Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Środa, 13 grudnia 2017 r. - Strasburg

7. Negocjacje przed pierwszym czytaniem w Parlamencie (zatwierdzenie) (art. 69c Regulaminu)

Przewodniczący ogłosił, że otrzymał od grup GUE/NGL, EFDD i Verts/ALE wnioski o poddanie pod głosowanie ogłoszonej w protokole z poniedziałku 11 grudnia 2017 r. (pkt 9 protokołu z dnia 11.12.2017) decyzji komisji IMCO o przystąpieniu do negocjacji międzyinstytucjonalnych na podstawie sprawozdania w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie egzekwowania dyrektywy 2006/123/WE dotyczącej usług na rynku wewnętrznym, określającej procedurę powiadomień w odniesieniu do systemów zezwoleń i wymogów dotyczących usług oraz zmieniającej dyrektywę 2006/123/WE i rozporządzenie (UE) nr 1024/2012 w sprawie współpracy administracyjnej za pośrednictwem systemu wymiany informacji na rynku wewnętrznym (COM(2016)0821 - C8-0011/2017 - 2016/0398(COD)). Sprawozdawca: Sergio Gutiérrez Prieto (A8-0396/2017).

Głosowanie odbędzie się w dniu jutrzejszym zgodnie z art. 69c ust. 2 Regulaminu.

Przewodniczący poinformował, że nie otrzymał od posłów ani od co najmniej jednej grupy politycznej w liczbie stanowiącej co najmniej średni próg wniosku o poddanie pod głosowanie pozostałych decyzji o przystąpieniu do negocjacji międzyinstytucjonalnych, ogłoszonych w protokole z poniedziałku 11 grudnia 2017 r. (pkt 9 protokołu z dnia 11.12.2017).

Komisje ECON i LIBE oraz komisja IMCO mogły zatem rozpocząć negocjacje w dowolnym momencie po upływie terminu określonego w art. 69c ust. 2 Regulaminu.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności