Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Streda, 13. decembra 2017 - Štrasburg

13. Hlasovanie
CRE

Podrobné výsledky hlasovania (pozmeňujúce návrhy, oddelené hlasovanie, hlasovanie po častiach...) nájdete v prílohe zápisnice „Výsledky hlasovania“.

Výsledky hlasovania podľa mien uvedené v prílohe zápisnice sú k dispozícii iba v elektronickej forme a možno ich nájsť na internetových stránkach Europarl.


13.1. Súčasný stav rokovaní so Spojeným kráľovstvom (hlasovanie)

Návrhy uznesenia B8-0676/2017 a B8-0677/2017 (2017/2964(RSP))

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 1)

NÁVRH UZNESENIA B8-0676/2017

Zamietnuté

NÁVRH UZNESENIA B8-0677/2017

Prijatý (P8_TA(2017)0490)

PREDSEDNÍCTVO: Bogusław LIBERADZKI
podpredseda


13.2. Námietka voči vykonávaciemu aktu: Používanie kyseliny fosforečnej – fosforečnanov – di-, tri- a polyfosforečnanov (E 338 – 452) v mrazenom mäse na vertikálnom ražni v tvare homole (hlasovanie)

Návrh uznesenia, ktoré predložil výbor ENVI v súlade s článkom 106 ods. 2 a 3 a ods. 4 písm. c) rokovacieho poriadku , o návrhu nariadenia Komisie, ktorým sa mení príloha II k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008, pokiaľ ide o používanie kyseliny fosforečnej – fosforečnanov – di-, tri- a polyfosforečnanov (E 338 – 452) v mrazenom mäse na vertikálnom ražni v tvare homole (D052941/02 - 2017/2920(RPS)) (B8-0666/2017) – Zodpovední poslanci: Christel Schaldemose a Bart Staes

(na prijatie návrhu uznesenia potrebná väčšina hlasov všetkých poslancov Parlamentu)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 2)

NÁVRH UZNESENIA

Zamietnuté


13.3. Návrhy odporúčaní v nadväznosti na vyšetrovanie prania špinavých peňazí, vyhýbania sa daňovým povinnostiam a daňových únikov (hlasovanie)

Návrh odporúčania, ktorý v súlade s článkom 198 ods. 12 rokovacieho poriadku predložili Werner Langen, Jeppe Kofod a Petr Ježek, v mene Vyšetrovacieho výboru na preskúmanie prípadov porušenia práva Únie a nesprávneho úradného postupu pri jeho uplatňovaní v súvislosti s praním špinavých peňazí, vyhýbaním sa daňovým povinnostiam a daňovými únikmi, v nadväznosti na vyšetrovanie vo veci prania špinavých peňazí, vyhýbania sa daňovým povinnostiam a daňových únikov (2016/3044(RSP)) (B8-0660/2017)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 3)

NÁVRH ODPORÚČANIA

Prijaté (P8_TA(2017)0491)

Vystúpenia:

Jeppe Kofod, Rainer Wieland a Tomáš Zdechovský.


13.4. Výročná správa o vykonávaní spoločnej bezpečnostnej a obrannej politiky (hlasovanie)

Správa o výročnej správe o vykonávaní spoločnej bezpečnostnej a obrannej politiky [2017/2123(INI)] - Výbor pre zahraničné veci. Spravodajca: Michael Gahler (A8-0351/2017)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 4)

NÁVRH UZNESENIA

Prijaté (P8_TA(2017)0492)


13.5. Výročná správa o vykonávaní spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky (hlasovanie)

Správa o výročnej správe o vykonávaní spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky [2017/2121(INI)] - Výbor pre zahraničné veci. Spravodajca: David McAllister (A8-0350/2017)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 5)

NÁVRH UZNESENIA

Prijaté (P8_TA(2017)0493)


13.6. Výročná správa o ľudských právach a demokracii vo svete v roku 2016 a politika EÚ v tejto oblasti (hlasovanie)

Správa o výročnej správe o ľudských právach a demokracii vo svete v roku 2016 a politike Európskej únie v tejto oblasti [2017/2122(INI)] - Výbor pre zahraničné veci. Spravodajkyňa: Godelieve Quisthoudt-Rowohl (A8-0365/2017)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 6)

NÁVRH UZNESENIA

Prijaté (P8_TA(2017)0494)


13.7. Hongkong: 20 rokov po odovzdaní (hlasovanie)

Správa o odporúčaní Európskeho parlamentu Rade, Komisii a podpredsedníčke Komisie/vysokej predstaviteľke Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku týkajúcom sa Hongkongu 20 rokov po jeho odovzdaní [2017/2204(INI)] - Výbor pre zahraničné veci. Spravodajca: Alyn Smith (A8-0382/2017)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 7)

NÁVRH ODPORÚČANIA

Prijaté (P8_TA(2017)0495)

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia