Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Onsdag den 13. december 2017 - Strasbourg

7. Forhandlinger forud for Parlamentets førstebehandling (godkendelse) (artikel 69c)

Formanden meddelte, at han havde modtaget anmodninger om afstemning fra GUE/NGL-Gruppen, EFDD-Gruppen og Verts/ALE-Gruppen vedrørende afgørelsen fra IMCO på grundlag af betænkningen om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om håndhævelse af direktiv 2006/123/EF om tjenesteydelser i det indre marked, om en meddelelsesprocedure for tilladelsesordninger og krav vedrørende tjenesteydelser, og om ændring af direktiv 2006/123/EF og forordning (EU) nr. 1024/2012 om administrativt samarbejde via informationssystemet for det indre marked (COM(2016)0821 - C8-0011/2017 - 2016/0398(COD)). Ordfører: Sergio Gutiérrez Prieto (A8-0396/2017) om at indlede interinstitutionelle forhandlinger som meddelt i protokollen fra mandag den 11. december 2017 (punkt 9 i protokollen af 11.12.2017).

Afstemningen ville finde sted den følgende dag, jf. forretningsordenens artikel 69c, stk. 2.

Formanden meddelte, at han ikke havde modtaget nogen anmodning fra et antal medlemmer eller en eller flere politiske grupper, der mindst nåede op på den middelhøje tærskel, vedrørende de andre afgørelser om at indlede interinstitutionelle forhandlinger som meddelt i protokollen fra mandag den 11. december 2017 (punkt 9 i protokollen af 11.12.2017).

ECON og LIBE samt IMCO havde således kunnet indlede forhandlinger efter udløbet af den i forretningsordenens artikel 69c, stk. 2, omhandlede frist.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik