Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Pöytäkirja
Keskiviikko 13. joulukuuta 2017 - Strasbourg

7. Neuvottelut ennen parlamentin ensimmäistä käsittelyä (hyväksyminen) (työjärjestyksen 69 c artikla)

Puhemies ilmoitti saaneensa GUE/NGL-, EFDD- ja Verts/ALE-ryhmältä äänestyspyynnöt toimielinten välisiä neuvotteluja koskevasta IMCO-valiokunnan päätöksestä, josta ilmoitettiin maanantaina 11. joulukuuta 2017 pidetyn istunnon pöytäkirjassa (istunnon pöytäkirja 11.12.2017, kohta 9), seuraavan mietinnön pohjalta: ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi palveluista sisämarkkinoilla annetun direktiivin 2006/123/EY täytäntöönpanosta, palveluihin liittyviä lupajärjestelmiä ja vaatimuksia koskevasta ilmoitusmenettelystä sekä direktiivin 2006/123/EY ja hallinnollisesta yhteistyöstä sisämarkkinoiden tietojenvaihtojärjestelmässä annetun asetuksen (EU) N:o 1024/2012 muuttamisesta (COM(2016)0821 - C8-0011/2017 - 2016/0398(COD)). Esittelijä: Sergio Gutiérrez Prieto (A8-0396/2017).

Äänestys toimitetaan huomenna työjärjestyksen 69 c artiklan 2 kohdan mukaisesti.

Puhemies ilmoitti, että hän ei ollut vastaanottanut yhtään vähintään keskitason vähimmäismäärän saavuttamiseksi tarvittavan määrän jäseniä tai yhden tai useamman poliittisen ryhmän esittämää pyyntöä muista toimielinten välisiä neuvotteluja koskevista päätöksistä, joista ilmoitettiin maanantaina 11. joulukuuta 2017 (istunnon pöytäkirja 11.12.2017, kohta 9).

ECON- ja LIBE-valiokunta sekä IMCO-valiokunta ovat näin ollen voineet aloittaa neuvottelut työjärjestyksen 69 c artiklan 2 kohdassa vahvistetun määräajan päätyttyä.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö