Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Сряда, 13 декември 2017 г. - Страсбург

7. Преговори преди провеждане на първото четене в Парламента (одобрение) (член 69в от Правилника за дейността)

Председателят съобщи, че е получил искания за поставяне на гласуване от страна на групите GUE/NGL, EFDD и Verts/ALE на решението на комисията IMCO въз основа на доклада относно Предложението за директива на Европейския парламемент и на Съвета за осигуряване на изпълнението на Директива 2006/123/ЕО относно услугите на вътрешния пазар, за установяване на процедура за нотификация за разрешителни режими и изисквания, свързани с услугите, и за изменение на Директива 2006/123/ЕО и Регламент (ЕС) № 1024/2012 относно административно сътрудничество посредством Информационната система за вътрешния пазар (COM(2016)0821 - C8-0011/2017 – 2016/0398(COD)), докладчик: Sergio Gutiérrez Prieto (A8-0396/2017) за започване на междуинституционални преговори, обявено в протокола от понеделник, 11 декември 2017 г. (точка 9 от протокола от 11.12.2017 г).

Гласуването ще се проведе на следващия ден съгласно член 69в, параграф 2 от Правилника за дейността.

Председателят съобщи, че не е получил искане от членове на ЕП или политическа(-и) група(-и), достигащи поне средния праг, за поставянето на гласуване на други решения за започване на междуинстутуционални преговори, обявени в протокола от понеделник, 11 декември 2017 г. (точка 9 от протокола от 11.12.2017 г).

Следователно комисиите ECON и LIBE и комисията IMCO могат да започнат преговорите след изтичането на срока, предвиден в член 69в, параграф 2 от Правилника за дейността.

Правна информация - Политика за поверителност