Ευρετήριο 
Συνοπτικά πρακτικά
PDF 975kWORD 79k
Τετάρτη 13 Δεκεμβρίου 2017 - Στρασβούργο
Αποτελέσματα ψηφοφοριών

 Επεξήγηση των συντομογραφιών και συμβόλων

 1. Πρόοδος των διαπραγματεύσεων με το Ηνωμένο Βασίλειο 

Πρόταση ψηφίσματος: B8-0676/2017, B8-0677/2017

ΘέμαΤροπ. αριθ.ΣυντάκτηςΟΚ, κλπ.ΨηφοφορίαΨηφοφορίες με ΟΚ/ΗΨ - παρατηρήσεις
Πρόταση ψηφίσματος Β8-0676/2017
(EFDD)
ψηφοφορία: ψήφισμα (σύνολο του κειμένου)ΟΚ-59, 591, 26
Πρόταση ψηφίσματος Β8-0677/2017
(PPE, S&D, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE)
§ 1§αρχικό κείμενοψ.τμ.
1+
2/ΟΚ+537, 78, 66
Μετά την § 117GUE/NGLΟΚ-108, 458, 123
§ 21ALDE, PPE, S&D, GUE/NGL, Verts/ALEψ.τμ.
1/ΟΚ+641, 34, 14
2+
Μετά την § 218GUE/NGL-
§ 38EFDDΟΚ-62, 597, 31
§αρχικό κείμενοψ.τμ.
1+
2+
3/ΟΚ+571, 62, 56
4/ΟΚ+572, 68, 49
§ 510EFDDΟΚ-135, 538, 16
Μετά την § 59EFDDΟΚ-66, 612, 10
§ 7§αρχικό κείμενοΟΚ+558, 76, 54
§ 8, περίπτωση 112EFDDΟΚ-55, 595, 36
§ 8, περίπτωση 2§αρχικό κείμενοψ.τμ.
1+
2/ΟΚ+547, 84, 55
§ 8, περίπτωση 313EFDDΟΚ-75, 584, 28
§ 8, περίπτωση 414EFDDΟΚ-57, 594, 34
§ 8, περίπτωση 5§αρχικό κείμενοΟΚ+562, 79, 46
§ 8, περίπτωση 816EFDDΟΚ-105, 553, 29
§ 8, μετά την περίπτωση 815EFDDΟΚ-70, 592, 25
11EFDDΟΚ-69, 594, 24
§ 103EFDDΟΚ-65, 500, 121
§αρχικό κείμενοΟΚ+543, 76, 66
§ 12§αρχικό κείμενοψ.τμ.
1+
2/ΟΚ+562, 70, 54
§ 13§αρχικό κείμενοΟΚ+565, 65, 58
§ 14§αρχικό κείμενοΟΚ+559, 70, 57
Μετά την αιτ. αναφορά 14EFDDΟΚ-87, 592, 11
Αιτ. σκ. Γ5EFDDΟΚ-59, 604, 24
Αιτ. σκ. Δ§αρχικό κείμενοΟΚ+573, 54, 61
Αιτ. σκ. Ζ6EFDDΟΚ-134, 529, 23
§αρχικό κείμενοψ.τμ.
1+
2/ΟΚ+620, 65, 4
Αιτ. σκ. Θ7EFDDΟΚ-101, 551, 34
Αιτ. σκ. Γ§αρχικό κείμενοΟΚ+575, 58, 54
Μετά την αιτ. σκ. ΙΕ2ALDE, PPE, S&D, GUE/NGL, Verts/ALE+
ψηφοφορία: ψήφισμα (σύνολο του κειμένου)ΟΚ+556, 62, 68
Αιτήματα για ψηφοφορία με ονομαστική κλήση
EFDD:τροπολογίες 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, §§ 3 (3ο και 4ο μέρος), 7, 8, περίπτωση 2 (2ο μέρος), 10, 12 (2ο μέρος), 13, 14, αιτ. σκ. Δ, Ζ (2ο μέρος), ΙΓ, τελική ψηφοφορία (B8-0677/2017), τελική ψηφοφορία (B8-0676/2017)
GUE/NGL:τροπολογία 17
ENF:§ 8, περίπτωση 5
ECR:τροπολογία 1 (1ο μέρος)
Αιτήματα για χωριστή ψηφοφορία
ENF:§ 10
Αιτήματα για ψηφοφορία κατά τμήματα
EFDD:
§ 1
1ο μέρος"εκφράζει την ικανοποίησή του για την κοινή έκθεση προόδου που υπέβαλαν οι διαπραγματευτές της ΕΕ και του ΗΒ, η οποία καταλήγει στο συμπέρασμα ότι έχει σημειωθεί επαρκής πρόοδος στις διαπραγματεύσεις για τη συμφωνία αποχώρησης,"
2ο μέρος"και συγχαίρει τον διαπραγματευτή της Ένωσης για την έως τώρα διεξαγωγή των διαπραγματεύσεων·"
§ 8, περίπτωση 2
1ο μέροςΣύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: " χωρίς τομεακές προσεγγίσεις·"
2ο μέροςοι λέξεις αυτές
§ 12
1ο μέροςΣύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: " και συνίσταται στην παράταση του κεκτημένου της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων των πολιτών, συνεπώς δε συνεπάγονται τη συνέχιση της ισχύος των υφιστάμενων κανονιστικών, δημοσιονομικών, εποπτικών, δικαστικών και εκτελεστικών μέσων της ΕΕ στο Ηνωμένο Βασίλειο·"
2ο μέροςοι λέξεις αυτές
Αιτ. σκ. Ζ
1ο μέροςΣύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: "μέσω κανονιστικής εναρμόνισης"
2ο μέροςοι λέξεις αυτές
ECR:
τροπολογία 1
1ο μέροςΣύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: "ωστόσο" και "και θεωρεί ότι η μετάβαση στη δεύτερη φάση των διαπραγματεύσεων είναι δυνατή μόνο αν και η κυβέρνηση του ΗΒ τηρήσει πλήρως τις δεσμεύσεις που ανέλαβε με την κοινή έκθεση, και εφόσον οι δεσμεύσεις αυτές ενσωματωθούν πλήρως στο σχέδιο συμφωνίας αποχώρησης·"
2ο μέροςοι λέξεις αυτές
EFDD, ENF:
§ 3
1ο μέροςΣύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: "και σημειώνει πως, όταν η συμφωνία αποχώρησης οριστικοποιηθεί, πρέπει να παγιωθεί σε ένα σαφές και ξεκάθαρο νομικό κείμενο", "το βάρος της αποδείξεως σε περίπτωση αμφισβήτησης της δήλωσης να το φέρουν οι αρχές του Ηνωμένου Βασιλείου" και "δεσμευτικού χαρακτήρα των αποφάσεων του ΔΕΕ όσον αφορά την ερμηνεία των διατάξεων σχετικά με τα δικαιώματα των πολιτών, και τον προσδιορισμό"
2ο μέρος"και σημειώνει πως, όταν η συμφωνία αποχώρησης οριστικοποιηθεί, πρέπει να παγιωθεί σε ένα σαφές και ξεκάθαρο νομικό κείμενο"
3ο μέρος"το βάρος της αποδείξεως σε περίπτωση αμφισβήτησης της δήλωσης να το φέρουν οι αρχές του Ηνωμένου Βασιλείου"
4ο μέρος"δεσμευτικού χαρακτήρα των αποφάσεων του ΔΕΕ όσον αφορά την ερμηνεία των διατάξεων σχετικά με τα δικαιώματα των πολιτών, και τον προσδιορισμό"

 2. Αντίρρηση σε εκτελεστική πράξη: χρήση φωσφορικού οξέος – φωσφορικών αλάτων – διφωσφορικών αλάτων – τριφωσφορικών αλάτων και πολυφωσφορικών αλάτων (Ε 338-452) σε κατεψυγμένο γύρο 

Πρόταση ψηφίσματος: B8-0666/2017 (Απαιτείται η πλειοψηφία των μελών του Κοινοβουλίου για την έγκριση της πρότασης ψηφίσματος)

ΘέμαΤροπ. αριθ.ΣυντάκτηςΟΚ, κλπ.ΨηφοφορίαΨηφοφορίες με ΟΚ/ΗΨ - παρατηρήσεις
Πρόταση ψηφίσματος Β8-0666/2017
(επιτροπή ENVI)
Μετά την § 44Verts/ALEΗΨ+365, 298, 8
Μετά την αιτ. σκ. Δ1Verts/ALEΗΨ+373, 294, 1
Μετά την αιτ. σκ. ΙΒ2Verts/ALE+
3Verts/ALE+
ψηφοφορία: ψήφισμα (σύνολο του κειμένου)ΟΚ-373, 272, 30
Αιτήματα για ψηφοφορία με ονομαστική κλήση
ENF, Verts/ALE, S&D, ECR:τελική ψηφοφορία

 3. Σχέδιο σύστασης μετά τη διερεύνηση περιπτώσεων νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, φοροαποφυγής και φοροδιαφυγής 

Σχέδιο σύστασης: B8-0660/2017

ΘέμαΤροπ. αριθ.ΣυντάκτηςΟΚ, κλπ.ΨηφοφορίαΨηφοφορίες με ΟΚ/ΗΨ - παρατηρήσεις
Σχέδιο σύστασης B8-0660/2017
(Εξεταστική επιτροπή για τη διερεύνηση καταγγελλόμενων παραβιάσεων και περιπτώσεων κακοδιοίκησης κατά την εφαρμογή της νομοθεσίας της ΕΕ σε σχέση με τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, τη φοροαποφυγή και τη φοροδιαφυγή)
Μετά την § 138GUE/NGLΟΚ-129, 340, 214
39GUE/NGLΟΚ-73, 523, 83
40GUE/NGLΟΚ-333, 335, 11
41GUE/NGLΗΨ-299, 357, 19
§ 3§αρχικό κείμενοψ.τμ.
1+
2+
Μετά την § 323PPE+
24PPE+
25PPE+
Μετά την § 426PPE+
§ 6§αρχικό κείμενοΟΚ+500, 160, 24
§ 7§αρχικό κείμενοχ.ψ./ΗΨ-235, 276, 158
Μετά την § 842GUE/NGLΗΨ-316, 324, 39
43GUE/NGLΟΚ+587, 74, 24
44GUE/NGLΟΚ+520, 151, 12
§ 12§αρχικό κείμενοψ.τμ.
1+
2/ΗΨ+419, 238, 22
§ 1327PPEΗΨ+476, 141, 51
§αρχικό κείμενοχ.ψ.
Μετά την § 139EFDDΟΚ-155, 515, 10
§ 1528PPEΟΚ+474, 177, 33
§αρχικό κείμενοχ.ψ.
§ 19§αρχικό κείμενοΟΚ+355, 316, 13
§ 21§αρχικό κείμενοψ.τμ.
1/ΟΚ+674, 8, 4
2/ΟΚ+583, 67, 22
Μετά την § 2210EFDDΟΚ+373, 281, 32
§ 24§αρχικό κείμενοχ.ψ./ΗΨ-223, 304, 139
Μετά την § 2445GUE/NGL-
46GUE/NGLΟΚ+416, 260, 6
Μετά την § 2514S&Dψ.τμ.
1/ΟΚ+411, 248, 22
2/ΟΚ+346, 309, 25
3/ΟΚ-327, 327, 24
§ 2629PPEΗΨ+374, 277, 21
§αρχικό κείμενοχ.ψ.
Μετά την § 2658GUE/NGL-
Μετά την § 2747GUE/NGL-
Μετά την § 3348GUE/NGL-
§ 34§αρχικό κείμενοχ.ψ.+
§ 35§αρχικό κείμενοΟΚ-332, 334, 16
§ 3830PPEΗΨ-244, 392, 38
§αρχικό κείμενοψ.τμ.
1+
2-
3/ΗΨ-307, 360, 14
§ 39§αρχικό κείμενοχ.ψ.+
Μετά την § 3949GUE/NGL-
50GUE/NGL-
Μετά την § 4111EFDDΟΚ+337, 325, 20
§ 4551GUE/NGL-
§αρχικό κείμενοχ.ψ./ΗΨ-300, 344, 28
Μετά την § 496Verts/ALEΟΚ-291, 374, 12
52GUE/NGLΗΨ+335, 327, 16
§ 51§αρχικό κείμενοχ.ψ./ΗΨ-328, 349, 5
§ 52§αρχικό κείμενοΟΚ+361, 299, 19
§ 55§αρχικό κείμενοΟΚ-173, 360, 148
Μετά την § 5515ENF-
§ 5831PPEΟΚ+500, 176, 9
§αρχικό κείμενοχ.ψ.
§ 63§αρχικό κείμενοχ.ψ./ΗΨ+397, 265, 12
Μετά την § 667Verts/ALEΟΚ+425, 233, 21
§ 69§αρχικό κείμενοψ.τμ.
1+
2/ΗΨ+346, 152, 178
§ 70§αρχικό κείμενοχ.ψ.+
§ 72§αρχικό κείμενοχ.ψ.+
§ 73§αρχικό κείμενοψ.τμ.
1+
2/ΗΨ-161, 355, 149
§ 74§αρχικό κείμενοχ.ψ.-
§ 7832PPE+
§αρχικό κείμενοχ.ψ.
§ 79§αρχικό κείμενοψ.τμ.
1/ΟΚ+589, 87, 3
2/ΟΚ-243, 260, 176
§ 80§αρχικό κείμενοχ.ψ.-
§ 85§αρχικό κείμενοΟΚ-318, 350, 10
§ 878Verts/ALEΟΚ-183, 336, 162
Μετά την § 8853GUE/NGL-
§ 89§αρχικό κείμενοχ.ψ.-
§ 90§αρχικό κείμενοχ.ψ./ΗΨ+361, 290, 25
§ 92§αρχικό κείμενοΟΚ+375, 292, 15
§ 9716ENF-
§ 98§αρχικό κείμενοψ.τμ.
1/ΟΚ+625, 35, 21
2/ΟΚ-167, 504, 12
§ 102§αρχικό κείμενοψ.τμ.
1/ΟΚ+579, 94, 9
2/ΟΚ+632, 45, 3
§ 108§αρχικό κείμενοΟΚ+631, 48, 6
Μετά την § 11017ENF-
§ 114§αρχικό κείμενοχ.ψ.+
§ 115§αρχικό κείμενοΟΚ-173, 341, 172
§ 120§αρχικό κείμενοΟΚ+577, 44, 60
§ 122§αρχικό κείμενοΟΚ-320, 333, 27
§ 12733PPE+
§αρχικό κείμενοχ.ψ.
Μετά την § 12818ENFΟΚ-68, 577, 33
§ 130§αρχικό κείμενοψ.τμ.
1+
2-
§ 131§αρχικό κείμενοΟΚ+587, 91, 3
Μετά την § 13112EFDDΟΚ+360, 293, 27
§ 13319ENFΟΚ-72, 572, 38
Μετά την § 13720ENF-
§ 139§αρχικό κείμενοχ.ψ./ΗΨ+359, 252, 19
Μετά την § 14254GUE/NGL-
§ 143§αρχικό κείμενοΟΚ+336, 329, 12
Μετά την § 14355GUE/NGLΗΨ-315, 351, 1
§ 144§αρχικό κείμενοχ.ψ.-
§ 145§αρχικό κείμενοΟΚ-308, 366, 10
§ 146§αρχικό κείμενοχ.ψ.-
§ 150§αρχικό κείμενοχ.ψ.-
Μετά την § 15034PPE+
§ 153§αρχικό κείμενοχ.ψ.-
Μετά την § 15313S&DΗΨ+350, 301, 26
§ 154§αρχικό κείμενοψ.τμ.
1+
2+
§ 1591SEFDDΟΚ-36, 573, 73
§ 16035PPEΗΨ-302, 348, 23
Μετά την § 16036PPEΟΚ+499, 134, 44
Μετά την § 17056GUE/NGL-
§ 1762EFDDΟΚ-13, 656, 8
§ 180§αρχικό κείμενοψ.τμ.
1+
2+
§ 186§αρχικό κείμενοχ.ψ./ΗΨ+356, 309, 9
Μετά την § 18657GUE/NGLΗΨ-276, 355, 44
§ 187§αρχικό κείμενοχ.ψ./ΗΨ-141, 365, 144
§ 188§αρχικό κείμενοχ.ψ.-
Μετά την § 18922ENFΟΚ-88, 567, 20
§ 194§αρχικό κείμενοΟΚ-305, 359, 9
§ 1983SEFDDΟΚ-46, 621, 6
§ 1994SEFDDΟΚ-192, 465, 16
§ 200§αρχικό κείμενοχ.ψ.-
§ 201§αρχικό κείμενοΟΚ+376, 288, 12
Μετά την § 20137PPE+
§ 202§αρχικό κείμενοΟΚ+582, 97, 2
§ 209§αρχικό κείμενοψ.τμ.
1+
2/ΗΨ+359, 311, 2
§ 2105SEFDDΟΚ-169, 493, 12
§αρχικό κείμενοψ.τμ.
1+
2+
ψηφοφορία: σύσταση (σύνολο του κειμένου)ΟΚ+492, 50, 136
Αιτήματα για ψηφοφορία με ονομαστική κλήση
EFDD:τροπολογίες 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 12
S&D:τελική ψηφοφορία
Verts/ALE:τροπολογίες 6, 7, 8, 14, 28, §§ 19, 21, 35, 55, 79, 85, 92, 98, 102, 108, 115, 122, 143, 145, 194, 201
GUE/NGL:τροπολογίες 38, 39, 40, 43, 44, § 6
PPE:τροπολογίες 14, 31, 36, § 52
ENF:τροπολογίες 7, 10, 11, 18, 19, 22, 46, §§ 120, 131, 143, 202
Αιτήματα για χωριστή ψηφοφορία
ALDE:§§ 7, 13, 24, 26, 34, 35, 38, 39, 45, 51, 52, 55, 58, 69, 72, 73, 74, 78, 79, 80, 89, 98, 115, 122, 127, 143, 144, 145, 146, 153, 187, 188, 194, 200
GUE/NGL:§§ 6, 114
PPE:§§ 7, 13, 15, 19, 24, 26, 35, 38, 45, 51, 52, 55, 63, 74, 78, 80, 85, 89, 90, 92, 115, 122, 127, 130, 139, 143, 144, 145, 146, 150, 153, 186, 187, 188, 194, 199, 200, 201
ECR:§§ 6, 70
Αιτήματα για ψηφοφορία κατά τμήματα
GUE/NGL
§ 3
1ο μέροςΣύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: "που, καίτοι δεν παραβιάζουν τον νόμο, αντίκεινται στο πνεύμα του·"
2ο μέροςοι λέξεις αυτές
§ 154
1ο μέροςΣύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: "μελλοντικών" και "ελεύθερων συναλλαγών, εταιρικής σχέσης και"
2ο μέροςοι λέξεις αυτές
§ 180
1ο μέρος"εκφράζει τον φόβο ότι η δίωξη των καταγγελτών προκειμένου να διατηρηθεί το απόρρητο μπορεί να αποθαρρύνει την αποκάλυψη αθέμιτων πρακτικών· υπογραμμίζει ότι η προστασία θα πρέπει να έχει ως στόχο την υπεράσπιση όσων ενεργούν προς το δημόσιο συμφέρον και να αποφεύγει τη φίμωση των καταγγελτών,"
2ο μέρος"λαμβάνοντας επίσης υπόψη τα νόμιμα δικαιώματα των επιχειρήσεων·"
PPE:
§ 12
1ο μέρος"σημειώνει ότι η υποχρέωση της Επιτροπής να εποπτεύει την καταπολέμηση της διαφθοράς θα επιτελείται μέσω της διαδικασίας του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου· είναι της άποψης ότι η καταπολέμηση της διαφθοράς ενδέχεται να επισκιαστεί από άλλα οικονομικά και χρηματοπιστωτικά ζητήματα στο πλαίσιο της διαδικασίας αυτής·"
2ο μέροςοι λέξεις αυτές
§ 21
1ο μέρος"καλεί την Επιτροπή να δημοσιεύει ετήσια δημόσια έκθεση σχετικά με τη χρήση των κονδυλίων της ΕΕ, καθώς και με τις μεταφορές χρημάτων της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ) και της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (ΕΤΑΑ) σε υπεράκτιες δομές, συμπεριλαμβανομένων του αριθμού και της φύσης των έργων που διακόπηκαν, επεξηγηματικών παρατηρήσεων σχετικά με το σκεπτικό της διακοπής των έργων και των μέτρων που ελήφθησαν στη συνέχεια"
2ο μέρος"για να εξασφαλιστεί ότι κανένα κονδύλι της ΕΕ δεν συμβάλλει, άμεσα ή έμμεσα, στη φοροαποφυγή και τη φορολογική απάτη·"
§ 38
1ο μέρος" ενθαρρύνει την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να προβούν σε πολύ πιο φιλόδοξες μεταρρυθμίσεις στον τομέα της φορολογίας, "
2ο μέρος"ώστε να εξαλειφθεί ο φορολογικός ανταγωνισμός μεταξύ των κρατών μελών·"
3ο μέρος"καλεί μετ’ επιτάσεως την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να ακολουθήσουν τις συστάσεις της ανεξάρτητης επιτροπής για τη μεταρρύθμιση της διεθνούς φορολογίας επιχειρήσεων (ICRICT) και να συμφωνήσουν σε έναν ελάχιστο πραγματικό φορολογικό συντελεστή εταιρειών, καθώς και σε μια πολιτική φειδωλής παροχής φορολογικών ελαφρύνσεων και μόνο στις τοπικές δαπάνες για την υποστήριξη νέων παραγωγικών επενδύσεων· συνιστά επίσης σε όλα τα κράτη μέλη να σταματήσουν την ειδική φορολογική μεταχείριση αλλοδαπών ή/και μεγάλων εταιρειών και ατόμων, και να δημοσιεύσουν τις συμφωνίες που εφαρμόζονται ήδη·"
§ 69
1ο μέρος"εκφράζει τη βαθιά ανησυχία του για το γεγονός ότι ο αριθμός των φορολογικών αποφάσεων τύπου «tax ruling» που εκδίδονται από κράτη μέλη για πολυεθνικές εταιρείες έχει αυξηθεί τα τελευταία χρόνια,"
2ο μέρος"παρά τον κοινωνικό σάλο που προκάλεσε το σκάνδαλο Luxleaks·"
§ 73
1ο μέρος"τονίζει ότι η υποχρεωτική αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών σε σχέση με ρυθμίσεις δυνητικά επιθετικού φορολογικού σχεδιασμού με διασυνοριακή διάσταση (DAC6) θα πρέπει να είναι προσβάσιμη όχι μόνο στις φορολογικές αρχές"
2ο μέρος"αλλά και στο ευρύ κοινό·"
§ 79
1ο μέρος"καλεί την Επιτροπή να κινήσει διαδικασίες επί παραβάσει κατά κρατών μελών για παραβιάσεις του ενωσιακού δικαίου που αποκαλύφθηκαν με τα έγγραφα του Παναμά και με άλλες διαρροές·"
2ο μέρος"καλεί την Επιτροπή να υποβάλει έκθεση σχετικά με την ανάγκη αντικατάστασης της οδηγίας για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες από έναν κανονισμό, ούτως ώστε να δημιουργηθεί ένας ενιαίος νομικός χώρος και να εξαλειφθούν τυχόν ελλείμματα επιβολής της νομοθεσίας στα κράτη μέλη·"
§ 98
1ο μέρος"ζητεί μετ’ επιτάσεως να κατάσχονται τα περιουσιακά στοιχεία που προέρχονται από εγκληματικές δραστηριότητες· ζητεί, προς τούτο, την ταχεία έγκριση του κανονισμού σχετικά με την αμοιβαία αναγνώριση των αποφάσεων δέσμευσης και δήμευσης, προκειμένου να διευκολυνθεί η διασυνοριακή ανάκτηση περιουσιακών στοιχείων προερχόμενων από εγκληματικές πράξεις· τονίζει ότι το νομικό μέσο που προτείνει η Επιτροπή θα βελτιώσει τη συνεργασία και θα διευκολύνει την αναγνώριση αυτών των αποφάσεων, τηρώντας παράλληλα την αρχή της επικουρικότητας·"
2ο μέρος"καλεί την Επιτροπή να υποβάλει νομοθετική πρόταση για τον περιορισμό των πληρωμών σε μετρητά, προκειμένου να υποστηριχθεί η καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, της φορολογικής απάτης και του οργανωμένου εγκλήματος·"
§ 102
1ο μέρος"πιστεύει ότι, με την εναρμόνιση του καθεστώτος και της λειτουργίας των ευρωπαϊκών ΜΧΠ, θα ενισχυθεί η ανταλλαγή πληροφοριών·"
2ο μέρος"καλεί την Επιτροπή να δρομολογήσει σχέδιο στο πλαίσιο της πλατφόρμας ΜΧΠ για τον εντοπισμό των πηγών πληροφοριών στις οποίες έχουν σήμερα πρόσβαση οι ΜΧΠ· καλεί την Επιτροπή να εκδώσει κατευθυντήριες γραμμές για το πώς μπορεί να εξασφαλιστεί μεγαλύτερη σύγκλιση των λειτουργιών και των εξουσιών των ευρωπαϊκών ΜΧΠ, στις οποίες θα προσδιορίζεται ένα ελάχιστο κοινό πεδίο εφαρμογής και περιεχόμενο χρηματοοικονομικών, διοικητικών και περί της επιβολής του νόμου πληροφοριών τις οποίες θα πρέπει να λαμβάνουν και να μπορούν να ανταλλάσσουν μεταξύ τους οι ΜΧΠ· πιστεύει ότι οι εν λόγω κατευθυντήριες γραμμές θα πρέπει επίσης να περιλαμβάνουν εξηγήσεις για μια κοινή αντίληψη των λειτουργιών στρατηγικής ανάλυσης των ΜΧΠ·"
§ 130
1ο μέροςΣύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: "τόσο εντός όσο και εκτός της ΕΕ,"
2ο μέροςοι λέξεις αυτές
§ 209
1ο μέρος"ζητεί να ενισχυθεί σημαντικά η συνεργασία του δικτύου FIU.net στο πλαίσιο της Ευρωπόλ"
2ο μέρος"και προτείνει να συνδεθούν οι δραστηριότητες αυτές με το προτεινόμενο TPCCC, με την ελπίδα να δημιουργηθεί μια «φορολογική Ευρωπόλ» ικανή να συντονίζει τις φορολογικές πολιτικές των κρατών μελών και να υποστηρίζει τις αρχές των κρατών μελών κατά τη διερεύνηση και την αποκάλυψη παράνομων διεθνών φορολογικών καθεστώτων·"
§ 210
1ο μέρος"καλεί τα κράτη μέλη, κατά τη μεταρρύθμιση των Συνθηκών, να στηρίξουν τη δυνατότητα έγκρισης αποφάσεων για τη φορολογική πολιτική με ειδική πλειοψηφία στο Συμβούλιο"
2ο μέρος"και σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία·"
S&D, PPE:
τροπολογία 14
1ο μέρος"επισημαίνει ότι, σύμφωνα με τα πλέον πρόσφατα στοιχεία του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) σχετικά με τις άμεσες ξένες επενδύσεις, το Λουξεμβούργο και οι Κάτω Χώρες έχουν από κοινού περισσότερες εισερχόμενες επενδύσεις από ό, τι οι ΗΠΑ, η συντριπτική πλειονότητα των οποίων είναι σε οντότητες ειδικού σκοπού χωρίς ουσιαστική οικονομική δραστηριότητα, ενώ η Ιρλανδία έχει περισσότερες εισερχόμενες επενδύσεις τόσο από τη Γερμανία όσο και από τη Γαλλία· επισημαίνει ότι, σύμφωνα με την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία της Μάλτας, οι ξένες επενδύσεις στην εν λόγω χώρα αντιστοιχούν στο 1 474 % του μεγέθους της οικονομίας της·"
2ο μέρος"σημειώνει ότι, σύμφωνα με έρευνα του πανεπιστημίου του Άμστερνταμ, το 23 % όλων των εταιρικών επενδύσεων που κατέληξαν σε φορολογικούς παραδείσους διήλθαν από τις Κάτω Χώρες· φρονεί ότι τα στοιχεία αυτά αποτελούν σαφή ένδειξη ότι ορισμένα κράτη μέλη διευκολύνουν δραστηριότητες υπέρμετρης μετατόπισης κερδών εις βάρος άλλων κρατών μελών·"
3ο μέρος"καλεί, συνεπώς, την Επιτροπή να αντιμετωπίσει το Λουξεμβούργο, τις Κάτω Χώρες, την Ιρλανδία και τη Μάλτα ως φορολογικούς παραδείσους·"
Διάφορα
Η τροπολογία 21 αποσύρεται.

 4. Ετήσια έκθεση σχετικά με την εφαρμογή της Κοινής Πολιτικής Ασφάλειας και Άμυνας 

Έκθεση: Michael Gahler (A8-0351/2017)

ΘέμαΤροπ. αριθ.ΣυντάκτηςΟΚ, κλπ.ΨηφοφορίαΨηφοφορίες με ΟΚ/ΗΨ - παρατηρήσεις
§ 312Verts/ALE-
§ 4§αρχικό κείμενοψ.τμ.
1/ΟΚ+519, 113, 32
2+
§ 613Verts/ALE-
§ 8§αρχικό κείμενοχ.ψ.+
§ 1114Verts/ALE-
§ 135GUE/NGLΟΚ-162, 433, 71
15Verts/ALEΟΚ-66, 543, 60
§αρχικό κείμενοψ.τμ.
1+
2/ΟΚ+386, 252, 27
§ 16GUE/NGLΟΚ-220, 412, 26
16Verts/ALEΟΚ-125, 469, 65
§αρχικό κείμενοψ.τμ.
1+
2/ΟΚ+355, 233, 78
§ 1817Verts/ALEΟΚ-80, 497, 77
§αρχικό κείμενοψ.τμ.
1+
2+
3+
§ 1918Verts/ALE-
§ 20GUE/NGLΟΚ-174, 455, 37
§αρχικό κείμενοψ.τμ.
1+
2+
§ 2119Verts/ALEΟΚ-161, 406, 102
§αρχικό κείμενοψ.τμ.
1+
2+
3+
§ 2220Verts/ALEΟΚ-92, 478, 98
§ 2721Verts/ALEΟΚ-209, 401, 58
§ 313PPE+
Μετά την § 318GUE/NGLΟΚ-107, 544, 14
§ 3222Verts/ALEΟΚ-96, 439, 126
§ 334PPE+
§ 3423Verts/ALEΟΚ-86, 532, 45
Μετά την § 36, υπότιτλος "Γενική Διεύθυνση Άμυνας "§αρχικό κείμενοχ.ψ.+
§ 37§αρχικό κείμενοΟΚ+370, 259, 34
§ 38§αρχικό κείμενοΟΚ+370, 263, 33
§ 39§αρχικό κείμενοΟΚ+350, 275, 37
Μετά την § 399GUE/NGLΟΚ-210, 383, 61
§ 4324Verts/ALE-
Μετά την § 4610GUE/NGLΟΚ-116, 538, 10
§ 5025Verts/ALE-
§ 7026Verts/ALEΟΚ-129, 510, 26
11GUE/NGLΟΚ-157, 489, 18
Αιτ. αναφορά 19§αρχικό κείμενοχ.ψ.+
Μετά την αιτ. αναφορά 251PPE+
2PPE+
ψηφοφορία: ψήφισμα (σύνολο του κειμένου)ΟΚ+368, 237, 61
Αιτήματα για ψηφοφορία με ονομαστική κλήση
Verts/ALE:τροπολογίες 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 26, §§ 37, 38, 39
GUE/NGL:τροπολογίες 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11
EFDD:§§ 4 (1ο μέρος), 13 (2ο μέρος), 16 (2ο μέρος), 37, 38, 39
Αιτήματα για χωριστή ψηφοφορία
ENF:Αιτ. αναφορά 19, §§ 8, 16, 37, 38, 39, μετά την § 36, υπότιτλος "Γενική Διεύθυνση Άμυνας"
Αιτήματα για ψηφοφορία κατά τμήματα
ENF:
§ 18
1ο μέρος"καλεί την ΑΕ/ΥΕ και την Επιτροπή να ενεργήσουν σύμφωνα με τα αιτήματα του Κοινοβουλίου για μια Λευκή Βίβλο για την Ασφάλεια και την Άμυνα της ΕΕ, στο πλαίσιο της προετοιμασίας του επόμενου πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου (ΠΔΠ), όπως ζητήθηκε στα ψηφίσματα του Κοινοβουλίου της 22ας Νοεμβρίου 2016, της 23ης Νοεμβρίου 2016 και της 16ης Μαρτίου 2017·"
2ο μέρος"θεωρεί ότι η οικοδόμηση της Ευρωπαϊκής Αμυντικής Ένωσης, η σύνδεση του στρατηγικού προσανατολισμού της Ένωσης με τις συνεισφορές της ΕΕ για την ανάπτυξη ικανοτήτων και η διαμόρφωση του ευρωπαϊκού θεσμικού πλαισίου για την άμυνα είναι στοιχεία που πρέπει να βασίζονται σε μια διοργανική συμφωνία· υπογραμμίζει ότι με την καταβολή ολοκληρωμένων και αξιόπιστων προσπαθειών από όλους τους ενδιαφερομένους, μπορεί να αυξηθεί το εύρος και η αποδοτικότητα των αμυντικών δαπανών·"
3ο μέρος"ζητεί να προσδιοριστεί ένας ισχυρός ρόλος στη διαδικασία αυτή και για ουδέτερα κράτη, όπως η Αυστρία και η Σουηδία, χωρίς να αμφισβητηθεί η ουδετερότητα των επιμέρους κρατών μελών·"
§ 20
1ο μέροςΣύνολο του κειμένου εκτός από το στοιχείο ε)
2ο μέροςΣτοιχείο ε)
§ 21
1ο μέρος"εκφράζει την ικανοποίησή του για την πρόθεση της Επιτροπής να προτείνει ειδικό πρόγραμμα για την έρευνα στον τομέα της άμυνας, με ειδικό προϋπολογισμό και κανόνες, στο πλαίσιο του επόμενου ΠΔΠ·"
2ο μέρος"υπογραμμίζει ότι τα κράτη μέλη θα πρέπει να διαθέσουν πρόσθετους πόρους για το πρόγραμμα αυτό χωρίς να παρεμβαίνουν στα υφιστάμενα προγράμματα-πλαίσιο για τη χρηματοδότηση της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της καινοτομίας, όπως ζήτησε το Κοινοβούλιο στο ψήφισμά του της 5ης Ιουλίου 2017·"
3ο μέρος"επαναλαμβάνει τις προηγούμενες εκκλήσεις του προς την Επιτροπή να μεριμνήσει για τη συμμετοχή της Ένωσης σε προγράμματα έρευνας και ανάπτυξης στον τομέα της άμυνας που αναλαμβάνονται από τα κράτη μέλη ή από κοινού με τον κλάδο, κατά περίπτωση, όπως αναφέρεται στα άρθρα 185 και 187 της ΣΛΕΕ·"
EFDD:
§ 13
1ο μέρος" επιδοκιμάζει την αισθητή πρόοδο που σημειώθηκε στη διαμόρφωση μιας ισχυρότερης ευρωπαϊκής στάσης στον τομέα της άμυνας μετά την έγκριση της συνολικής στρατηγικής της ΕΕ για την εξωτερική πολιτική και την πολιτική ασφάλειας, τον Ιούνιο του 2016· εκφράζει ιδίως ικανοποίηση για τη δρομολόγηση ενός Ευρωπαϊκού Ταμείου Άμυνας (ΕΤΑ), την προτεινόμενη κλιμάκωση της προπαρασκευαστικής δράσης για την έρευνα στον τομέα της άμυνας και τη νομοθετική πρόταση για ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα βιομηχανικής ανάπτυξης στον τομέα της άμυνας (EDIDP)·"
2ο μέρος" καλεί τα κράτη μέλη να αυξήσουν τις μελλοντικές τους χρηματοδοτικές συνεισφορές στον προϋπολογισμό της ΕΕ, προκειμένου να καλύψουν όλες τις πρόσθετες δαπάνες της ΕΕ σε σχέση με το ΕΤΑ·"
§ 16
1ο μέρος"τονίζει ότι η Επιτροπή και όλο και περισσότερα κράτη μέλη έχουν δεσμευτεί να δρομολογήσουν την Ευρωπαϊκή Αμυντική Ένωση και ότι υπάρχει ισχυρή υποστήριξη από την ευρωπαϊκή κοινή γνώμη στην κατεύθυνση αυτή· τονίζει ότι αυτό ανταποκρίνεται σε αίτημα των πολιτών της Ένωσης και του Κοινοβουλίου, ιδίως μέσω των πολλαπλών εκκλήσεων που έχουν διατυπωθεί σε προηγούμενα ψηφίσματά του· υπογραμμίζει την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας, την εξάλειψη των αλληλεπικαλύψεων και τη μείωση του κόστους που θα προκύψουν από μια ισχυρότερη ενοποίηση της ευρωπαϊκής άμυνας· τονίζει ωστόσο ότι η δρομολόγηση μιας πραγματικής Ευρωπαϊκής Αμυντικής Ένωσης απαιτεί συνεχή πολιτική βούληση και αποφασιστικότητα·"
2ο μέρος"παροτρύνει τα κράτη μέλη να δεσμευτούν σε μια κοινή και αυτόνομη ευρωπαϊκή άμυνα και να επιδιώξουν να εξασφαλίσουν την αύξηση των εθνικών αμυντικών προϋπολογισμών τους τουλάχιστον στο 2% των αντίστοιχων ΑΕγχΠ τους εντός μίας δεκαετίας·"
ENF, EFDD:
§ 4
1ο μέρος"υπογραμμίζει ότι, στα ανατολικά, ο πόλεμος της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη, οι συμφωνίες του Μινσκ, χωρίς τις οποίες δεν μπορεί να υπάρξει λύση στη σύγκρουση, δεν έχουν τεθεί σε εφαρμογή, ενώ συνεχίζεται η παράνομη προσάρτηση και στρατιωτικοποίηση της Κριμαίας και η επιβολή συστημάτων άρνησης της πρόσβασης στην περιοχή· εκφράζει τη βαθιά του ανησυχία για το γεγονός ότι οι υπερβολικές ασκήσεις και στρατιωτικές δραστηριότητες της Ρωσίας χωρίς διεθνείς παρατηρητές, οι υβριδικές τακτικές, στις οποίες περιλαμβάνεται η τρομοκρατία στον κυβερνοχώρο, οι ψευδείς ειδήσεις και οι εκστρατείες παραπληροφόρησης, καθώς και ο οικονομικός και ενεργειακός εκβιασμός, αποσταθεροποιούν τις χώρες της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης και των Δυτικών Βαλκανίων, στοχοποιούν δυτικές δημοκρατίες, και αυξάνουν τις εντάσεις στο εσωτερικό τους·"
2ο μέρος"εκφράζει ανησυχία για το γεγονός ότι το περιβάλλον ασφάλειας γύρω από την ΕΕ θα παραμείνει πολύ ασταθές για τα προσεχή έτη· επαναλαμβάνει τη στρατηγική σημασία της περιοχής των Δυτικών Βαλκανίων για την ασφάλεια και τη σταθερότητα της ΕΕ και την ανάγκη να επικεντρωθεί και να ενισχυθεί η πολιτική δέσμευση της ΕΕ προς την περιοχή, μεταξύ άλλων με την ενίσχυση της εντολής των αποστολών Κοινής Πολιτικής Ασφάλειας και Άμυνας (ΚΠΑΑ)· είναι απολύτως πεπεισμένο ότι, για να πάψει η ΕΕ να είναι ευάλωτη, είναι αναγκαία μια στενότερη ενοποίηση και μεγαλύτερος συντονισμός·"

 5. Ετήσια έκθεση σχετικά με την εφαρμογή της Κοινής Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας 

Έκθεση: David McAllister (A8-0350/2017)

ΘέμαΤροπ. αριθ.ΣυντάκτηςΟΚ, κλπ.ΨηφοφορίαΨηφοφορίες με ΟΚ/ΗΨ - παρατηρήσεις
§ 1§αρχικό κείμενοψ.τμ.
1+
2+
§ 7§αρχικό κείμενοψ.τμ.
1+
2+
§ 12§αρχικό κείμενοψ.τμ.
1+
2+
§ 13§αρχικό κείμενοψ.τμ.
1+
2+
§ 17§αρχικό κείμενοχ.ψ.+
§ 19§αρχικό κείμενοψ.τμ.
1+
2/ΟΚ+482, 115, 50
§ 206ECR-
§αρχικό κείμενοψ.τμ.
1/ΟΚ+544, 80, 22
2/ΟΚ+477, 122, 31
§ 21§αρχικό κείμενοψ.τμ.
1+
2+
3+
4+
5+
§ 22§αρχικό κείμενοψ.τμ.
1+
2+
§ 23§αρχικό κείμενοψ.τμ.
1+
2+
§ 245S&D+
§αρχικό κείμενοψ.τμ.
1
2
§ 25§αρχικό κείμενοψ.τμ.
1+
2+
3+
§ 28§αρχικό κείμενοψ.τμ.
1+
2+
§ 38§αρχικό κείμενοψ.τμ.
1+
2+
§ 39§αρχικό κείμενοψ.τμ.
1+
2/ΟΚ+514, 122, 17
§ 421Verts/ALE-
§ 44§αρχικό κείμενοψ.τμ.
1+
2/ΟΚ+519, 90, 43
§ 452Verts/ALEΟΚ-88, 521, 35
§αρχικό κείμενοψ.τμ.
1+
2/ΟΚ+394, 176, 72
§ 463Verts/ALE-
§ 474Verts/ALEΟΚ-130, 482, 33
§αρχικό κείμενοψ.τμ.
1+
2/ΟΚ+421, 195, 21
3/ΟΚ+370, 239, 19
4+
ψηφοφορία: ψήφισμα (σύνολο του κειμένου)ΟΚ+408, 132, 102
Αιτήματα για ψηφοφορία με ονομαστική κλήση
Verts/ALE:τροπολογίες 2, 4
ENF:§ 20
EFDD:§§ 20 (2ο μέρος), 39 (2ο μέρος), 44 (2ο μέρος)
EFDD, ENF:§§ 19 (2ο μέρος), 45 (2ο μέρος), 47 (2ο και 3ο μέρος)
Αιτήματα για χωριστή ψηφοφορία
ENF:§ 17
Αιτήματα για ψηφοφορία κατά τμήματα
ALDE:
§ 13
1ο μέρος"καλεί όλες τις εμπλεκόμενες πλευρές, εντός και εκτός της Λιβύης, να στηρίξουν τόσο την πολιτική συμφωνία που υπεγράφη στις 17 Δεκεμβρίου 2015, όσο και το επακόλουθο Προεδρικό Συμβούλιο, το οποίο είναι η μόνη αρχή που αναγνωρίζεται από τη διεθνή κοινότητα και τον ΟΗΕ·"
2ο μέρος"υπογραμμίζει ότι η επίλυση της κρίσης στη Λιβύη αποτελεί προϋπόθεση για τη σταθερότητα στη Μεσόγειο· τονίζει τη σημασία της Νότιας Γειτονίας και την ανάγκη να επιτευχθεί ένας ευρωμεσογειακός χώρος ειρήνης, ευημερίας, σταθερότητας και ολοκλήρωσης· υπογραμμίζει τη σθεναρή στήριξή του στη λύση των δύο κρατών σε ό,τι αφορά την ισραελο-παλαιστινιακή σύγκρουση, με ένα ανεξάρτητο, δημοκρατικό, βιώσιμο και όμορο προς το Ισραήλ παλαιστινιακό κράτος, το οποίο θα συνυπάρχει με το ασφαλές κράτος του Ισραήλ σε συνθήκες ειρήνης και ασφάλειας· τονίζει ότι είναι σημαντικό να διασφαλιστεί η συνοχή της πολιτικής της ΕΕ όσον αφορά τις καταστάσεις κατοχής ή προσάρτησης·"
EFDD:
§ 20
1ο μέροςΣύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: "επιμένει ότι η ΕΕ θα πρέπει να διατηρήσει ανοικτή την επιλογή της επιβολής περαιτέρω σταδιακών κυρώσεων εάν η Ρωσία συνεχίσει να παραβιάζει το διεθνές δίκαιο·"
2ο μέροςοι λέξεις αυτές
§ 38
1ο μέροςΣύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: "καλεί τα κράτη μέλη να θέσουν σε εφαρμογή τις συστάσεις του Κοινοβουλίου προκειμένου να υιοθετηθεί η αρχή της ευθύνης προστασίας·"
2ο μέροςοι λέξεις αυτές
§ 39
1ο μέροςΣύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: "την περαιτέρω ενίσχυση της ικανότητας της ΕΕ και των χωρών εταίρων της για την καταπολέμηση των ψευδών ειδήσεων και της παραπληροφόρησης, την εκπόνηση σαφών κριτηρίων για τη διευκόλυνση του εντοπισμού ψευδών ειδήσεων, τη διάθεση περισσότερων πόρων και τη μετατροπή της Stratcom Task Force σε μια ολοκληρωμένη μονάδα εντός της ΕΥΕΔ· ζητεί, στο πλαίσιο αυτό, την ανάπτυξη ικανοτήτων και μεθόδων κοινών και συνολικών αναλύσεων κινδύνων και τρωτότητας, και την ενίσχυση των ικανοτήτων ανθεκτικότητας και στρατηγικής επικοινωνίας της ΕΕ· τονίζει τον ρόλο των ανεξάρτητων μέσων ενημέρωσης, τόσο εντός όσο και εκτός Διαδικτύου, στην προώθηση της πολιτιστικής πολυμορφίας και των διαπολιτισμικών δεξιοτήτων, και την ανάγκη ενίσχυσης των μέσων αυτών ως πηγής αξιόπιστης ενημέρωσης, ιδίως στην ΕΕ και τη γειτονία της, και υπογραμμίζει ότι θα πρέπει να αναπτυχθούν ακόμη περισσότερο οι κοινοί τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί της ΕΕ·"
2ο μέροςοι λέξεις αυτές
§ 44
1ο μέρος"τονίζει τον ρόλο των ανεξάρτητων μέσων ενημέρωσης στην προώθηση της πολιτιστικής πολυμορφίας και των διαπολιτισμικών δεξιοτήτων"
2ο μέρος" και την ανάγκη ενίσχυσης των μέσων αυτών ως πηγής αξιόπιστης ενημέρωσης, ιδίως στην ΕΕ και τη γειτονία της, καθώς και περαιτέρω ενίσχυσης των ικανοτήτων της ΕΕ να αντιμετωπίζει τις ψευδείς ειδήσεις και την παραπληροφόρηση· επισημαίνει, στο πλαίσιο αυτό, την ανάγκη να αναπτυχθεί μεγαλύτερη ανθεκτικότητα σε επίπεδο ΕΕ κατά της διάδοσης τέτοιων πληροφοριών μέσω του Διαδικτύου· καλεί την Επιτροπή να συντονιστεί καλύτερα με την ΕΥΕΔ σε αυτά τα ζητήματα·"
ENF:
§ 1
1ο μέρος"είναι πεπεισμένο ότι κανένα κράτος μέλος δεν είναι ικανό να χειριστεί μόνο του οποιαδήποτε από τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε σήμερα· τονίζει ότι η κοινή δράση σε επίπεδο ΕΕ είναι ο πιο αποτελεσματικός τρόπος για να διαφυλάξει η Ευρώπη τα συμφέροντά της, να προασπίσει τις αξίες της, να διαδραματίσει ενωμένη καθοριστικό ρόλο στην παγκόσμια σκηνή και να προστατεύσει τους πολίτες και τα κράτη μέλη της από τις αυξανόμενες απειλές κατά της ασφάλειάς τους, μεταξύ άλλων σε ένα παγκόσμιο ψηφιακό περιβάλλον·"
2ο μέρος"εκφράζει την ανησυχία του για την αρχιτεκτονική ασφαλείας της ΕΕ, η οποία παραμένει εύθραυστη και κατακερματισμένη λόγω των συνεχιζόμενων και των νέων προκλήσεων που εμφανίζονται καθημερινά και λόγω των οποίων μια «υβριδική ειρήνη» έχει καταστεί η δυσάρεστη πραγματικότητα· παροτρύνει τα κράτη μέλη να αναλάβουν δράση και να εκπληρώσουν τις επιθυμίες εκείνων των ευρωπαίων πολιτών που έχουν επανειλημμένα τονίσει ότι η εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφαλείας της ΕΕ, βασισμένη στις θεμελιώδεις αξίες και τα ανθρώπινα δικαιώματα, είναι η σημαντικότερη και πιο αναγκαία από όλες τις πολιτικές της ΕΕ· θεωρεί ότι είναι πλέον καιρός να εφαρμόσουν τα κράτη μέλη τα εργαλεία, τα μέσα και τις πολιτικές της Κοινής Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας (ΚΕΠΠΑ), ώστε να μπορέσει η ΕΕ να ανταποκριθεί στις εξωτερικές συγκρούσεις και κρίσεις, να ενισχύσει τις ικανότητες των εταίρων της και να προστατεύσει την Ευρωπαϊκή Ένωση·"
§ 7
1ο μέροςΣύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: "την παραβίαση του διεθνούς δικαίου από τη Ρωσία"
2ο μέροςοι λέξεις αυτές
§ 12
1ο μέρος"χαιρετίζει τη στρατηγική της ΕΕ για τη Συρία, που εγκρίθηκε τον Απρίλιο του 2017, η οποία περιλαμβάνει την επέκταση των κυρώσεων σε πρόσωπα που ενέχονται στην ανάπτυξη και χρήση χημικών όπλων· ζητεί την περαιτέρω επέκταση των κυρώσεων της ΕΕ σε όσους ευθύνονται για παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων· τονίζει ότι όλοι όσοι ευθύνονται για παραβιάσεις του διεθνούς δικαίου πρέπει να λογοδοτήσουν· επαναλαμβάνει την έκκλησή του προς την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να διερευνήσουν με τους εταίρους τη συγκρότηση ενός δικαστηρίου για τα εγκλήματα πολέμου στη Συρία, εν αναμονή επιτυχούς παραπομπής στο ΔΠΔ·"
2ο μέρος"τονίζει ότι είναι αναγκαίο να αποδείξει η ΕΕ ότι δεσμεύεται απόλυτα να παράσχει βοήθεια για την ανοικοδόμηση της Συρίας μετά τη σύγκρουση·"
§ 21
1ο μέρος"καταδικάζει τις πολλαπλές παραβιάσεις του διεθνούς δικαίου και τον υβριδικό πόλεμο εκ μέρους της Ρωσίας·"
2ο μέρος"αναγνωρίζει, ωστόσο, τη δυνατότητα λελογισμένης και συνεκτικής επιλεκτικής συνεργασίας και διαλόγου με τη Ρωσία σε τομείς κοινού ενδιαφέροντος, ώστε να διασφαλίζονται η λογοδοσία και ο σεβασμός προς το διεθνές δίκαιο·" εκτός από τη λέξη "ωστόσο"
3ο μέροςη λέξη "ωστόσο"
4ο μέρος"τονίζει την ανάγκη να διατηρηθεί και να ενθαρρυνθεί η δυνατότητα μελλοντικής συνεργασίας για την επίλυση παγκόσμιων κρίσεων, "
5ο μέρος"όπου υπάρχει άμεσο ή έμμεσο ενδιαφέρον για την ΕΕ και ευκαιρία για την προώθηση των αξιών της ΕΕ·"
§ 22
1ο μέρος"πιστεύει ότι η εξομάλυνση των σχέσεων είναι αναγκαία τόσο για την ΕΕ όσο και για τη Ρωσία, και ότι κάθε μελλοντική στρατηγική ΕΕ-Ρωσίας θα πρέπει να δίνει έμφαση στην ενισχυμένη δέσμευση και στήριξη των ανατολικών εταίρων της ΕΕ· τονίζει ότι η ΕΕ θα πρέπει να διατηρήσει ανοιχτή την πόρτα για εμβάθυνση των διμερών πολιτικών και οικονομικών σχέσεων με τη Ρωσία,"
2ο μέρος"αρκεί η Ρωσία να συμμορφώνεται με το διεθνές δίκαιο και τις συμφωνίες που έχει υπογράψει και να σταματήσει την ολοένα και πιο δυναμική της στάση απέναντι στους γείτονές της και στην Ευρώπη·"
§ 23
1ο μέρος"επαναλαμβάνει ότι η κυριαρχία, η ανεξαρτησία και η ειρηνική διευθέτηση των διαφορών είναι βασικές αρχές της ευρωπαϊκής τάξης στον τομέα της ασφάλειας, που έχει ισχύ για όλα τα κράτη·"
2ο μέρος"καταδικάζει, συνεπώς, ανεπιφύλακτα τη ρωσική επίθεση στην Ουκρανία, συμπεριλαμβανομένης της παράνομης προσάρτησης της Κριμαίας και της υποδαυλιζόμενης από τη Ρωσία σύγκρουσης στην ανατολική Ουκρανία· καλεί την ΕΕ, τα κράτη μέλη της και τη διεθνή κοινότητα να απαιτήσουν να σταματήσει η Ρωσία την επίθεσή της και να απελευθερώσει όλους τους πολιτικούς κρατουμένους· ζητεί από τη διεθνή κοινότητα να διαδραματίσει πιο ενεργό και αποτελεσματικό ρόλο στη διευθέτηση της σύγκρουσης και να στηρίξει όλες τις προσπάθειες για μια διαρκή ειρηνική λύση που να σέβεται την ενότητα, την κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα της Ουκρανίας, ιδίως μάσα από την ανάπτυξη – με τη συγκατάθεση των ουκρανικών αρχών – μιας αποστολής οικοδόμησης και διατήρησης της ειρήνης που να καλύπτει ολόκληρη την επικράτεια·"
§ 24
1ο μέρος"επαναλαμβάνει την ανάγκη για μια στρατηγική επανεστίαση στα Δυτικά Βαλκάνια, αναγνωρίζοντας ότι η Ένωση θα πρέπει να προωθήσει τις φιλοδοξίες της στην περιοχή και, με αυτόν τον τρόπο, να δώσει νέα ώθηση σε μια αξιόπιστη πολιτική διεύρυνσης της ΕΕ με βάση τα κριτήρια της Κοπεγχάγης, και να ενισχύσει το κράτος δικαίου και την ανθεκτικότητα των κρατικών θεσμών·"
2ο μέρος"πιστεύει ότι η σταθερότητα των Δυτικών Βαλκανίων πρέπει να συνεχίσει να αποτελεί βασική προτεραιότητα· ζητεί να καταβληθούν περισσότερες προσπάθειες βελτίωσης των κοινωνικοοικονομικών και πολιτικών συνθηκών της περιοχής· είναι πεπεισμένο ότι η ευρωπαϊκή ολοκλήρωση και η περιφερειακή συμφιλίωση είναι το καλύτερο μέσο αντιμετώπισης των κινδύνων που απορρέουν από αποσταθεροποιητικές εξωτερικές παρεμβάσεις και επιρροές, από τη χρηματοδότηση μεγάλων σαλαφιστικών και βαχαμπιτικών δικτύων και από τη στρατολόγηση ξένων μαχητών, από το οργανωμένο έγκλημα, από μείζονες διαμάχες μεταξύ κρατών, καθώς και από την παραπληροφόρηση και τις υβριδικές απειλές· τονίζει την ανάγκη να συνεχιστούν οι προσπάθειες για την προαγωγή κοινωνιών που λειτουργούν σε υψηλό επίπεδο από πολιτική άποψη στην περιοχή·"
§ 25
1ο μέρος"επαναλαμβάνει ότι, εφόσον ικανοποιηθούν όλα αυτά τα κριτήρια, οι πόρτες της ΕΕ είναι ανοιχτές για προσχώρηση·"
2ο μέρος"επικροτεί τις πρόσφατες προσπάθειες που έχουν αναληφθεί στο πλαίσιο της διαδικασίας του Βερολίνου και της διάσκεψης κορυφής της Τεργέστης, ώστε να δοθεί πρόσθετη ώθηση στη σύγκλιση των χωρών των Δυτικών Βαλκανίων με στόχο την προσχώρηση στην ΕΕ· επαναλαμβάνει ότι ιδιαίτερη προσοχή και στήριξη θα πρέπει να δοθεί στην εφαρμογή των κρίσιμων θεσμικών και πολιτικών μεταρρυθμίσεων στα Δυτικά Βαλκάνια"
3ο μέρος"και καλεί την Επιτροπή να επανεξετάσει τη δυνατότητα πρόσθετης κατανομής χρηματοδοτικών πόρων από τον Μηχανισμό Προενταξιακής Βοήθειας (ΜΠΒ), ως ένα από τα σημαντικότερα εργαλεία για την υποβοήθηση της εφαρμογής των εν λόγω μεταρρυθμίσεων·"
§ 28
1ο μέροςΣύνολο του κειμένου εκτός από τη λέξη "οικονομική"
2ο μέροςη λέξη αυτή
EFDD, ENF:
§ 19
1ο μέρος"είναι πεπεισμένο ότι χρειάζεται μια νέα προσέγγιση στις σχέσεις της ΕΕ με τους ανατολικούς γείτονές της· πιστεύει ότι η υποστήριξη των χωρών εκείνων που επιθυμούν στενότερες σχέσεις με την ΕΕ πρέπει να συνιστά κορυφαία προτεραιότητα για την εξωτερική πολιτική της ΕΕ·"
2ο μέρος"πιστεύει ότι η παράταση των κυρώσεων κατά ατόμων και οντοτήτων στη Ρωσία αποτελεί αναπόφευκτο αποτέλεσμα της μη εφαρμογής των συμφωνιών του Μινσκ και συνεχίζει να θεωρεί την εφαρμογή αυτή από όλα τα μέρη ως τη βάση για μια βιώσιμη πολιτική λύση στη σύγκρουση στην ανατολική Ουκρανία·"
§ 45
1ο μέρος" πιστεύει ότι η Ευρώπη θα πρέπει να ενισχύσει περαιτέρω τη συνεργασία για την κοινή άμυνα, προκειμένου να υπερασπιστεί τις κοινές της αξίες και αρχές και τη στρατηγική της αυτονομία· τονίζει τη σημασία της σχέσης μεταξύ εξωτερικής και εσωτερικής ασφάλειας, της καλύτερης χρήσης των πόρων και του ελέγχου του κινδύνου στην περιφέρεια της Ευρώπης· υπενθυμίζει ότι η σύνδεση μεταξύ ανάπτυξης και ασφάλειας αποτελεί βασική αρχή στην οποία στηρίζεται η προσέγγιση της Ένωσης όσον αφορά τις εξωτερικές κρίσεις και συγκρούσεις· καλεί τα κράτη μέλη να αξιοποιήσουν αποτελεσματικά το πλήρες δυναμικό της Συνθήκης της Λισαβόνας όσον αφορά την Κοινή Πολιτική Ασφάλειας και Άμυνας (ΚΠΑΑ) και επιδοκιμάζει, στο πλαίσιο αυτό, το σχέδιο εφαρμογής για την ασφάλεια και την άμυνα· ενθαρρύνει την επανεξέταση της προσέγγισης που υιοθετεί η ΕΕ όσον αφορά τις μη στρατιωτικές αποστολές της ΚΠΑΑ, ώστε να εξασφαλιστεί ο ορθός σχεδιασμός, η εκτέλεση και η υποστήριξή τους· θεωρεί ότι οι δυνατότητες του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Άμυνας (ΕΟΑ), της μόνιμης διαρθρωμένης συνεργασίας (PESCO) και των μάχιμων μονάδων της ΕΕ θα πρέπει να χρησιμοποιούνται στο έπακρο·"
2ο μέρος"προτρέπει τα κράτη μέλη να παράσχουν πρόσθετη χρηματοδότηση για τον σκοπό αυτό·"
§ 47
1ο μέρος"καλεί την Επιτροπή να μεριμνήσει ώστε στην πρότασή της για το επόμενο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο (ΠΔΠ) να αντανακλώνται πλήρως οι αυξανόμενες προκλήσεις όσον αφορά την ασφάλεια· θεωρεί ότι τόσο το μέγεθος όσο και η ευελιξία του προϋπολογισμού της ΚΕΠΠΑ πρέπει να ανταποκρίνονται στις προσδοκίες των πολιτών της ΕΕ σχετικά με τον ρόλο της ΕΕ ως φορέα ασφάλειας· επαναλαμβάνει ότι χρειάζεται ένα συνολικό όραμα για την πολιτική και τα μέσα της ΕΕ στον τομέα της ασφάλειας, το οποίο πρέπει να περιλαμβάνει μεταξύ άλλων εποικοδομητικό συντονισμό με το προτεινόμενο Ευρωπαϊκό Ταμείο Άμυνας·"
2ο μέρος"καλεί τα κράτη μέλη να επιδιώξουν την επίτευξη του στόχου της δαπάνης του 2 % του ΑΕΠ τους για αμυντικές δαπάνες και να δαπανούν το 20 % των αμυντικών προϋπολογισμών τους για εξοπλισμό που θεωρείται απαραίτητος από τον ΕΟΑ·"
3ο μέρος" υπενθυμίζει επίσης ότι κάθε νέα πολιτική θα πρέπει να υποστηρίζεται μέσω νέων πηγών χρηματοδότησης·"
4ο μέρος"σημειώνει ότι διάφορα κράτη μέλη δυσκολεύονται να διατηρήσουν ένα πολύ ευρύ φάσμα πλήρως λειτουργικών αμυντικών ικανοτήτων, κυρίως εξαιτίας δημοσιονομικών περιορισμών· ζητεί, ως εκ τούτου, μεγαλύτερη συνεργασία και συντονισμό όσον αφορά το ποιες ικανότητες θα πρέπει να διατηρηθούν, ώστε τα κράτη μέλη να μπορούν να ειδικεύονται σε ορισμένες ικανότητες και να δαπανούν τους πόρους τους αποτελεσματικότερα· πιστεύει ότι η διαλειτουργικότητα αποτελεί βασικό στοιχείο για να καταστούν οι ένοπλες δυνάμεις των κρατών μελών πιο συμβατές και πιο ολοκληρωμένες· υπενθυμίζει ότι οι πιστώσεις για την ΚΕΠΠΑ αντιπροσώπευαν το 3,6 % των πιστώσεων ανάληψης υποχρεώσεων του τομέα 4 το 2016 και το 0,2 % του συνολικού προϋπολογισμού της ΕΕ· εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για το γεγονός ότι το μέγεθος και η ανεπαρκής εκτέλεση των πιστώσεων, καθώς και οι συστηματικές μεταφορές από το κεφάλαιο της ΚΕΠΠΑ, αποκαλύπτουν την μόνιμη έλλειψη φιλοδοξίας της ΕΕ να ενεργεί ως παγκόσμιος παράγοντας·"

 6. Ετήσια έκθεση του 2016 για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία στον κόσμο και την πολιτική της ΕΕ στον τομέα αυτό  

Έκθεση: Godelieve Quisthoudt-Rowohl (A8-0365/2017)

ΘέμαΤροπ. αριθ.ΣυντάκτηςΟΚ, κλπ.ΨηφοφορίαΨηφοφορίες με ΟΚ/ΗΨ - παρατηρήσεις
§ 8§αρχικό κείμενοψ.τμ.
1+
2+
§ 9§αρχικό κείμενοψ.τμ.
1+
2/ΟΚ+562, 51, 20
3+
4+
5+
§ 12§αρχικό κείμενοΟΚ+568, 25, 43
§ 16§αρχικό κείμενοψ.τμ.
1+
2+
3+
Μετά την § 161Verts/ALE, S&D, GUE/NGLΟΚ+445, 134, 47
2Verts/ALE, S&D, GUE/NGLΟΚ+390, 198, 36
§ 24§αρχικό κείμενοψ.τμ.
1/ΟΚ+609, 7, 16
2+
3+
4+
§ 32§αρχικό κείμενοΟΚ+624, 6, 1
§ 33§αρχικό κείμενοψ.τμ.
1+
2+
§ 37§αρχικό κείμενοψ.τμ.
1+
2+
3+
4+
5+
6+
§ 42§αρχικό κείμενοψ.τμ.
1+
2+
3+
§ 51§αρχικό κείμενοΟΚ+507, 99, 22
§ 56§αρχικό κείμενοψ.τμ.
1+
2+
§ 63§αρχικό κείμενοχ.ψ.+
§ 69§αρχικό κείμενοχ.ψ.+
Αιτ. αναφορά 5§αρχικό κείμενοχ.ψ.+
Αιτ. αναφορά 10§αρχικό κείμενοχ.ψ.+
Αιτ. αναφορά 23§αρχικό κείμενοχ.ψ.+
Αιτ. αναφορά 26§αρχικό κείμενοχ.ψ.+
Αιτ. αναφορά 34§αρχικό κείμενοχ.ψ.+
Αιτ. σκ. H§αρχικό κείμενοψ.τμ.
1+
2+
ψηφοφορία: ψήφισμα (σύνολο του κειμένου)ΟΚ+443, 95, 84
Αιτήματα για ψηφοφορία με ονομαστική κλήση
Verts/ALE, GUE/NGL:τροπολογίες 1, 2
ENF:§§ 12, 32, 51
Αιτήματα για χωριστή ψηφοφορία
ENF:§§ 63, 69, αιτ. αναφορές 5, 10, 23, 26, 34
Αιτήματα για ψηφοφορία κατά τμήματα
PPE:
§ 16
1ο μέρος" καταδικάζει τη χρήση της σεξουαλικής βίας κατά των γυναικών και των κοριτσιών, στην οποία συμπεριλαμβάνονται οι μαζικοί βιασμοί, η σεξουαλική δουλεία, η καταναγκαστική πορνεία, μορφές διωγμών με βάση το φύλο, η εμπορία ανθρώπων, ο σεξουαλικός τουρισμός και κάθε άλλη μορφή σωματικής, σεξουαλικής και ψυχολογικής βίας, ως όπλου πολέμου· εφιστά την προσοχή στο γεγονός ότι στο Καταστατικό της Ρώμης τα σεξιστικά εγκλήματα και τα εγκλήματα σεξουαλικής βίας χαρακτηρίζονται ως εγκλήματα πολέμου, εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας ή πράξεις που συνιστούν γενοκτονία ή βασανιστήρια· τονίζει τη σημασία της υπεράσπισης των δικαιωμάτων των γυναικών,"
2ο μέρος"συμπεριλαμβανομένων των σεξουαλικών και αναπαραγωγικών δικαιωμάτων τους,"
3ο μέρος"τόσο μέσω της νομοθεσίας και της εκπαίδευσης όσο και με την υποστήριξη των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών· επικροτεί την έγκριση του σχεδίου δράσης της ΕΕ για την ισότητα των φύλων (2016-2020), το οποίο περιέχει διεξοδικό κατάλογο μέτρων για τη βελτίωση της κατάστασης των γυναικών όσον αφορά τα ίσα δικαιώματα και τη χειραφέτηση· τονίζει πόσο σημαντικό είναι να διασφαλιστεί η αποτελεσματική εφαρμογή του· χαιρετίζει επίσης την έγκριση της στρατηγικής δέσμευσης για την ισότητα των φύλων (2016-2019), η οποία προωθεί την ισότητα των φύλων και τα δικαιώματα των γυναικών παγκοσμίως· υπογραμμίζει τη σημασία που έχει η κύρωση και η αποτελεσματική εφαρμογή της Σύμβασης της Κωνσταντινούπολης από όλα τα κράτη μέλη· επισημαίνει ότι η εκπαίδευση αποτελεί το καλύτερο μέσο για την καταπολέμηση των διακρίσεων και της βίας κατά των γυναικών και των παιδιών· ζητεί από την Επιτροπή, την ΕΥΕΔ και την ΑΠ/ΥΕ να εντείνουν την εκπλήρωση των υποχρεώσεων και των δεσμεύσεών τους στο πεδίο των δικαιωμάτων των γυναικών βάσει της Σύμβασης για την εξάλειψη όλων των μορφών διακρίσεων κατά των γυναικών (CEDAW) και ενθαρρύνει τις τρίτες χώρες να πράξουν το ίδιο· εκτιμά ότι η ΕΕ θα πρέπει να συνεχίσει να ενσωματώνει την υποστήριξη των γυναικών στις επιχειρήσεις στον τομέα της κοινής πολιτικής ασφάλειας και άμυνας (ΚΠΑΑ), της πρόληψης των συγκρούσεων και της ανασυγκρότησης μετά από συγκρούσεις· υπενθυμίζει τη σημασία του ψηφίσματος 1325 του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών για τις γυναίκες, την ειρήνη και την ασφάλεια· τονίζει τη σημασία της συστηματικής, ισότιμης, πλήρους και ενεργού συμμετοχής των γυναικών στην πρόληψη και την επίλυση συγκρούσεων, στην προώθηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των δημοκρατικών μεταρρυθμίσεων και στις ειρηνευτικές επιχειρήσεις, στην παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας, στην ανασυγκρότηση μετά από συγκρούσεις και στις διαδικασίες δημοκρατικής μετάβασης που οδηγούν σε μόνιμες και σταθερές πολιτικές λύσεις· υπενθυμίζει ότι το Βραβείο Ζαχάρωφ για το 2016 απονεμήθηκε στη Nadia Murad και στη Lamiya Aji Bashar, που επέζησαν της σεξουαλικής δουλείας που τους επέβαλε το ISIS/Daesh·"
ENF:
§ 8
1ο μέρος"εκφράζει σοβαρή ανησυχία για τις αυξανόμενες επιθέσεις κατά θρησκευτικών μειονοτήτων, οι οποίες συχνά διαπράττονται από μη κρατικούς παράγοντες, όπως το ISIS/Daesh· καταδικάζει το γεγονός ότι πολλές χώρες διατηρούν και επιβάλλουν νόμους κατά της αλλαγής θρησκεύματος και της βλασφημίας, οι οποίοι ουσιαστικά περιορίζουν, ή ακόμη και στερούν παντελώς, από τις θρησκευτικές μειονότητες και τους άθεους την ελευθερία θρησκευτικής συνείδησης και πεποιθήσεων· ζητεί να ληφθούν μέτρα για την προστασία των θρησκευτικών μειονοτήτων, των μη πιστών και των άθεων που είναι θύματα νόμων περί βλασφημίας, και καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη να δρομολογήσουν πολιτικές συζητήσεις για την κατάργηση αυτών των νόμων· ζητεί από την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να εντείνουν τις προσπάθειες για μεγαλύτερο σεβασμό της ελευθερίας σκέψης, συνείδησης, θρησκείας και πεποιθήσεων, και να προάγουν, στο πλαίσιο των επαφών τους με τρίτες χώρες, τον διαπολιτισμικό και διαθρησκειακό διάλογο· ζητεί συγκεκριμένη δράση για την αποτελεσματική εφαρμογή των κατευθυντήριων γραμμών της ΕΕ σχετικά με την προαγωγή και την προστασία της ελευθερίας θρησκευτικής συνείδησης ή πεποιθήσεων, μεταξύ άλλων μέσω της διασφάλισης συστηματικής και συνεκτικής εκπαίδευσης του προσωπικού της ΕΕ στην κεντρική διοίκηση και στις αντιπροσωπείες της·"
2ο μέρος"υποστηρίζει πλήρως την πρακτική της ΕΕ που συνίσταται στην ανάληψη ηγετικού ρόλου στα θεματικά ψηφίσματα για τη θρησκευτική ελευθερία και την ελευθερία πεποιθήσεων στο Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ΣΑΔ) και στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ· στηρίζει πλήρως το έργο του Ειδικού Εντεταλμένου της ΕΕ για την προαγωγή της ελευθερίας θρησκευτικής συνείδησης ή πεποιθήσεων εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, κ. Ján Figel·"
§ 9
1ο μέρος"επαναλαμβάνει ότι η ελευθερία της έκφρασης εντός και εκτός διαδικτύου αποτελεί ζωτικό στοιχείο κάθε δημοκρατικής κοινωνίας, καθώς ευνοεί μια κουλτούρα πολυφωνίας που ενδυναμώνει την κοινωνία των πολιτών και τους πολίτες ώστε να καθιστούν τις κυβερνήσεις και τους υπεύθυνους λήψης αποφάσεων υπόλογους για τις πράξεις τους, και προωθεί τον σεβασμό του κράτους δικαίου· υπογραμμίζει ότι περιορισμός της ελευθερίας της έκφρασης εντός και εκτός διαδικτύου, όπως είναι η αφαίρεση διαδικτυακού περιεχομένου, θα πρέπει να υφίσταται μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις, όταν προβλέπεται από τον νόμο και δικαιολογείται από την επιδίωξη νόμιμου στόχου· προτρέπει, συνεπώς, την ΕΕ να εντείνει τις προσπάθειες για την προαγωγή της ελευθερίας της έκφρασης μέσω των εξωτερικών πολιτικών και μέσων της· επαναλαμβάνει το αίτημά του προς την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να ενισχύσουν την παρακολούθηση των κάθε είδους περιορισμών στην ελευθερία της έκφρασης και στα μέσα ενημέρωσης σε τρίτες χώρες, να καταδικάζουν χωρίς καθυστέρηση και συστηματικά τέτοιου είδους περιορισμούς και να χρησιμοποιούν όλα τα διαθέσιμα διπλωματικά μέσα και εργαλεία για την καταπολέμηση αυτών των περιορισμών·"
2ο μέρος" υπογραμμίζει πόσο σημαντικό είναι να διασφαλίζεται η αποτελεσματική εφαρμογή των κατευθυντήριων γραμμών της ΕΕ για την ελευθερία της έκφρασης εντός και εκτός διαδικτύου και η τακτική παρακολούθηση του αντικτύπου τους·"
3ο μέρος" καταδικάζει τον θάνατο και τη φυλάκιση πολλών δημοσιογράφων και μπλόγκερ το 2016 και καλεί την ΕΕ να τους παρέχει αποτελεσματική προστασία·"
4ο μέρος"καλωσορίζει το νέο Ευρωπαϊκό Μέσο για τη Δημοκρατία και τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΕΜΔΔΑ), που δρομολογήθηκε το 2016, με ιδιαίτερη έμφαση στην εκπαίδευση των αντιπροσωπειών της ΕΕ και των φορέων ενημέρωσης σε τρίτες χώρες σχετικά με τον τρόπο εφαρμογής των κατευθυντήριων γραμμών· "
5ο μέρος"υπογραμμίζει ότι είναι σημαντικό να αποκαλύπτονται και να καταδικάζονται η ρητορική μίσους και η υποκίνηση βίας εντός και εκτός διαδικτύου, καθώς αποτελούν απειλή για το κράτος δικαίου και τις αξίες που εμπεριέχουν τα ανθρώπινα δικαιώματα·"
§ 24
1ο μέρος"επαναλαμβάνει ότι εμπορία ανθρώπων είναι η στρατολόγηση, μεταφορά, μεταβίβαση, υπόθαλψη ή παραλαβή ατόμων, μέσω απειλής ή χρήσης βίας ή άλλων μορφών εξαναγκασμού, απαγωγής, απάτης, εξαπάτησης, κατάχρησης εξουσίας ή ευάλωτης θέσης ή μέσω πληρωμής ή ωφελημάτων, για την εξασφάλιση της συναίνεσης του ατόμου που ασκεί έλεγχο επί άλλου, με σκοπό την εκμετάλλευση·"
2ο μέρος"καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη να λάβουν μέτρα για να αποθαρρύνουν τη ζήτηση που προωθεί όλες τις μορφές εκμετάλλευσης ανθρώπων, ιδίως γυναικών και παιδιών, και που οδηγεί στην εμπορία ανθρώπων, διατηρώντας παράλληλα μια προσέγγιση που θα έχει ως βάση τα ανθρώπινα δικαιώματα και θα εστιάζει στο θύμα·"
3ο μέρος"επαναλαμβάνει την ανάγκη να εφαρμοστεί από όλα τα κράτη μέλη η στρατηγική της ΕΕ για την εξάλειψη της εμπορίας ανθρώπων και η σχετική οδηγία 2011/36/ΕΕ·"
4ο μέρος"εκφράζει τη βαθιά ανησυχία του για την εξαιρετικά ευάλωτη θέση των μεταναστών και των προσφύγων έναντι φαινομένων εκμετάλλευσης, λαθραίας διακίνησης και εμπορίας ανθρώπων· τονίζει την ανάγκη να τηρείται η διάκριση μεταξύ της έννοιας της εμπορίας ανθρώπων και της λαθραίας διακίνησης μεταναστών·"
§ 33
1ο μέροςΣύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: "και τα κράτη μέλη της ΕΕ που δεν το έχουν πράξει ακόμη"
2ο μέροςοι λέξεις αυτές
§ 37
1ο μέρος"εκφράζει έντονη ανησυχία αλλά και αλληλεγγύη προς τον αυξανόμενο αριθμό μεταναστών, προσφύγων και αιτούντων άσυλο, συμπεριλαμβανομένου ενός διαρκώς μεγαλύτερου αριθμού γυναικών, που είναι θύματα συγκρούσεων, διώξεων, κακής διακυβέρνησης, φτώχειας και δικτύων παράτυπης μετανάστευσης, εμπορίας και παράνομης διακίνησης" εκτός από "αιτούντων άσυλο, προσφύγων και μεταναστών", "ενός διαρκώς μεγαλύτερου αριθμού γυναικών" και "παράτυπης μετανάστευσης "
2ο μέροςαιτούντων άσυλο, προσφύγων και μεταναστών", "ενός διαρκώς μεγαλύτερου αριθμού γυναικών" και "παράτυπης μετανάστευσης"
3ο μέρος"τονίζει την επείγουσα ανάγκη να καταβληθούν ουσιαστικές προσπάθειες για αντιμετωπιστούν τα γενεσιουργά αίτια των μεταναστευτικών ροών και να βρεθούν μακρόπνοες λύσεις με βάση τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της αξιοπρέπειας και, ως εκ τούτου, να αντιμετωπιστεί η εξωτερική διάσταση της προσφυγικής κρίσης, μεταξύ άλλων μέσω βιώσιμων λύσεων στις συγκρούσεις στις γειτονικές μας χώρες, για παράδειγμα με την ανάπτυξη συνεργασίας και εταιρικών σχέσεων με τις ενδιαφερόμενες τρίτες χώρες που συμμορφώνονται με το διεθνές δίκαιο και διασφαλίζουν τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στις χώρες αυτές· εκφράζει τη βαθιά ανησυχία του για τη βία κατά των παιδιών που προέρχονται από οικογένειες μεταναστών, συμπεριλαμβανομένων των αγνοούμενων, ασυνόδευτων παιδιών μεταναστών, και απευθύνει έκκληση για επανεγκατάσταση, οικογενειακή επανένωση και ανθρωπιστικούς διαδρόμους· εκφράζει τη βαθιά ανησυχία του για τη δραματική κατάσταση και τον αυξανόμενο αριθμό των εσωτερικά εκτοπισμένων ατόμων και ζητεί την ασφαλή επιστροφή, την επανεγκατάσταση ή την τοπική ένταξή τους· καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να παράσχουν ανθρωπιστική βοήθεια στους τομείς της εκπαίδευσης, της στέγασης, της υγείας και σε άλλα ανθρωπιστικά πεδία που βοηθούν τους πρόσφυγες όσο το δυνατόν εγγύτερα στην πατρίδα τους, και ζητεί την ορθή εφαρμογή των πολιτικών επιστροφής· υπογραμμίζει την ανάγκη για μια ολοκληρωμένη προσέγγιση της μετανάστευσης με βάση τα ανθρώπινα δικαιώματα και ζητεί από την ΕΕ να συνεργαστεί περισσότερο με τον ΟΗΕ, με περιφερειακούς οργανισμούς, κυβερνήσεις και με ΜΚΟ· καλεί τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν στο ακέραιο τη δέσμη μέτρων που εγκρίθηκε από την ΕΕ για το κοινό ευρωπαϊκό σύστημα ασύλου και την κοινή νομοθεσία για τη μετανάστευση, κυρίως προκειμένου να προστατεύσουν τους ευάλωτους αιτούντες άσυλο·"
4ο μέρος"υπογραμμίζει ότι οι έννοιες της ασφαλούς χώρας και της ασφαλούς χώρας προέλευσης δεν θα πρέπει να παρεμποδίζουν την εξέταση ατομικών αιτήσεων ασύλου·"
5ο μέρος"προειδοποιεί για τον κίνδυνο μετατροπής της εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ σε «διαχείριση μετανάστευσης»·"
6ο μέρος"καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη να διασφαλίζουν πλήρη διαφάνεια σχετικά με τους πόρους που χορηγούνται σε τρίτες χώρες για τη συνεργασία στον τομέα της μετανάστευσης και να διασφαλίζουν ότι η εν λόγω συνεργασία δεν ωφελεί δομές που εμπλέκονται σε παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, αλλά ότι συμβαδίζει με τη βελτίωση της κατάστασης που επικρατεί στις χώρες αυτές στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων·"
§ 56
1ο μέρος"τονίζει ότι η πολιτική διεύρυνσης είναι ένα από τα ισχυρότερα εργαλεία για την ενίσχυση του σεβασμού των δημοκρατικών αρχών και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων υπό το φως των τρεχουσών πολιτικών εξελίξεων σε υποψήφιες και δυνάμει υποψήφιες προς ένταξη χώρες·"
2ο μέρος"καλεί την Επιτροπή να ενισχύσει τις προσπάθειες για την υποστήριξη της ενίσχυσης των δημοκρατικών πολιτικών παραδόσεων, του σεβασμού του κράτους δικαίου, της ανεξαρτησίας των μέσων ενημέρωσης και της δικαιοσύνης και της καταπολέμησης της διαφθοράς στις υποψήφιες και δυνάμει υποψήφιες προς ένταξη χώρες· εκφράζει την πεποίθηση ότι η αναθεωρημένη ευρωπαϊκή πολιτική γειτονίας θα πρέπει να διατηρήσει την προστασία, την προαγωγή και την εφαρμογή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των δημοκρατικών αξιών ως κύριους στόχους της· επαναλαμβάνει ότι η προστασία, η ενεργός υποστήριξη και η εφαρμογή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της δημοκρατίας είναι προς το συμφέρον τόσο των χωρών εταίρων όσο και της ΕΕ· τονίζει επίσης ότι η ΕΕ πρέπει να τηρήσει τη δέσμευση που έχει αναλάβει έναντι των εταίρων της, συγκεκριμένα στις γειτονικές της χώρες, να στηρίζει τις οικονομικές, κοινωνικές και πολιτικές μεταρρυθμίσεις, να προστατεύει τα ανθρώπινα δικαιώματα και να ενισχύει την εφαρμογή του κράτους δικαίου, δεδομένου ότι αποτελούν βέλτιστα μέσα για την ενίσχυση της διεθνούς τάξης και τη διατήρηση της σταθερότητας στις γειτονικές της χώρες· υπενθυμίζει ότι η Ένωση για τη Μεσόγειο μπορεί και θα πρέπει να διαμορφώσει τον πολιτικό διάλογο σε αυτό το πεδίο και να ασκήσει πίεση για μια ισχυρή ατζέντα για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία στην περιοχή· υπενθυμίζει ότι όποια χώρα επιδιώκει να ενταχθεί στην ΕΕ πρέπει να εγγυάται στο ακέραιο τα ανθρώπινα δικαιώματα και να πληροί απαρέγκλιτα τα κριτήρια της Κοπεγχάγης, η μη συμμόρφωση με τα οποία ενδέχεται να οδηγήσει σε πάγωμα των διαπραγματεύσεων·"
Αιτ. σκέψη Η
1ο μέροςΣύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: "όπως είναι οι εθνοτικές, γλωσσικές και θρησκευτικές μειονότητες, τα άτομα με αναπηρία, η κοινότητα ΛΟΑΔΜ, οι γυναίκες, τα παιδιά, οι αιτούντες άσυλο και οι μετανάστες,"
2ο μέροςοι λέξεις αυτές
PPE, ENF:
§ 42
1ο μέρος"εκτιμά ότι η ΕΕ θα πρέπει να συνεχίσει τις προσπάθειές της για περισσότερο σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα των ΛΟΑΔΜ, σύμφωνα με τις σχετικές κατευθυντήριες γραμμές της· ζητεί την πλήρη εφαρμογή των κατευθυντήριων γραμμών, μεταξύ άλλων μέσω της επιμόρφωσης του προσωπικού της ΕΕ σε τρίτες χώρες· καταγγέλλει το γεγονός ότι η ομοφυλοφιλία εξακολουθεί να διώκεται ποινικά σε 72 χώρες, εκφράζει την ανησυχία του διότι σε 13 από αυτές υπάρχει η θανατική ποινή και πιστεύει ότι οι βίαιες πρακτικές εναντίον ανθρώπων λόγω του σεξουαλικού προσανατολισμού τους, της ταυτότητας φύλου ή των φυλετικών χαρακτηριστικών τους, όπως οι αναγκαστικές αποκαλύψεις σεξουαλικού προσανατολισμού, τα εγκλήματα μίσους και η ρητορική μίσους, εντός και εκτός διαδικτύου, και οι σωφρονιστικοί βιασμοί, δεν θα πρέπει να μένουν ατιμώρητες·"
2ο μέρος"σημειώνει τη νομιμοποίηση του γάμου μεταξύ ατόμων του ίδιου φύλου και της πολιτικής ένωσης μεταξύ ατόμων του ίδιου φύλου σε ορισμένες χώρες και ενθαρρύνει την περαιτέρω αναγνώρισή τους·"
3ο μέρος"καταδικάζει τις παραβιάσεις της σωματικής ακεραιότητας που διαπράττονται εις βάρος γυναικών και μειονοτικών ομάδων· καλεί τα κράτη να απαγορεύσουν διά νόμου αυτές τις πρακτικές, να διώκουν τους δράστες και να προσφέρουν στήριξη στα θύματα·"
Διάφορα
Inés Ayala Sender (Ομάδα S&D) συνυπογράφει τις τροπολογίες 1 και 2.

 7. Χονγκ Κονγκ, 20 χρόνια μετά την παράδοσή του 

Έκθεση: Alyn Smith (A8-0382/2017)

ΘέμαΤροπ. αριθ.ΣυντάκτηςΟΚ, κλπ.ΨηφοφορίαΨηφοφορίες με ΟΚ/ΗΨ - παρατηρήσεις
Μετά την § 1 ιη)2GUE/NGLΟΚ+344, 251, 9
Μετά την § 1 ιθ)3GUE/NGLΟΚ+338, 247, 12
Αιτ. σκ. Δ1Verts/ALE-
ψηφοφορία: σύσταση (σύνολο του κειμένου)ΟΚ+490, 82, 17
Αιτήματα για ψηφοφορία με ονομαστική κλήση
GUE/NGL:τροπολογίες 2, 3
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου