Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
Kolmapäev, 13. detsember 2017 - Strasbourg

3. Delegeeritud õigusaktid (kodukorra artikli 105 lõige 6)

Parlamendile on edastatud järgmiste delegeeritud õigusaktide eelnõud:

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) 2015/936 selle I lisas loetletud kombineeritud nomenklatuuri koodide ajakohastamise eesmärgil (C(2017)07289 - 2017/2995(DEA))

Vastuväite esitamise tähtaeg: 2 kuud alates kättesaamise kuupäevast, 29. novembrist 2017

Saadetud edasi vastutavale komisjonile: INTA

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 649/2012 (ohtlike kemikaalide ekspordi ja impordi kohta) I ja V lisa (C(2017)07828 - 2017/2994(DEA))

Vastuväite esitamise tähtaeg: 2 kuud alates kättesaamise kuupäevast, 28. novembrist 2017

Saadetud edasi vastutavale komisjonile ENVI

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega muudetakse komisjoni delegeeritud määrust (EL) 2015/98, mis käsitleb Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1380/2013 artikli15 lõikes 2 osutatud liidu rahvusvaheliste kohustuste kohaldamist vastavalt rahvusvahelisele Atlandi tuunikala kaitse konventsioonile, Vahemere mõõkkala varude osas (C(2017)07875 - 2017/2996(DEA))

Vastuväite esitamise tähtaeg: 2 kuud alates kättesaamise kuupäevast, 30. novembrist 2017

Saadetud edasi vastutavale komisjonile: PECH

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) 2015/760 seoses regulatiivsete tehniliste standarditega, mis käsitlevad riskide maandamise ainueesmärgil kasutatavaid tuletisinstrumente, Euroopa pikaajaliste investeerimisfondide tähtaja pikkuse piisavust, potentsiaalse ostja leidmiseks turu hindamise ja investeeringutest väljumiseks võõrandatava vara hindamise kriteeriume ning jaeinvestoritele kättesaadavate vahendite liike ja omadusi (C(2017)07967 - 2017/2997(DEA))

Vastuväite esitamise tähtaeg: 1 kuu alates kättesaamise kuupäevast, 4. detsembrist 2017

Saadetud edasi vastutavale komisjonile: ECON

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 1308/2013 viinapuude istutuseks antavate lubade süsteemi, istandusregistri, saatedokumentide ja sertifitseerimise, sissetulevate ja väljaminevate kaupade registri, kohustuslike deklaratsioonide, teavituste ja teabe avaldamise osas, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 1306/2013 asjakohase kontrolli ja karistuste osas ning millega muudetakse komisjoni määrusi (EÜ) nr 555/2008, (EÜ) nr 606/2009 ja (EÜ) nr 607/2009 ning tunnistatakse kehtetuks komisjoni määrus (EÜ) nr 436/2009 ja komisjoni delegeeritud määrus (EL) 2015/560 (C(2017)08261 - 2017/3017(DEA))

Vastuväite esitamise tähtaeg: 2 kuud alates kättesaamise kuupäevast, 11. detsembrist 2017

Saadetud edasi vastutavale komisjonile: AGRI

Delegeeritud õigusaktide eelnõud, mille puhul tähtaega muudeti pädeva komisjoni taotluse alusel 1 kuult 3 kuule:

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 600/2014 finantsinstrumentide turgude kohta seoses regulatiivsete tehniliste standarditega, ms käsitlevad teatavate tuletisinstrumentide kohustusliku kauplemiskoha nõuet (C(2017)07684 – 2017/2979(DEA))

Vastuväite esitamise tähtaeg: pädeva komisjoni taotluse alusel 3 kuud alates kättesaamise kuupäevast, 17. novembrist 2017

Saadetud edasi vastutavale komisjonile: ECON

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2014/59/EL regulatiivsete tehniliste standardite osas, millega määratakse kindlaks kriisilahendusmenetluse korral kohtlemise erinevuse hindamise lähtealused (C(2017) 07436 – 2017/2969(DEA))

Vastuväite esitamise tähtaeg: pädeva komisjoni taotluse alusel 3 kuud alates kättesaamise kuupäevast, 14. novembrist 2017

Saadetud edasi vastutavale komisjonile: ECON

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2014/59/EL seoses regulatiivsete tehniliste standarditega, millega määratakse kindlaks krediidiasutuste ja investeerimisühingute või üksuste varade ja kohustuste väärtuse hindamise lähtealused (C(2017)07438 – 2017/2970(DEA))

Vastuväite esitamise tähtaeg: pädeva komisjoni taotluse alusel 3 kuud alates kättesaamise kuupäevast, 14. novembrist 2017.

Saadetud edasi vastutavale komisjonile: ECON

Õigusteave - Privaatsuspoliitika