Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Pöytäkirja
Keskiviikko 13. joulukuuta 2017 - Strasbourg

3. Säädösvallan siirron nojalla annetut delegoidut säädökset (työjärjestyksen 105 artiklan 6 kohta)

Parlamentille toimitetut ehdotukset säädösvallan siirron nojalla annettaviksi delegoiduiksi säädöksiksi:

- Komission delegoitu asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2015/936 muuttamisesta kyseisen asetuksen liitteessä I lueteltujen yhdistetyn nimikkeistön koodien saattamiseksi ajan tasalle (C(2017)07289 - 2017/2995(DEA))

vastustamisen määräaika: 2 kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 29. marraskuuta 2017

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: INTA

- Komission delegoitu asetus vaarallisten kemikaalien viennistä ja tuonnista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 649/2012 liitteiden I ja V muuttamisesta (C(2017)07828 - 2017/2994(DEA))

vastustamisen määräaika: 2 kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 28. marraskuuta 2017

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI

- Komission delegoitu asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1380/2013 15 artiklan 2 kohdassa tarkoitettujen unionin kansainvälisten velvoitteiden täytäntöönpanosta Atlantin tonnikalojen suojelusta tehdyn kansainvälisen yleissopimuksen nojalla annetun komission delegoidun asetuksen (EU) 2015/98 muuttamisesta Välimeren miekkakalakannan osalta (C(2017)07875 - 2017/2996(DEA))

vastustamisen määräaika: 2 kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 30. marraskuuta 2017

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: PECH

- Komission delegoitu asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2015/760 täydentämisestä teknisillä sääntelystandardeilla, jotka koskevat ainoastaan suojautumistarkoitukseen käytettäviä johdannaisinstrumentteja, eurooppalaisten pitkäaikaissijoitusrahastojen riittävän pitkää toiminta-aikaa, mahdollisten ostajien markkinoita koskevassa arvioinnissa käytettäviä perusteita ja niiden omaisuuserien arvon määritystä, joista aiotaan luopua, sekä yksityissijoittajille tarjolla olevien toimintojen tyyppejä ja ominaisuuksia (C(2017)07967 - 2017/2997(DEA))

vastustamisen määräaika: 1 kuukausi alkaen vastaanottopäivästä 4. joulukuuta 2017

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ECON

- Komission delegoitu asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1308/2013 täydentämisestä viini-istutusten lupajärjestelmän, viinitilarekisterin, saateasiakirjojen ja todistusten, saapuvien ja lähtevien erien rekisterin, pakollisten ilmoitusten sekä tiedoksiantojen ja tiedoksiannettujen tietojen julkistamisen osalta, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1306/2013 täydentämisestä asianomaisten tarkastusten ja seuraamusten osalta, komission asetusten (EY) N:o 555/2008, (EY) N:o 606/2009 ja (EY) N:o 607/2009 muuttamisesta sekä komission asetuksen (EY) N:o 436/2009 ja komission delegoidun asetuksen (EU) 2015/560 kumoamisesta (C(2017)08261 - 2017/3017(DEA))

vastustamisen määräaika: 2 kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 11. joulukuuta 2017

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: AGRI

Ehdotukset delegoiduiksi säädöksiksi, joiden määräaikaa on muutettu yhdestä kuukaudesta kolmeen kuukauteen asiasta vastaavan valiokunnan pyynnöstä:

- Komission delegoitu asetus rahoitusvälineiden markkinoista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 600/2014 täydentämisestä tiettyjen johdannaisten kaupankäyntivelvollisuutta koskevilla teknisillä sääntelystandardeilla (C(2017)07684 – 2017/2979(DEA))

vastustamisen määräaika: 3 kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 17. marraskuuta 2017 asiasta vastaavan valiokunnan pyynnöstä.

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ECON

- Komission delegoitu asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2014/59/EU täydentämisestä erilaisen kohtelun arvostukseen kriisinratkaisussa sovellettavien menetelmien perusteiden täsmentämistä koskevilla teknisillä sääntelystandardeilla (C(2017)07436 – 2017/2969(DEA))

vastustamisen määräaika: 3 kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 14. marraskuuta 2017 asiasta vastaavan valiokunnan pyynnöstä.

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ECON

- Komission delegoitu asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2014/59/EU täydentämisestä niiden teknisten sääntelystandardien osalta, joissa täsmennetään arviointiperusteet liittyen menetelmiin, joita käytetään laitosten tai yhteisöjen varojen ja velkojen arvon arvioimiseen (C(2017)07438 – 2017/2970(DEA))

vastustamisen määräaika: 3 kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 14. marraskuuta 2017 asiasta vastaavan valiokunnan pyynnöstä.

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ECON

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö