verts/ALE, referitoare la situația populației rohingya (2017/2973(RSP)) (B8-0673/2017);

—   Younous Omarjee, Marie-Christine Vergiat, Patrick le Hyaric, Sofia Sakorafa, Merja Kyllönen, Lola Sanchez Caldentey, Josu Juaristi Abaunz, Marisa Matias, Dimitris Papadimoulis, Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou, Javier Couso Permuy, Marina Albiol, Tania Gonzalez Peñas, Estefania Torres Martinez, Xabier Benito Ziluaga și Miguel Urbán Crespo, în numele Grupului GUE/NGL, referitoare la Myanmar/Birmania: situația populației rohingya (2017/2973(RSP)) (B8-0674/2017).

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 8.6 al PV din 14.12.2017.


12. Raportul anual referitor la punerea în aplicare a politicii de securitate și apărare comune - Raportul anual referitor la punerea în aplicare a politicii externe și de securitate comune - Cooperarea structurată permanentă (PESCO) - deschiderea unui nou capitol al politicii europene de securitate și apărare (dezbatere)

Raportul anual referitor la punerea în aplicare a politicii de securitate și apărare comune [2017/2123(INI)] - Comisia pentru afaceri externe. Raportor: Michael Gahler (A8-0351/2017)

Raportul anual referitor la punerea în aplicare a politicii externe și de securitate comune [2017/2121(INI)] - Comisia pentru afaceri externe. Raportor: David McAllister (A8-0350/2017)

Declarația Vicepreședintelui Comisiei/ Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate: Cooperarea structurată permanentă (PESCO) - deschiderea unui nou capitol al politicii europene de securitate și apărare (2017/3004(RSP))

David McAllister și Michael Gahler și-au prezentat rapoartele.

Federica Mogherini (Vicepreședintele Comisiei/Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate) a făcut declarația.

Au intervenit: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, în numele Grupului PPE, Victor Boştinaru, în numele Grupului S&D, Charles Tannock, în numele Grupului ECR, Jozo Radoš, în numele Grupului ALDE, Sabine Lösing, în numele Grupului GUE/NGL, Bodil Valero, în numele Grupului Verts/ALE, Florian Philippot, în numele Grupului EFDD, Nicolas Bay, în numele Grupului ENF, Georgios Epitideios, neafiliat, Arnaud Danjean, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Bill Etheridge, Elena Valenciano, Geoffrey Van Orden, Johannes Cornelis van Baalen, Bronis Ropė, James Carver, Janice Atkinson, Janusz Korwin-Mikke, Julia Pitera, Knut Fleckenstein, Zdzisław Krasnodębski, Hilde Vautmans, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către James Carver, Bill Etheridge, Michał Marusik, Konstantinos Papadakis, Michèle Alliot-Marie, Janusz Zemke, Bernd Kölmel, Urmas Paet și Marcus Pretzell.

A PREZIDAT: Heidi HAUTALA
Vicepreședintă

Au intervenit: Eleftherios Synadinos, Eduard Kukan, Tonino Picula, Marek Jurek, Francisco José Millán Mon, Clare Moody, Dubravka Šuica, Marita Ulvskog, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Patrizia Toia, Jaromír Štětina, Jonás Fernández, Tunne Kelam, Ana Gomes, Laima Liucija Andrikienė, Arne Lietz și Željana Zovko.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Henna Virkkunen, Jean-Paul Denanot, Arne Gericke, Javier Couso Permuy, Andrzej Grzyb, Costas Mavrides, Luke Ming Flanagan, Andor Deli, Tibor Szanyi și Ivica Tolić.

Au intervenit: Federica Mogherini, Michael Gahler și David McAllister.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 13.4 și punctul 13.5 al PV din 13.12.2017.


13. Acte delegate [articolul 105 alineatul (6) din Regulamentul de procedură]

Președinta a reamintit că recomandarea Comisiei ECON de a nu se prezenta obiecțiuni la regulamentul delegat al Comisiei (C(2017)07684 - 2017/2979(DEA)) (B8-0667/2017) a fost anunțată în plen luni, 11 decembrie 2017 (punctul 10 al PV din 11.12.2017).

Nu s-a exprimat nicio opoziție la prezenta recomandare în termenul de 24 de ore stabilit la articolul 105 alineatul (6) din Regulamentul de procedură.

În consecință, recomandarea se consideră aprobată și va fi publicată în secțiunea Texte adoptate la ședința de mâine, 13 decembrie 2017.


14. Acordul nuclear cu Iranul (dezbatere)

Declarația Vicepreședintelui Comisiei/ Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate: Acordul nuclear cu Iranul (2017/2972(RSP))

Federica Mogherini (Vicepreședintele Comisiei/Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate) a făcut declarația.

Au intervenit: Cristian Dan Preda, în numele Grupului PPE, Victor Boştinaru, în numele Grupului S&D, Charles Tannock, în numele Grupului ECR, Marietje Schaake, în numele Grupului ALDE, Sofia Sakorafa, în numele Grupului GUE/NGL, și Jordi Solé, în numele Grupului Verts/ALE.

A PREZIDAT: Ryszard CZARNECKI
Vicepreședinte

Au intervenit: Fabio Massimo Castaldo, în numele Grupului EFDD, Franz Obermayr, în numele Grupului ENF, Udo Voigt, neafiliat, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Knut Fleckenstein, Bas Belder, Michèle Rivasi, James Carver, Lampros Fountoulis, David McAllister, Josef Weidenholzer, Anders Primdahl Vistisen, Janusz Lewandowski, Francisco Assis, Jan Zahradil, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Arnaud Danjean, Elmar Brok, Flavio Zanonato, Mark Demesmaeker, Arnaud Danjean, Ana Gomes, Tunne Kelam și Francisco José Millán Mon.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Jiří Pospíšil, Hilde Vautmans, Laima Liucija Andrikienė, Takis Hadjigeorgiou, José Inácio Faria și Milan Zver.

A PREZIDAT: David-Maria SASSOLI
Vicepreședinte

A intervenit în conformitate cu procedura „catch the eye“: Marijana Petir.

A intervenit Federica Mogherini.

Dezbaterea s-a încheiat.


15. Anunțul președintelui SUA, Donald Trump, privind recunoașterea Ierusalimului drept capitală a Israelului (dezbatere)

Declarația Vicepreședintelui Comisiei/ Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate: Anunțul președintelui SUA, Donald Trump, privind recunoașterea Ierusalimului drept capitală a Israelului (2017/3012(RSP))

Federica Mogherini (Vicepreședintele Comisiei/Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate) a făcut declarația.

Au intervenit: Cristian Dan Preda, în numele Grupului PPE, Steven Woolfe, cu privire la desfășurarea dezbaterii (Președintele a furnizat detalii), Elena Valenciano, în numele Grupului S&D, Bas Belder, în numele Grupului ECR, Hilde Vautmans, în numele Grupului ALDE, Neoklis Sylikiotis, în numele Grupului GUE/NGL, Margrete Auken, în numele Grupului Verts/ALE, Fabio Massimo Castaldo, în numele Grupului EFDD, Marcus Pretzell, în numele Grupului ENF, Konstantinos Papadakis, neafiliat, Marijana Petir, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Ivo Vajgl, Pier Antonio Panzeri, Anders Primdahl Vistisen, Frédérique Ries, Martina Michels, Pascal Durand, Rosa D'Amato, Lars Adaktusson, Marita Ulvskog, care a refuzat o întrebare adresată conform procedurii „cartonașului albastru” de către Lars Adaktusson, Branislav Škripek, Ivo Vajgl, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Steven Woolfe, Patrick Le Hyaric, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Cristian Dan Preda, și Eugen Freund.

A PREZIDAT: Heidi HAUTALA
Vicepreședintă

Au intervenit: Arne Gericke, Martina Anderson și Maria Arena.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Arne Lietz, Jussi Halla-aho, Sofia Sakorafa, Ernest Urtasun și Wajid Khan.

A intervenit Federica Mogherini.

Dezbaterea s-a încheiat.


16. Situația migranților în Libia (dezbatere)

Declarația Vicepreședintelui Comisiei/ Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate: Situația migranților în Libia (2017/3005(RSP))

Federica Mogherini (Vicepreședintele Comisiei/Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate) a făcut declarația.

A intervenit Dimitris Avramopoulos (membru al Comisiei).

Au intervenit: Santiago Fisas Ayxelà, în numele Grupului PPE, Elena Valenciano, în numele Grupului S&D, Jussi Halla-aho, în numele Grupului ECR, Sophia in 't Veld, în numele Grupului ALDE, Barbara Spinelli, în numele Grupului GUE/NGL, Judith Sargentini, în numele Grupului Verts/ALE, Mario Borghezio, în numele Grupului ENF, Knut Fleckenstein, Marek Jurek, Marie-Christine Vergiat și Barbara Lochbihler.

A PREZIDAT: Lívia JÁRÓKA
Vicepreședintă

Au intervenit: Gerolf Annemans, Pier Antonio Panzeri, Marina Albiol Guzmán, Péter Niedermüller, Inés Ayala Sender, Cécile Kashetu Kyenge și Miriam Dalli.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Marijana Petir, Juan Fernando López Aguilar, Notis Marias, Kateřina Konečná, Ana Gomes și Branislav Škripek.

A intervenit Dimitris Avramopoulos.

Dezbaterea s-a încheiat.


17. Raportul anual pe 2016 privind drepturile omului și democrația în lume și politica Uniunii Europene în această privință (dezbatere)

Raportul anual pe 2016 privind drepturile omului și democrația în lume și politica Uniunii Europene în această privință [2017/2122(INI)] - Comisia pentru afaceri externe. Raportoare: Godelieve Quisthoudt-Rowohl (A8-0365/2017)

Godelieve Quisthoudt-Rowohl și-a prezentat raportul.

A intervenit Vytenis Povilas Andriukaitis (membru al Comisiei) în numele Vicepreședintelui Comisiei/ Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate.

Au intervenit: Jordi Solé (raportorul pentru aviz al Comisiei FEMM), Andrzej Grzyb, în numele Grupului PPE, Pier Antonio Panzeri, în numele Grupului S&D, Kazimierz Michał Ujazdowski, în numele Grupului ECR, Renate Weber, în numele Grupului ALDE, Miguel Urbán Crespo, în numele Grupului GUE/NGL, Barbara Lochbihler, în numele Grupului Verts/ALE, Cristian Dan Preda, Julie Ward, Bogdan Brunon Wenta, Francisco Assis, Eduard Kukan, Andrea Bocskor, Adam Szejnfeld, László Tőkés și Anna Záborská.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Notis Marias și Kateřina Konečná.

Au intervenit: Vytenis Povilas Andriukaitis și Godelieve Quisthoudt-Rowohl.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 13.6 al PV din 13.12.2017.


18. Hong Kong-ul, la 20 de ani după ce a fost retrocedat (dezbatere)

Raport referitor la recomandarea Parlamentului European adresată Consiliului, Comisiei și Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate privind Hong Kong-ul, la 20 de ani de la retrocedarea acestuia [2017/2204(INI)] - Comisia pentru afaceri externe. Raportor: Alyn Smith (A8-0382/2017)

Alyn Smith și-a prezentat raportul.

A intervenit Vytenis Povilas Andriukaitis (membru al Comisiei) în numele Vicepreședintelui Comisiei/ Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate.

Au intervenit: Dubravka Šuica, în numele Grupului PPE, Tonino Picula, în numele Grupului S&D, Bas Belder, în numele Grupului ECR, și Martin Schirdewan, în numele Grupului GUE/NGL.

Au intervenit: Vytenis Povilas Andriukaitis și Alyn Smith.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 13.7 al PV din 13.12.2017.


19. Obiecțiune la un act de punere în aplicare: Utilizarea de acid fosforic, fosfați, di-, tri- și polifosfați (E 338-452) în frigăruile congelate pe țepușe metalice verticale (dezbatere)

Propunere de rezoluție depusă de Comisia ENVI, în conformitate cu articolul 106 alineatele (2) și (3) și alineatul (4) litera (c) din Regulamentul de procedură, referitoare la proiectul de regulament al Comisiei de modificare a anexei II la Regulamentul (CE) nr. 1333/2008 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește utilizarea de acid fosforic, fosfați, di-, tri- și polifosfați (E 338-452) în frigăruile congelate pe țepușe metalice verticale (D052941/02 - 2017/2920(RPS)) (B8-0666/2017) - Deputați responsabili: Christel Schaldemose și Bart Staes

Christel Schaldemose și Bart Staes (deputați responsabili) au prezentat propunerea de rezoluție.

A intervenit Vytenis Povilas Andriukaitis (membru al Comisiei).

Au intervenit: Renate Sommer, în numele Grupului PPE, Susanne Melior, în numele Grupului S&D, Kateřina Konečná, în numele Grupului GUE/NGL, Angelo Ciocca, în numele Grupului ENF, Esther Herranz García, Alojz Peterle, Michaela Šojdrová, Ivo Belet și Lukas MandlLukas Mandl.

A intervenit Vytenis Povilas Andriukaitis.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 13.2 al PV din 13.12.2017.


20. Ordinea de zi a următoarei ședințe

A fost stabilită ordinea de zi a ședinței din ziua următoare (documentul „Ordinea de zi” PE 614.777/OJME).


21. Ridicarea ședinței

Ședința a fost ridicată la 0.13.

Klaus Welle

Ramón Luis Valcárcel Siso

Secretar General

Vicepreședinte


LISTĂ DE PREZENȚĂ

Prezenți

Adaktusson, Ademov, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bergeron, Bettini, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buda, Bullmann, Bullock, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Chinnici, Chountis, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comi, Corazza Bildt, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, Deß, Deutsch, Deva, Diaconu, Didier, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Elissen, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Fisas Ayxelà, Fjellner, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guillaume, Gutiérrez Prieto, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hirsch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, James, Jamet, Járóka, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Klinz, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lalonde, Lamassoure, Lambert, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Le Pen, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mandl, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Matthews, Maullu, Maurel, Mavrides, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Metsola, Meuthen, Michel, Michels, Mihaylova, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Mobarik, Moi, Molnár, Monot, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Nagtegaal, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Padar, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Palmer, Panzeri, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Parker, Paşcu, Patriciello, Pavel, Payne, Pedicini, Peillon, Peterle, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Popa, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Radtke, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Maria João, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schlein, Schmidt, Schöpflin, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vieu, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Waitz, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wierinck, Wikström, Winkler Hermann, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zahradil, Zala, Zammit Dimech, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Absenți motivat

Boutonnet, Buchner, Campbell Bannerman, Coelho, Crowley, Guerrero Salom, Händel, Karlsson, Lange, McClarkin, Maydell, Messerschmidt, Punset, Rodríguez-Piñero Fernández, Rübig, Scholz, Takkula, Winkler Iuliu


Anexa 1 - Reînnoirea mandatului președintei Comitetului unic de rezoluție

LISTA DEPUTAȚILOR CARE AU PARTICIPAT LA VOT

ALDE:
Ali, Arthuis, Auštrevičius, van Baalen, Bearder, Becerra Basterrechea, Bilbao Barandica, Calvet Chambon, Cavada, Charanzová, Cornillet, Deprez, Diaconu, Dlabajová, Federley, Gerbrandy, Giménez Barbat, Goerens, Griesbeck, Grigule-Pēterse, Harkin, Hirsch, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jakovčić, Ježek, Kallas, Klinz, Kyuchyuk, Lalonde, Løkkegaard, Marinho e Pinto, Mazuronis, Meissner, Michel, Mihaylova, van Miltenburg, Mlinar, Müller, Nagtegaal, Nart, Nicolai, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Radoš, Riquet, Rochefort, Rohde, Schaake, Selimovic, Telička, Toom, Tremosa i Balcells, Uspaskich, Vajgl, Vautmans, Verhofstadt, Weber Renate, Wierinck, Wikström

ECR:
Ashworth, Barekov, Bashir, Belder, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalton, Demesmaeker, Deva, Dzhambazki, Flack, Foster, Fotyga, Fox, Gericke, Girling, Gosiewska, Halla-aho, Hannan, Hoc, Jurek, Kamall, Karim, Karski, Kłosowski, Kölmel, Kuźmiuk, Legutko, Lucke, Macovei, Marias, Matthews, Nicholson, Ożóg, Piecha, Piotrowski, Poręba, Ruohonen-Lerner, Sernagiotto, Škripek, Starbatty, Stevens, Sulík, Swinburne, Tannock, Tomaševski, Tomašić, Tošenovský, Trebesius, Ujazdowski, Van Bossuyt, Van Orden, Vistisen, Wiśniewska, Zahradil, Zīle, Žitňanská, Złotowski

EFDD:
Adinolfi, Agea, Agnew, Aiuto, Aker, Arnott, Batten, Bergeron, Borrelli, Bullock, Carver, Castaldo, Coburn, Collins, Corrao, D'Amato, (The Earl of) Dartmouth, D'Ornano, Etheridge, Evi, Farage, Ferrara, Gill Nathan, Meuthen, Moi, Montel, O'Flynn, Paksas, Parker, Payne, Pedicini, Philippot, Reid, Seymour, Tamburrano, Valli, Zullo

ENF:
Annemans, Arnautu, Atkinson, Bilde, Bizzotto, Borghezio, Ciocca, Elissen, Ferrand, Fontana, Goddyn, de Graaff, Jamet, Kappel, Lebreton, Lechevalier, Loiseau, Martin Dominique, Marusik, Mélin, Monot, Obermayr, Salvini, Schaffhauser, Stuger, Troszczynski, Vilimsky, Zijlstra, Żółtek

GUE/NGL:
Anderson Martina, Benito Ziluaga, Björk, Boylan, Carthy, Chountis, Chrysogonos, Eck, Ernst, Ferreira, Flanagan, Forenza, González Peñas, Hadjigeorgiou, Hazekamp, de Jong, Juaristi Abaunz, Kohlíček, Konečná, Kouloglou, Kuneva, Le Hyaric, López Bermejo, Lösing, Maltese, Maštálka, Michels, Mineur, Ní Riada, Omarjee, Papadimoulis, Pimenta Lopes, Sakorafa, Sánchez Caldentey, Schirdewan, Senra Rodríguez, Spinelli, Sylikiotis, Torres Martínez, Urbán Crespo, Vallina, Vergiat, Viegas, Vieu, Zimmer

NI:
Balczó, Chauprade, Dodds, Epitideios, Fountoulis, Gollnisch, James, Korwin-Mikke, Le Pen, Papadakis Konstantinos, Saryusz-Wolski, Sonneborn, Synadinos, Voigt, Woolfe, Zarianopoulos

PPE:
Adaktusson, Ademov, Alliot-Marie, Andrikienė, Arimont, Ayuso, Bach, Balz, Becker, Bendtsen, Böge, Bogovič, Brok, Buda, Buşoi, Cadec, van de Camp, Caspary, del Castillo Vera, Cesa, Christoforou, Cicu, Cirio, Clune, Collin-Langen, Comi, Corazza Bildt, Csáky, Danjean, Dantin, Dati, Delahaye, Deli, Deß, Deutsch, Didier, Dorfmann, Ehler, Engel, Erdős, Estaràs Ferragut, Faria, Ferber, Fernandes, Fisas Ayxelà, Fjellner, Florenz, Gahler, Gál, Gambús, Gardini, González Pons, de Grandes Pascual, Gräßle, Grossetête, Grzyb, Hayes, Herranz García, Hetman, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Hortefeux, Hübner, Iturgaiz, Jahr, Járóka, Jazłowiecka, Jiménez-Becerril Barrio, Joulaud, Juvin, Kalinowski, Kalniete, Kariņš, Kefalogiannis, Kelam, Kelly, Koch, Kósa, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Kuhn, Kukan, Kyrtsos, Lamassoure, Langen, Lavrilleux, Lenaers, Lewandowski, Liese, Lins, Lope Fontagné, López-Istúriz White, Łukacijewska, McAllister, Maletić, Malinov, Mandl, Mănescu, Mann, Marinescu, Martusciello, Matera, Mato, Melo, Millán Mon, Monteiro de Aguiar, Morano, Morin-Chartier, Mureşan, Muselier, Nagy, Niebler, Niedermayer, van Nistelrooij, Novakov, Olbrycht, Pabriks, Patriciello, Peterle, Petir, Pieper, Pietikäinen, Pitera, Pogliese, Polčák, Ponga, Pospíšil, Preda, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radtke, Rangel, Reding, Ribeiro, Rolin, Rosati, Ruas, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sander, Sarvamaa, Saudargas, Schmidt, Schöpflin, Schulze, Schwab, Siekierski, Sógor, Šojdrová, Sommer, Spyraki, Štefanec, Štětina, Stolojan, Šulin, Svoboda, Szájer, Szejnfeld, Thun und Hohenstein, Tolić, Tomc, Ţurcanu, Urutchev, Vaidere, Valcárcel Siso, Vandenkendelaere, Verheyen, Virkkunen, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Weber Manfred, Wenta, Wieland, Winkler Hermann, Záborská, Zammit Dimech, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zovko, Zver

S&D:
Aguilera García, Anderson Lucy, Andrieu, Arena, Assis, Ayala Sender, Balas, Balčytis, Bayet, Benifei, Beňová, Berès, Bettini, Blanco López, Blinkevičiūtė, Borzan, Boştinaru, Brannen, Bresso, Briano, Bullmann, Cabezón Ruiz, Caputo, Chinnici, Cofferati, Corbett, Costa, Cozzolino, Dalli, Dance, Dăncilă, Danti, De Castro, Delvaux, De Monte, Denanot, Drăghici, Ertug, Fajon, Fernández, Fleckenstein, Freund, Frunzulică, Gardiazabal Rubial, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill Neena, Giuffrida, Gomes, Grammatikakis, Grapini, Graswander-Hainz, Griffin, Gualtieri, Guillaume, Gutiérrez Prieto, Hedh, Hoffmann, Honeyball, Howarth, Ivan, Jaakonsaari, Jáuregui Atondo, Jongerius, Kadenbach, Kaili, Kammerevert, Kaufmann, Keller Jan, Khan, Kirton-Darling, Kofod, Kohn, Köster, Kouroumbashev, Krehl, Kumpula-Natri, Kyenge, Kyrkos, Leinen, Liberadzki, Lietz, López, Ludvigsson, Łybacka, McAvan, Mamikins, Maňka, Manscour, Martin Edouard, Maurel, Mavrides, Mayer Alex, Melior, Mizzi, Molnár, Moody, Moraes, Morgano, Mosca, Nekov, Neuser, Nica, Niedermüller, Nilsson, Noichl, Padar, Palmer, Panzeri, Papadakis Demetris, Paşcu, Pavel, Peillon, Picierno, Picula, Piri, Pirinski, Pittella, Poc, Poche, Popa, Post, Preuß, Regner, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Rozière, Sant, dos Santos, Sârbu, Sassoli, Schaldemose, Schlein, Schuster, Sehnalová, Serrão Santos, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Smolková, Stanishev, Steinruck, Szanyi, Tănăsescu, Tang, Țapardel, Tarabella, Thomas, Toia, Ulvskog, Valenciano, Van Brempt, Vaughan, Viotti, Ward, Weidenholzer, von Weizsäcker, Werner, Westphal, Wölken, Zala, Zanonato, Zemke, Zoffoli, Zorrinho

Verts/ALE:
Affronte, Albrecht, Andersson, Auken, Bové, Bütikofer, Cramer, Dalunde, Delli, Durand, Eickhout, Engström, Giegold, Harms, Häusling, Hautala, Heubuch, Hudghton, Jadot, Jávor, Joly, Keller Ska, Lambert, Lamberts, Lochbihler, Marcellesi, Reda, Reimon, Reintke, Rivasi, Ropė, Sargentini, Scott Cato, Škrlec, Smith, Solé, Šoltes, Staes, Tarand, Terricabras, Turmes, Urtasun, Valero, Vana, Waitz, Ždanoka.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate