Показалец 
Протокол
PDF 290kWORD 84k
Сряда, 13 декември 2017 г. - Страсбург
1.Откриване на заседанието
 2.Разисквания по случаи на нарушаване на правата на човека, демокрацията и принципа на правовата държава (обявяване на внесените предложения за резолюции)
 3.Делегирани актове (член 105, параграф 6 от Правилника за дейността)
 4.Мерки по прилагане (член 106 от Правилника за дейността)
 5.Трансфери на бюджетни кредити
 6.Внесени документи
 7.Преговори преди провеждане на първото четене в Парламента (одобрение) (член 69в от Правилника за дейността)
 8.Подготовка за заседанието на Европейския съвет на 14 и 15 декември - Актуално състояние на преговорите с Обединеното кралство (разискване)
 9.Връчване на наградата „Сахаров“ (тържествено заседание)
 10.Възобновяване на заседанието
 11.Изявление на председателството
 12.Приветствие с добре дошли
 13.Време за гласуване
  
13.1.Актуално състояние на преговорите с Обединеното кралство (гласуване)
  
13.2.Възражение срещу акт за изпълнение: употребата на фосфорна киселина — фосфати — ди- три- и полифосфати (E 338-452) в замразени вертикални месни шишове (гласуване)
  
13.3.Препоръка вследствие на разследването във връзка с изпирането на пари, избягването на данъци и данъчните измами (гласуване)
  
13.4.Годишен доклад относно изпълнението на общата политика за сигурност и отбрана (гласуване)
  
13.5.Годишен доклад относно прилагането на общата външна политика и политика на сигурност (гласуване)
  
13.6.Годишен доклад относно правата на човека и демокрацията по света през 2016 г. и политиката на Европейския съюз в тази област (гласуване)
  
13.7.Хонконг - 20 години след предаването му на Китай (гласуване)
 14.Обяснениe на вот
 15.Поправки на вот и намерения за гласуване
 16.Възобновяване на заседанието
 17.Одобряване на протокола от предишното заседание
 18.Разширяване и укрепване на Шенгенско пространство: България, Румъния и Хърватия (разискване по актуални въпроси)
 19.Изпълнението по социалния стълб (разискване)
 20.Програмата до 2030 г. и докладът на Евростат относно наблюдението на напредъка за постигане на целите за устойчиво развитие в ЕС (разискване)
 21.Механизъм за гражданска защита на Европейския съюз със собствени оперативни възможности (разискване)
 22.Забрана на нацистки и фашистки символи и лозунги в целия ЕС (разискване)
 23.Право на разследване на Европейския парламент (разискване)
 24.Прилагане на директивата относно борбата със сексуалното насилие и със сексуалната експлоатация на деца, както и с детската порнография (разискване)
 25.Дневен ред на следващото заседание
 26.Закриване на заседанието
 ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК


ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Antonio TAJANI
Председател

1. Откриване на заседанието

Заседанието беше открито в 9.05 ч.


2. Разисквания по случаи на нарушаване на правата на човека, демокрацията и принципа на правовата държава (обявяване на внесените предложения за резолюции)

Долупосочените членове на Парламента или политически групи са внесли искания за провеждането на такова разискване на основание член 135 от Правилника за дейността по следните предложения за резолюции:

I.   Свобода на словото във Виетнам, по-специално случаят на Нгуен Ван Хоа (2017/3001(RSP))

—   Charles Tannock, Karol Karski, Ruža Tomašić, Monica Macovei, Ангел Джамбазки, Jana Žitňanská, Notis Marias, Branislav Škripek и Valdemar Tomaševski, от името на групата ECR, относно свободата на словото въм Виетнам, по-специално случаят на Нгуен Ван Хоа, (B8-0685/2017)

—   Barbara Lochbihler, Heidi Hautala, Bodil Valero, Maria Heubuch, Ernest Urtasun, Bronis Ropė, Igor Šoltes, Sven Giegold, Michel Reimon и Davor Škrlec, от името на групата Verts/ALE, относно свободата на словото въм Виетнам, по-специално случаят на Нгуен Ван Хоа (B8-0687/2017)

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post и Neena Gill, от името на групата S&D, относно свободата на словото въм Виетнам, по-специално случаят на Нгуен Ван Хоа (B8-0688/2017)

—   Pavel Telička, Petras Auštrevičius, Неджми Али, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Филиз Хюсменова, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Илхан Кючюк, Patricia Lalonde, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Cecilia Wikström и Valentinas Mazuronis, от името на групата ALDE, относно свободата на словото въм Виетнам (B8-0690/2017)

—   Cristian Dan Preda, Tomáš Zdechovský, Jaromír Štětina, Claude Rolin, Bogdan Brunon Wenta, Tunne Kelam, Patricija Šulin, Elisabetta Gardini, Csaba Sógor, Ivan Štefanec, Michaela Šojdrová, Laima Liucija Andrikienė, László Tőkés, Ivana Maletić, Milan Zver, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Adam Szejnfeld, Eduard Kukan, Dubravka Šuica, Ramona Nicole Mănescu, Sandra Kalniete, Lars Adaktusson, Андрей Ковачев, Seán Kelly, Deirdre Clune, Marijana Petir, Ramón Luis Valcárcel Siso, Jeroen Lenaers, Francisco José Millán Mon и Inese Vaidere от името на групата PPE, относно свободата на словото въм Виетнам, по-специално случаят на Нгуен Ван Хоа (B8-0693/2017)

II.   Камбоджа: забрана на опозицията (2017/3002(RSP))

—   Anna Elżbieta Fotyga, Jana Žitňanská, Notis Marias, Charles Tannock, Ангел Джамбазки, Karol Karski, Monica Macovei, Ruža Tomašić, Branislav Škripek и Valdemar Tomaševski, от името на групата ECR, относно Камбоджа: забрана на опозицията (B8-0686/2017);

—   Barbara Lochbihler, Bodil Valero, Maria Heubuch, Heidi Hautala, Jordi Solé, Igor Šoltes, Ernest Urtasun, Bronis Ropė, Sven Giegold, Davor Škrlec и Michel Reimon, от името на групата Verts/ALE, относно Камбоджа: забрана на опозицията (B8-0689/2017);

—   Marie-Christine Vergiat, Malin Björk, Miguel Urbán Crespo, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Barbara Spinelli, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva и Takis Hadjigeorgiou, от името на групата GUE/NGL, относно Камбоджа: забрана на опозицията (B8-0692/2017);

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post и Marc Tarabella, от името на групата S&D, относно Камбоджа: забрана на опозицията (B8-0694/2017);

—   Petras Auštrevičius, Неджми Али, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, María Teresa Giménez Barbat, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Филиз Хюсменова, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Илхан Кючюк, Patricia Lalonde, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Cecilia Wikström и Valentinas Mazuronis, от името на групата ALDE, относно Камбоджа и по-специално разпускането на Партията за национално спасение на Камбоджа (ПНСК) (B8-0696/2017);

—   Tomáš Zdechovský, Jaromír Štětina, Claude Rolin, Jarosław Wałęsa, Bogdan Brunon Wenta, Tunne Kelam, Pavel Svoboda, Patricija Šulin, Elisabetta Gardini, Csaba Sógor, Ivan Štefanec, Michaela Šojdrová, Laima Liucija Andrikienė, Cristian Dan Preda, László Tőkés, Ivana Maletić, Milan Zver, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Adam Szejnfeld, Eduard Kukan, Manolis Kefalogiannis, Dubravka Šuica, Ramona Nicole Mănescu, Sandra Kalniete, Lars Adaktusson, Андрей Ковачев, Seán Kelly, Deirdre Clune, Marijana Petir, Jeroen Lenaers, Ramón Luis Valcárcel Siso и Francisco José Millán Mon, от името на групата PPE, относно Камбоджа: забраната на опозицията (B8-0697/2017).

III.   Ел Салвадор: случаите на жени, съдебно преследвани заради спонтанен аборт (2017/3003(RSP))

—   Charles Tannock, Branislav Škripek, Notis Marias, Jan Zahradil, Monica Macovei, Ruža Tomašić и Valdemar Tomaševski, от името на групата ECR, относно Ел Салвадор: случаите на жени, съдебно преследвани заради спонтанен аборт (B8-0691/2017);

—   Molly Scott Cato, Bodil Valero, Ernest Urtasun, Barbara Lochbihler, Terry Reintke, Michel Reimon, Bronis Ropė, Sven Giegold, Davor Škrlec и Jordi Solé, от името на групата Verts/ALE, относно Ел Салвадор: случаите на жени, съдебно преследвани заради спонтанен аборт (B8-0695/2017);

—   Miguel Urbán Crespo, Marie-Christine Vergiat, Malin Björk, Patrick Le Hyaric, Marina Albiol Guzmán, Stefan Eck, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Barbara Spinelli, Josu Juaristi Abaunz, Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou и Marie-Pierre Vieu, от името на групата GUE/NGL, относно Ел Салвадор: случаите на жени, съдебно преследвани заради спонтанен аборт (B8-0698/2017);

—   Beatriz Becerra Basterrechea, Petras Auštrevičius, Неджми Али, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, María Teresa Giménez Barbat, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Филиз Хюсменова, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Илхан Кючюк, Patricia Lalonde, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Cecilia Wikström и Valentinas Mazuronis, от името на групата ALDE, относно Ел Салвадор: случаите на жени, съдебно преследвани заради спонтанен аборт (B8-0699/2017);

—   Victor Boştinaru, Elena Valenciano, Soraya Post, Francisco Assis и Iratxe García Pérez, от името на групата S&D, относно Ел Салвадор: случаите на жени, съдебно преследвани заради спонтанен аборт (B8-0701/2017);

—   Cristian Dan Preda, Gabriel Mato, Tomáš Zdechovský, Jaromír Štětina, Jarosław Wałęsa, Bogdan Brunon Wenta, Tunne Kelam, Pavel Svoboda, Patricija Šulin, Elisabetta Gardini, Csaba Sógor, Ivan Štefanec, Laima Liucija Andrikienė, László Tőkés, Ivana Maletić, Milan Zver, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Adam Szejnfeld, Eduard Kukan, Manolis Kefalogiannis, Dubravka Šuica, Ramona Nicole Mănescu, Sandra Kalniete, Андрей Ковачев, Seán Kelly, Deirdre Clune, Marijana Petir, Jeroen Lenaers и Inese Vaidere, от името на групата PPE, относно Ел Салвадор: случаите на жени, съдебно преследвани заради спонтанен аборт (B8-0702/2017).

Времето за изказвания се разпределя в съответствие с член 162 от Правилника за дейността.


3. Делегирани актове (член 105, параграф 6 от Правилника за дейността)

Проекти на делегирани актове, предадени на Парламента:

- Делегиран регламент на Комисията за изменение на Регламент (ЕС) 2015/936 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на актуализиране на кодовете по Комбинираната номенклатура, изброени в приложение I към същия регламент (C(2017)07289 - 2017/2995(DEA))

Срок за внасяне на възражения: 2 месеца, считано от датата на получаване на 29 ноември 2017 г.

Разглеждане в комисия: водеща: INTA

- Делегиран регламент на Комисията за изменение на приложения I и V към Регламент (ЕС) № 649/2012 на Европейския парламент и на Съвета относно износа и вноса на опасни химикали (C(2017)07828 - 2017/2994(DEA))

Срок за внасяне на възражения: 2 месеца, считано от датата на получаване на 28 ноември 2017 г.

Разглеждане в комисия: водеща: ENVI

- Делегиран регламент на Комисията за изменение на Делегиран регламент (ЕС) 2015/98 на Комисията относно изпълнението на международните задължения на Съюза, посочени в член 15, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 1380/2013 на Европейския парламент и на Съвета, съгласно Международната конвенция за опазване на рибата тон в Атлантическия океан, по отношение на запаса от риба меч в Средиземно море (C(2017)07875 - 2017/2996(DEA))

Срок за внасяне на възражения: 2 месеца, считано от датата на получаване на 30 ноември 2017 г.

Разглеждане в комисия: водеща: PECH

- Делегиран регламент на Комисията за допълнение на Регламент (ЕС) 2015/760 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на регулаторните технически стандарти относно деривативните финансови инструменти, които се използват единствено с цел хеджиране, достатъчната продължителност на жизнения цикъл на европейските фондове за дългосрочни инвестиции, критериите за оценка на пазара за потенциални купувачи и оценката на активите, които подлежат на продажба, както и относно видовете и характеристиките на услугите, които са на разположение на непрофесионалните инвеститори (C(2017)07967 - 2017/2997(DEA))

Срок за внасяне на възражения: 1 месец, считано от датата на получаване на 4 декември 2017 г.

Разглеждане в комисия: водеща: ECON

- Делегиран регламент на Комисията за допълнение на Регламент (ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на схемата за разрешаване на лозови насаждения, лозарския регистър, придружаващите документи и сертифицирането, входящия и изходящ регистър, задължителните декларации, уведомленията и публикуването на подадената в тях информация, както и за допълнение на Регламент (ЕС) № 1306/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на съответните проверки и санкции, за изменение на регламенти (ЕО) № 555/2008, (ЕО) № 606/2009 и (ЕО) № 607/2009 на Комисията и за отмяна на Регламент (ЕО) № 436/2009 на Комисията и на Делегиран регламент (ЕС) 2015/560 на Комисията (C(2017)08261 - 2017/3017(DEA))

Срок за внасяне на възражения: 2 месеца, считано от датата на получаване на 11 декември 2017 г.

Разглеждане в комисия: водеща: AGRI

Проекти на делегирани актове, за които крайният срок е променен от 1 на 3 месеца по искане на компетентната комисия:

- Делегиран регламент на Комисията за допълнение на Регламент (ЕС) № 600/2014 на Европейския парламент и на Съвета относно пазарите на финансови инструменти по отношение на регулаторни технически стандарти във връзка със задължението за търговия за някои деривати (C(2017)07684 – 2017/2979(DEA))

Срок за внасяне на възражения: 3 месеца, считано от датата на получаване на 17 ноември 2017 г. по искане на компетентната комисия.

Разглеждане в комисия: водеща: ECON

- Делегиран регламент на Комисията за допълнение на Директива 2014/59/ЕС на Европейския парламент и на Съвета по отношение на регулаторните технически стандарти, с които се уточняват критериите във връзка с методологията за оценяване на разликите в третирането при режим на преструктуриране (C(2017)07436 – 2017/2969(DEA))

Срок за внасяне на възражения: 3 месеца, считано от датата на получаване на 14 ноември 2017 г. по искане на компетентната комисия.

Разглеждане в комисия: водеща:ECON

- Делегиран регламент на Комисията за допълнение на Директива 2014/59/ЕС на Европейския парламент и на Съвета по отношение на регулаторните технически стандарти, с които се уточняват критериите във връзка с методологията за оценяване на стойността на активите и задълженията на институцията или дружествата (C(2017)07438 – 2017/2970(DEA))

Срок за внасяне на възражения: 3 месеца, считано от датата на получаване на 14 ноември 2017 г. по искане на компетентната комисия.

Разглеждане в комисия: водеща:ECON


4. Мерки по прилагане (член 106 от Правилника за дейността)

На Парламента бяха предадени следните проекти на мерки по прилагане, свързани с процедурата по регулиране с контрол:

- Регламент на Комисията за изменение на Регламент (ЕС) № 1178/2011 за определяне на технически изисквания и административни процедури във връзка с екипажите на въздухоплавателни средства в гражданското въздухоплаване в съответствие с Регламент (ЕО) № 216/2008 на Европейския парламент и на Съвета (D051054/02 - 2017/3011(RPS) - срок: 7 март 2018 г.)
Разглеждане в комисия: водеща: TRAN

- Регламент на Комисията за изменение на Регламент (ЕС) № 1178/2011 по отношение на декларираните организации за обучение (D053477/01 - 2017/3014(RPS) - срок: 8 март 2018 г.)
Разглеждане в комисия: водеща: TRAN

- Регламент на Комисията за определяне на допълнителни отговорности и задачи за референтната лаборатория на Европейския съюз за африканска чума по конете и за изменение на приложение II към Директива 92/35/ЕИО на Съвета, приложение II към Директива 2000/75/ЕО на Съвета и приложение VII към Регламент (ЕО) № 882/2004 на Европейския парламент и на Съвета (D053753/03 - 2017/2999(RPS) - срок: 6 март 2018 г.)
Разглеждане в комисия: водеща: ENVI
подпомагаща: AGRI (член 54 от Правилника за дейността)

- Решение на Комисията за установяване на критерии за присъждане на екомаркировката на ЕС за услуги по вътрешно почистване (D053891/02 - 2017/3000(RPS) - срок: 6 март 2018 г.)
Разглеждане в комисия: водеща: ENVI

- Решение на Комисията за изменение на Решение 2014/312/ЕС по отношение на срока на валидност на екологичните критерии за присъждане на екомаркировката на ЕС на бои и лакове за вътрешно и външно боядисване (D054137/02 - 2017/3010(RPS) - срок: 7 март 2018 г.)
Разглеждане в комисия: водеща: ENVI

- Директива на Комисията за изменение на Директива 2008/68/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно вътрешния превоз на опасни товари, състоящо се в адаптиране на раздел I.1 от нейното приложение I към научно-техническия прогрес (D054150/01 - 2017/3015(RPS) - срок: 8 януари 2018 г.)
Разглеждане в комисия: водеща: TRAN

- Регламент на Комисията за изменение на Регламент (ЕС) № 389/2013 на Комисията от 2 май 2013 г. за създаване на Регистър на ЕС (D054274/02 - 2017/3013(RPS) - срок: 8 март 2018 г.)
Разглеждане в комисия: водеща: ENVI
подпомагаща: ITRE (член 54 от Правилника за дейността)

- Регламент на Комисията за определяне на допълнителни отговорности и задачи за референтната лаборатория на Европейския съюз за болести по рибата и ракообразните и за изменение на приложение VII към Регламент (ЕО) № 882/2004 на Европейския парламент и на Съвета (D054464/02 - 2017/2998(RPS) - срок: 6 март 2018 г.)
Разглеждане в комисия: водеща: ENVI
подпомагаща: PECH (член 54 от Правилника за дейността)


5. Трансфери на бюджетни кредити

В съответствие с член 27, параграф 4 от Финансовия регламент, Съветът на Европейския съюз информира бюджетния орган за одобрението на трансфери на бюджетни кредити DEC 22/2017, DEC 27/2017, DEC 31/2017, DEC 32/2017, DEC 33/2017 - Раздел III - Комисия.

В съответствие с член 25 от Финансовия регламент комисията по бюджетен контрол реши да не представя възражения срещу трансфера на бюджетни кредити от INF 3/2017 - SEAE.

В съответствие с член 25 от Финансовия регламент комисията по бюджетен контрол реши да не представя възражения срещу трансфера на бюджетни кредити от INF 7/2017 - Омбудсман.

В съответствие с член 25 от Финансовия регламент комисията по бюджетен контрол реши да не представя възражения срещу трансфера на бюджетни кредити от INF 2/2017 - Европейски надзорен орган по защита на данните.


6. Внесени документи

Внесени са следните документи:

- Предложение за трансфер на бюджетни кредити INF 3/2017 - SEAE (N8-0090/2017 - C8-0418/2017 - 2017/2267(GBD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

BUDG

- Предложение за трансфер на бюджетни кредити INF 7/2017 – Европейски омбудсман (N8-0091/2017 - C8-0423/2017 - 2017/2268(GBD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

BUDG


7. Преговори преди провеждане на първото четене в Парламента (одобрение) (член 69в от Правилника за дейността)

Председателят съобщи, че е получил искания за поставяне на гласуване от страна на групите GUE/NGL, EFDD и Verts/ALE на решението на комисията IMCO въз основа на доклада относно Предложението за директива на Европейския парламемент и на Съвета за осигуряване на изпълнението на Директива 2006/123/ЕО относно услугите на вътрешния пазар, за установяване на процедура за нотификация за разрешителни режими и изисквания, свързани с услугите, и за изменение на Директива 2006/123/ЕО и Регламент (ЕС) № 1024/2012 относно административно сътрудничество посредством Информационната система за вътрешния пазар (COM(2016)0821 - C8-0011/2017 – 2016/0398(COD)), докладчик: Sergio Gutiérrez Prieto (A8-0396/2017) за започване на междуинституционални преговори, обявено в протокола от понеделник, 11 декември 2017 г. (точка 9 от протокола от 11.12.2017 г).

Гласуването ще се проведе на следващия ден съгласно член 69в, параграф 2 от Правилника за дейността.

Председателят съобщи, че не е получил искане от членове на ЕП или политическа(-и) група(-и), достигащи поне средния праг, за поставянето на гласуване на други решения за започване на междуинстутуционални преговори, обявени в протокола от понеделник, 11 декември 2017 г. (точка 9 от протокола от 11.12.2017 г).

Следователно комисиите ECON и LIBE и комисията IMCO могат да започнат преговорите след изтичането на срока, предвиден в член 69в, параграф 2 от Правилника за дейността.


8. Подготовка за заседанието на Европейския съвет на 14 и 15 декември - Актуално състояние на преговорите с Обединеното кралство (разискване)

Изявления на Съвета и на Комисията: Подготовка за заседанието на Европейския съвет на 14 и 15 декември (2017/2858(RSP))

Изявления на Съвета и на Комисията: Актуално състояние на преговорите с Обединеното кралство (2017/2964(RSP))

Председателят направи кратко встъпително изявление.

Matti Maasikas (действащ председател на Съвета) и Frans Timmermans (първи заместник-председател на Комисията) направиха изявления.

Изказа се Michel Barnier (главен преговарящ).

Изказаха се: Manfred Weber, от името на групата PPE, Gianni Pittella, от името на групата S&D, Syed Kamall, от името на групата ECR, Guy Verhofstadt, от името на групата ALDE, Gabriele Zimmer, от името на групата GUE/NGL, Ska Keller, от името на групата Verts/ALE, Nigel Farage, от името на групата EFDD, Marcel de Graaff, от името на групата ENF, и Diane Dodds, независим член на ЕП.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Sylvie GUILLAUME
Заместник-председател

Изказаха се: Elmar Brok, Roberto Gualtieri, Hans-Olaf Henkel, Sophia in 't Veld, David Coburn, относно провеждането на заседанието, Martina Anderson, Jill Evans, Rolandas Paksas, Janice Atkinson, Alyn Smith, който се изказа срещу коментарите на предходния оратор, Diane James, Daniel Caspary, Richard Corbett, Roberts Zīle, Catherine Bearder, Barbara Spinelli, Molly Scott Cato, Gerard Batten, Gerolf Annemans, Steven Woolfe, Danuta Maria Hübner, Maria João Rodrigues, Peter van Dalen, Marian Harkin, João Ferreira, Alyn Smith, David Coburn, относно коментарите на предходния оратор, Patrick O'Flynn, Jean-Luc Schaffhauser, Janusz Lewandowski, Josef Weidenholzer, James Nicholson, Franck Proust, Elena Valenciano, Esteban González Pons, Mercedes Bresso, Seán Kelly, Jens Geier, Paulo Rangel, Seb Dance, György Schöpflin, Tonino Picula, Michaela Šojdrová, Pervenche Berès, Esther de Lange, Pier Antonio Panzeri, Gunnar Hökmark, Petra Kammerevert, Viviane Reding, Silvia Costa и Tanja Fajon.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Mairead McGuinness, Juan Fernando López Aguilar, Notis Marias, Pavel Telička, Dimitrios Papadimoulis, Georgios Epitideios, Milan Zver, Jean-Paul Denanot, Marek Jurek, Luke Ming Flanagan, Brian Hayes, Nicola Caputo, Maria Grapini и Costas Mavrides.

Изказаха се: Michel Barnier и Matti Maasikas.

Предложения за резолюции, внесени на основание член 123, параграф 2 от Правилника за дейността, в заключение на разискванията:

—   Tim Aker, от името на групата EFDD, относно актуалното състояние на преговорите с Обединеното кралство (2017/2964(RSP)) (B8-0676/2017);

—   Guy Verhofstadt, координатор и председател на групата ALDE, Manfred Weber, председател на групата PPE, Gianni Pittella, председател на групата S&D, Gabriele Zimmer, председател на групата GUE/NGL, Philippe Lamberts, Ska Keller, председатели на групата Verts/ALE, Danuta Maria Hübner, председател на групата комисия AFET, относно актуалното състояние на преговорите с Обединеното кралство (2017/2964(RSP)) (B8-0677/2017).

Разискването приключи.

Гласуване: точка 13.1 от протокола от 13.12.2017.

(Прекъсване на заседанието за няколко минути в очакване на церемонията по връчване на наградата „Сахаров“)


ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Antonio TAJANI
Председател

9. Връчване на наградата „Сахаров“ (тържествено заседание)

От 12.10 ч до 12.55 ч Парламентът проведе тържествено заседание по случай връчването на наградата „Сахаров“ на демократичната опозиция на Венесуела: Националното събрание, представено от неговия председател Хулио Борхес, както и на всички политически затворници, изброени от неправителствената организация „Форо пенал“, представлявани от Леополдо Лопес, Антонио Ледесма, Даниел Себайос, Йон Гойкоечея, Лорен Салех, Алфредо Рамос и Андреа Гонсалес.

Преди връчването на наградата, председателят приветства с добре дошли и Аура Лолита Чавес, също сред финалистите за наградата „Сахаров“ за 2017 г., и Бетлехем Исак, дъщеря на журналиста Давит Исак, също финалист за наградата, който не може да присъства, тъй като продължава да бъде в затвора в Еритрея.

Хулио Борхес и Антонио Ледесма се обърнаха към присъстващите от името на демократичната опозиция на Венесуела.

(Заседанието беше закрито в 12.55 ч.)


10. Възобновяване на заседанието

Заседанието беше възобновено в 12.58 ч.

Изказаха се: Cristian Dan Preda, относно отсъствието на някои членове на ЕП от церемонията по връчване на наградата „Сахаров“ за 2017 г. и James Carver относно встъпването в длъжност на новия президент на Република Сомалиленд.


11. Изявление на председателството

Председателят направи изказване, изразявайки своята загриженост относно съдбата на Ahmadreza Djalali, изследовател към Свободния университет в Брюксел, осъден на смърт в Иран.

°
° ° °

Изказаха се: Cécile Kashetu Kyenge, относно наводненията в региона Емилия-Романя, и Eleonora Forenza, относно процеса в Анкара срещу двамата съпредседатели на Демократичната партия на народите в Турция.


12. Приветствие с добре дошли

От името на Парламента, председателят приветства с добре дошли членовете на делегация от Тунис, водена от Mohamed Fadhel Ben Omrane, член на Камарата на депутатите на Парламента на Тунис, които заеха място на официалната трибуна.


13. Време за гласуване

Подробните резултати от гласуванията (изменения, гласувания поотделно, разделни гласувания и др.) се съдържат в приложение „Резултати от гласувания“ към протокола.

Резултатите от поименното гласуване, в приложението към протокола, са на разположение единствено в електронен вид и с тях може да се направи справка на сайта Europarl.


13.1. Актуално състояние на преговорите с Обединеното кралство (гласуване)

Предложения за резолюция B8-0676/2017 и B8-0677/2017 (2017/2964(RSP))

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 1)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ B8-0676/2017

Отхвърля се

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ B8-0677/2017

Приема се (P8_TA(2017)0490)

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Bogusław LIBERADZKI
Заместник-председател


13.2. Възражение срещу акт за изпълнение: употребата на фосфорна киселина — фосфати — ди- три- и полифосфати (E 338-452) в замразени вертикални месни шишове (гласуване)

Предложение за резолюция, внесено от комисията ENVI, съгласно член 106, параграфи 2 и 3, и член 106, параграф 4, буква в) от Правилника за дейността, относно проекта на регламент на Комисията за изменение на приложение II към Регламент (ЕО) № 1333/2008 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на употребата на фосфорна киселина — фосфати — ди- три- и полифосфати (E 338-452) в замразени вертикални месни шишове (D052941/02 - 2017/2920(RPS)) (B8-0666/2017) - Членове на ЕП, компетентни за разглеждането на акта: Christel Schaldemose и Bart Staes

(Необходимо е квалифицирано мнозинство за приемане на предложението за резолюция)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 2)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Отхвърля се


13.3. Препоръка вследствие на разследването във връзка с изпирането на пари, избягването на данъци и данъчните измами (гласуване)

Препоръка, внесена съгласно член 198, параграф 12, от Правилника за дейността от Werner Langen, Jeppe Kofod и Petr Ježek, от името на Анкетната комисия за разследване на предполагаеми нарушения и лошо администриране при прилагането на правото на Съюза във връзка с изпирането на пари, избягването на данъци и данъчните измами след разследването във връзка с изпирането на пари, избягването на данъци и данъчните измами (2016/3044(RSP)) (B8-0660/2017)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 3)

ПРЕПОРЪКА ВСЛЕДСТВИЕ

Приема се (P8_TA(2017)0491)

Изказаха се: Jeppe Kofod, Rainer Wieland и Tomáš Zdechovský.


13.4. Годишен доклад относно изпълнението на общата политика за сигурност и отбрана (гласуване)

Доклад относно годишния доклад относно изпълнението на общата политика за сигурност и отбрана [2017/2123(INI)] - Комисия по външни работи. Докладчик: Michael Gahler (A8-0351/2017)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 4)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P8_TA(2017)0492)


13.5. Годишен доклад относно прилагането на общата външна политика и политика на сигурност (гласуване)

Доклад относно годишния доклад относно прилагането на общата външна политика и политика на сигурност [2017/2121(INI)] - Комисия по външни работи. Докладчик: David McAllister (A8-0350/2017)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 5)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P8_TA(2017)0493)


13.6. Годишен доклад относно правата на човека и демокрацията по света през 2016 г. и политиката на Европейския съюз в тази област (гласуване)

Доклад относно годишния доклад относно правата на човека и демокрацията по света през 2016 г. и политиката на Европейския съюз в тази област [2017/2122(INI)] - Комисия по външни работи. Докладчик: Godelieve Quisthoudt-Rowohl (A8-0365/2017)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 6)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P8_TA(2017)0494)


13.7. Хонконг - 20 години след предаването му на Китай (гласуване)

Доклад относно препоръката на Европейския парламент до Съвета, Комисията и заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност относно Хонконг - 20 години след предаването му на Китай [2017/2204(INI)] - Комисия по външни работи. Докладчик: Alyn Smith (A8-0382/2017)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 7)

ПРЕПОРЪКА ВСЛЕДСТВИЕ

Приема се (P8_TA(2017)0495)


14. Обяснениe на вот

Писмени обяснения на вот:

Съгласно член 183 от Правилника за дейността, писмените обяснения на вот се публикуват на страниците, запазени за членовете на ЕП на сайта на Парламента.

Устни обяснения на вот:

Предложения за резолюция относно актуалното състояние на преговорите с Обединеното кралство (2017/2964(RSP)) (B8-0676/2017) и (B8-0677/2017)
Daniel Hannan, Jasenko Selimovic, Jan Zahradil, Момчил Неков, Jiří Pospíšil, Anna Maria Corazza Bildt, Mairead McGuinness, Tibor Szanyi, Deirdre Clune, Matt Carthy, Eleftherios Synadinos, Morten Messerschmidt, Danuta Jazłowiecka, John Howarth и Stanislav Polčák.

Обясненията на вота ще продължат по време на сесията през следващия ден четвъртък, 14 декември 2017 г.


15. Поправки на вот и намерения за гласуване

Поправките на вота и намеренията за гласуване са отразени на интернет страницата на ЕП Europarl - „Пленарни заседания“, „Гласувания“, „Резултати от различните гласувания“ (Налични резултати от поименните гласувания), както и в печатната версия на приложението „Резултати от поименните гласувания“.

Електронната версия, която се намира на сайта Europarl, се осъвременява редовно в продължение най-много на две седмици след деня на провеждане на гласуването.

След този срок списъкът на поправките на вота и намеренията за гласуване е окончателен и се предава за превод и публикуване в Официален вестник.

(Заседанието беше прекъснато в 14.45 ч.)


ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Ramón Luis VALCÁRCEL SISO
Заместник-председател

16. Възобновяване на заседанието

Заседанието беше възобновено в 15.16 ч.


17. Одобряване на протокола от предишното заседание

Протоколът от предишното заседание беше одобрен.


18. Разширяване и укрепване на Шенгенско пространство: България, Румъния и Хърватия (разискване по актуални въпроси)

Разширяване и укрепване на Шенгенско пространство: България, Румъния и Хърватия (2017/3009(RSP))

Изказа се Gianni Pittella за да направи въведение към разискването, предложено от рупата S&D.

Изказаха се: Matti Maasikas (действащ председател на Съвета) и Dimitris Avramopoulos (член на Комисията).

Изказаха се: Esteban González Pons, от името на групата PPE, Сергей Станишев, от името на групата S&D, Helga Stevens, от името на групата ECR, Cecilia Wikström, от името на групата ALDE, Kostadinka Kuneva, от името на групата GUE/NGL, Ska Keller, от името на групата Verts/ALE, Margot Parker, от името на групата EFDD, Laurenţiu Rebega, от името на групата ENF, Konstantinos Papadakis, независим член на ЕП, Marian-Jean Marinescu, Tanja Fajon, Monica Macovei, Филиз Хюсменова, Bodil Valero, Auke Zijlstra, Lampros Fountoulis, Асим Ахмедов Адемов, Victor Boştinaru, Ангел Джамбазки, Norica Nicolai, Mara Bizzotto, Željana Zovko, Claude Moraes, Ruža Tomašić, Jozo Radoš, Franz Obermayr, Jaromír Štětina, Tonino Picula, Notis Marias, Cristian Dan Preda, Juan Fernando López Aguilar, Емил Радев и Josef Weidenholzer.

Изказаха се: Dimitris Avramopoulos и Matti Maasikas.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: David-Maria SASSOLI
Заместник-председател

Изказа се Monica Macovei, за да направи лично изявление по повод изказването на Victor Boştinaru (председателят направи уточнения относно прилагането на член 164 от Правилника за дейността).

Разискването приключи.


19. Изпълнението по социалния стълб (разискване)

Изявления на Съвета и на Комисията: Изпълнението по социалния стълб (2017/2974(RSP))

Matti Maasikas (действащ председател на Съвета) и Marianne Thyssen (член на Комисията) направиха изявления.

Изказаха се: Tom Vandenkendelaere, от името на групата PPE, Maria João Rodrigues, от името на групата S&D, Ulrike Trebesius, от името на групата ECR, Enrique Calvet Chambon, от името на групата ALDE, Gabriele Zimmer, от името на групата GUE/NGL, Philippe Lamberts, от името на групата Verts/ALE, Laura Agea, от името на групата EFDD, Auke Zijlstra, от името на групата ENF, Sotirios Zarianopoulos, независим член на ЕП, David Casa, Agnes Jongerius, Jadwiga Wiśniewska, Jasenko Selimovic, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Bill Etheridge, Kostadinka Kuneva, Terry Reintke, Bill Etheridge, Dominique Bilde, Claude Rolin, Javi López, Czesław Hoc, António Marinho e Pinto, Rina Ronja Kari, Ernest Urtasun, Nicolas Bay, Helga Stevens, Paloma López Bermejo, Ádám Kósa, Vilija Blinkevičiūtė, Anders Primdahl Vistisen, João Pimenta Lopes, Verónica Lope Fontagné, Георги Пирински, Richard Sulík, Tania González Peñas, Krzysztof Hetman и Evelyn Regner.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Dimitrios PAPADIMOULIS
Заместник-председател

Изказаха се: Deirdre Clune, Joachim Schuster, Anne Sander, Miapetra Kumpula-Natri и Othmar Karas.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Michaela Šojdrová, Monika Beňová, Notis Marias и Takis Hadjigeorgiou.

Изказаха се: Marianne Thyssen и Matti Maasikas.

Разискването приключи.


20. Програмата до 2030 г. и докладът на Евростат относно наблюдението на напредъка за постигане на целите за устойчиво развитие в ЕС (разискване)

Изявления на Съвета и на Комисията: Програмата до 2030 г. и докладът на Евростат относно наблюдението на напредъка за постигане на целите за устойчиво развитие в ЕС (2017/3006(RSP))

Matti Maasikas (действащ председател на Съвета) и Marianne Thyssen (член на Комисията) направиха изявления.

Изказаха се: Sirpa Pietikäinen, от името на групата PPE, Kathleen Van Brempt, от името на групата S&D, Charles Goerens, от името на групата ALDE, Lola Sánchez Caldentey, от името на групата GUE/NGL, Heidi Hautala, от името на групата Verts/ALE, Mireille D'Ornano, от името на групата EFDD, Stanislav Polčák, Elly Schlein, Jo Leinen, Julie Ward и Doru-Claudian Frunzulică.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Krzysztof Hetman, Arne Lietz, Notis Marias, Kostas Chrysogonos и Nicola Caputo.

Изказаха се: Marianne Thyssen и Matti Maasikas.

Разискването приключи.


21. Механизъм за гражданска защита на Европейския съюз със собствени оперативни възможности (разискване)

Изявления на Съвета и на Комисията: Механизъм за гражданска защита на Европейския съюз със собствени оперативни възможности (2017/2975(RSP))

Matti Maasikas (действащ председател на Съвета) и Christos Stylianides (член на Комисията) направиха изявления.

Изказаха се: Elisabetta Gardini, от името на групата PPE, Soledad Cabezón Ruiz, от името на групата S&D, Notis Marias, от името на групата ECR, и Nikolaos Chountis, от името на групата GUE/NGL.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Fabio Massimo CASTALDO
Заместник-председател

Изказаха се: Eleftherios Synadinos, независим член на ЕП, John Stuart Agnew, за да поздрави новия председател, Lambert van Nistelrooij, Carlos Zorrinho, Ivica Tolić, Karin Kadenbach, Nuno Melo, José Manuel Fernandes и Franck Proust.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Nicola Caputo и Maria Grapini.

Изказаха се: Christos Stylianides и Matti Maasikas.

Разискването приключи.


22. Забрана на нацистки и фашистки символи и лозунги в целия ЕС (разискване)

Изявления на Съвета и на Комисията: Забрана на нацистки и фашистки символи и лозунги в целия ЕС (2017/3007(RSP))

Matti Maasikas (действащ председател на Съвета) и Dimitris Avramopoulos (член на Комисията) направиха изявления.

Изказаха се: Dubravka Šuica, от името на групата PPE, Cécile Kashetu Kyenge, от името на групата S&D, Jussi Halla-aho, от името на групата ECR, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Maria Grapini, Ivan Jakovčić, от името на групата ALDE, Stelios Kouloglou, от името на групата GUE/NGL, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Jaromír Štětina, Udo Voigt, независим член на ЕП, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Neena Gill, Marek Jurek, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Janusz Korwin-Mikke, Ivo Vajgl, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Ivica Tolić, Eleonora Forenza, Jordi Solé, Michaela Šojdrová, Elly Schlein, Ruža Tomašić, Martin Schirdewan, Heinz K. Becker, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Ivan Jakovčić, и Takis Hadjigeorgiou.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Ivica Tolić, Ramón Jáuregui Atondo, Notis Marias и Georgios Epitideios.

Изказаха се: Dimitris Avramopoulos и Matti Maasikas.

Разискването приключи.


23. Право на разследване на Европейския парламент (разискване)

Въпрос с искане за устен отговор (O-000089/2017) зададен от Danuta Maria Hübner, от името на комисия AFCO, към Съвета: Правото на Европейския парламент да предприема разследване (2017/2993(RSP)) (B8-0613/2017)

Въпрос с искане за устен отговор (O-000090/2017) зададен от Danuta Maria Hübner, от името на комисия AFCO, към Комисията: Право на Европейския парламент да предприема разследване (2017/2993(RSP)) (B8-0614/2017)

Ramón Jáuregui Atondo (в качеството на заместник на автора) разви въпросите.

Matti Maasikas (действащ председател на Съвета) отговори на въпроса B8-0613/2017.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Ryszard CZARNECKI
Заместник-председател

Dimitris Avramopoulos (член на Комисията) отговори на въпроса B8-0614/2017.

Изказаха се: Danuta Maria Hübner, от името на групата PPE, Kazimierz Michał Ujazdowski, от името на групата ECR, Max Andersson, от името на групата Verts/ALE, Rainer Wieland и Jiří Pospíšil.

Изказа се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“) Notis Marias.

Изказаха се: Dimitris Avramopoulos и Matti Maasikas.

Разискването приключи.


24. Прилагане на директивата относно борбата със сексуалното насилие и със сексуалната експлоатация на деца, както и с детската порнография (разискване)

Доклад относно прилагането на Директива 2011/93/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 13 декември 2011 г. относно борбата със сексуалното насилие и със сексуалната експлоатация на деца, както и с детската порнография [2015/2129(INI)] - Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи. Докладчик: Anna Maria Corazza Bildt (A8-0368/2017)

Anna Maria Corazza Bildt представи доклада.

Изказа се Dimitris Avramopoulos (член на Комисията).

Изказаха се: Michaela Šojdrová (докладчик по становището на комисията CULT), Clare Moody (докладчик по становището на комисията FEMM), Barbara Matera, от името на групата PPE, Miriam Dalli, от името на групата S&D, Branislav Škripek, от името на групата ECR, Nathalie Griesbeck, от името на групата ALDE, Ángela Vallina, от името на групата GUE/NGL, Jean Lambert, от името на групата Verts/ALE, Margot Parker, от името на групата EFDD, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Marek Jurek, Georgios Epitideios, независим член на ЕП, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Caterina Chinnici, Helga Stevens, Gérard Deprez, Anna Záborská, Maria Grapini, Marek Jurek, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Andrejs Mamikins и Csaba Sógor.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Jiří Pospíšil, Silvia Costa, Notis Marias и Ruža Tomašić.

Изказаха се: Dimitris Avramopoulos и Anna Maria Corazza Bildt.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 8.7 от протокола от 14.12.2017.


25. Дневен ред на следващото заседание

Дневният ред на следващото заседание беше определен (документ „Дневен ред“ PE 614.777/OJJE).


26. Закриване на заседанието

Заседанието беше закрито в 22.31 ч.

Klaus Welle

Rainer Wieland

генерален секретар

заместник-председател


ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК

Присъстващи:

Adaktusson, Адемов, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Albrecht, Али, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Benifei, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buda, Bullmann, Bullock, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Chinnici, Chountis, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comi, Corazza Bildt, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, Deß, Deutsch, Deva, Diaconu, Didier, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Durand, Джамбазки, Eck, Ehler, Eickhout, Elissen, Engel, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira, Fisas Ayxelà, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Forenza, Foster, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guillaume, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hirsch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Хюсменова, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jamet, Járóka, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Klinz, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Kouloglou, Курумбашев, Kovács, Ковачев, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyrkos, Kyrtsos, Кючюк, Lalonde, Lamassoure, Lambert, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Le Pen, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Малинов, Maltese, Mamikins, Mandl, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Matthews, Maullu, Maurel, Mavrides, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Melior, Melo, Messerschmidt, Metsola, Meuthen, Michel, Michels, Михайлова, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Mobarik, Moi, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Nagtegaal, Nagy, Nart, Неков, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Новаков, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Padar, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Palmer, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Patriciello, Pavel, Payne, Pedicini, Peillon, Peterle, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Пирински, Pitera, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Popa, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Радев, Radoš, Radtke, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Maria João, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schlein, Schmidt, Schöpflin, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Spinelli, Spyraki, Staes, Станишев, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Urbán Crespo, Urtasun, Уручев, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Verheyen, Viegas, Vieu, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Waitz, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Winkler Hermann, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zahradil, Zala, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Извинени:

Bendtsen, Boutonnet, Buchner, Campbell Bannerman, Crowley, Guerrero Salom, Händel, Karlsson, Lange, McClarkin, Майдел, Punset, Rodríguez-Piñero Fernández, Scholz, Takkula, Winkler Iuliu

Правна информация - Политика за поверителност