Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Onsdagen den 13 december 2017 - Strasbourg

2. Debatt om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (tillkännagivande av framlagda resolutionsförslag)

Nedanstående ledamöter eller politiska grupper hade, i enlighet med artikel 135 i arbetsordningen, begärt en debatt om följande resolutionsförslag:

I.   Yttrandefrihet i Vietnam, särskilt fallet Nguyen Van Hoa (2017/3001(RSP))

—   Charles Tannock, Karol Karski, Ruža Tomašić, Monica Macovei, Angel Dzhambazki, Jana Žitňanská, Notis Marias, Branislav Škripek och Valdemar Tomaševski, för ECR-gruppen, om yttrandefrihet i Vietnam, särskilt fallet Nguyen Van Hoa (B8-0685/2017)

—   Barbara Lochbihler, Heidi Hautala, Bodil Valero, Maria Heubuch, Ernest Urtasun, Bronis Ropė, Igor Šoltes, Sven Giegold, Michel Reimon och Davor Škrlec, för Verts/ALE-gruppen, om yttrandefrihet i Vietnam, särskilt fallet Nguyen Van Hoa (B8-0687/2017)

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post och Neena Gill, för S&D-gruppen, om yttrandefrihet i Vietnam, särskilt fallet Nguyen Van Hoa (B8-0688/2017)

—   Pavel Telička, Petras Auštrevičius, Nedzhmi Ali, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Cecilia Wikström och Valentinas Mazuronis, för ALDE-gruppen, om yttrandefrihet i Vietnam (B8-0690/2017)

—   Cristian Dan Preda, Tomáš Zdechovský, Jaromír Štětina, Claude Rolin, Bogdan Brunon Wenta, Tunne Kelam, Patricija Šulin, Elisabetta Gardini, Csaba Sógor, Ivan Štefanec, Michaela Šojdrová, Laima Liucija Andrikienė, László Tőkés, Ivana Maletić, Milan Zver, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Adam Szejnfeld, Eduard Kukan, Dubravka Šuica, Ramona Nicole Mănescu, Sandra Kalniete, Lars Adaktusson, Andrey Kovatchev, Seán Kelly, Deirdre Clune, Marijana Petir, Ramón Luis Valcárcel Siso, Jeroen Lenaers, Francisco José Millán Mon och Inese Vaidere för PPE-gruppen, om yttrandefrihet i Vietnam, särskilt fallet Nguyen Van Hoa (B8-0693/2017)

II.   Kambodja: oppositionen förbjuds (2017/3002(RSP))

—   Anna Elżbieta Fotyga, Jana Žitňanská, Notis Marias, Charles Tannock, Angel Dzhambazki, Karol Karski, Monica Macovei, Ruža Tomašić, Branislav Škripek och Valdemar Tomaševski, för ECR-gruppen, om Kambodja: oppositionen förbjuds (B8-0686/2017),

—   Barbara Lochbihler, Bodil Valero, Maria Heubuch, Heidi Hautala, Jordi Solé, Igor Šoltes, Ernest Urtasun, Bronis Ropė, Sven Giegold, Davor Škrlec och Michel Reimon, för Verts/ALE-gruppen, om Kambodja: oppositionen förbjuds (B8-0689/2017),

—   Marie-Christine Vergiat, Malin Björk, Miguel Urbán Crespo, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Barbara Spinelli, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva och Takis Hadjigeorgiou, för GUE/NGL-gruppen, om Kambodja: oppositionen förbjuds (B8-0692/2017),

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post och Marc Tarabella, för S&D-gruppen, om Kambodja: oppositionen förbjuds (B8-0694/2017),

—   Petras Auštrevičius, Nedzhmi Ali, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, María Teresa Giménez Barbat, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Cecilia Wikström och Valentinas Mazuronis, för ALDE-gruppen, om Kambodja: särskilt upplösningen av Cambodia National Rescue Party (PSNC) (B8-0696/2017),

—   Tomáš Zdechovský, Jaromír Štětina, Claude Rolin, Jarosław Wałęsa, Bogdan Brunon Wenta, Tunne Kelam, Pavel Svoboda, Patricija Šulin, Elisabetta Gardini, Csaba Sógor, Ivan Štefanec, Michaela Šojdrová, Laima Liucija Andrikienė, Cristian Dan Preda, László Tőkés, Ivana Maletić, Milan Zver, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Adam Szejnfeld, Eduard Kukan, Manolis Kefalogiannis, Dubravka Šuica, Ramona Nicole Mănescu, Sandra Kalniete, Lars Adaktusson, Andrey Kovatchev, Seán Kelly, Deirdre Clune, Marijana Petir, Jeroen Lenaers, Ramón Luis Valcárcel Siso och Francisco José Millán Mon, för PPE-gruppen, om Kambodja: oppositionen förbjuds (B8-0697/2017).

III.   El Salvador: Fallen med kvinnor som ställs inför rätta för missfall (2017/3003(RSP))

—   Charles Tannock, Branislav Škripek, Notis Marias, Jan Zahradil, Monica Macovei, Ruža Tomašić och Valdemar Tomaševski, för ECR-gruppen, om fallen med kvinnor som ställs inför rätta för missfall i El Salvador (B8-0691/2017),

—   Molly Scott Cato, Bodil Valero, Ernest Urtasun, Barbara Lochbihler, Terry Reintke, Michel Reimon, Bronis Ropė, Sven Giegold, Davor Škrlec och Jordi Solé, för Verts/ALE-gruppen, om fallen med kvinnor som ställs inför rätta för missfall i El Salvador (B8-0695/2017),

—   Miguel Urbán Crespo, Marie-Christine Vergiat, Malin Björk, Patrick Le Hyaric, Marina Albiol Guzmán, Stefan Eck, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Barbara Spinelli, Josu Juaristi Abaunz, Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou och Marie-Pierre Vieu, för GUE/NGL-gruppen, om El Salvador: Fallen med kvinnor som ställs inför rätta för missfall (B8-0698/2017),

—   Beatriz Becerra Basterrechea, Petras Auštrevičius, Nedzhmi Ali, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, María Teresa Giménez Barbat, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Cecilia Wikström och Valentinas Mazuronis, för ALDE-gruppen, om El Salvador: Fallen med kvinnor som ställs inför rätta för missfall (B8-0699/2017),

—   Victor Boştinaru, Elena Valenciano, Soraya Post, Francisco Assis och Iratxe García Pérez, för S&D-gruppen, om 'El Salvador: Fallen med kvinnor som ställs inför rätta för missfall (B8-0701/2017),

—   Cristian Dan Preda, Gabriel Mato, Tomáš Zdechovský, Jaromír Štětina, Jarosław Wałęsa, Bogdan Brunon Wenta, Tunne Kelam, Pavel Svoboda, Patricija Šulin, Elisabetta Gardini, Csaba Sógor, Ivan Štefanec, Laima Liucija Andrikienė, László Tőkés, Ivana Maletić, Milan Zver, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Adam Szejnfeld, Eduard Kukan, Manolis Kefalogiannis, Dubravka Šuica, Ramona Nicole Mănescu, Sandra Kalniete, Andrey Kovatchev, Seán Kelly, Deirdre Clune, Marijana Petir, Jeroen Lenaers och Inese Vaidere, för PPE-gruppen, om El Salvador: Fallen med kvinnor som ställs inför rätta för missfall (B8-0702/2017).

Talartiden fördelas i enlighet med artikel 162 i arbetsordningen.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy