Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Pöytäkirja
Keskiviikko 13. joulukuuta 2017 - Strasbourg

4. Täytäntöönpanotoimenpiteet (työjärjestyksen 106 artikla)

Seuraavat valvonnan käsittävän sääntelymenettelyn piiriin kuuluvat täytäntöönpanotoimenpiteitä koskevat ehdotukset on toimitettu parlamentille:

- Komission asetus siviili-ilmailun lentomiehistöä koskevien teknisten vaatimusten ja hallinnollisten menettelyjen säätämisestä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 216/2008 nojalla annetun komission asetuksen (EU) N:o 1178/2011 muuttamisesta (D051054/02 - 2017/3011(RPS) - määräaika: 7. maaliskuuta 2018)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: TRAN

- Komission asetus asetuksen (EU) N:o 1178/2011 muuttamisesta ilmoituksen tekevien koulutusorganisaatioiden osalta (D053477/01 - 2017/3014(RPS) - määräaika: 8. maaliskuuta 2018)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: TRAN

- Komission asetus lisävastuiden ja -tehtävien vahvistamisesta afrikkalaista hevosruttoa varten nimetylle Euroopan unionin vertailulaboratoriolle sekä neuvoston direktiivin 92/35/ETY liitteen II, neuvoston direktiivin 2000/75/EY liitteen II ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 882/2004 liitteen VII muuttamisesta (D053753/03 - 2017/2999(RPS) - määräaika: 6. maaliskuuta 2018)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI
lausuntoa varten: AGRI (työjärjestyksen 54 artikla)

- Komission päätös sisätilojen siivouspalveluja koskevista EU-ympäristömerkin myöntämisperusteista (D053891/02 - 2017/3000(RPS) - määräaika: 6. maaliskuuta 2018)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI

- Komission päätös päätöksen 2014/312/EU muuttamisesta siltä osin kuin on kyse EU-ympäristömerkin myöntämistä sisä- ja ulkomaaleille ja -lakoille koskevien ekologisten arviointiperusteiden voimassaolokaudesta (D054137/02 - 2017/3010(RPS) - määräaika: 7. maaliskuuta 2018)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI

- Komission direktiivi vaarallisten aineiden sisämaankuljetuksista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2008/68/EY muuttamisesta mukauttamalla sen liitteessä I oleva I.1 jakso tieteen ja tekniikan kehitykseen (D054150/01 - 2017/3015(RPS) - määräaika: 8. tammikuuta 2018)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: TRAN

- Komission asetus unionin rekisterin perustamisesta 2 päivänä toukokuuta 2013 annetun komission asetuksen (EU) N:o 389/2013 muuttamisesta (D054274/02 - 2017/3013(RPS) - määräaika: 8. maaliskuuta 2018)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI
lausuntoa varten: ITRE (työjärjestyksen 54 artikla)

- Komission asetus lisävastuualueiden ja -tehtävien vahvistamisesta kalatauteja ja äyriäisten tauteja tutkivalle Euroopan unionin vertailulaboratoriolle ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 882/2004 liitteen VII muuttamisesta (D054464/02 - 2017/2998(RPS) - määräaika: 6. maaliskuuta 2018)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI
lausuntoa varten: PECH (työjärjestyksen 54 artikla)

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö