Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 13 Δεκεμβρίου 2017 - Στρασβούργο

22. Απαγόρευση των ναζιστικών και φασιστικών συμβόλων και συνθημάτων καθ' όλη την ΕΕ (συζήτηση)
CRE

Δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής: Απαγόρευση των ναζιστικών και φασιστικών συμβόλων και συνθημάτων καθ' όλη την ΕΕ (2017/3007(RSP))

Οι Matti Maasikas (ασκών την Προεδρία του Συμβουλίου) και Δημήτρης Αβραμόπουλος (Μέλος της Επιτροπής) προβαίνουν στις δηλώσεις.

Παρεμβαίνουν οι Dubravka Šuica, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Cécile Kashetu Kyenge, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Jussi Halla-aho, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα της Maria Grapini, Ivan Jakovčić, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Στέλιος Κούλογλου, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Jaromír Štětina, Udo Voigt, μη εγγεγραμμένος, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Neena Gill, Marek Jurek, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Janusz Korwin-Mikke, Ivo Vajgl, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Ivica Tolić, Eleonora Forenza, Jordi Solé, Michaela Šojdrová, Elly Schlein, Ruža Tomašić, Martin Schirdewan, Heinz K. Becker, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Ivan Jakovčić, και Τάκης Χατζηγεωργίου.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Ivica Tolić, Ramón Jáuregui Atondo, Νότης Μαριάς και Γεώργιος Επιτήδειος.

Παρεμβαίνουν οι Δημήτρης Αβραμόπουλος και Matti Maasikas.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου