Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
Kolmapäev, 13. detsember 2017 - Strasbourg

13. Hääletused
CRE

Hääletuste üksikasjalikud tulemused (muudatusettepanekud, eraldi ja osade kaupa hääletused jne) on esitatud protokolli lisas „Hääletuste tulemused“.

Nimeliste hääletuste tulemused protokolli lisana on kättesaadavad ainult elektrooniliselt ja nendega saab tutvuda Europarli veebisaidil.


13.1. Ühendkuningriigiga peetavate läbirääkimiste hetkeseis (hääletus)

Resolutsiooni ettepanekud B8-0676/2017 ja B8-0677/2017 (2017/2964(RSP))

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 1)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK B8-0676/2017

Tagasi lükatud

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK B8-0677/2017

Vastu võetud (P8_TA(2017)0490)

ISTUNGI JUHATAJA: Bogusław LIBERADZKI
asepresident


13.2. Vastuväide rakendusaktile: fosforhappe, fosfaatide, di-, tri- ja polüfosfaatide (E 338–452) kasutamine vertikaalsetes külmutatud liha varrastes (hääletus)

Resolutsiooni ettepanek, mille esitas ENVI-komisjon kodukorra artikli 106 lõigete 2 ja 3 ning lõike 4 punkti c kohaselt komisjoni määruse eelnõu kohta, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1333/2008 II lisa seoses fosforhappe, fosfaatide, di-, tri- ja polüfosfaatide (E 338–452) kasutamisega vertikaalsetes külmutatud liha varrastes (D052941/02 - 2017/2920(RPS)) (B8-0666/2017) - Vastutavad parlamendiliikmed: Christel Schaldemose ja Bart Staes

(Resolutsiooni ettepaneku vastuvõtmiseks on nõutav parlamendi koosseisu häälteenamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 2)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Tagasi lükatud


13.3. Rahapesu, maksustamise vältimise ja maksudest kõrvalehoidumise uurimise järgsete soovituste projekt (hääletus)

Soovituse projekt, mille esitasid vastavalt kodukorra artikli 198 lõikele 12 Werner Langen, Jeppe Kofod ja Petr Ježek rahapesu, maksustamise vältimist ja maksudest kõrvalehoidumist käsitleva liidu õiguse kohaldamisel ilmnenud väidetavate rikkumiste ja haldusomavoli uurimise komisjoni nimel rahapesu, maksustamise vältimist ja maksudest kõrvalehoidumist käsitleva uurimise järel (2016/3044(RSP)) (B8-0660/2017)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 3)

SOOVITUSE PROJEKT

Vastu võetud (P8_TA(2017)0491)

SõnavõtudSOOVITUSE PROJEKT

Jeppe Kofod, Rainer Wieland ja Tomáš Zdechovský.


13.4. Ühise julgeoleku- ja kaitsepoliitika rakendamise aastaaruanne (hääletus)

Raport ühise julgeoleku- ja kaitsepoliitika rakendamise aastaaruande kohta [2017/2123(INI)] - Väliskomisjon. Raportöör: Michael Gahler (A8-0351/2017)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 4)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2017)0492)


13.5. Ühise välis- ja julgeolekupoliitika rakendamise aastaaruanne (hääletus)

Raport ühise välis- ja julgeolekupoliitika rakendamise aastaaruande kohta [2017/2121(INI)] - Väliskomisjon. Raportöör: David McAllister (A8-0350/2017)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 5)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2017)0493)


13.6. Aastaaruanne inimõiguste ja demokraatia kohta maailmas 2016. aastal ning ELi poliitika kohta selles valdkonnas (hääletus)

Raport aastaaruande kohta, mis käsitleb inimõigusi ja demokraatiat maailmas 2016. aastal ning Euroopa Liidu poliitikat selles valdkonnas [2017/2122(INI)] - Väliskomisjon. Raportöör: Godelieve Quisthoudt-Rowohl (A8-0365/2017)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 6)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2017)0494)


13.7. Hongkong 20 aastat pärast üleminekut (hääletus)

Raport Euroopa Parlamendi soovituse kohta nõukogule, komisjonile ja komisjoni asepresidendile ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale Hongkongi kohta 20 aastat pärast üleminekut [2017/2204(INI)] - Väliskomisjon. Raportöör: Alyn Smith (A8-0382/2017)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 7)

SOOVITUSE PROJEKTSOOVITUSE PROJEKTSOOVITUSE PROJEKT

Vastu võetud (P8_TA(2017)0495)

Õigusteave - Privaatsuspoliitika