Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 13 Δεκεμβρίου 2017 - Στρασβούργο

20. Ατζέντα του 2030 και έκθεση της Eurostat με θέμα «Παρακολούθηση της προόδου προς την επίτευξη των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης στην ΕΕ» (συζήτηση)
Πλήρη Πρακτικά

Δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής: Ατζέντα του 2030 και έκθεση της Eurostat με θέμα «Παρακολούθηση της προόδου προς την επίτευξη των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης στην ΕΕ» (2017/3006(RSP))

Οι Matti Maasikas (ασκών την Προεδρία του Συμβουλίου) και Marianne Thyssen (Μέλος της Επιτροπής) προβαίνουν στις δηλώσεις.

Παρεμβαίνουν οι Sirpa Pietikäinen, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Kathleen Van Brempt, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Charles Goerens, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Lola Sánchez Caldentey, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Heidi Hautala, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Mireille D'Ornano, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Stanislav Polčák, Elly Schlein, Jo Leinen, Julie Ward και Doru-Claudian Frunzulică.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Krzysztof Hetman, Arne Lietz, Νότης Μαριάς, Κώστας Χρυσόγονος και Nicola Caputo.

Παρεμβαίνουν οι Marianne Thyssen και Matti Maasikas.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου