Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Сряда, 13 декември 2017 г. - Страсбург

19. Изпълнението по социалния стълб (разискване)
CRE

Изявления на Съвета и на Комисията: Изпълнението по социалния стълб (2017/2974(RSP))

Matti Maasikas (действащ председател на Съвета) и Marianne Thyssen (член на Комисията) направиха изявления.

Изказаха се: Tom Vandenkendelaere, от името на групата PPE, Maria João Rodrigues, от името на групата S&D, Ulrike Trebesius, от името на групата ECR, Enrique Calvet Chambon, от името на групата ALDE, Gabriele Zimmer, от името на групата GUE/NGL, Philippe Lamberts, от името на групата Verts/ALE, Laura Agea, от името на групата EFDD, Auke Zijlstra, от името на групата ENF, Sotirios Zarianopoulos, независим член на ЕП, David Casa, Agnes Jongerius, Jadwiga Wiśniewska, Jasenko Selimovic, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Bill Etheridge, Kostadinka Kuneva, Terry Reintke, Bill Etheridge, Dominique Bilde, Claude Rolin, Javi López, Czesław Hoc, António Marinho e Pinto, Rina Ronja Kari, Ernest Urtasun, Nicolas Bay, Helga Stevens, Paloma López Bermejo, Ádám Kósa, Vilija Blinkevičiūtė, Anders Primdahl Vistisen, João Pimenta Lopes, Verónica Lope Fontagné, Георги Пирински, Richard Sulík, Tania González Peñas, Krzysztof Hetman и Evelyn Regner.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Dimitrios PAPADIMOULIS
Заместник-председател

Изказаха се: Deirdre Clune, Joachim Schuster, Anne Sander, Miapetra Kumpula-Natri и Othmar Karas.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Michaela Šojdrová, Monika Beňová, Notis Marias и Takis Hadjigeorgiou.

Изказаха се: Marianne Thyssen и Matti Maasikas.

Разискването приключи.

Правна информация - Политика за поверителност