Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 13 Δεκεμβρίου 2017 - Στρασβούργο

18. Διεύρυνση και ενίσχυση του χώρου Σένγκεν: Βουλγαρία, Ρουμανία και Κροατία Συζήτηση επί επικαίρων θεμάτων
CRE

Διεύρυνση και ενίσχυση του χώρου Σένγκεν: Βουλγαρία, Ρουμανία και Κροατία (2017/3009(RSP))

Παρεμβαίνει o Gianni Pittella ξεκινώντας τη συζήτηση που πρότεινε η Ομάδα S&D.

Παρεμβαίνουν οι Matti Maasikas (ασκών την Προεδρία του Συμβουλίου) και Δημήτρης Αβραμόπουλος (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Esteban González Pons, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Sergei Stanishev, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Helga Stevens, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Cecilia Wikström, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Κωνσταντίνα Κούνεβα, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Ska Keller, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Margot Parker, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Laurenţiu Rebega, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, Κωνσταντίνος Παπαδάκης, μη εγγεγραμμένος, Marian-Jean Marinescu, Tanja Fajon, Monica Macovei, Filiz Hyusmenova, Bodil Valero, Auke Zijlstra, Λάμπρος Φουντούλης, Asim Ademov, Victor Boştinaru, Angel Dzhambazki, Norica Nicolai, Mara Bizzotto, Željana Zovko, Claude Moraes, Ruža Tomašić, Jozo Radoš, Franz Obermayr, Jaromír Štětina, Tonino Picula, Νότης Μαριάς, Cristian Dan Preda, Juan Fernando López Aguilar, Emil Radev και Josef Weidenholzer.

Παρεμβαίνουν οι Δημήτρης Αβραμόπουλος και Matti Maasikas.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: David-Maria SASSOLI
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνει η Monica Macovei επί προσωπικού μετά την παρέμβαση του Victor Boştinaru (ο Πρόεδρος προβαίνει σε διευκρινίσεις σχετικά με την εφαρμογή του άρθρου 164 του Κανονισμού).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου