Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Сряда, 13 декември 2017 г. - Страсбург

20. Програмата до 2030 г. и докладът на Евростат относно наблюдението на напредъка за постигане на целите за устойчиво развитие в ЕС (разискване)
Пълни стенографски протоколи

Изявления на Съвета и на Комисията: Програмата до 2030 г. и докладът на Евростат относно наблюдението на напредъка за постигане на целите за устойчиво развитие в ЕС (2017/3006(RSP))

Matti Maasikas (действащ председател на Съвета) и Marianne Thyssen (член на Комисията) направиха изявления.

Изказаха се: Sirpa Pietikäinen, от името на групата PPE, Kathleen Van Brempt, от името на групата S&D, Charles Goerens, от името на групата ALDE, Lola Sánchez Caldentey, от името на групата GUE/NGL, Heidi Hautala, от името на групата Verts/ALE, Mireille D'Ornano, от името на групата EFDD, Stanislav Polčák, Elly Schlein, Jo Leinen, Julie Ward и Doru-Claudian Frunzulică.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Krzysztof Hetman, Arne Lietz, Notis Marias, Kostas Chrysogonos и Nicola Caputo.

Изказаха се: Marianne Thyssen и Matti Maasikas.

Разискването приключи.

Правна информация - Политика за поверителност