Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Onsdagen den 13 december 2017 - Strasbourg

7. Förhandlingar inför parlamentets första behandling (godkännande) (artikel 69c i arbetsordningen)

Talmannen meddelade att han hade mottagit begäranden om omröstning från grupperna GUE/NGL, EFDD och Verts/ALE om IMCO-utskottets beslut, baserat på betänkandet om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om tillämpningen av direktiv 2006/123/EG om tjänster på den inre marknaden, om fastställande av ett anmälningsförfarande för tillståndsförfaranden och krav avseende tjänster, och om ändring av direktiv 2006/123/EG och förordning (EU) nr 1024/2012 om administrativt samarbete genom informationssystemet för den inre marknaden (COM(2016)0821 - C8-0011/2017 - 2016/0398(COD)). Föredragande: Sergio Gutiérrez Prieto (A8-0396/2017) att inleda interinstitutionella förhandlingar, vilket tillkännagivits i protokollet från måndagen den 11 december 2017 (punkt 9 i protokollet av den 11.12.2017).

Omröstningen skulle äga rum i morgon, i enlighet med artikel 69c.2 i arbetsordningen.

Talmannen meddelade att han inte mottagit någon begäran från ledamöter eller en eller flera politiska grupper som uppnår minst det medelhöga tröskelvärdet rörande de övriga beslut om att inleda interinstitutionella förhandlingar som tillkännagivits i protokollet från måndagen den 11 december 2017 (punkt 9 i protokollet av den 11.12.2017).

Utskotten ECON och LIBE samt IMCO hade därför kunnat inleda förhandlingarna efter att den tidsfrist som avses i artikel 69c.2 i arbetsordningen hade löpt ut.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy