Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Сряда, 13 декември 2017 г. - Страсбург

18. Разширяване и укрепване на Шенгенско пространство: България, Румъния и Хърватия (разискване по актуални въпроси)
CRE

Разширяване и укрепване на Шенгенско пространство: България, Румъния и Хърватия (2017/3009(RSP))

Изказа се Gianni Pittella за да направи въведение към разискването, предложено от рупата S&D.

Изказаха се: Matti Maasikas (действащ председател на Съвета) и Dimitris Avramopoulos (член на Комисията).

Изказаха се: Esteban González Pons, от името на групата PPE, Сергей Станишев, от името на групата S&D, Helga Stevens, от името на групата ECR, Cecilia Wikström, от името на групата ALDE, Kostadinka Kuneva, от името на групата GUE/NGL, Ska Keller, от името на групата Verts/ALE, Margot Parker, от името на групата EFDD, Laurenţiu Rebega, от името на групата ENF, Konstantinos Papadakis, независим член на ЕП, Marian-Jean Marinescu, Tanja Fajon, Monica Macovei, Филиз Хюсменова, Bodil Valero, Auke Zijlstra, Lampros Fountoulis, Асим Ахмедов Адемов, Victor Boştinaru, Ангел Джамбазки, Norica Nicolai, Mara Bizzotto, Željana Zovko, Claude Moraes, Ruža Tomašić, Jozo Radoš, Franz Obermayr, Jaromír Štětina, Tonino Picula, Notis Marias, Cristian Dan Preda, Juan Fernando López Aguilar, Емил Радев и Josef Weidenholzer.

Изказаха се: Dimitris Avramopoulos и Matti Maasikas.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: David-Maria SASSOLI
Заместник-председател

Изказа се Monica Macovei, за да направи лично изявление по повод изказването на Victor Boştinaru (председателят направи уточнения относно прилагането на член 164 от Правилника за дейността).

Разискването приключи.

Правна информация - Политика за поверителност