Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 13 Δεκεμβρίου 2017 - Στρασβούργο

21. Μηχανισμός πολιτικής προστασίας της ΕΕ με ίδιες επιχειρησιακές ικανότητες (συζήτηση)
Πλήρη Πρακτικά

Δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής: Μηχανισμός πολιτικής προστασίας της ΕΕ με ίδιες επιχειρησιακές ικανότητες (2017/2975(RSP))

Οι Matti Maasikas (ασκών την Προεδρία του Συμβουλίου) και Χρήστος Στυλιανίδης (Μέλος της Επιτροπής) προβαίνουν στις δηλώσεις.

Παρεμβαίνουν οι Elisabetta Gardini, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Soledad Cabezón Ruiz, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Νότης Μαριάς, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, και Νικόλαος Χουντής, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Fabio Massimo CASTALDO
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Ελευθέριος Συναδινός, μη εγγεγραμμένος, John Stuart Agnew, για να συγχαρεί τον νέο αντιπρόεδρο, Lambert van Nistelrooij, Carlos Zorrinho, Ivica Tolić, Karin Kadenbach, Nuno Melo, José Manuel Fernandes και Franck Proust.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Nicola Caputo και Maria Grapini.

Παρεμβαίνουν οι Χρήστος Στυλιανίδης και Matti Maasikas.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου