Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Onsdagen den 13 december 2017 - Strasbourg

4. Genomförandeåtgärder (artikel 106 i arbetsordningen)

Följande förslag till genomförandeåtgärder, som omfattas av det föreskrivande förfarandet med kontroll, hade översänts till parlamentet:

- Kommissionens förordning om ändring av förordning (EU) nr 1178/2011 om tekniska krav och administrativa förfaranden avseende flygande personal inom den civila luftfarten i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 216/2008 (D051054/02 - 2017/3011(RPS) - tidsfrist: 7 mars 2018)
hänvisat till ansvarigt utskott: TRAN

- Kommissionens förordning om ändring av förordning (EU) nr 1178/2011 vad gäller deklarerade utbildningsorganisationer (D053477/01 - 2017/3014(RPS) - tidsfrist: 8 mars 2018)
hänvisat till ansvarigt utskott: TRAN

- Kommissionens förordning om fastställande av ytterligare ansvarsområden och uppgifter för Europeiska unionens referenslaboratorium för afrikansk hästpest och om ändring av bilaga II till rådets direktiv 92/35/EEG, bilaga II till rådets direktiv 2000/75/EG och bilaga VII till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 882/2004 (D053753/03 - 2017/2999(RPS) - tidsfrist: 6 mars 2018)
hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI
rådgivande utskott: AGRI (artikel 54 i arbetsordningen)

- Kommissionens beslut om fastställande av kriterier för EU-miljömärket för städtjänster inomhus (D053891/02 - 2017/3000(RPS) - tidsfrist: 6 mars 2018)
hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI

- Kommissionens beslut om ändring av beslut 2014/312/EU vad gäller giltighetstiden för de ekologiska kriterierna för tilldelning av EU-miljömärket till färger och lacker för inomhusbruk och utomhusbruk (D054137/02 - 2017/3010(RPS) - tidsfrist: 7 mars 2018)
hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI

- Kommissionens direktiv om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/68/EG om transport av farligt gods på väg, järnväg och inre vattenvägar genom anpassning av dess bilaga I avsnitt I.1 till den vetenskapliga och tekniska utvecklingen (D054150/01 - 2017/3015(RPS) - tidsfrist: 8 januari 2018)
hänvisat till ansvarigt utskott: TRAN

- Kommissionens förordning om ändring av kommissionens förordning (EU) nr 389/2013 av den 2 maj 2013 om upprättande av ett unionsregister (D054274/02 - 2017/3013(RPS) - tidsfrist: 8 mars 2018)
hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI
rådgivande utskott: ITRE (artikel 54 i arbetsordningen)

- Kommissionens förordning om fastställande av ytterligare ansvarsområden och uppgifter för Europeiska unionens referenslaboratorium för sjukdomar hos fiskar och kräftdjur samt om ändring av bilaga VII till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 882/2004 (D054464/02 - 2017/2998(RPS) - tidsfrist: 6 mars 2018)
hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI
rådgivande utskott: PECH (artikel 54 i arbetsordningen)

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy