Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 13 Δεκεμβρίου 2017 - Στρασβούργο

19. Υλοποίηση του Κοινωνικού Πυλώνα (συζήτηση)
CRE

Δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής: Υλοποίηση του Κοινωνικού Πυλώνα (2017/2974(RSP))

Οι Matti Maasikas (ασκών την Προεδρία του Συμβουλίου) και Marianne Thyssen (Μέλος της Επιτροπής) προβαίνουν στις δηλώσεις.

Παρεμβαίνουν οι Tom Vandenkendelaere, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Maria João Rodrigues, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Ulrike Trebesius, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Enrique Calvet Chambon, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Gabriele Zimmer, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Philippe Lamberts, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Laura Agea, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Auke Zijlstra, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, Σωτήριος Ζαριανόπουλος, μη εγγεγραμμένος, David Casa, Agnes Jongerius, Jadwiga Wiśniewska, Jasenko Selimovic, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Bill Etheridge, Κωνσταντίνα Κούνεβα, Terry Reintke, Bill Etheridge, Dominique Bilde, Claude Rolin, Javi López, Czesław Hoc, António Marinho e Pinto, Rina Ronja Kari, Ernest Urtasun, Nicolas Bay, Helga Stevens, Paloma López Bermejo, Ádám Kósa, Vilija Blinkevičiūtė, Anders Primdahl Vistisen, João Pimenta Lopes, Verónica Lope Fontagné, Georgi Pirinski, Richard Sulík, Tania González Peñas, Krzysztof Hetman και Evelyn Regner.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Δημήτριος ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Deirdre Clune, Joachim Schuster, Anne Sander, Miapetra Kumpula-Natri και Othmar Karas.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Michaela Šojdrová, Monika Beňová, Νότης Μαριάς και Τάκης Χατζηγεωργίου.

Παρεμβαίνουν οι Marianne Thyssen και Matti Maasikas.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου