Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Onsdagen den 13 december 2017 - Strasbourg

13. Omröstning
CRE

Omröstningsresultaten (ändringsförslag, särskilda omröstningar, delade omröstningar etc.) återfinns i bilagan ”Omröstningsresultat” som bifogas protokollet.

Bilagan med resultaten av omröstningarna med namnupprop finns endast i elektronisk form på parlamentets webbplats.


13.1. Läget i förhandlingarna med Förenade kungariket (omröstning)

Resolutionsförslag B8-0676/2017 och B8-0677/2017 (2017/2964(RSP))

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 1)

RESOLUTIONSFÖRSLAG B8-0676/2017

Förkastades

RESOLUTIONSFÖRSLAG B8-0677/2017

Antogs (P8_TA(2017)0490)

ORDFÖRANDESKAP: Bogusław LIBERADZKI
Vice talman


13.2. Invändning mot en genomförandeakt: användning av fosforsyra – fosfater – di-, tri- och polyfosfater (E 338–452) i frysta vertikala köttspett (omröstning)

Resolutionsförslag inlämnat av ENVI-utskottet, i enlighet med artikel 106.2 106.3 och 106.4 i arbetsordningen, om utkastet till kommissionens förordning om ändring av bilaga II till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1333/2008 vad gäller användning av fosforsyra – fosfater – di-, tri- och polyfosfater (E 338–452) i frysta vertikala köttspett (D052941/02 - 2017/2920(RPS)) (B8-0666/2017) - Ansvariga ledamöter: Christel Schaldemose och Bart Staes

(Majoritet av parlamentets ledamöter erfordrades för antagande av resolutionsförslaget)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 2)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Förkastades


13.3. Utkast till rekommendation till följd av undersökningen avseende penningtvätt, skatteundandragande och skatteflykt (omröstning)

Utkast till rekommendation, inlämnat i enlighet med artikel 198.12 i arbetsordningen, av Werner Langen, Jeppe Kofod och Petr Ježek, för undersökningskommittén PANA som uppföljning av undersökningen av penningtvätt, skatteundandragande och skatteflykt (2016/3044(RSP)) (B8-0660/2017)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 3)

UTKAST TILL REKOMMENDATION

Antogs (P8_TA(2017)0491)

Talare: Jeppe Kofod, Rainer Wieland och Tomáš Zdechovský.


13.4. Årsrapporten om genomförandet av den gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken (omröstning)

Betänkande om årsrapporten om genomförandet av den gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken [2017/2123(INI)] - Utskottet för utrikesfrågor. Föredragande: Michael Gahler (A8-0351/2017)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 4)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2017)0492)


13.5. Årsrapporten om genomförandet av den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken (omröstning)

Betänkande om årsrapporten om genomförandet av den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken [2017/2121(INI)] - Utskottet för utrikesfrågor. Föredragande: David McAllister (A8-0350/2017)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 5)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2017)0493)


13.6. Årsrapporten om mänskliga rättigheter och demokrati i världen 2016 och EU:s politik på området (omröstning)

Betänkande om årsrapporten om mänskliga rättigheter och demokrati i världen 2016 och EU:s politik på området [2017/2122(INI)] - Utskottet för utrikesfrågor. Föredragande: Godelieve Quisthoudt-Rowohl (A8-0365/2017)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 6)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2017)0494)


13.7. Hongkong 20 år efter överlämnandet (omröstning)

Betänkande om Europaparlamentets recommendation till rådet, kommissionen och vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik om Hongkong 20 år efter överlämnandet [2017/2204(INI)] - Utskottet för utrikesfrågor. Föredragande: Alyn Smith (A8-0382/2017)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 7)

UTKAST TILL REKOMMENDATION

Antogs (P8_TA(2017)0495)

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy