Zoznam 
Zápisnica
PDF 274kWORD 82k
Utorok, 12. decembra 2017 - Štrasburg
1.Otvorenie rokovania
 2.Správa o vyšetrovaní prania špinavých peňazí, vyhýbania sa daňovým povinnostiam a daňových únikov (rozprava)
 3.Zloženie výborov
 4.Predĺženie trvania Európskeho fondu pre strategické investície ***I (rozprava)
 5.Hlasovanie
  5.1.Udržateľné riadenie vonkajších rybárskych flotíl ***II (hlasovanie)
  5.2.Pozmeňujúce návrhy k rôznym nariadeniam v oblasti rozvoja poľnohospodárstva a vidieka ***I (hlasovanie)
  5.3.Systém EÚ na obchodovanie s emisiami (EU ETS): pokračovanie súčasných obmedzení rozsahu pôsobnosti v súvislosti s leteckými činnosťami a príprava na vykonávanie globálneho trhového opatrenia od roku 2021 ***I (hlasovanie)
  5.4.Predĺženie trvania Európskeho fondu pre strategické investície ***I (hlasovanie)
  5.5.Rozhodnutie o začatí medziinštitucionálnych rokovaní: Pravidlá výkonu autorského práva a s ním súvisiacich práv uplatniteľné na niektoré online vysielania vysielacích organizácií a retransmisie televíznych a rozhlasových programov ***I (hlasovanie)
  5.6.Žiadosť o ochranu výsad a imunít Eleonory Forenzovej (hlasovanie)
  5.7.Žiadosť o zbavenie poslaneckej imunity Ingeborg Gräßleovej (hlasovanie)
  5.8.Dovozné clá na dovoz určitých výrobkov s pôvodom z USA ***I (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  5.9.Dohoda o leteckej doprave medzi EÚ a USA *** (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  5.10.Dohoda medzi Európskou úniou a Švajčiarskou konfederáciou o prepojení ich systémov obchodovania s emisiami skleníkových plynov *** (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  5.11.Dohoda o posilnenom partnerstve a spolupráci medzi EÚ a Kazachstanom (súhlas) *** (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  5.12.Dohoda o posilnenom partnerstve a spolupráci medzi EÚ a Kazachstanom (uznesenie) (hlasovanie)
  5.13.Obnovenie mandátu predsedníčky Jednotnej rady pre riešenie krízových situácií * (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  5.14.Správa o občianstve EÚ za rok 2017: Posilnenie práv občanov v Únii demokratickej zmeny (hlasovanie)
  5.15.Smerom k stratégii digitálneho obchodu (hlasovanie)
 6.Vysvetlenia hlasovania
 7.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní
 8.Pokračovanie rokovania
 9.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania
 10.Situácia v Afganistane (rozprava)
 11.Situácia Rohingov (rozprava)
 12.Výročná správa o vykonávaní spoločnej bezpečnostnej a obrannej politiky - Výročná správa o vykonávaní spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky - Stála štruktúrovaná spolupráca (PESCO) – otvorenie novej kapitoly v európskej bezpečnostnej a obrannej politike (rozprava)
 13.Delegované akty (článok 105 ods. 6 rokovacieho poriadku)
 14.Dohoda o iránskom jadrovom programe (rozprava)
 15.Oznámenie prezidenta USA Trumpa o uznaní Jeruzalema za hlavné mesto Izraela (rozprava)
 16.Situácia migrantov v Líbyi (rozprava)
 17.Výročná správa o ľudských právach a demokracii vo svete v roku 2016 a politika EÚ v tejto oblasti (rozprava)
 18.Hongkong: 20 rokov po odovzdaní (rozprava)
 19.Námietka voči vykonávaciemu aktu: Používanie kyseliny fosforečnej – fosforečnanov – di-, tri- a polyfosforečnanov (E 338 – 452) v mrazenom mäse na vertikálnom ražni v tvare homole (rozprava)
 20.Program rokovania na nasledujúci deň
 21.Skončenie rokovania
 PREZENČNÁ LISTINA
 Príloha 1 - Obnovenie mandátu predsedníčky Jednotnej rady pre riešenie krízových situácií


PREDSEDNÍCTVO: Pavel TELIČKA
podpredseda

1. Otvorenie rokovania

Rokovanie sa začalo o 09.05 h.


2. Správa o vyšetrovaní prania špinavých peňazí, vyhýbania sa daňovým povinnostiam a daňových únikov (rozprava)

Správa o vyšetrovaní prania špinavých peňazí, vyhýbania sa daňovým povinnostiam a daňových únikov [2017/2013(INI)] - Vyšetrovací výbor na preskúmanie prípadov porušenia práva Únie a nesprávneho úradného postupu pri jeho uplatňovaní v súvislosti s praním špinavých peňazí, vyhýbaním sa daňovým povinnostiam a daňovými únikmi. Spravodajcovia: Petr Ježek a Jeppe Kofod (A8-0357/2017)

Petr Ježek a Jeppe Kofod predstavili správu.

V rozprave vystúpil Pierre Moscovici (člen Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Luděk Niedermayer v mene skupiny PPE, Peter Simon v mene skupiny S&D, Angel Dzhambazki v mene skupiny ECR, Maite Pagazaurtundúa Ruiz v mene skupiny ALDE, Miguel Urbán Crespo v mene skupiny GUE/NGL, Molly Scott Cato v mene skupiny Verts/ALE, Marco Valli v mene skupiny EFDD, Barbara Kappel v mene skupiny ENF, Sotirios Zarianopoulos – nezaradený poslanec, Dariusz Rosati, Ana Gomes, ktorá zároveň odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Nuno Melo, Bernd Lucke, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Peter Simon, Enrique Calvet Chambon, Matt Carthy, Sven Giegold, David Coburn, Mario Borghezio, Lampros Fountoulis, Werner Langen, Pervenche Berès, Pirkko Ruohonen-Lerner, ktorý odmietol otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil David Coburn, Patrick Le Hyaric, Eva Joly, ktorá zároveň odpovedala na dve otázky, ktoré zdvihnutím modrej karty položili David Coburn a Thomas Mann, Tom Vandenkendelaere, Sergio Gaetano Cofferati, Roberts Zīle, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil David Coburn, Ernest Urtasun, Markus Ferber, Evelyn Regner, José Manuel Fernandes, Hugues Bayet, Luis de Grandes Pascual, Ramón Jáuregui Atondo, Othmar Karas a Elly Schlein.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Lefteris Christoforou, Franc Bogovič a Nicola Caputo.

PREDSEDNÍCTVO: Sylvie GUILLAUME
podpredsedníčka

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Notis Marias, Kateřina Konečná, Georgios Epitideios, Romana Tomc, Monika Beňová, Ruža Tomašić, Takis Hadjigeorgiou, Milan Zver a Csaba Sógor.

Vystúpili: Pierre Moscovici, Petr Ježek a Jeppe Kofod.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 13.3 zápisnice zo dňa 13.12.2017.


3. Zloženie výborov

Predsedajúca dostala od skupiny PPE túto žiadosť o menovanie:

výbor EMPL: Geoffroy Didier

Ak do schválenia tejto zápisnice nebudú predložené nijaké námietky, toto menovanie sa bude považovať za schválené.


4. Predĺženie trvania Európskeho fondu pre strategické investície ***I (rozprava)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa menia nariadenia (EÚ) č. 1316/2013 a (EÚ) 2015/1017, pokiaľ ide o predĺženie trvania Európskeho fondu pre strategické investície, ako aj zavedenie technických vylepšení pre uvedený fond a pre Európske centrum investičného poradenstva [COM(2016)0597 - C8-0375/2016 - 2016/0276(COD)] - Výbor pre rozpočet - Výbor pre hospodárske a menové veci. Spravodajcovia: Udo Bullmann a José Manuel Fernandes (A8-0198/2017)

Udo Bullmann a José Manuel Fernandes predstavili správu.

Vystúpili títo poslanci: Eva Kaili (spravodajkyňa výboru ITRE požiadaného o stanovisko) a Inés Ayala Sender (spravodajkyňa výboru TRAN požiadaného o stanovisko).

V rozprave vystúpil Jyrki Katainen (podpredseda Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Mercedes Bresso (spravodajkyňa výboru REGI požiadaného o stanovisko), Krzysztof Hetman (spravodajca výboru EMPL požiadaného o stanovisko), Eider Gardiazabal Rubial v mene skupiny S&D, Bernd Kölmel v mene skupiny ECR, Gérard Deprez v mene skupiny ALDE, Miguel Viegas v mene skupiny GUE/NGL, Bas Eickhout v mene skupiny Verts/ALE, Lefteris Christoforou v mene skupiny PPE, Marco Valli v mene skupiny EFDD, Zoltán Balczó – nezaradený poslanec, Theodor Dumitru Stolojan, Pervenche Berès, Zbigniew Kuźmiuk, Ramon Tremosa i Balcells, Liadh Ní Riada, David Coburn, André Elissen, Lambert van Nistelrooij, Roberto Gualtieri, Stanisław Ożóg, Gabriel Mato, Isabelle Thomas, Maria Spyraki, Pedro Silva Pereira, Romana Tomc, Daniele Viotti a Othmar Karas.

Vystúpili: Jyrki Katainen, Udo Bullmann a José Manuel Fernandes.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 5.4 zápisnice zo dňa 12.12.2017.

PREDSEDNÍCTVO: Ryszard CZARNECKI
podpredseda


5. Hlasovanie

Podrobné výsledky hlasovania (pozmeňujúce návrhy, oddelené hlasovanie, hlasovanie po častiach...) nájdete v prílohe zápisnice „Výsledky hlasovania“.

Výsledky hlasovania podľa mien uvedené v prílohe zápisnice sú k dispozícii iba v elektronickej forme a možno ich nájsť na internetových stránkach Europarl.


5.1. Udržateľné riadenie vonkajších rybárskych flotíl ***II (hlasovanie)

Odporúčanie do druhého čítania k pozícii Rady v prvom čítaní na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o udržateľnom riadení vonkajších rybárskych flotíl, ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 1006/2008 [11382/2/2017 - C8-0358/2017 - 2015/0289(COD)] - Výbor pre rybárstvo. Spravodajkyňa: Linnéa Engström (A8-0374/2017)

(väčšina hlasov všetkých poslancov Parlamentu)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 1)

POZÍCIA RADY

Vyhlásené za schválené (P8_TA(2017)0475)


5.2. Pozmeňujúce návrhy k rôznym nariadeniam v oblasti rozvoja poľnohospodárstva a vidieka ***I (hlasovanie)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a o zmene nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1305/2013, (EÚ) č. 1306/2013, (EÚ) č. 1307/2013, (EÚ) č. 1308/2013 a (EÚ) č. 652/2014 [COM(2016)0605 - C8-0404/2017 - 2016/0282B(COD)] - Výbor pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka. Spravodajca: Albert Deß (A8-0380/2017)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 2)

NÁVRH KOMISIE A POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

PREDBEŽNÁ DOHODA

Schválené (P8_TA(2017)0476)


5.3. Systém EÚ na obchodovanie s emisiami (EU ETS): pokračovanie súčasných obmedzení rozsahu pôsobnosti v súvislosti s leteckými činnosťami a príprava na vykonávanie globálneho trhového opatrenia od roku 2021 ***I (hlasovanie)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení smernica 2003/87/ES na účely pokračovania súčasných obmedzení rozsahu pôsobnosti v súvislosti s leteckými činnosťami a prípravy na vykonávanie globálneho trhového opatrenia od roku 2021 [COM(2017)0054 - C8-0028/2017 - 2017/0017(COD)] - Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín. Spravodajkyňa: Julie Girling (A8-0258/2017)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 3)

NÁVRH KOMISIE A POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

PREDBEŽNÁ DOHODA

Schválené (P8_TA(2017)0477)


5.4. Predĺženie trvania Európskeho fondu pre strategické investície ***I (hlasovanie)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa menia nariadenia (EÚ) č. 1316/2013 a (EÚ) 2015/1017, pokiaľ ide o predĺženie trvania Európskeho fondu pre strategické investície, ako aj zavedenie technických vylepšení pre uvedený fond a pre Európske centrum investičného poradenstva [COM(2016)0597 - C8-0375/2016 - 2016/0276(COD)] - Výbor pre rozpočet - Výbor pre hospodárske a menové veci. Spravodajcovia: Udo Bullmann a José Manuel Fernandes (A8-0198/2017)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 4)

NÁVRH KOMISIE A POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

PREDBEŽNÁ DOHODA

Schválené (P8_TA(2017)0478)


5.5. Rozhodnutie o začatí medziinštitucionálnych rokovaní: Pravidlá výkonu autorského práva a s ním súvisiacich práv uplatniteľné na niektoré online vysielania vysielacích organizácií a retransmisie televíznych a rozhlasových programov ***I (hlasovanie)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovujú pravidlá výkonu autorského práva a s ním súvisiacich práv uplatniteľné na niektoré online vysielania vysielacích organizácií a retransmisie televíznych a rozhlasových programov [COM(2016)0594 - C8-0384/2016 - 2016/0284(COD)] - Výbor pre právne veci. Spravodajca: Tiemo Wölken (A8-0378/2017)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 5)

ROZHODNUTIE O ZAČATÍ MEDZIINŠTITUCIONÁLNYCH ROKOVANÍ

Schválené

Vystúpenia:

Pred hlasovaní Tiemo Wölken (spravodajca) a Angelika Niebler.

Tiemo Wölken, po hlasovaní a vzhľadom na jeho výsledky, so žiadosťou, aby jeho meno nebolo uvedené na správe, a Virginie Rozière.


5.6. Žiadosť o ochranu výsad a imunít Eleonory Forenzovej (hlasovanie)

Správa o žiadosti o ochranu výsad a imunít Eleonory Forenzovej [2017/2199(IMM)] - Výbor pre právne veci. Spravodajca: Gilles Lebreton (A8-0398/2017)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 6)

NÁVRH ROZHODNUTIA

Prijatý (P8_TA(2017)0479)


5.7. Žiadosť o zbavenie poslaneckej imunity Ingeborg Gräßleovej (hlasovanie)

Správa o žiadosti o zbavenie imunity Ingeborg Gräßleovej [2017/2220(IMM)] - Výbor pre právne veci. Spravodajca: Jean-Marie Cavada (A8-0397/2017)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 7)

NÁVRH ROZHODNUTIA

Prijaté (P8_TA(2017)0480)


5.8. Dovozné clá na dovoz určitých výrobkov s pôvodom z USA ***I (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Správa o zmenenom návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zavádzajú dodatočné dovozné clá na dovoz určitých výrobkov s pôvodom zo Spojených štátov amerických (kodifikované znenie) [COM(2017)0361 - C8-0226/2017 - 2014/0175(COD)] - Výbor pre právne veci. Spravodajca: Jiří Maštálka (A8-0331/2017)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 8)

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA

Prijaté v jedinom hlasovaní (P8_TA(2017)0481)


5.9. Dohoda o leteckej doprave medzi EÚ a USA *** (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Odporúčanie k návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Dohody o leteckej doprave medzi Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi na jednej strane a Spojenými štátmi americkými na strane druhej v mene Európskej únie [13419/2016 - C8-0100/2017 - 2006/0058(NLE)] - Výbor pre dopravu a cestovný ruch. Spravodajkyňa: Theresa Griffin (A8-0376/2017)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 9)

NÁVRH ROZHODNUTIA RADY

Prijaté v jedinom hlasovaní (P8_TA(2017)0482)

Parlament udelil súhlas s uzavretím dohody.


5.10. Dohoda medzi Európskou úniou a Švajčiarskou konfederáciou o prepojení ich systémov obchodovania s emisiami skleníkových plynov *** (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Odporúčanie k návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Dohody medzi Európskou úniou a Švajčiarskou konfederáciou o prepojení ich systémov obchodovania s emisiami skleníkových plynov [13076/2017 - C8-0415/2017 - 2017/0193(NLE)] - Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín. Spravodajca: Christofer Fjellner (A8-0386/2017)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 10)

NÁVRH ROZHODNUTIA RADY

Prijaté v jedinom hlasovaní (P8_TA(2017)0483)

Parlament udelil súhlas s uzavretím dohody.


5.11. Dohoda o posilnenom partnerstve a spolupráci medzi EÚ a Kazachstanom (súhlas) *** (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Odporúčanie k návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Dohody o posilnenom partnerstve a spolupráci medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Kazašskou republikou na strane druhej v mene Únie [12409/2016 - C8-0469/2016 - 2016/0166(NLE)] - Výbor pre zahraničné veci. Spravodajkyňa: Liisa Jaakonsaari (A8-0325/2017)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 11)

NÁVRH ROZHODNUTIA RADY

Prijaté v jedinom hlasovaní (P8_TA(2017)0484)

Parlament udelil súhlas s uzavretím dohody.


5.12. Dohoda o posilnenom partnerstve a spolupráci medzi EÚ a Kazachstanom (uznesenie) (hlasovanie)

Správa obsahujúca návrh nelegislatívneho uznesenia o návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí v mene Európskej únie posilnenej dohody o partnerstve a spolupráci medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Kazašskou republikou na strane druhej [2017/2035(INI)] - Výbor pre zahraničné veci. Spravodajkyňa: Liisa Jaakonsaari (A8-0335/2017)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 12)

NÁVRH UZNESENIA

Prijaté (P8_TA(2017)0485)


5.13. Obnovenie mandátu predsedníčky Jednotnej rady pre riešenie krízových situácií * (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Správa o návrhu Komisie na obnovenie funkčného obdobia predsedníčky Jednotnej rady pre riešenie krízových situácií [N8-0092/2017 - C8-0425/2017 - 2017/0901(NLE)] - Výbor pre hospodárske a menové veci. Spravodajca: Roberto Gualtieri (A8-0393/2017)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 13)
(tajné hlasovanie)
Zoznam poslancov je uvedený v prílohe zápisnice (príloha 1 zápisnice zo dňa 12.12.2017)

NÁVRH ROZHODNUTIA

Prijaté v jedinom hlasovaní (P8_TA(2017)0486)


5.14. Správa o občianstve EÚ za rok 2017: Posilnenie práv občanov v Únii demokratickej zmeny (hlasovanie)

Správa o správe o občianstve EÚ za rok 2017: Posilnenie práv občanov v Únii demokratickej zmeny [2017/2069(INI)] - Výbor pre petície. Spravodajkyňa: Beatriz Becerra Basterrechea (A8-0385/2017)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 14)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2017)0487)


5.15. Smerom k stratégii digitálneho obchodu (hlasovanie)

Správa Smerom k stratégii digitálneho obchodu [2017/2065(INI)] - Výbor pre medzinárodný obchod. Spravodajkyňa: Marietje Schaake (A8-0384/2017)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 15)

NÁVRH UZNESENIA

Prijaté (P8_TA(2017)0488)


6. Vysvetlenia hlasovania

Písomné vysvetlenia hlasovania:

Písomné vysvetlenia hlasovania v zmysle článku 183 rokovacieho poriadku sa nachádzajú na stránkach vyhradených pre poslancov na internetovej stránke Parlamentu.

Ústne vysvetlenia hlasovania:

Správa: Albert Deß - A8-0380/2017
Estefanía Torres Martínez a Momchil Nekov

Správa: Julie Girling - A8-0258/2017
Diane James a Seán Kelly

Správa: Udo Bullmann a José Manuel Fernandes - A8-0198/2017
Seán Kelly, Notis Marias, Ivana Maletić, Paloma López Bermejo a Thomas Mann

Správa: Beatriz Becerra Basterrechea - A8-0385/2017
Rory Palmer, Tatjana Ždanoka, Diane James a Adam Szejnfeld

Správa: Marietje Schaake - A8-0384/2017
Jude Kirton-Darling.


7. Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní

Opravy a zámery hlasovania sú uvedené na stránke Europarl, „Plenárne zasadnutia“, „Hlasovanie“, „Výsledky hlasovaní“ (Výsledky hlasovania podľa mien) a v tlačenej verzii sú súčasťou prílohy „Výsledky hlasovania podľa mien“.

Elektronická verzia na stránke Europarl sa bude pravidelne aktualizovať počas maximálne dvoch týždňov odo dňa hlasovania.

Po uplynutí tejto lehoty sa zoznam opráv a zámerov hlasovania uzavrie, aby mohol byť preložený a uverejnený v úradnom vestníku.

(Schôdza bola prerušená o 12.59.)


PREDSEDNÍCTVO: Ioan Mircea PAŞCU
podpredseda

8. Pokračovanie rokovania

Schôdza pokračovala o 15.00.


9. Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania

Zápisnica z predchádzajúceho rokovania bola schválená.

°
° ° °

Neprítomnosť Ignazia Corraa na rokovaniach konaných 26. októbra 2015 a 1. marca 2017 bola ospravedlnená.

Ignazio Corrao oznámil, že bol prítomný na rokovaniach konaných 25. februára 2015, 14. decembra 2015, 24. februára 2016, 25. mája 2016 a 16. januára 2017, ale jeho meno sa neuvádza na prezenčnej listine.


10. Situácia v Afganistane (rozprava)

Vyhlásenie podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku : Situácia v Afganistane (2017/2932(RSP))

Christos Stylianides (člen Komisie) vystúpil s vyhlásením v mene podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku.

Vystúpili títo poslanci: Tunne Kelam v mene skupiny PPE, Ana Gomes v mene skupiny S&D, Charles Tannock v mene skupiny ECR, Petras Auštrevičius v mene skupiny ALDE, Sabine Lösing v mene skupiny GUE/NGL, Bodil Valero v mene skupiny Verts/ALE, Fabio Massimo Castaldo v mene skupiny EFDD, Jean-Luc Schaffhauser v mene skupiny ENF, Jaromír Štětina, Pina Picierno, Patricia Lalonde, James Carver, Lars Adaktusson, Doru-Claudian Frunzulică, Laima Liucija Andrikienė a Boris Zala.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Notis Marias, Hilde Vautmans, Takis Hadjigeorgiou, Ignazio Corrao, Eleftherios Synadinos, Malin Björk a Georgios Epitideios.

V rozprave vystúpil Christos Stylianides.

Návrhy uznesení, ktoré sa predložia v súlade s článkom 123 ods. 2 rokovacieho poriadku, sa oznámia neskôr.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 8.5 zápisnice zo dňa 14.12.2017.


11. Situácia Rohingov (rozprava)

Vyhlásenie podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku : Situácia Rohingov (2017/2973(RSP))

Federica Mogherini (podpredsedníčka Komisie/vysoká predstaviteľka Únie pre zahraničné veci) vystúpila s vyhlásením.

Vystúpili títo poslanci: Werner Langen v mene skupiny PPE, Soraya Post v mene skupiny S&D, Amjad Bashir v mene skupiny ECR, Urmas Paet v mene skupiny ALDE, Younous Omarjee v mene skupiny GUE/NGL, Barbara Lochbihler v mene skupiny Verts/ALE, James Carver v mene skupiny EFDD, Jeroen Lenaers, Linda McAvan, Mark Demesmaeker, Jean Lambert, Ignazio Corrao, László Tőkés, Wajid Khan, Sajjad Karim, Eduard Kukan, Ismail Ertug, Notis Marias, Joachim Zeller a Neena Gill.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Jiří Pospíšil, Hilde Vautmans, Takis Hadjigeorgiou, Fabio Massimo Castaldo, José Inácio Faria a Csaba Sógor.

V rozprave vystúpila Federica Mogherini.

PREDSEDNÍCTVO: David-Maria SASSOLI
podpredseda

Návrhy uznesení predložené na základe článku 123 ods. 2 rokovacieho poriadku na ukončenie rozpravy:

—   Ryszard Czarnecki, Charles Tannock a Jadwiga Wiśniewska, v mene skupiny ECR, o situácii Rohingov (2017/2973(RSP)) (B8-0668/2017);

—   Urmas Paet, Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans a Cecilia Wikström, v mene skupiny ALDE, o situácii Rohingov (2017/2973(RSP)) (B8-0669/2017);

—   Cristian Dan Preda, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, David McAllister, Sandra Kalniete, Werner Langen, Tokia Saïfi, Mairead McGuinness, Jeroen Lenaers, Anna Maria Corazza Bildt, Lars Adaktusson, Lorenzo Cesa a Daniel Caspary, v mene skupiny PPE, o situácii Rohingov (2017/2973(RSP)) (B8-0670/2017);

—   Rolandas Paksas, Isabella Adinolfi, Fabio Massimo Castaldo a Ignazio Corrao, v mene skupiny EFDD, o situácii Rohingov (2017/2973(RSP)) (B8-0671/2017);

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru a Soraya Post, v mene skupiny S&D, o situácii Rohingov (2017/2973(RSP)) (B8-0672/2017);

—   Barbara Lochbihler, Jordi Solé, Igor Šoltes a Judith Sargentini, v mene skupiny Verts/ALE, o situácii Rohingov (2017/2973(RSP)) (B8-0673/2017);

—   Younous Omarjee, Marie-Christine Vergiat, Patrick le Hyaric, Sofia Sakorafa, Merja Kyllönen, Lola Sanchez Caldentey, Josu Juaristi Abaunz, Marisa Matias, Dimitris Papadimoulis, Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou, Javier Couso Permuy, Marina Albiol, Tania Gonzalez Peñas, Estefania Torres Martinez, Xabier Benito Ziluaga a Miguel Urbán Crespo, v mene skupiny GUE/NGL, o Mjanmarsku/Barme: situácia Rohingov (2017/2973(RSP)) (B8-0674/2017).

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 8.6 zápisnice zo dňa 14.12.2017.


12. Výročná správa o vykonávaní spoločnej bezpečnostnej a obrannej politiky - Výročná správa o vykonávaní spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky - Stála štruktúrovaná spolupráca (PESCO) – otvorenie novej kapitoly v európskej bezpečnostnej a obrannej politike (rozprava)

Správa o výročnej správe o vykonávaní spoločnej bezpečnostnej a obrannej politiky [2017/2123(INI)] - Výbor pre zahraničné veci. Spravodajca: Michael Gahler (A8-0351/2017)

Správa o výročnej správe o vykonávaní spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky [2017/2121(INI)] - Výbor pre zahraničné veci. Spravodajca: David McAllister (A8-0350/2017)

Vyhlásenie podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku : Stála štruktúrovaná spolupráca (PESCO) – otvorenie novej kapitoly v európskej bezpečnostnej a obrannej politike (2017/3004(RSP))

David McAllister a Michael Gahler uviedli svoje správy

Federica Mogherini (podpredsedníčka Komisie/vysoká predstaviteľka Únie pre zahraničné veci) vystúpila s vyhlásením.

Vystúpili títo poslanci: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra v mene skupiny PPE, Victor Boştinaru v mene skupiny S&D, Charles Tannock v mene skupiny ECR, Jozo Radoš v mene skupiny ALDE, Sabine Lösing v mene skupiny GUE/NGL, Bodil Valero v mene skupiny Verts/ALE, Florian Philippot v mene skupiny EFDD, Nicolas Bay v mene skupiny ENF, Georgios Epitideios – nezaradený poslanec, Arnaud Danjean, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Bill Etheridge, Elena Valenciano, Geoffrey Van Orden, Johannes Cornelis van Baalen, Bronis Ropė, James Carver, Janice Atkinson, Janusz Korwin-Mikke, Julia Pitera, Knut Fleckenstein, Zdzisław Krasnodębski, Hilde Vautmans, ktorá zároveň odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil James Carver, Bill Etheridge, Michał Marusik, Konstantinos Papadakis, Michèle Alliot-Marie, Janusz Zemke, Bernd Kölmel, Urmas Paet a Marcus Pretzell.

PREDSEDNÍCTVO: Heidi HAUTALA
podpredsedníčka

Vystúpili títo poslanci: Eleftherios Synadinos, Eduard Kukan, Tonino Picula, Marek Jurek, Francisco José Millán Mon, Clare Moody, Dubravka Šuica, Marita Ulvskog, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Patrizia Toia, Jaromír Štětina, Jonás Fernández, Tunne Kelam, Ana Gomes, Laima Liucija Andrikienė, Arne Lietz a Željana Zovko.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Henna Virkkunen, Jean-Paul Denanot, Arne Gericke, Javier Couso Permuy, Andrzej Grzyb, Costas Mavrides, Luke Ming Flanagan, Andor Deli, Tibor Szanyi a Ivica Tolić.

Vystúpili: Federica Mogherini, Michael Gahler a David McAllister.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 13.4 a bod 13.5 zápisnice zo dňa 13.12.2017.


13. Delegované akty (článok 105 ods. 6 rokovacieho poriadku)

Predsedajúca pripomenula, že odporúčanie výboru ECON nevzniesť námietku proti delegovanému nariadeniu Komisie C(2017)07684 - 2017/2979(DEA)) (B8-0667/2017) bolo oznámené na plenárnej schôdzi v pondelok 11. decembra 2017 (bod 10 zápisnice zo dňa 11.12.2017).

Proti tomuto odporúčaniu nebola v lehote 24 hodín stanovenej v článku 105 ods. 6 rokovacieho poriadku vznesená žiadna námietka.

Toto odporúčanie sa preto považuje za schválené a bude zverejnené v Prijatých textoch zo zajtrajšej schôdze 13. decembra 2017.


14. Dohoda o iránskom jadrovom programe (rozprava)

Vyhlásenie podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku : Dohoda o iránskom jadrovom programe (2017/2972(RSP))

Federica Mogherini (podpredsedníčka Komisie/vysoká predstaviteľka Únie pre zahraničné veci) vystúpila s vyhlásením.

Vystúpili títo poslanci: Cristian Dan Preda v mene skupiny PPE, Victor Boştinaru v mene skupiny S&D, Charles Tannock v mene skupiny ECR, Marietje Schaake v mene skupiny ALDE, Sofia Sakorafa v mene skupiny GUE/NGL a Jordi Solé v mene skupiny Verts/ALE.

PREDSEDNÍCTVO: Ryszard CZARNECKI
podpredseda

Vystúpili títo poslanci: Fabio Massimo Castaldo v mene skupiny EFDD, Franz Obermayr v mene skupiny ENF a Udo Voigt – nezaradený poslanec, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Knut Fleckenstein, Bas Belder, Michèle Rivasi, James Carver, Lampros Fountoulis, David McAllister, Josef Weidenholzer, Anders Primdahl Vistisen, Janusz Lewandowski, Francisco Assis, Jan Zahradil, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Arnaud Danjean, Elmar Brok, Flavio Zanonato, Mark Demesmaeker, Arnaud Danjean, Ana Gomes, Tunne Kelam a Francisco José Millán Mon.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Jiří Pospíšil, Hilde Vautmans, Laima Liucija Andrikienė, Takis Hadjigeorgiou, José Inácio Faria a Milan Zver.

PREDSEDNÍCTVO: David-Maria SASSOLI
podpredseda

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpila Marijana Petir.

V rozprave vystúpila Federica Mogherini.

Rozprava sa skončila.


15. Oznámenie prezidenta USA Trumpa o uznaní Jeruzalema za hlavné mesto Izraela (rozprava)

Vyhlásenie podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku : Oznámenie prezidenta USA Trumpa o uznaní Jeruzalema za hlavné mesto Izraela (2017/3012(RSP))

Federica Mogherini (podpredsedníčka Komisie/vysoká predstaviteľka Únie pre zahraničné veci) vystúpila s vyhlásením.

Vystúpili títo poslanci: Cristian Dan Preda v mene skupiny PPE, Steven Woolfe k priebehu rozpravy (predsedajúci poskytol spresnenia), Elena Valenciano v mene skupiny S&D, Bas Belder v mene skupiny ECR, Hilde Vautmans v mene skupiny ALDE, Neoklis Sylikiotis v mene skupiny GUE/NGL, Margrete Aukenv mene skupiny Verts/ALE, Fabio Massimo Castaldo v mene skupiny EFDD, Marcus Pretzell v mene skupiny ENF, Konstantinos Papadakis – nezaradený poslanec, Marijana Petir, ktorá zároveň odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Ivo Vajgl, Pier Antonio Panzeri, Anders Primdahl Vistisen, Frédérique Ries, Martina Michels, Pascal Durand, Rosa D'Amato, Lars Adaktusson, Marita Ulvskog, ktorá odmietla otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Lars Adaktusson, Branislav Škripek, Ivo Vajgl, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Steven Woolfe, Patrick Le Hyaric, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Cristian Dan Preda, a Eugen Freund.

PREDSEDNÍCTVO: Heidi HAUTALA
podpredsedníčka

Vystúpili títo poslanci: Arne Gericke, Martina Anderson a Maria Arena.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Arne Lietz, Jussi Halla-aho, Sofia Sakorafa, Ernest Urtasun a Wajid Khan.

V rozprave vystúpila Federica Mogherini.

Rozprava sa skončila.


16. Situácia migrantov v Líbyi (rozprava)

Vyhlásenie podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku : Situácia migrantov v Líbyi (2017/3005(RSP))

Federica Mogherini (podpredsedníčka Komisie/vysoká predstaviteľka Únie pre zahraničné veci) vystúpila s vyhlásením.

V rozprave vystúpil Dimitris Avramopoulos (člen Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Santiago Fisas Ayxelà v mene skupiny PPE, Elena Valenciano v mene skupiny S&D, Jussi Halla-aho v mene skupiny ECR, Sophia in 't Veld v mene skupiny ALDE, Barbara Spinelli v mene skupiny GUE/NGL, Judith Sargentini v mene skupiny Verts/ALE, Mario Borghezio v mene skupiny ENF, Knut Fleckenstein, Marek Jurek, Marie-Christine Vergiat a Barbara Lochbihler.

PREDSEDNÍCTVO: Lívia JÁRÓKA
podpredsedníčka

Vystúpili títo poslanci: Gerolf Annemans, Pier Antonio Panzeri, Marina Albiol Guzmán, Péter Niedermüller, Inés Ayala Sender, Cécile Kashetu Kyenge a Miriam Dalli.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Marijana Petir, Juan Fernando López Aguilar, Notis Marias, Kateřina Konečná, Ana Gomes a Branislav Škripek.

V rozprave vystúpil Dimitris Avramopoulos.

Rozprava sa skončila.


17. Výročná správa o ľudských právach a demokracii vo svete v roku 2016 a politika EÚ v tejto oblasti (rozprava)

Správa o výročnej správe o ľudských právach a demokracii vo svete v roku 2016 a politike Európskej únie v tejto oblasti [2017/2122(INI)] - Výbor pre zahraničné veci. Spravodajkyňa: Godelieve Quisthoudt-Rowohl (A8-0365/2017)

Godelieve Quisthoudt-Rowohl uviedla správu.

V rozprave vystúpil Vytenis Povilas Andriukaitis (člen Komisie) v mene podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku.

Vystúpili títo poslanci: Jordi Solé (spravodajca výboru FEMM požiadaného o stanovisko), Andrzej Grzyb v mene skupiny PPE, Pier Antonio Panzeri v mene skupiny S&D, Kazimierz Michał Ujazdowski v mene skupiny ECR, Renate Weber v mene skupiny ALDE, Miguel Urbán Crespo v mene skupiny GUE/NGL, Barbara Lochbihler v mene skupiny Verts/ALE, Cristian Dan Preda, Julie Ward, Bogdan Brunon Wenta, Francisco Assis, Eduard Kukan, Andrea Bocskor, Adam Szejnfeld, László Tőkés a Anna Záborská.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Notis Marias a Kateřina Konečná.

Vystúpili: Vytenis Povilas Andriukaitis a Godelieve Quisthoudt-Rowohl.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 13.6 zápisnice zo dňa 13.12.2017.


18. Hongkong: 20 rokov po odovzdaní (rozprava)

Správa o odporúčaní Európskeho parlamentu Rade, Komisii a podpredsedníčke Komisie/vysokej predstaviteľke Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku týkajúcom sa Hongkongu 20 rokov po jeho odovzdaní [2017/2204(INI)] - Výbor pre zahraničné veci. Spravodajca: Alyn Smith (A8-0382/2017)

Alyn Smith uviedol správu.

V rozprave vystúpil Vytenis Povilas Andriukaitis (člen Komisie) v mene podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku.

Vystúpili títo poslanci: Dubravka Šuica v mene skupiny PPE, Tonino Picula v mene skupiny S&D, Bas Belder v mene skupiny ECR a Martin Schirdewan v mene skupiny GUE/NGL.

Vystúpili: Vytenis Povilas Andriukaitis a Alyn Smith.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 13.7 zápisnice zo dňa 13.12.2017.


19. Námietka voči vykonávaciemu aktu: Používanie kyseliny fosforečnej – fosforečnanov – di-, tri- a polyfosforečnanov (E 338 – 452) v mrazenom mäse na vertikálnom ražni v tvare homole (rozprava)

Návrh uznesenia, ktorý predložil výbor ENVI v súlade s článkom 106 ods. 2 a 3 a ods. 4 písm. c) rokovacieho poriadku, o návrhu nariadenia Komisie, ktorým sa mení príloha II k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008, pokiaľ ide o používanie kyseliny fosforečnej – fosforečnanov – di-, tri- a polyfosforečnanov (E 338 – 452) v mrazenom mäse na vertikálnom ražni v tvare homole (D052941/02 - 2017/2920(RPS)) (B8-0666/2017) - Zodpovední poslanci: Christel Schaldemose a Bart Staes

Christel Schaldemose a Bart Staes (zodpovední poslanci) uviedli návrh uznesenia.

V rozprave vystúpil Vytenis Povilas Andriukaitis (člen Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Renate Sommer v mene skupiny PPE, Susanne Melior v mene skupiny S&D, Kateřina Konečná v mene skupiny GUE/NGL, Angelo Ciocca v mene skupiny ENF, Esther Herranz García, Alojz Peterle, Michaela Šojdrová, Ivo Belet a Lukas MandlLukas Mandl.

V rozprave vystúpil Vytenis Povilas Andriukaitis.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 13.2 zápisnice zo dňa 13.12.2017.


20. Program rokovania na nasledujúci deň

Bol schválený program rokovania na ďalší deň (dokument „Program rokovania“ PE 614.777/OJME).


21. Skončenie rokovania

Rokovanie sa skončilo o 00.13 h.

Klaus Welle

Ramón Luis Valcárcel Siso

generálny tajomník

podpredseda


PREZENČNÁ LISTINA

Prítomní:

Adaktusson, Ademov, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bergeron, Bettini, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buda, Bullmann, Bullock, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Chinnici, Chountis, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comi, Corazza Bildt, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, Deß, Deutsch, Deva, Diaconu, Didier, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Elissen, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Fisas Ayxelà, Fjellner, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guillaume, Gutiérrez Prieto, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hirsch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, James, Jamet, Járóka, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Klinz, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lalonde, Lamassoure, Lambert, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Le Pen, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mandl, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Matthews, Maullu, Maurel, Mavrides, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Metsola, Meuthen, Michel, Michels, Mihaylova, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Mobarik, Moi, Molnár, Monot, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Nagtegaal, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Padar, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Palmer, Panzeri, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Parker, Paşcu, Patriciello, Pavel, Payne, Pedicini, Peillon, Peterle, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Popa, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Radtke, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Maria João, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schlein, Schmidt, Schöpflin, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vieu, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Waitz, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wierinck, Wikström, Winkler Hermann, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zahradil, Zala, Zammit Dimech, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Ospravedlnení:

Boutonnet, Buchner, Campbell Bannerman, Coelho, Crowley, Guerrero Salom, Händel, Karlsson, Lange, McClarkin, Maydell, Messerschmidt, Punset, Rodríguez-Piñero Fernández, Rübig, Scholz, Takkula, Winkler Iuliu


Príloha 1 - Obnovenie mandátu predsedníčky Jednotnej rady pre riešenie krízových situácií

ZOZNAM POSLANCOV, KTORÍ SA ZÚČASTNILI NA HLASOVANÍ

ALDE:
Ali, Arthuis, Auštrevičius, van Baalen, Bearder, Becerra Basterrechea, Bilbao Barandica, Calvet Chambon, Cavada, Charanzová, Cornillet, Deprez, Diaconu, Dlabajová, Federley, Gerbrandy, Giménez Barbat, Goerens, Griesbeck, Grigule-Pēterse, Harkin, Hirsch, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jakovčić, Ježek, Kallas, Klinz, Kyuchyuk, Lalonde, Løkkegaard, Marinho e Pinto, Mazuronis, Meissner, Michel, Mihaylova, van Miltenburg, Mlinar, Müller, Nagtegaal, Nart, Nicolai, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Radoš, Riquet, Rochefort, Rohde, Schaake, Selimovic, Telička, Toom, Tremosa i Balcells, Uspaskich, Vajgl, Vautmans, Verhofstadt, Weber Renate, Wierinck, Wikström

ECR:
Ashworth, Barekov, Bashir, Belder, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalton, Demesmaeker, Deva, Dzhambazki, Flack, Foster, Fotyga, Fox, Gericke, Girling, Gosiewska, Halla-aho, Hannan, Hoc, Jurek, Kamall, Karim, Karski, Kłosowski, Kölmel, Kuźmiuk, Legutko, Lucke, Macovei, Marias, Matthews, Nicholson, Ożóg, Piecha, Piotrowski, Poręba, Ruohonen-Lerner, Sernagiotto, Škripek, Starbatty, Stevens, Sulík, Swinburne, Tannock, Tomaševski, Tomašić, Tošenovský, Trebesius, Ujazdowski, Van Bossuyt, Van Orden, Vistisen, Wiśniewska, Zahradil, Zīle, Žitňanská, Złotowski

EFDD:
Adinolfi, Agea, Agnew, Aiuto, Aker, Arnott, Batten, Bergeron, Borrelli, Bullock, Carver, Castaldo, Coburn, Collins, Corrao, D'Amato, (The Earl of) Dartmouth, D'Ornano, Etheridge, Evi, Farage, Ferrara, Gill Nathan, Meuthen, Moi, Montel, O'Flynn, Paksas, Parker, Payne, Pedicini, Philippot, Reid, Seymour, Tamburrano, Valli, Zullo

ENF:
Annemans, Arnautu, Atkinson, Bilde, Bizzotto, Borghezio, Ciocca, Elissen, Ferrand, Fontana, Goddyn, de Graaff, Jamet, Kappel, Lebreton, Lechevalier, Loiseau, Martin Dominique, Marusik, Mélin, Monot, Obermayr, Salvini, Schaffhauser, Stuger, Troszczynski, Vilimsky, Zijlstra, Żółtek

GUE/NGL:
Anderson Martina, Benito Ziluaga, Björk, Boylan, Carthy, Chountis, Chrysogonos, Eck, Ernst, Ferreira, Flanagan, Forenza, González Peñas, Hadjigeorgiou, Hazekamp, de Jong, Juaristi Abaunz, Kohlíček, Konečná, Kouloglou, Kuneva, Le Hyaric, López Bermejo, Lösing, Maltese, Maštálka, Michels, Mineur, Ní Riada, Omarjee, Papadimoulis, Pimenta Lopes, Sakorafa, Sánchez Caldentey, Schirdewan, Senra Rodríguez, Spinelli, Sylikiotis, Torres Martínez, Urbán Crespo, Vallina, Vergiat, Viegas, Vieu, Zimmer

NI:
Balczó, Chauprade, Dodds, Epitideios, Fountoulis, Gollnisch, James, Korwin-Mikke, Le Pen, Papadakis Konstantinos, Saryusz-Wolski, Sonneborn, Synadinos, Voigt, Woolfe, Zarianopoulos

PPE:
Adaktusson, Ademov, Alliot-Marie, Andrikienė, Arimont, Ayuso, Bach, Balz, Becker, Bendtsen, Böge, Bogovič, Brok, Buda, Buşoi, Cadec, van de Camp, Caspary, del Castillo Vera, Cesa, Christoforou, Cicu, Cirio, Clune, Collin-Langen, Comi, Corazza Bildt, Csáky, Danjean, Dantin, Dati, Delahaye, Deli, Deß, Deutsch, Didier, Dorfmann, Ehler, Engel, Erdős, Estaràs Ferragut, Faria, Ferber, Fernandes, Fisas Ayxelà, Fjellner, Florenz, Gahler, Gál, Gambús, Gardini, González Pons, de Grandes Pascual, Gräßle, Grossetête, Grzyb, Hayes, Herranz García, Hetman, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Hortefeux, Hübner, Iturgaiz, Jahr, Járóka, Jazłowiecka, Jiménez-Becerril Barrio, Joulaud, Juvin, Kalinowski, Kalniete, Kariņš, Kefalogiannis, Kelam, Kelly, Koch, Kósa, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Kuhn, Kukan, Kyrtsos, Lamassoure, Langen, Lavrilleux, Lenaers, Lewandowski, Liese, Lins, Lope Fontagné, López-Istúriz White, Łukacijewska, McAllister, Maletić, Malinov, Mandl, Mănescu, Mann, Marinescu, Martusciello, Matera, Mato, Melo, Millán Mon, Monteiro de Aguiar, Morano, Morin-Chartier, Mureşan, Muselier, Nagy, Niebler, Niedermayer, van Nistelrooij, Novakov, Olbrycht, Pabriks, Patriciello, Peterle, Petir, Pieper, Pietikäinen, Pitera, Pogliese, Polčák, Ponga, Pospíšil, Preda, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radtke, Rangel, Reding, Ribeiro, Rolin, Rosati, Ruas, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sander, Sarvamaa, Saudargas, Schmidt, Schöpflin, Schulze, Schwab, Siekierski, Sógor, Šojdrová, Sommer, Spyraki, Štefanec, Štětina, Stolojan, Šulin, Svoboda, Szájer, Szejnfeld, Thun und Hohenstein, Tolić, Tomc, Ţurcanu, Urutchev, Vaidere, Valcárcel Siso, Vandenkendelaere, Verheyen, Virkkunen, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Weber Manfred, Wenta, Wieland, Winkler Hermann, Záborská, Zammit Dimech, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zovko, Zver

S&D:
Aguilera García, Anderson Lucy, Andrieu, Arena, Assis, Ayala Sender, Balas, Balčytis, Bayet, Benifei, Beňová, Berès, Bettini, Blanco López, Blinkevičiūtė, Borzan, Boştinaru, Brannen, Bresso, Briano, Bullmann, Cabezón Ruiz, Caputo, Chinnici, Cofferati, Corbett, Costa, Cozzolino, Dalli, Dance, Dăncilă, Danti, De Castro, Delvaux, De Monte, Denanot, Drăghici, Ertug, Fajon, Fernández, Fleckenstein, Freund, Frunzulică, Gardiazabal Rubial, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill Neena, Giuffrida, Gomes, Grammatikakis, Grapini, Graswander-Hainz, Griffin, Gualtieri, Guillaume, Gutiérrez Prieto, Hedh, Hoffmann, Honeyball, Howarth, Ivan, Jaakonsaari, Jáuregui Atondo, Jongerius, Kadenbach, Kaili, Kammerevert, Kaufmann, Keller Jan, Khan, Kirton-Darling, Kofod, Kohn, Köster, Kouroumbashev, Krehl, Kumpula-Natri, Kyenge, Kyrkos, Leinen, Liberadzki, Lietz, López, Ludvigsson, Łybacka, McAvan, Mamikins, Maňka, Manscour, Martin Edouard, Maurel, Mavrides, Mayer Alex, Melior, Mizzi, Molnár, Moody, Moraes, Morgano, Mosca, Nekov, Neuser, Nica, Niedermüller, Nilsson, Noichl, Padar, Palmer, Panzeri, Papadakis Demetris, Paşcu, Pavel, Peillon, Picierno, Picula, Piri, Pirinski, Pittella, Poc, Poche, Popa, Post, Preuß, Regner, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Rozière, Sant, dos Santos, Sârbu, Sassoli, Schaldemose, Schlein, Schuster, Sehnalová, Serrão Santos, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Smolková, Stanishev, Steinruck, Szanyi, Tănăsescu, Tang, Țapardel, Tarabella, Thomas, Toia, Ulvskog, Valenciano, Van Brempt, Vaughan, Viotti, Ward, Weidenholzer, von Weizsäcker, Werner, Westphal, Wölken, Zala, Zanonato, Zemke, Zoffoli, Zorrinho

Verts/ALE:
Affronte, Albrecht, Andersson, Auken, Bové, Bütikofer, Cramer, Dalunde, Delli, Durand, Eickhout, Engström, Giegold, Harms, Häusling, Hautala, Heubuch, Hudghton, Jadot, Jávor, Joly, Keller Ska, Lambert, Lamberts, Lochbihler, Marcellesi, Reda, Reimon, Reintke, Rivasi, Ropė, Sargentini, Scott Cato, Škrlec, Smith, Solé, Šoltes, Staes, Tarand, Terricabras, Turmes, Urtasun, Valero, Vana, Waitz, Ždanoka.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia