Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2017/2964(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B8-0676/2017

Συζήτηση :

PV 13/12/2017 - 8
CRE 13/12/2017 - 8

Ψηφοφορία :

PV 13/12/2017 - 13.1
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :


Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 13 Δεκεμβρίου 2017 - Στρασβούργο

8. Προετοιμασία της Συνόδου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 14ης και 15ης Δεκεμβρίου - Πρόοδος των διαπραγματεύσεων με το Ηνωμένο Βασίλειο (συζήτηση)
CRE

Δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής: Προετοιμασία της Συνόδου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 14ης και 15ης Δεκεμβρίου (2017/2858(RSP))

Δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής: Πρόοδος των διαπραγματεύσεων με το Ηνωμένο Βασίλειο (2017/2964(RSP))

Ο Πρόεδρος προβαίνει σε σύντομη εισαγωγική δήλωση.

Οι Matti Maasikas (ασκών την Προεδρία του Συμβουλίου) και Frans Timmermans (Πρώτος Αντιπρόεδρος της Επιτροπής) προβαίνουν στις δηλώσεις.

Παρεμβαίνει ο Michel Barnier (επικεφαλής των διαπραγματεύσεων ).

Παρεμβαίνουν οι Manfred Weber, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Gianni Pittella, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Syed Kamall, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Guy Verhofstadt, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Gabriele Zimmer, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Ska Keller, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Nigel Farage, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Marcel de Graaff, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, και Diane Dodds, μη εγγεγραμμένη.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Sylvie GUILLAUME
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Elmar Brok, Roberto Gualtieri, Hans-Olaf Henkel, Sophia in 't Veld, David Coburn, επί της διεξαγωγής της συνεδρίασης, Martina Anderson, Jill Evans, Rolandas Paksas, Janice Atkinson, Alyn Smith, ο οποίος εκφράζεται κατά των δηλώσεων της προηγούμενης ομιλήτριας, Diane James, Daniel Caspary, Richard Corbett, Roberts Zīle, Catherine Bearder, Barbara Spinelli, Molly Scott Cato, Gerard Batten, Gerolf Annemans, Steven Woolfe, Danuta Maria Hübner, Maria João Rodrigues, Peter van Dalen, Marian Harkin, João Ferreira, Alyn Smith, David Coburn, επί των δηλώσεων του προγούμενου ομιλητή, Patrick O'Flynn, Jean-Luc Schaffhauser, Janusz Lewandowski, Josef Weidenholzer, James Nicholson, Franck Proust, Elena Valenciano, Esteban González Pons, Mercedes Bresso, Seán Kelly, Jens Geier, Paulo Rangel, Seb Dance, György Schöpflin, Tonino Picula, Michaela Šojdrová, Pervenche Berès, Esther de Lange, Pier Antonio Panzeri, Gunnar Hökmark, Petra Kammerevert, Viviane Reding, Silvia Costa και Tanja Fajon.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Mairead McGuinness, Juan Fernando López Aguilar, Νότης Μαριάς, Pavel Telička, Δημήτριος Παπαδημούλης, Γεώργιος Επιτήδειος, Milan Zver, Jean-Paul Denanot, Marek Jurek, Luke Ming Flanagan, Brian Hayes, Nicola Caputo, Maria Grapini και Κώστας Μαυρίδης.

Παρεμβαίνουν οι Michel Barnier και Matti Maasikas.

Προτάσεις ψηφίσματος που κατατέθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού για την περάτωση της συζήτησης:

—   Tim Aker, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, σχετικά με την πορεία των διαπραγματεύσεων με το Ηνωμένο Βασίλειο (2017/2964(RSP)) (B8-0676/2017

—   Guy Verhofstadt, coordinateur et président du groupe ALDE, Manfred Weber, président du groupe PPE, Gianni Pittella, président du groupe S&D, Gabriele Zimmer, présidente du groupe GUE/NGL, Philippe Lamberts, Ska Keller, présidents du groupe Verts/ALE, Danuta Maria Hübner, présidente de la επιτροπή AFET, σχετικά με την πορεία των διαπραγματεύσεων με το Ηνωμένο Βασίλειο (2017/2964(RSP)) (B8-0677/2017).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 13.1 των Συνοπτικών Πρακτικών της 13.12.2017.

(Ολιγόλεπτη διακοπή της συνεδρίασης ενόψει της τελετής απονομής των βραβείων Ζαχάρωφ)

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου