Index 
Protokoll
PDF 269kWORD 80k
Tisdagen den 12 december 2017 - Strasbourg
1.Öppnande av sammanträdet
 2.Undersökningen av penningtvätt, skatteflykt och skatteundandragande (debatt)
 3.Utskottens sammansättning
 4.Förlängning av löptiden för Europeiska fonden för strategiska investeringar ***I (debatt)
 5.Omröstning
  5.1.Hållbar förvaltning av externa fiskeflottor ***II (omröstning)
  5.2.Ändringar av vissa förordningar på jordbruks- och landsbygdsutvecklingsområdet ***I (omröstning)
  5.3.EU:s utsläppshandelssystem: förlängning av nuvarande begränsade räckvidd för luftfartsverksamhet och förberedelse för genomförande av en global marknadsbaserad åtgärd från och med 2021 ***I (omröstning)
  5.4.Förlängning av löptiden för Europeiska fonden för strategiska investeringar ***I (omröstning)
  5.5.Beslut om att inleda interinstitutionella förhandlingar: Bestämmelser för utövandet av upphovsrätt och närstående rättigheter tillämpliga på vissa av programföretagens onlinesändningar och vidaresändningar av tv- och radioprogram ***I (omröstning)
  5.6.Begäran om fastställelse av Eleonora Forenzas immunitet och privilegier (omröstning)
  5.7.Begäran om upphävande av Ingeborg Gräßles immunitet (omröstning)
  5.8.Tilläggstullar på import av vissa produkter med ursprung i USA ***I (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)
  5.9.Avtal mellan EU och Förenta staterna om lufttransporter *** (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)
  5.10.Avtal mellan EU och Schweiz om sammankoppling av deras utsläppshandelssystem för växthusgaser *** (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)
  5.11.Fördjupat partnerskaps- och samarbetsavtal mellan EU och Kazakstan (godkännande) *** (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)
  5.12.Fördjupat partnerskaps- och samarbetsavtal mellan EU och Kazakstan (resolution) (omröstning)
  5.13.Förlängning av mandattiden för gemensamma resolutionsnämndens ordförande * (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)
  5.14.Rapporten om EU-medborgarskapet 2017: Stärka medborgarnas rättigheter i en union av demokratisk förändring (omröstning)
  5.15.En digital handelsstrategi (omröstning)
 6.Röstförklaringar
 7.Rättelser och avsiktsförklaringar till avgivna röster
 8.Återupptagande av sammanträdet
 9.Justering av protokollet från föregående sammanträde
 10.Situationen i Afghanistan (debatt)
 11.Situationen för rohingyafolket (debatt)
 12.Årsrapporten om genomförandet av den gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken - Årsrapporten om genomförandet av den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken - Permanent strukturerat samarbete (PESCO) – ett nytt kapitel i Europas säkerhets- och försvarspolitik (debatt)
 13.Delegerade akter (artikel 105.6 i arbetsordningen)
 14.Kärnteknikavtalet med Iran (debatt)
 15.USA:s president Trumps erkännande av Jerusalem som Israels huvudstad (debatt)
 16.Situationen för migranter i Libyen (debatt)
 17.Årsrapporten om mänskliga rättigheter och demokrati i världen 2016 och EU:s politik på området (debatt)
 18.Hongkong 20 år efter överlämnandet (debatt)
 19.Invändning mot en genomförandeakt: Användning av fosforsyra – fosfater – di-, tri- och polyfosfater (E 338–452) i frysta vertikala köttspett (debatt)
 20.Föredragningslista för nästa sammanträde
 21.Avslutande av sammanträdet
 NÄRVAROLISTA
 Bilaga 1 - Förlängning av mandattiden för gemensamma resolutionsnämndens ordförande


ORDFÖRANDESKAP: Pavel TELIČKA
Vice talman

1. Öppnande av sammanträdet

Sammanträdet öppnades kl. 09.05.


2. Undersökningen av penningtvätt, skatteflykt och skatteundandragande (debatt)

Betänkande om undersökningen av penningtvätt, skatteflykt och skatteundandragande [2017/2013(INI)] - Undersökningskommitté för att undersöka påstådda överträdelser och missförhållanden vid tillämpningen av unionsrätten i fråga om penningtvätt, skatteundandragande och skatteflykt. Föredragande: Petr Ježek och Jeppe Kofod (A8-0357/2017)

Petr Ježek och Jeppe Kofod redogjorde för betänkandet.

Talare: Pierre Moscovici (ledamot av kommissionen).

Talare: Luděk Niedermayer för PPE-gruppen, Peter Simon för S&D-gruppen, Angel Dzhambazki för ECR-gruppen, Maite Pagazaurtundúa Ruiz för ALDE-gruppen, Miguel Urbán Crespo för GUE/NGL-gruppen, Molly Scott Cato för Verts/ALE-gruppen, Marco Valli för EFDD-gruppen, Barbara Kappel för ENF-gruppen, Sotirios Zarianopoulos, grupplös, Dariusz Rosati, Ana Gomes, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Nuno Melo, Bernd Lucke, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Peter Simon, Enrique Calvet Chambon, Matt Carthy, Sven Giegold, David Coburn, Mario Borghezio, Lampros Fountoulis, Werner Langen, Pervenche Berès, Pirkko Ruohonen-Lerner, som avböjde en fråga ("blått kort") från David Coburn, Patrick Le Hyaric, Eva Joly, som även besvarade två frågor ("blått kort") från David Coburn och Thomas Mann, Tom Vandenkendelaere, Sergio Gaetano Cofferati, Roberts Zīle, som även besvarade en fråga ("blått kort") från David Coburn, Ernest Urtasun, Markus Ferber, Evelyn Regner, José Manuel Fernandes, Hugues Bayet, Luis de Grandes Pascual, Ramón Jáuregui Atondo, Othmar Karas och Elly Schlein.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Lefteris Christoforou, Franc Bogovič och Nicola Caputo.

ORDFÖRANDESKAP: Sylvie GUILLAUME
Vice talman

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Notis Marias, Kateřina Konečná, Georgios Epitideios, Romana Tomc, Monika Beňová, Ruža Tomašić, Takis Hadjigeorgiou, Milan Zver och Csaba Sógor.

Talare: Pierre Moscovici, Petr Ježek och Jeppe Kofod.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 13.3 i protokollet av den 13.12.2017.


3. Utskottens sammansättning

Talmannen hade mottagit en begäran från PPE-gruppen om att följande utnämning skulle godkännas:

EMPL-utskottet: Geoffroy Didier

Denna utnämning skulle betraktas som godkänd om det inte framställdes några invändningar mot den före justeringen av detta protokoll.


4. Förlängning av löptiden för Europeiska fonden för strategiska investeringar ***I (debatt)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordningarna (EU) nr 1316/2013 och (EU) nr 2015/1017 vad gäller förlängningen av löptiden för Europeiska fonden för strategiska investeringar liksom införandet av tekniska förstärkningar av den fonden och Europeiska centrumet för investeringsrådgivning [COM(2016)0597 - C8-0375/2016 - 2016/0276(COD)] - Budgetutskottet - Utskottet för ekonomi och valutafrågor. Föredragande: Udo Bullmann och José Manuel Fernandes (A8-0198/2017)

Udo Bullmann och José Manuel Fernandes redogjorde för betänkandet.

Talare: Eva Kaili (föredragande av yttrande från utskottet ITRE) och Inés Ayala Sender (föredragande av yttrande från utskottet TRAN).

Talare: Jyrki Katainen (vice ordförande för kommissionen).

Talare: Mercedes Bresso (föredragande av yttrande från utskottet REGI), Krzysztof Hetman (föredragande av yttrande från utskottet EMPL), Eider Gardiazabal Rubial för S&D-gruppen, Bernd Kölmel för ECR-gruppen, Gérard Deprez för ALDE-gruppen, Miguel Viegas för GUE/NGL-gruppen, Bas Eickhout för Verts/ALE-gruppen, Lefteris Christoforou för PPE-gruppen, Marco Valli för EFDD-gruppen, Zoltán Balczó, grupplös, Theodor Dumitru Stolojan, Pervenche Berès, Zbigniew Kuźmiuk, Ramon Tremosa i Balcells, Liadh Ní Riada, David Coburn, André Elissen, Lambert van Nistelrooij, Roberto Gualtieri, Stanisław Ożóg, Gabriel Mato, Isabelle Thomas, Maria Spyraki, Pedro Silva Pereira, Romana Tomc, Daniele Viotti och Othmar Karas.

Talare: Jyrki Katainen, Udo Bullmann och José Manuel Fernandes.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 5.4 i protokollet av den 12.12.2017.

ORDFÖRANDESKAP: Ryszard CZARNECKI
Vice talman


5. Omröstning

Omröstningsresultaten (ändringsförslag, särskilda omröstningar, delade omröstningar etc.) återfinns i bilagan ”Omröstningsresultat” som bifogas protokollet.

Bilagan med resultaten av omröstningarna med namnupprop finns endast i elektronisk form på parlamentets webbplats.


5.1. Hållbar förvaltning av externa fiskeflottor ***II (omröstning)

Rekommendation inför andra behandlingen av rådets ståndpunkt vid första behandlingen inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning om hållbar förvaltning av externa fiskeflottor, och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 1006/2008 [11382/2/2017 - C8-0358/2017 - 2015/0289(COD)] - Fiskeriutskottet. Föredragande: Linnéa Engström (A8-0374/2017)

(Majoritet av parlamentets ledamöter erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 1)

RÅDETS STÅNDPUNKT

Förklarades godkänd (P8_TA(2017)0475)


5.2. Ändringar av vissa förordningar på jordbruks- och landsbygdsutvecklingsområdet ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om finansiella regler för unionens allmänna budget och om ändring av Europaparlamentets och rådets förordningar (EU) nr 1305/2013, (EU) nr 1306/2013, (EU) nr 1307/2013, (EU) nr 1308/2013 och (EU) nr 652/2014 [COM(2016)0605 - C8-0404/2017 - 2016/0282B(COD)] - Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling. Föredragande: Albert Deß (A8-0380/2017)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 2)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG SAMT ÄNDRINGSFÖRSLAG

PRELIMINÄR ÖVERENSKOMMELSE

Godkändes (P8_TA(2017)0476)


5.3. EU:s utsläppshandelssystem: förlängning av nuvarande begränsade räckvidd för luftfartsverksamhet och förberedelse för genomförande av en global marknadsbaserad åtgärd från och med 2021 ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om om ändring av direktiv 2003/87/EG för att förlänga nuvarande begränsade räckvidd för luftfartsverksamhet och förbereda för genomförande av en global marknadsbaserad åtgärd från och med 2021 [COM(2017)0054 - C8-0028/2017 - 2017/0017(COD)] - Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet. Föredragande: Julie Girling (A8-0258/2017)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 3)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG SAMT ÄNDRINGSFÖRSLAG

PRELIMINÄR ÖVERENSKOMMELSE

Godkändes (P8_TA(2017)0477)


5.4. Förlängning av löptiden för Europeiska fonden för strategiska investeringar ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordningarna (EU) nr 1316/2013 och (EU) nr 2015/1017 vad gäller förlängningen av löptiden för Europeiska fonden för strategiska investeringar liksom införandet av tekniska förstärkningar av den fonden och Europeiska centrumet för investeringsrådgivning [COM(2016)0597 - C8-0375/2016 - 2016/0276(COD)] - Budgetutskottet - Utskottet för ekonomi och valutafrågor. Föredragande: Udo Bullmann och José Manuel Fernandes (A8-0198/2017)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 4)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG SAMT ÄNDRINGSFÖRSLAG

PRELIMINÄR ÖVERENSKOMMELSE

Godkändes (P8_TA(2017)0478)


5.5. Beslut om att inleda interinstitutionella förhandlingar: Bestämmelser för utövandet av upphovsrätt och närstående rättigheter tillämpliga på vissa av programföretagens onlinesändningar och vidaresändningar av tv- och radioprogram ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om fastställande av bestämmelser för utövandet av upphovsrätt och närstående rättigheter tillämpliga på vissa av programföretagens onlinesändningar och vidaresändningar av tv- och radioprogram [COM(2016)0594 - C8-0384/2016 - 2016/0284(COD)] - Utskottet för rättsliga frågor. Föredragande: Tiemo Wölken (A8-0378/2017)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 5)

BESLUT OM ATT INLEDA INTERINSTITUTIONELLA FÖRHANDLINGAR

Godkändes

Inlägg:

Före omröstningen, Tiemo Wölken (föredragande) och Angelika Niebler.

Tiemo Wölken, efter omröstningen och med hänsyn till omröstningsresultaten, som begärde att hans namn skulle strykas från betänkandet samt Virginie Rozière.


5.6. Begäran om fastställelse av Eleonora Forenzas immunitet och privilegier (omröstning)

Betänkande om begäran om fastställelse av Eleonora Forenzas immunitet och privilegier [2017/2199(IMM)] - Utskottet för rättsliga frågor. Föredragande: Gilles Lebreton (A8-0398/2017)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 6)

FÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs (P8_TA(2017)0479)


5.7. Begäran om upphävande av Ingeborg Gräßles immunitet (omröstning)

Betänkande om begäran om upphävande av Ingeborg Gräßles immunitet [2017/2220(IMM)] - Utskottet för rättsliga frågor. Föredragande: Jean-Marie Cavada (A8-0397/2017)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 7)

FÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs (P8_TA(2017)0480)


5.8. Tilläggstullar på import av vissa produkter med ursprung i USA ***I (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)

Betänkande om det ändrade förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om tilläggstullar på import av vissa produkter med ursprung i Amerikas förenta stater (kodifiering) [COM(2017)0361 - C8-0226/2017 - 2014/0175(COD)] - Utskottet för rättsliga frågor. Föredragande: Jiří Maštálka (A8-0331/2017)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 8)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs genom en enda omröstning (P8_TA(2017)0481)


5.9. Avtal mellan EU och Förenta staterna om lufttransporter *** (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)

Rekommendation om utkastet till rådets beslut om ingående på Europeiska unionens vägnar av luftfartsavtalet mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Amerikas förenta stater, å andra sidan [13419/2016 - C8-0100/2017 - 2006/0058(NLE)] - Utskottet för transport och turism. Föredragande: Theresa Griffin (A8-0376/2017)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 9)

UTKAST TILL RÅDETS BESLUT

Antogs genom en enda omröstning (P8_TA(2017)0482)

Parlamentet godkände att avtalet ingås.


5.10. Avtal mellan EU och Schweiz om sammankoppling av deras utsläppshandelssystem för växthusgaser *** (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)

Rekommendation om utkastet till rådets beslut om ingående av ett avtal mellan Europeiska unionen och Schweiziska edsförbundet om sammankoppling av deras utsläppshandelssystem för växthusgaser [13076/2017 - C8-0415/2017 - 2017/0193(NLE)] - Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet. Föredragande: Christofer Fjellner (A8-0386/2017)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 10)

UTKAST TILL RÅDETS BESLUT

Antogs genom en enda omröstning (P8_TA(2017)0483)

Parlamentet godkände att avtalet ingås.


5.11. Fördjupat partnerskaps- och samarbetsavtal mellan EU och Kazakstan (godkännande) *** (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)

Rekommendation om utkastet till rådets beslut om ingående på unionens vägnar av det fördjupade partnerskaps- och samarbetsavtalet mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Kazakstan, å andra sidan [12409/2016 - C8-0469/2016 - 2016/0166(NLE)] - Utskottet för utrikesfrågor. Föredragande: Liisa Jaakonsaari (A8-0325/2017)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 11)

UTKAST TILL RÅDETS BESLUT

Antogs genom en enda omröstning (P8_TA(2017)0484)

Parlamentet godkände att avtalet ingås.


5.12. Fördjupat partnerskaps- och samarbetsavtal mellan EU och Kazakstan (resolution) (omröstning)

Betänkande med ett förslag till resolution som inte avser lagstiftning om utkastet till rådets beslut om ingående på unionens vägnar av det fördjupade partnerskaps- och samarbetsavtalet mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Kazakstan, å andra sidan [2017/2035(INI)] - Utskottet för utrikesfrågor. Föredragande: Liisa Jaakonsaari (A8-0335/2017)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 12)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2017)0485)


5.13. Förlängning av mandattiden för gemensamma resolutionsnämndens ordförande * (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)

Betänkande om kommissionens förslag om förlängning av mandattiden för gemensamma resolutionsnämndens ordförande [N8-0092/2017 - C8-0425/2017 - 2017/0901(NLE)] - Utskottet för ekonomi och valutafrågor. Föredragande: Roberto Gualtieri (A8-0393/2017)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 13)
(sluten omröstning)
Förteckningen över ledamöter som deltog i omröstningen bifogas detta sammanträdesprotokoll (bilaga 1 i protokollet av den 12.12.2017)

FÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs genom en enda omröstning (P8_TA(2017)0486)


5.14. Rapporten om EU-medborgarskapet 2017: Stärka medborgarnas rättigheter i en union av demokratisk förändring (omröstning)

Betänkande om rapporten om EU-medborgarskapet 2017: Stärka medborgarnas rättigheter i en union av demokratisk förändring [2017/2069(INI)] - Utskottet för framställningar. Föredragande: Beatriz Becerra Basterrechea (A8-0385/2017)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 14)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2017)0487)


5.15. En digital handelsstrategi (omröstning)

Betänkande om en digital handelsstrategi [2017/2065(INI)] - Utskottet för internationell handel. Föredragande: Marietje Schaake (A8-0384/2017)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 15)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2017)0488)


6. Röstförklaringar

Skriftliga röstförklaringar:

De skriftliga röstförklaringar som ingetts i enlighet med artikel 183 i arbetsordningen återfinns på ledamöternas sidor på parlamentets webbplats.

Muntliga röstförklaringar:

Betänkande Albert Deß - A8-0380/2017
Estefanía Torres Martínez och Momchil Nekov

Betänkande Julie Girling - A8-0258/2017
Diane James och Seán Kelly

Betänkande Udo Bullmann och José Manuel Fernandes - A8-0198/2017
Seán Kelly, Notis Marias, Ivana Maletić, Paloma López Bermejo och Thomas Mann

Betänkande Beatriz Becerra Basterrechea - A8-0385/2017
Rory Palmer, Tatjana Ždanoka, Diane James och Adam Szejnfeld

Betänkande Marietje Schaake - A8-0384/2017
Jude Kirton-Darling.


7. Rättelser och avsiktsförklaringar till avgivna röster

Rättelserna och avsiktsförklaringarna till avgivna röster återfinns på parlamentets webbplats, ”Plenum”, ”Omröstningar”, ”Omröstningsresultat” (Resultat av omröstningar med namnupprop) samt i den tryckta versionen av bilagan ”Resultat av omröstningar med namnupprop”.

Den elektroniska versionen på parlamentets webbplats uppdateras regelbundet under högst två veckor efter den aktuella omröstningsdagen.

Därefter slutförs förteckningen över rättelserna till de avgivna rösterna för att översättas och offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning.

(Sammanträdet avbröts kl. 12.59.)


ORDFÖRANDESKAP: Ioan Mircea PAŞCU
Vice talman

8. Återupptagande av sammanträdet

Sammanträdet återupptogs kl. 15.00.


9. Justering av protokollet från föregående sammanträde

Protokollet från föregående sammanträde justerades.

°
° ° °

Ignazio Corraos frånvaro från sammanträdena den 26 oktober 2015 och den 1 mars 2017 hade anmälts i förväg.

Ignazio Corrao meddelade att han hade varit närvarande vid sammanträdena den 25 februari 2015, den 14 december 2015, den 24 februari 2016, den 25 maj 2016 och den 16 januari 2017, men att hans namn inte funnits med på närvarolistan.


10. Situationen i Afghanistan (debatt)

Uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik: Situationen i Afghanistan (2017/2932(RSP))

Christos Stylianides (ledamot av kommissionen) gjorde ett uttalande för vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik.

Talare: Tunne Kelam för PPE-gruppen, Ana Gomes för S&D-gruppen, Charles Tannock för ECR-gruppen, Petras Auštrevičius för ALDE-gruppen, Sabine Lösing för GUE/NGL-gruppen, Bodil Valero för Verts/ALE-gruppen, Fabio Massimo Castaldo för EFDD-gruppen, Jean-Luc Schaffhauser för ENF-gruppen, Jaromír Štětina, Pina Picierno, Patricia Lalonde, James Carver, Lars Adaktusson, Doru-Claudian Frunzulică, Laima Liucija Andrikienė och Boris Zala.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Notis Marias, Hilde Vautmans, Takis Hadjigeorgiou, Ignazio Corrao, Eleftherios Synadinos, Malin Björk och Georgios Epitideios.

Talare: Christos Stylianides.

Resolutionsförslagen (artikel 123.2 i arbetsordningen) kommer att tillkännages vid en senare tidpunkt.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 8.5 i protokollet av den 14.12.2017.


11. Situationen för rohingyafolket (debatt)

Uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik: Situationen för rohingyafolket (2017/2973(RSP))

Federica Mogherini (vice ordförande för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik) gjorde ett uttalande.

Talare: Werner Langen för PPE-gruppen, Soraya Post för S&D-gruppen, Amjad Bashir för ECR-gruppen, Urmas Paet för ALDE-gruppen, Younous Omarjee för GUE/NGL-gruppen, Barbara Lochbihler för Verts/ALE-gruppen, James Carver för EFDD-gruppen, Jeroen Lenaers, Linda McAvan, Mark Demesmaeker, Jean Lambert, Ignazio Corrao, László Tőkés, Wajid Khan, Sajjad Karim, Eduard Kukan, Ismail Ertug, Notis Marias, Joachim Zeller och Neena Gill.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Jiří Pospíšil, Hilde Vautmans, Takis Hadjigeorgiou, Fabio Massimo Castaldo, José Inácio Faria och Csaba Sógor.

Talare: Federica Mogherini.

ORDFÖRANDESKAP: David-Maria SASSOLI
Vice talman

Resolutionsförslag som lagts fram som avslutning på debatten (artikel 123.2 i arbetsordningen):

—   Ryszard Czarnecki, Charles Tannock och Jadwiga Wiśniewska, för ECR-gruppen, om situationen för rohingyafolket (2017/2973(RSP)) (B8-0668/2017),

—   Urmas Paet, Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans och Cecilia Wikström, för ALDE-gruppen, om situationen för rohingyafolket (2017/2973(RSP)) (B8-0669/2017),

—   Cristian Dan Preda, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, David McAllister, Sandra Kalniete, Werner Langen, Tokia Saïfi, Mairead McGuinness, Jeroen Lenaers, Anna Maria Corazza Bildt, Lars Adaktusson, Lorenzo Cesa och Daniel Caspary, för PPE-gruppen, om situationen för rohingyafolket (2017/2973(RSP)) (B8-0670/2017),

—   Rolandas Paksas, Isabella Adinolfi, Fabio Massimo Castaldo och Ignazio Corrao, för EFDD-gruppen, om situationen för rohingyafolket (2017/2973(RSP)) (B8-0671/2017),

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru och Soraya Post, för S&D-gruppen, om situationen för rohingyafolket (2017/2973(RSP)) (B8-0672/2017),

—   Barbara Lochbihler, Jordi Solé, Igor Šoltes och Judith Sargentini, för Verts/ALE-gruppen, om situationen för rohingyafolket (2017/2973(RSP)) (B8-0673/2017),

—   Younous Omarjee, Marie-Christine Vergiat, Patrick le Hyaric, Sofia Sakorafa, Merja Kyllönen, Lola Sanchez Caldentey, Josu Juaristi Abaunz, Marisa Matias, Dimitris Papadimoulis, Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou, Javier Couso Permuy, Marina Albiol, Tania Gonzalez Peñas, Estefania Torres Martinez, Xabier Benito Ziluaga och Miguel Urbán Crespo, för GUE/NGL-gruppen, om Myanmar/Burma: situationen för rohingyafolket (2017/2973(RSP)) (B8-0674/2017).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 8.6 i protokollet av den 14.12.2017.


12. Årsrapporten om genomförandet av den gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken - Årsrapporten om genomförandet av den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken - Permanent strukturerat samarbete (PESCO) – ett nytt kapitel i Europas säkerhets- och försvarspolitik (debatt)

Betänkande om årsrapporten om genomförandet av den gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken [2017/2123(INI)] - Utskottet för utrikesfrågor. Föredragande: Michael Gahler (A8-0351/2017)

Betänkande om årsrapporten om genomförandet av den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken [2017/2121(INI)] - Utskottet för utrikesfrågor. Föredragande: David McAllister (A8-0350/2017)

Uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik: Permanent strukturerat samarbete (PESCO) – ett nytt kapitel i Europas säkerhets- och försvarspolitik (2017/3004(RSP))

David McAllister och Michael Gahler redogjorde för betänkandena.

Federica Mogherini (vice ordförande för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik) gjorde ett uttalande.

Talare: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra för PPE-gruppen, Victor Boştinaru för S&D-gruppen, Charles Tannock för ECR-gruppen, Jozo Radoš för ALDE-gruppen, Sabine Lösing för GUE/NGL-gruppen, Bodil Valero för Verts/ALE-gruppen, Florian Philippot för EFDD-gruppen, Nicolas Bay för ENF-gruppen, Georgios Epitideios, grupplös, Arnaud Danjean, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Bill Etheridge, Elena Valenciano, Geoffrey Van Orden, Johannes Cornelis van Baalen, Bronis Ropė, James Carver, Janice Atkinson, Janusz Korwin-Mikke, Julia Pitera, Knut Fleckenstein, Zdzisław Krasnodębski, Hilde Vautmans, som även besvarade en fråga ("blått kort") från James Carver, Bill Etheridge, Michał Marusik, Konstantinos Papadakis, Michèle Alliot-Marie, Janusz Zemke, Bernd Kölmel, Urmas Paet och Marcus Pretzell.

ORDFÖRANDESKAP: Heidi HAUTALA
Vice talman

Talare: Eleftherios Synadinos, Eduard Kukan, Tonino Picula, Marek Jurek, Francisco José Millán Mon, Clare Moody, Dubravka Šuica, Marita Ulvskog, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Patrizia Toia, Jaromír Štětina, Jonás Fernández, Tunne Kelam, Ana Gomes, Laima Liucija Andrikienė, Arne Lietz och Željana Zovko.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Henna Virkkunen, Jean-Paul Denanot, Arne Gericke, Javier Couso Permuy, Andrzej Grzyb, Costas Mavrides, Luke Ming Flanagan, Andor Deli, Tibor Szanyi och Ivica Tolić.

Talare: Federica Mogherini, Michael Gahler och David McAllister.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 13.4 och punkt 13.5 i protokollet av den 13.12.2017.


13. Delegerade akter (artikel 105.6 i arbetsordningen)

Talmannen påminde om att ECON-utskottets rekommendation att inte invända mot kommissionens delegerade förordning (C(2017)07684 - 2017/2979(DEA)) (B8-0667/2017) hade tillkännagivits i kammaren måndagen den 11 december 2017 (punkt 10 i protokollet av den 11.12.2017).

Inga invändningar hade framförts mot denna rekommendation inom den tidsfrist på 24 timmar som föreskrivs i artikel 105.6 i arbetsordningen.

Rekommendationen ansågs därmed godkänd och skulle offentliggöras i ”Antagna texter” från sammanträdet i morgon, den 13 december 2017.


14. Kärnteknikavtalet med Iran (debatt)

Uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik: Kärnteknikavtalet med Iran (2017/2972(RSP))

Federica Mogherini (vice ordförande för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik) gjorde ett uttalande.

Talare: Cristian Dan Preda för PPE-gruppen, Victor Boştinaru för S&D-gruppen, Charles Tannock för ECR-gruppen, Marietje Schaake för ALDE-gruppen, Sofia Sakorafa för GUE/NGL-gruppen, och Jordi Solé för Verts/ALE-gruppen.

ORDFÖRANDESKAP: Ryszard CZARNECKI
Vice talman

Talare: Fabio Massimo Castaldo för EFDD-gruppen, Franz Obermayr för ENF-gruppen, Udo Voigt, grupplös, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Knut Fleckenstein, Bas Belder, Michèle Rivasi, James Carver, Lampros Fountoulis, David McAllister, Josef Weidenholzer, Anders Primdahl Vistisen, Janusz Lewandowski, Francisco Assis, Jan Zahradil, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Arnaud Danjean, Elmar Brok, Flavio Zanonato, Mark Demesmaeker, Arnaud Danjean, Ana Gomes, Tunne Kelam och Francisco José Millán Mon.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Jiří Pospíšil, Hilde Vautmans, Laima Liucija Andrikienė, Takis Hadjigeorgiou, José Inácio Faria och Milan Zver.

ORDFÖRANDESKAP: David-Maria SASSOLI
Vice talman

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Marijana Petir.

Talare: Federica Mogherini.

Talmannen förklarade debatten avslutad.


15. USA:s president Trumps erkännande av Jerusalem som Israels huvudstad (debatt)

Uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik: USA:s president Trumps erkännande av Jerusalem som Israels huvudstad (2017/3012(RSP))

Federica Mogherini (vice ordförande för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik) gjorde ett uttalande.

Talare: Cristian Dan Preda för PPE-gruppen, Steven Woolfe, som ställde en ordningsfråga (talmannen gav information), Elena Valenciano för S&D-gruppen, Bas Belder för ECR-gruppen, Hilde Vautmans för ALDE-gruppen, Neoklis Sylikiotis för GUE/NGL-gruppen, Margrete Aukenför Verts/ALE-gruppen, Fabio Massimo Castaldo för EFDD-gruppen, Marcus Pretzell för ENF-gruppen, Konstantinos Papadakis, grupplös, Marijana Petir, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Ivo Vajgl, Pier Antonio Panzeri, Anders Primdahl Vistisen, Frédérique Ries, Martina Michels, Pascal Durand, Rosa D'Amato, Lars Adaktusson, Marita Ulvskog, som avböjde en fråga ("blått kort") från Lars Adaktusson, Branislav Škripek, Ivo Vajgl, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Steven Woolfe, Patrick Le Hyaric, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Cristian Dan Preda, och Eugen Freund.

ORDFÖRANDESKAP: Heidi HAUTALA
Vice talman

Talare: Arne Gericke, Martina Anderson och Maria Arena.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Arne Lietz, Jussi Halla-aho, Sofia Sakorafa, Ernest Urtasun och Wajid Khan.

Talare: Federica Mogherini.

Talmannen förklarade debatten avslutad.


16. Situationen för migranter i Libyen (debatt)

Uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik: Situationen för migranter i Libyen (2017/3005(RSP))

Federica Mogherini (vice ordförande för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik) gjorde ett uttalande.

Talare: Dimitris Avramopoulos (ledamot av kommissionen).

Talare: Santiago Fisas Ayxelà för PPE-gruppen, Elena Valenciano för S&D-gruppen, Jussi Halla-aho för ECR-gruppen, Sophia in 't Veld för ALDE-gruppen, Barbara Spinelli för GUE/NGL-gruppen, Judith Sargentini för Verts/ALE-gruppen, Mario Borghezio för ENF-gruppen, Knut Fleckenstein, Marek Jurek, Marie-Christine Vergiat och Barbara Lochbihler.

ORDFÖRANDESKAP: Lívia JÁRÓKA
Vice talman

Talare: Gerolf Annemans, Pier Antonio Panzeri, Marina Albiol Guzmán, Péter Niedermüller, Inés Ayala Sender, Cécile Kashetu Kyenge och Miriam Dalli.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Marijana Petir, Juan Fernando López Aguilar, Notis Marias, Kateřina Konečná, Ana Gomes och Branislav Škripek.

Talare: Dimitris Avramopoulos.

Talmannen förklarade debatten avslutad.


17. Årsrapporten om mänskliga rättigheter och demokrati i världen 2016 och EU:s politik på området (debatt)

Betänkande om årsrapporten om mänskliga rättigheter och demokrati i världen 2016 och EU:s politik på området [2017/2122(INI)] - Utskottet för utrikesfrågor. Föredragande: Godelieve Quisthoudt-Rowohl (A8-0365/2017)

Godelieve Quisthoudt-Rowohl redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Vytenis Povilas Andriukaitis (ledamot av kommissionen) för vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik.

Talare: Jordi Solé (föredragande av yttrande från utskottet FEMM), Andrzej Grzyb för PPE-gruppen, Pier Antonio Panzeri för S&D-gruppen, Kazimierz Michał Ujazdowski för ECR-gruppen, Renate Weber för ALDE-gruppen, Miguel Urbán Crespo för GUE/NGL-gruppen, Barbara Lochbihler för Verts/ALE-gruppen, Cristian Dan Preda, Julie Ward, Bogdan Brunon Wenta, Francisco Assis, Eduard Kukan, Andrea Bocskor, Adam Szejnfeld, László Tőkés och Anna Záborská.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Notis Marias och Kateřina Konečná.

Talare: Vytenis Povilas Andriukaitis och Godelieve Quisthoudt-Rowohl.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 13.6 i protokollet av den 13.12.2017.


18. Hongkong 20 år efter överlämnandet (debatt)

Betänkande om Europaparlamentets recommendation till rådet, kommissionen och vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik om Hongkong 20 år efter överlämnandet [2017/2204(INI)] - Utskottet för utrikesfrågor. Föredragande: Alyn Smith (A8-0382/2017)

Alyn Smith redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Vytenis Povilas Andriukaitis (ledamot av kommissionen) för vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik.

Talare: Dubravka Šuica för PPE-gruppen, Tonino Picula för S&D-gruppen, Bas Belder för ECR-gruppen, och Martin Schirdewan för GUE/NGL-gruppen.

Talare: Vytenis Povilas Andriukaitis och Alyn Smith.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 13.7 i protokollet av den 13.12.2017.


19. Invändning mot en genomförandeakt: Användning av fosforsyra – fosfater – di-, tri- och polyfosfater (E 338–452) i frysta vertikala köttspett (debatt)

Resolutionsförslag inlämnat av ENVI-utskottet i enlighet med artikel 106.2, 106.3 och 106. 4 c i arbetsordningen, om utkastet till kommissionens förordning om ändring av bilaga II till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1333/2008 vad gäller användning av fosforsyra – fosfater – di-, tri- och polyfosfater (E 338–452) i frysta vertikala köttspett (D052941/02 - 2017/2920(RPS)) (B8-0666/2017) - Ansvariga ledamöter: Christel Schaldemose och Bart Staes

Christel Schaldemose och Bart Staes (ansvariga ledamöter) redogjorde för resolutionsförslaget.

Talare: Vytenis Povilas Andriukaitis (ledamot av kommissionen).

Talare: Renate Sommer för PPE-gruppen, Susanne Melior för S&D-gruppen, Kateřina Konečná för GUE/NGL-gruppen, Angelo Ciocca för ENF-gruppen, Esther Herranz García, Alojz Peterle, Michaela Šojdrová, Ivo Belet och Lukas MandlLukas Mandl.

Talare: Vytenis Povilas Andriukaitis.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 13.2 i protokollet av den 13.12.2017.


20. Föredragningslista för nästa sammanträde

Föredragningslistan för nästa sammanträde fastställdes ("Föredragningslista" PE 614.777/PDOJ).


21. Avslutande av sammanträdet

Sammanträdet avslutades kl. 00.13.

Klaus Welle

Ramón Luis Valcárcel Siso

Generalsekreterare

Vice talman


NÄRVAROLISTA

Närvarande:

Adaktusson, Ademov, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bergeron, Bettini, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buda, Bullmann, Bullock, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Chinnici, Chountis, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comi, Corazza Bildt, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, Deß, Deutsch, Deva, Diaconu, Didier, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Elissen, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Fisas Ayxelà, Fjellner, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guillaume, Gutiérrez Prieto, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hirsch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, James, Jamet, Járóka, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Klinz, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lalonde, Lamassoure, Lambert, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Le Pen, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mandl, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Matthews, Maullu, Maurel, Mavrides, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Metsola, Meuthen, Michel, Michels, Mihaylova, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Mobarik, Moi, Molnár, Monot, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Nagtegaal, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Padar, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Palmer, Panzeri, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Parker, Paşcu, Patriciello, Pavel, Payne, Pedicini, Peillon, Peterle, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Popa, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Radtke, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Maria João, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schlein, Schmidt, Schöpflin, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vieu, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Waitz, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wierinck, Wikström, Winkler Hermann, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zahradil, Zala, Zammit Dimech, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Befriade från närvaro:

Boutonnet, Buchner, Campbell Bannerman, Coelho, Crowley, Guerrero Salom, Händel, Karlsson, Lange, McClarkin, Maydell, Messerschmidt, Punset, Rodríguez-Piñero Fernández, Rübig, Scholz, Takkula, Winkler Iuliu


Bilaga 1 - Förlängning av mandattiden för gemensamma resolutionsnämndens ordförande

FÖRTECKNING ÖVER LEDAMÖTER SOM DELTOG I OMRÖSTNINGEN

ALDE:
Ali, Arthuis, Auštrevičius, van Baalen, Bearder, Becerra Basterrechea, Bilbao Barandica, Calvet Chambon, Cavada, Charanzová, Cornillet, Deprez, Diaconu, Dlabajová, Federley, Gerbrandy, Giménez Barbat, Goerens, Griesbeck, Grigule-Pēterse, Harkin, Hirsch, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jakovčić, Ježek, Kallas, Klinz, Kyuchyuk, Lalonde, Løkkegaard, Marinho e Pinto, Mazuronis, Meissner, Michel, Mihaylova, van Miltenburg, Mlinar, Müller, Nagtegaal, Nart, Nicolai, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Radoš, Riquet, Rochefort, Rohde, Schaake, Selimovic, Telička, Toom, Tremosa i Balcells, Uspaskich, Vajgl, Vautmans, Verhofstadt, Weber Renate, Wierinck, Wikström

ECR:
Ashworth, Barekov, Bashir, Belder, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalton, Demesmaeker, Deva, Dzhambazki, Flack, Foster, Fotyga, Fox, Gericke, Girling, Gosiewska, Halla-aho, Hannan, Hoc, Jurek, Kamall, Karim, Karski, Kłosowski, Kölmel, Kuźmiuk, Legutko, Lucke, Macovei, Marias, Matthews, Nicholson, Ożóg, Piecha, Piotrowski, Poręba, Ruohonen-Lerner, Sernagiotto, Škripek, Starbatty, Stevens, Sulík, Swinburne, Tannock, Tomaševski, Tomašić, Tošenovský, Trebesius, Ujazdowski, Van Bossuyt, Van Orden, Vistisen, Wiśniewska, Zahradil, Zīle, Žitňanská, Złotowski

EFDD:
Adinolfi, Agea, Agnew, Aiuto, Aker, Arnott, Batten, Bergeron, Borrelli, Bullock, Carver, Castaldo, Coburn, Collins, Corrao, D'Amato, (The Earl of) Dartmouth, D'Ornano, Etheridge, Evi, Farage, Ferrara, Gill Nathan, Meuthen, Moi, Montel, O'Flynn, Paksas, Parker, Payne, Pedicini, Philippot, Reid, Seymour, Tamburrano, Valli, Zullo

ENF:
Annemans, Arnautu, Atkinson, Bilde, Bizzotto, Borghezio, Ciocca, Elissen, Ferrand, Fontana, Goddyn, de Graaff, Jamet, Kappel, Lebreton, Lechevalier, Loiseau, Martin Dominique, Marusik, Mélin, Monot, Obermayr, Salvini, Schaffhauser, Stuger, Troszczynski, Vilimsky, Zijlstra, Żółtek

GUE/NGL:
Anderson Martina, Benito Ziluaga, Björk, Boylan, Carthy, Chountis, Chrysogonos, Eck, Ernst, Ferreira, Flanagan, Forenza, González Peñas, Hadjigeorgiou, Hazekamp, de Jong, Juaristi Abaunz, Kohlíček, Konečná, Kouloglou, Kuneva, Le Hyaric, López Bermejo, Lösing, Maltese, Maštálka, Michels, Mineur, Ní Riada, Omarjee, Papadimoulis, Pimenta Lopes, Sakorafa, Sánchez Caldentey, Schirdewan, Senra Rodríguez, Spinelli, Sylikiotis, Torres Martínez, Urbán Crespo, Vallina, Vergiat, Viegas, Vieu, Zimmer

NI:
Balczó, Chauprade, Dodds, Epitideios, Fountoulis, Gollnisch, James, Korwin-Mikke, Le Pen, Papadakis Konstantinos, Saryusz-Wolski, Sonneborn, Synadinos, Voigt, Woolfe, Zarianopoulos

PPE:
Adaktusson, Ademov, Alliot-Marie, Andrikienė, Arimont, Ayuso, Bach, Balz, Becker, Bendtsen, Böge, Bogovič, Brok, Buda, Buşoi, Cadec, van de Camp, Caspary, del Castillo Vera, Cesa, Christoforou, Cicu, Cirio, Clune, Collin-Langen, Comi, Corazza Bildt, Csáky, Danjean, Dantin, Dati, Delahaye, Deli, Deß, Deutsch, Didier, Dorfmann, Ehler, Engel, Erdős, Estaràs Ferragut, Faria, Ferber, Fernandes, Fisas Ayxelà, Fjellner, Florenz, Gahler, Gál, Gambús, Gardini, González Pons, de Grandes Pascual, Gräßle, Grossetête, Grzyb, Hayes, Herranz García, Hetman, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Hortefeux, Hübner, Iturgaiz, Jahr, Járóka, Jazłowiecka, Jiménez-Becerril Barrio, Joulaud, Juvin, Kalinowski, Kalniete, Kariņš, Kefalogiannis, Kelam, Kelly, Koch, Kósa, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Kuhn, Kukan, Kyrtsos, Lamassoure, Langen, Lavrilleux, Lenaers, Lewandowski, Liese, Lins, Lope Fontagné, López-Istúriz White, Łukacijewska, McAllister, Maletić, Malinov, Mandl, Mănescu, Mann, Marinescu, Martusciello, Matera, Mato, Melo, Millán Mon, Monteiro de Aguiar, Morano, Morin-Chartier, Mureşan, Muselier, Nagy, Niebler, Niedermayer, van Nistelrooij, Novakov, Olbrycht, Pabriks, Patriciello, Peterle, Petir, Pieper, Pietikäinen, Pitera, Pogliese, Polčák, Ponga, Pospíšil, Preda, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radtke, Rangel, Reding, Ribeiro, Rolin, Rosati, Ruas, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sander, Sarvamaa, Saudargas, Schmidt, Schöpflin, Schulze, Schwab, Siekierski, Sógor, Šojdrová, Sommer, Spyraki, Štefanec, Štětina, Stolojan, Šulin, Svoboda, Szájer, Szejnfeld, Thun und Hohenstein, Tolić, Tomc, Ţurcanu, Urutchev, Vaidere, Valcárcel Siso, Vandenkendelaere, Verheyen, Virkkunen, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Weber Manfred, Wenta, Wieland, Winkler Hermann, Záborská, Zammit Dimech, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zovko, Zver

S&D:
Aguilera García, Anderson Lucy, Andrieu, Arena, Assis, Ayala Sender, Balas, Balčytis, Bayet, Benifei, Beňová, Berès, Bettini, Blanco López, Blinkevičiūtė, Borzan, Boştinaru, Brannen, Bresso, Briano, Bullmann, Cabezón Ruiz, Caputo, Chinnici, Cofferati, Corbett, Costa, Cozzolino, Dalli, Dance, Dăncilă, Danti, De Castro, Delvaux, De Monte, Denanot, Drăghici, Ertug, Fajon, Fernández, Fleckenstein, Freund, Frunzulică, Gardiazabal Rubial, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill Neena, Giuffrida, Gomes, Grammatikakis, Grapini, Graswander-Hainz, Griffin, Gualtieri, Guillaume, Gutiérrez Prieto, Hedh, Hoffmann, Honeyball, Howarth, Ivan, Jaakonsaari, Jáuregui Atondo, Jongerius, Kadenbach, Kaili, Kammerevert, Kaufmann, Keller Jan, Khan, Kirton-Darling, Kofod, Kohn, Köster, Kouroumbashev, Krehl, Kumpula-Natri, Kyenge, Kyrkos, Leinen, Liberadzki, Lietz, López, Ludvigsson, Łybacka, McAvan, Mamikins, Maňka, Manscour, Martin Edouard, Maurel, Mavrides, Mayer Alex, Melior, Mizzi, Molnár, Moody, Moraes, Morgano, Mosca, Nekov, Neuser, Nica, Niedermüller, Nilsson, Noichl, Padar, Palmer, Panzeri, Papadakis Demetris, Paşcu, Pavel, Peillon, Picierno, Picula, Piri, Pirinski, Pittella, Poc, Poche, Popa, Post, Preuß, Regner, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Rozière, Sant, dos Santos, Sârbu, Sassoli, Schaldemose, Schlein, Schuster, Sehnalová, Serrão Santos, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Smolková, Stanishev, Steinruck, Szanyi, Tănăsescu, Tang, Țapardel, Tarabella, Thomas, Toia, Ulvskog, Valenciano, Van Brempt, Vaughan, Viotti, Ward, Weidenholzer, von Weizsäcker, Werner, Westphal, Wölken, Zala, Zanonato, Zemke, Zoffoli, Zorrinho

Verts/ALE:
Affronte, Albrecht, Andersson, Auken, Bové, Bütikofer, Cramer, Dalunde, Delli, Durand, Eickhout, Engström, Giegold, Harms, Häusling, Hautala, Heubuch, Hudghton, Jadot, Jávor, Joly, Keller Ska, Lambert, Lamberts, Lochbihler, Marcellesi, Reda, Reimon, Reintke, Rivasi, Ropė, Sargentini, Scott Cato, Škrlec, Smith, Solé, Šoltes, Staes, Tarand, Terricabras, Turmes, Urtasun, Valero, Vana, Waitz, Ždanoka.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy