Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Woensdag 13 december 2017 - Straatsburg

3. Gedelegeerde handelingen (artikel 105, lid 6, van het Reglement)

Aan het Parlement toegezonden ontwerpen van gedelegeerde handelingen:

- Gedelegeerde Verordening van de Commissie tot wijziging van Verordening (EU) 2015/936 van het Europees Parlement en de Raad wat de bijwerking van de codes van de gecombineerde nomenclatuur in bijlage I bij die verordening betreft (C(2017)07289 - 2017/2995(DEA))

Termijn voor de indiening van bezwaren 2 maanden vanaf de datum van ontvangst van 29 november 2017

verwezen naar de bevoegde commissie: INTA

- Gedelegeerde verordening van de Commissie tot wijziging van de bijlagen I en V bij Verordening (EU) nr. 649/2012 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de in- en uitvoer van gevaarlijke chemische stoffen (C(2017)07828 - 2017/2994(DEA))

Termijn voor de indiening van bezwaren 2 maanden vanaf de datum van ontvangst van 28 november 2017

verwezen naar de bevoegde commissie: ENVI

- Gedelegeerde verordening van de Commissie tot wijziging van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/98 van de Commissie betreffende de uitvoering van de internationale verplichtingen van de Unie, als bedoeld in artikel 15, lid 2, van Verordening (EU) nr. 1380/2013 van het Europees Parlement en de Raad, in het kader van het Internationaal Verdrag voor de instandhouding van Atlantische tonijnen, wat betreft het zwaardvisbestand in de Middellandse Zee (C(2017)07875 - 2017/2996(DEA))

Termijn voor de indiening van bezwaren 2 maanden vanaf de datum van ontvangst van 30 november 2017

verwezen naar de bevoegde commissie: PECH

- Gedelegeerde verordening van de Commissie tot aanvulling van Verordening (EU) 2015/760 van het Europees Parlement en de Raad met betrekking tot technische regelgevingsnormen inzake afgeleide financiële instrumenten die uitsluitend voor afdekking van risico's dienen, de toereikende lengte van de duur van de Europese langetermijnbeleggingsinstellingen, de criteria voor de beoordeling van de markt voor potentiële kopers en de waardering van de te vervreemden activa, en de soorten voorzieningen, alsmede de kenmerken daarvan, die voor niet-professionele beleggers beschikbaar zijn (C(2017)07967 - 2017/2997(DEA))

Termijn voor de indiening van bezwaren 1 maand vanaf de datum van ontvangst van 4 december 2017

verwezen naar de bevoegde commissie: ECON

- Gedelegeerde Verordening van de Commissie tot aanvulling van Verordening (EU) nr. 1308/2013 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft het vergunningenstelsel voor het aanplanten van wijnstokken, het wijnbouwkadaster, begeleidende documenten en certificering, het in- en uitslagregister, de verplichte opgaven, meldingen en de bekendmaking van meegedeelde informatie, tot aanvulling van Verordening (EU) nr. 1306/2013 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de toepasselijke controles en sancties, tot wijziging van de Verordeningen (EG) nr. 555/2008, (EG) nr. 606/2009 en (EG) nr. 607/2009 van de Commissie en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 436/2009 van de Commissie en Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/560 van de Commissie (C(2017)08261 - 2017/3017(DEA))

Termijn voor de indiening van bezwaren 2 maanden vanaf de datum van ontvangst van 11 december 2017

verwezen naar de bevoegde commissie: AGRI

Ontwerpen van gedelegeerde handelingen waarvoor de termijn voor de indiening van bezwaren is gewijzigd van 1 naar 3 maanden op verzoek van de bevoegde commissie:

- Gedelegeerde verordening van de Commissie tot aanvulling van Verordening (EU) nr. 600/2014 van het Europees Parlement en de Raad betreffende markten in financiële instrumenten met technische reguleringsnormen betreffende de handelsverplichting voor bepaalde derivaten (C(2017)07684 – 2017/2979(DEA))

Termijn voor de indiening van bezwaren 3 maanden vanaf de datum van ontvangst van 17 november 2017 op verzoek van de bevoegde commissie.

verwezen naar ten principale ECON

- Gedelegeerde verordening van de Commissie tot aanvulling van Richtlijn 2014/59/EU van het Europees Parlement en de Raad wat betreft technische reguleringsnormen tot specificatie van de criteria betreffende de methoden voor de waardering van het verschil in behandeling bij afwikkeling (C(2017)07436 – 2017/2969(DEA))

Termijn voor de indiening van bezwaren 3 maanden vanaf de datum van ontvangst van 14 november 2017 op verzoek van de bevoegde commissie.

verwezen naar ten principale ECON

- Gedelegeerde verordening van de Commissie tot aanvulling van Richtlijn 2014/59/EU van het Europees Parlement en de Raad wat betreft technische reguleringsnormen tot specificatie van de criteria betreffende de methode voor de beoordeling van de waarde van activa en passiva van instellingen of entiteiten (C(2017)07438 – 2017/2970(DEA))

Termijn voor de indiening van bezwaren 3 maanden vanaf de datum van ontvangst van 14 november 2017 op verzoek van de bevoegde commissie.

verwezen naar ten principale ECON

Juridische mededeling - Privacybeleid