Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Сряда, 13 декември 2017 г. - Страсбург

13. Време за гласуване
CRE

Подробните резултати от гласуванията (изменения, гласувания поотделно, разделни гласувания и др.) се съдържат в приложение „Резултати от гласувания“ към протокола.

Резултатите от поименното гласуване, в приложението към протокола, са на разположение единствено в електронен вид и с тях може да се направи справка на сайта Europarl.


13.1. Актуално състояние на преговорите с Обединеното кралство (гласуване)

Предложения за резолюция B8-0676/2017 и B8-0677/2017 (2017/2964(RSP))

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 1)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ B8-0676/2017

Отхвърля се

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ B8-0677/2017

Приема се (P8_TA(2017)0490)

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Bogusław LIBERADZKI
Заместник-председател


13.2. Възражение срещу акт за изпълнение: употребата на фосфорна киселина — фосфати — ди- три- и полифосфати (E 338-452) в замразени вертикални месни шишове (гласуване)

Предложение за резолюция, внесено от комисията ENVI, съгласно член 106, параграфи 2 и 3, и член 106, параграф 4, буква в) от Правилника за дейността, относно проекта на регламент на Комисията за изменение на приложение II към Регламент (ЕО) № 1333/2008 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на употребата на фосфорна киселина — фосфати — ди- три- и полифосфати (E 338-452) в замразени вертикални месни шишове (D052941/02 - 2017/2920(RPS)) (B8-0666/2017) - Членове на ЕП, компетентни за разглеждането на акта: Christel Schaldemose и Bart Staes

(Необходимо е квалифицирано мнозинство за приемане на предложението за резолюция)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 2)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Отхвърля се


13.3. Препоръка вследствие на разследването във връзка с изпирането на пари, избягването на данъци и данъчните измами (гласуване)

Препоръка, внесена съгласно член 198, параграф 12, от Правилника за дейността от Werner Langen, Jeppe Kofod и Petr Ježek, от името на Анкетната комисия за разследване на предполагаеми нарушения и лошо администриране при прилагането на правото на Съюза във връзка с изпирането на пари, избягването на данъци и данъчните измами след разследването във връзка с изпирането на пари, избягването на данъци и данъчните измами (2016/3044(RSP)) (B8-0660/2017)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 3)

ПРЕПОРЪКА ВСЛЕДСТВИЕ

Приема се (P8_TA(2017)0491)

Изказаха се: Jeppe Kofod, Rainer Wieland и Tomáš Zdechovský.


13.4. Годишен доклад относно изпълнението на общата политика за сигурност и отбрана (гласуване)

Доклад относно годишния доклад относно изпълнението на общата политика за сигурност и отбрана [2017/2123(INI)] - Комисия по външни работи. Докладчик: Michael Gahler (A8-0351/2017)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 4)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P8_TA(2017)0492)


13.5. Годишен доклад относно прилагането на общата външна политика и политика на сигурност (гласуване)

Доклад относно годишния доклад относно прилагането на общата външна политика и политика на сигурност [2017/2121(INI)] - Комисия по външни работи. Докладчик: David McAllister (A8-0350/2017)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 5)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P8_TA(2017)0493)


13.6. Годишен доклад относно правата на човека и демокрацията по света през 2016 г. и политиката на Европейския съюз в тази област (гласуване)

Доклад относно годишния доклад относно правата на човека и демокрацията по света през 2016 г. и политиката на Европейския съюз в тази област [2017/2122(INI)] - Комисия по външни работи. Докладчик: Godelieve Quisthoudt-Rowohl (A8-0365/2017)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 6)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P8_TA(2017)0494)


13.7. Хонконг - 20 години след предаването му на Китай (гласуване)

Доклад относно препоръката на Европейския парламент до Съвета, Комисията и заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност относно Хонконг - 20 години след предаването му на Китай [2017/2204(INI)] - Комисия по външни работи. Докладчик: Alyn Smith (A8-0382/2017)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 7)

ПРЕПОРЪКА ВСЛЕДСТВИЕ

Приема се (P8_TA(2017)0495)

Правна информация - Политика за поверителност