Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Onsdag den 13. december 2017 - Strasbourg

13. Afstemningstid
CRE

Resultaterne af afstemningerne som helhed (ændringsforslag, særskilte afstemninger, opdelte afstemninger osv.) fremgår af bilaget ”Afstemningsresultater”, som er vedlagt protokollen.

Resultaterne af afstemningerne ved navneopråb, som er vedføjet protokollen, foreligger kun elektronisk og kan konsulteres på Europarl.


13.1. Status i forhandlingerne med Det Forenede Kongerige (afstemning)

Forslag til beslutning B8-0676/2017 og B8-0677/2017 (2017/2964(RSP))

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 1)

FORSLAG TIL BESLUTNING B8-0676/2017

Forkastet

FORSLAG TIL BESLUTNING B8-0677/2017

Vedtaget (P8_TA(2017)0490)

FORSÆDE: Bogusław LIBERADZKI
næstformand


13.2. Indsigelse mod en gennemførelsesretsakt: Anvendelse af phosphorsyre — phosphater — di-, tri- og polyphosphater (E 338-452) i frosne lodrette kødspyd (afstemning)

Forslag til beslutning forelagt af ENVI, jf. forretningsordenens artikel 106, stk. 2 og 3, og stk. 4, litra c), om udkast til Kommissionens forordning om ændring af bilag II til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1333/2008 for så vidt angår anvendelsen af phosphorsyre – phosphater – di-, tri- og polyphosphater (E 338-452) i frosne lodrette kødspyd (D052941/02 - 2017/2920(RPS)) (B8-0666/2017) - Ansvarlige medlemmer: Christel Schaldemose og Bart Staes

(Flertal af Parlamentets medlemmer påkrævet for vedtagelse af forslaget til beslutning
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 2)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Forkastet


13.3. Udkast til henstilling på baggrund af undersøgelsen vedrørende hvidvaskning af penge, skatteundgåelse og skatteunddragelse (afstemning)

Udkast til henstilling forelagt i henhold til forretningsordenens artikel 198, stk. 12, af Werner Langen, Jeppe Kofod og Petr Ježek, for Undersøgelsesudvalget til Undersøgelse af Påstande om Overtrædelser af og Fejl og Forsømmelser i forbindelse med Gennemførelsen af EU-Retten for så vidt angår Hvidvaskning af Penge, Skatteundgåelse og Skatteunddragelse på baggrund af undersøgelsen vedrørende hvidvaskning af penge, skatteundgåelse og skatteunddragelse (2016/3044(RSP)) (B8-0660/2017)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 3)

UDKAST TIL HENSTILLING

Vedtaget (P8_TA(2017)0491)

Indlæg

Jeppe Kofod, Rainer Wieland og Tomáš Zdechovský.


13.4. Årsrapport om gennemførelsen af den fælles sikkerheds- og forsvarspolitik (afstemning)

Betænkning om årsrapporten om gennemførelsen af den fælles sikkerheds- og forsvarspolitik [2017/2123(INI)] - Udenrigsudvalget. Ordfører: Michael Gahler (A8-0351/2017)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 4)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2017)0492)


13.5. Årsrapport om gennemførelsen af den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik (afstemning)

Betænkning om årsrapporten om gennemførelsen af den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik [2017/2121(INI)] - Udenrigsudvalget. Ordfører: David McAllister (A8-0350/2017)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 5)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2017)0493)


13.6. Årsberetning om menneskerettigheder og demokrati i verden i 2016 og Den Europæiske Unions politik på området (afstemning)

Betænkning om årsberetning om menneskerettigheder og demokrati i verden i 2016 og Den Europæiske Unions politik på området [2017/2122(INI)] - Udenrigsudvalget. Ordfører: Godelieve Quisthoudt-Rowohl (A8-0365/2017)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 6)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2017)0494)


13.7. Hongkong, 20 år efter overdragelsen (afstemning)

Betænkning om Europa-Parlamentets henstilling til Rådet, Kommissionen og næstformand for Kommissionen / Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik om Hongkong, 20 år efter overdragelsen [2017/2204(INI)] - Udenrigsudvalget. Ordfører: Alyn Smith (A8-0382/2017)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 7)

UDKAST TIL HENSTILLING

Vedtaget (P8_TA(2017)0495)

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik