Eelnev 
 Järgnev 
PVTACRE
Protokoll
Kolmapäev, 13. detsember 2017 - Strasbourg
 1.Istungi algus
 2.Inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi põhimõtete rikkumise juhtumite arutamine (esitatud resolutsiooni ettepanekute tutvustamine)
 3.Delegeeritud õigusaktid (kodukorra artikli 105 lõige 6)
 4.Rakendusmeetmed (kodukorra artikkel 106)
 5.Assigneeringute ümberpaigutamine
 6.Esitatud dokumendid
 7.Parlamendi esimesele lugemisele eelnevad läbirääkimised (heakskiitmine) (artikkel 69c)
 8.Euroopa Ülemkogu 14.–15. detsembri 2017 kohtumise ettevalmistamine - Ühendkuningriigiga peetavate läbirääkimiste hetkeseis (arutelu)
 9.Sahharovi auhinna üleandmine (pidulik istung)
 10.Istungi jätkamine
 11.Presidentuuri avaldus
 12.Tervitus
 13.Hääletused
  13.1.Ühendkuningriigiga peetavate läbirääkimiste hetkeseis (hääletus)
  13.2.Vastuväide rakendusaktile: fosforhappe, fosfaatide, di-, tri- ja polüfosfaatide (E 338–452) kasutamine vertikaalsetes külmutatud liha varrastes (hääletus)
  13.3.Rahapesu, maksustamise vältimise ja maksudest kõrvalehoidumise uurimise järgsete soovituste projekt (hääletus)
  13.4.Ühise julgeoleku- ja kaitsepoliitika rakendamise aastaaruanne (hääletus)
  13.5.Ühise välis- ja julgeolekupoliitika rakendamise aastaaruanne (hääletus)
  13.6.Aastaaruanne inimõiguste ja demokraatia kohta maailmas 2016. aastal ning ELi poliitika kohta selles valdkonnas (hääletus)
  13.7.Hongkong 20 aastat pärast üleminekut (hääletus)
 14.Selgitused hääletuse kohta
 15.Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused
 16.Istungi jätkamine
 17.Eelmise istungi protokolli kinnitamine
 18.Schengeni ala laiendamine ja tugevdamine: Bulgaaria, Rumeenia ja Horvaatia (temaatiline arutelu)
 19.Sotsiaalsamba rakendamine (arutelu)
 20.Kestliku arengu tegevuskava 2030 ja Eurostati aruanne ELis kestliku arengu eesmärkide poole liikumise seire kohta (arutelu)
 21.Euroopa Liidu kodanikukaitse mehhanism ja selle toimevõime (arutelu)
 22.Natsistlike ja fašistlike sümbolite ja loosungite keeld kogu ELis (arutelu)
 23.Euroopa Parlamendi uurimisõigus (arutelu)
 24.Laste seksuaalset kuritarvitamist ja ärakasutamist ning lasteporno vastast võitlust käsitleva direktiivi rakendamine (arutelu)
 25.Järgmise istungi päevakord
 26.Istungi lõpp
 KOHALOLIJATE NIMEKIRI
Protokoll (163 kb) Kohalolijate nimekiri (63 kb) Hääletustulemused (271 kb) Nimelise hääletuse tulemused (4689 kb) 
 
Protokoll (79 kb) Kohalolijate nimekiri (11 kb) Hääletustulemused (63 kb) Nimelise hääletuse tulemused (250 kb) 
 
Protokoll (259 kb) Kohalolijate nimekiri (64 kb) Hääletustulemused (903 kb) Nimelise hääletuse tulemused (3989 kb) 
Õigusteave - Privaatsuspoliitika