Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Onsdagen den 13 december 2017 - Strasbourg

3. Delegerade akter (artikel 105.6 i arbetsordningen)

Följande förslag till delegerade akter hade översänts till parlamentet:

- Kommissionens delegerade förordning (EU) om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/936 vad gäller aktualisering av de KN-nummer som anges i bilaga I till förordningen (C(2017)07289 - 2017/2995(DEA))

Tidsfrist för invändningar: 2 månader, från och med mottagandedagen den 29 november 2017

hänvisat till ansvarigt utskott: INTA

- Kommissionens delegerade förordning om ändring av bilagorna I och V till Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 649/2012 om export och import av farliga kemikalier (C(2017)07828 - 2017/2994(DEA))

Tidsfrist för invändningar: 2 månader, från och med mottagandedagen den 28 november 2017

hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI

- Kommissionens delegerade förordning om ändring av kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/98 om genomförandet av unionens internationella förpliktelser som avses i artikel 15.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1380/2013, enligt den internationella konventionen för bevarande av tonfisk i Atlanten och konventionen om framtida multilateralt samarbete om fisket i Nordatlantens västra del, vad gäller svärdfisk i Medelhavet (C(2017)07875 - 2017/2996(DEA))

Tidsfrist för invändningar: 2 månader, från och med mottagandedagen den 30 november 2017

hänvisat till ansvarigt utskott: PECH

- Kommissionens delegerade förordning om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/760 vad gäller tekniska tillsynsstandarder för finansiella derivatinstrument som enbart tjänar säkringsändamål, tillräcklig livslängd för europeiska långsiktiga investeringsfonder, bedömningskriterier för marknaden för presumtiva köpare och värdering av de tillgångar som ska avyttras, samt olika typer av och egenskaper hos faciliteter som är tillgängliga för icke-professionella investerare (C(2017)07967 - 2017/2997(DEA))

Tidsfrist för invändningar: 1 månad, från och med mottagandedagen den 4 december 2017

hänvisat till ansvarigt utskott: ECON

- Kommissionens delegerade förordning om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1308/2013 vad gäller ordningen för tillstånd för plantering av vinstockar, vinodlingsregistret, följedokument och certifiering, register över mottagna och avsända leveranser, obligatoriska deklarationer, anmälningar och offentliggörande av anmäld information, komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1306/2013 vad gäller relevanta kontroller och sanktioner, ändring av kommissionens förordningar (EG) nr 555/2008, (EG) nr 606/2009 och (EG) nr 607/2009 och om upphävande av kommissionens förordning (EG) nr 436/2009 och kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/560 (C(2017)08261 - 2017/3017(DEA))

Tidsfrist för invändningar: 2 månader, från och med mottagandedagen den 11 december 2017

hänvisat till ansvarigt utskott: AGRI

Förslag till delegerade akter för vilka tidsfristen för invändningar hade ändrats från en till tre månader på begäran av det ansvariga utskottet:

- Kommissionens delegerade förordning om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 600/2014 om marknader för finansiella instrument vad gäller tekniska tillsynsstandarder avseende handelsskyldigheten för vissa derivat (C(2017)07684 – 2017/2979(DEA))

Tidsfrist för invändningar: 3 månader från occh med mottagandedagen den 17 november 2017 på begäran av det ansvariga utskottet.

Hänvisat till ansvarigt utskott: ECON

- Kommissionens delegerade förordning om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/59/EU vad gäller tekniska tillsynsstandarder som specificerar kriterier för metoder för värdering av skillnader i behandling i samband med resolution (C(2017)07436 – 2017/2969(DEA))

Tidsfrist för invändningar: 3 månader från och med mottagandedagen den 14 november 2017 på begäran av det ansvariga utskottet.

Hänvisat till ansvarigt utskott: ECON

- Kommissionens delegerade förordning om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/59/EU vad gäller tekniska tillsynsstandarder som specificerar kriterierna för metoden för att bedöma värdet av instituts eller enheters tillgångar och skulder (C(2017)07438 – 2017/2970(DEA))

Tidsfrist för invändningar: 3 månader från och med mottagandedagen den 14 november 2017 på begäran av det ansvariga utskottet.

Hänvisat till ansvarigt utskott: ECON

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy