Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Zapisnik
Sreda, 13. december 2017 - Strasbourg

3. Delegirani akti (člen 105(6) Poslovnika)

Parlamentu so bili posredovani naslednji osnutki delegiranih aktov:

- Delegirana uredba Komisije o spremembi Uredbe (EU) 2015/936 Evropskega parlamenta in Sveta glede posodobitve oznak kombinirane nomenklature iz Priloge I k navedeni uredbi (C(2017)07289 - 2017/2995(DEA))

Rok za vložitev ugovora: 2 meseca od datuma prejetja dne 29. novembra 2017

posredovano pristojnemu odboru: INTA

- Delegirana uredba Komisije o spremembi prilog I in V k Uredbi (EU) št. 649/2012 Evropskega parlamenta in Sveta o izvozu in uvozu nevarnih kemikalij (C(2017)07828 - 2017/2994(DEA))

Rok za vložitev ugovora: 2 meseca od datuma prejetja dne 28. novembra 2017

posredovano pristojnemu odboru: ENVI

- Delegirana uredba Komisije o spremembi Delegirane uredbe Komisije (EU) 2015/98 o izvajanju mednarodnih obveznosti Unije iz člena15(2) Uredbe (EU) št. 1380/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v okviru Mednarodne konvencije za ohranitev tunov v Atlantiku glede staleža mečarice v Sredozemskem morju (C(2017)07875 - 2017/2996(DEA))

Rok za vložitev ugovora: 2 meseca od datuma prejetja dne 30. novembra 2017

posredovano pristojnemu odboru: PECH

- Delegirana uredba Komisije o dopolnitvi Uredbe (EU) 2015/760 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi o izvedenih finančnih instrumentih, ki se uporabljajo izključno za namene zavarovanja, dovolj dolgo življenjsko dobo evropskih dolgoročnih investicijskih skladov, merili za oceno trga za potencialne kupce in vrednotenje sredstev, ki bodo odprodana, ter vrstami in značilnostmi sistemov, ki so na voljo malim vlagateljem (C(2017)07967 - 2017/2997(DEA))

Rok za vložitev ugovora: 1 mesec od datuma prejetja dne 4. decembra 2017

posredovano pristojnemu odboru: ECON

- Delegirana uredba Komisije o dopolnitvi Uredbe(EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta glede sistema dovoljenj za zasaditev vinske trte, registra vinogradov, spremnih dokumentov in certificiranja, registra o prejemu in izdaji, obveznega prijavljanja, uradnega obveščanja in objavljanja sporočenih informacij ter o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1306/2013 Evropskega parlamenta in Sveta glede ustreznih preverjanj in kazni, spremembi uredb Komisije (ES) št. 555/2008, (ES) št. 606/2009 in (ES) št. 607/2009 ter razveljavitvi Uredbe Komisije (ES) št. 436/2009 in Delegirane uredbe Komisije (EU) 2015/560 (C(2017)08261 - 2017/3017(DEA))

Rok za vložitev ugovora: 2 meseca od datuma prejetja dne 11. decembra 2017

posredovano pristojnemu odboru: AGRI

Osnutki delegiranih aktov, za katere se je na zahtevo pristojnega odbora rok podaljšal z enega na tri mesece:

- Delegirana uredba Komisije o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 600/2014 Evropskega parlamenta in Sveta o trgih finančnih instrumentov v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi o obveznosti trgovanja za določene izvedene finančne instrumente (C(2017)07684 – 2017/2979(DEA))

Rok za vložitev ugovora: 3 meseci od datuma prejetja dne 17. novembra 2017 na zahtevo pristojnega odbora.

Posredovano pristojnemu odboru:ECON

- Delegirana uredba Komisije o dopolnitvi Direktive 2014/59/EU Evropskega parlamenta in Sveta glede regulativnih tehničnih standardov, ki določajo merila v zvezi z metodologijami za vrednotenje razlik pri obravnavi v postopku reševanja (C(2017)07436 – 2017/2969(DEA))

Rok za vložitev ugovora: 3 meseci od datuma prejetja dne 14. novembra 2017 na zahtevo pristojnega odbora.

Posredovano pristojnemu odboru: ECON

- Delegirana uredba Komisije o dopolnitvi Direktive 2014/59/EU Evropskega parlamenta in Sveta glede regulativnih tehničnih standardov, ki določajo merila v zvezi z metodologijo za ocenjevanje vrednosti sredstev in obveznosti institucij ali subjektov (C(2017)07438 – 2017/2970(DEA))

Rok za vložitev ugovora: 3 meseci od datuma prejetja dne 14. novembra 2017 na zahtevo pristojnega odbora.

Posredovano pristojnemu odboru: ECON

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov