Ευρετήριο 
Συνοπτικά πρακτικά
PDF 289kWORD 87k
Τετάρτη 13 Δεκεμβρίου 2017 - Στρασβούργο
1.Έναρξη της συνεδρίασης
 2.Συζητήσεις σχετικά με περιπτώσεις παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου (ανακοίνωση των προτάσεων ψηφίσματος που έχουν κατατεθεί)
 3.Κατ' εξουσιοδότηση πράξεις (άρθρο 105 παράγραφος 6 του Κανονισμού)
 4.Εκτελεστικά μέτρα (άρθρο 106 του Κανονισμού)
 5.Μεταφορές πιστώσεων
 6.Κατάθεση εγγράφων
 7.Διαπραγματεύσεις πριν από την πρώτη ανάγνωση του Κοινοβουλίου (έγκριση) (Άρθρο 69γ του Κανονισμού)
 8.Προετοιμασία της Συνόδου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 14ης και 15ης Δεκεμβρίου - Πρόοδος των διαπραγματεύσεων με το Ηνωμένο Βασίλειο (συζήτηση)
 9.Απονομή του Βραβείου Ζαχάρωφ (Πανηγυρική Συνεδρίαση)
 10.Επανάληψη της συνόδου
 11.Δήλωση της Προεδρίας
 12.Υποδοχή
 13.Ώρα των ψηφοφοριών
  
13.1.Πρόοδος των διαπραγματεύσεων με το Ηνωμένο Βασίλειο (ψηφοφορία)
  
13.2.Αντίρρηση σε εκτελεστική πράξη: χρήση φωσφορικού οξέος – φωσφορικών αλάτων – διφωσφορικών αλάτων – τριφωσφορικών αλάτων και πολυφωσφορικών αλάτων (Ε 338-452) σε κατεψυγμένο γύρο (ψηφοφορία)
  
13.3.Σχέδιο σύστασης μετά τη διερεύνηση περιπτώσεων νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, φοροαποφυγής και φοροδιαφυγής (ψηφοφορία)
  
13.4.Ετήσια έκθεση σχετικά με την εφαρμογή της Κοινής Πολιτικής Ασφάλειας και Άμυνας (ψηφοφορία)
  
13.5.Ετήσια έκθεση σχετικά με την εφαρμογή της Κοινής Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας (ψηφοφορία)
  
13.6.Ετήσια έκθεση του 2016 για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία στον κόσμο και την πολιτική της ΕΕ στον τομέα αυτό (ψηφοφορία)
  
13.7.Χονγκ Κονγκ, 20 χρόνια μετά την παράδοσή του (ψηφοφορία)
 14.Αιτιολογήσεις ψήφου
 15.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου
 16.Επανάληψη της συνόδου
 17.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης
 18.Διεύρυνση και ενίσχυση του χώρου Σένγκεν: Βουλγαρία, Ρουμανία και Κροατία Συζήτηση επί επικαίρων θεμάτων
 19.Υλοποίηση του Κοινωνικού Πυλώνα (συζήτηση)
 20.Ατζέντα του 2030 και έκθεση της Eurostat με θέμα «Παρακολούθηση της προόδου προς την επίτευξη των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης στην ΕΕ» (συζήτηση)
 21.Μηχανισμός πολιτικής προστασίας της ΕΕ με ίδιες επιχειρησιακές ικανότητες (συζήτηση)
 22.Απαγόρευση των ναζιστικών και φασιστικών συμβόλων και συνθημάτων καθ' όλη την ΕΕ (συζήτηση)
 23.Δικαίωμα εξέτασης των πραγμάτων από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (συζήτηση)
 24.Εφαρμογή της οδηγίας σχετικά με την καταπολέμηση της σεξουαλικής κακοποίησης και της σεξουαλικής εκμετάλλευσης παιδιών και της παιδικής πορνογραφίας (συζήτηση)
 25.Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης
 26.Λήξη της συνεδρίασης
 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ


ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Antonio TAJANI
Πρόεδρος

1. Έναρξη της συνεδρίασης

Η συνεδρίαση αρχίζει στις 9.05.


2. Συζητήσεις σχετικά με περιπτώσεις παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου (ανακοίνωση των προτάσεων ψηφίσματος που έχουν κατατεθεί)

Οι εξής βουλευτές ή πολιτικές ομάδες υποβάλλουν αιτήματα όσον αφορά τη διοργάνωση σχετικής συζήτησης, σύμφωνα με το άρθρο 135 του Κανονισμού, για τις ακόλουθες προτάσεις ψηφίσματος:

I.   Η ελευθερία έκφρασης στο Βιετνάμ, και ιδίως η υπόθεση του Nguyen Van Hoa (2017/3001(RSP))

—   Charles Tannock, Karol Karski, Ruža Tomašić, Monica Macovei, Angel Dzhambazki, Jana Žitňanská, Notis Marias, Branislav Škripek και Valdemar Tomaševski, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, σχετικά με την ελευθερία έκφρασης στο Βιετνάμ, και ιδίως την υπόθεση Nguyen Van Hoa (B8-0685/2017)

—   Barbara Lochbihler, Heidi Hautala, Bodil Valero, Maria Heubuch, Ernest Urtasun, Bronis Ropė, Igor Šoltes, Sven Giegold, Michel Reimon και Davor Škrlec, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, σχετικά με την ελευθερία έκφρασης στο Βιετνάμ, και ιδίως την υπόθεση Nguyen Van Hoa (B8-0687/2017)

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post και Neena Gill, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, σχετικά με την ελευθερία έκφρασης στο Βιετνάμ, και ιδίως την υπόθεση Nguyen Van Hoa (B8-0688/2017)

—   Pavel Telička, Petras Auštrevičius, Nedzhmi Ali, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Cecilia Wikström και Valentinas Mazuronis, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, σχετικά με την ελευθερία έκφρασης στο Βιετνάμ (B8-0690/2017)

—   Cristian Dan Preda, Tomáš Zdechovský, Jaromír Štětina, Claude Rolin, Bogdan Brunon Wenta, Tunne Kelam, Patricija Šulin, Elisabetta Gardini, Csaba Sógor, Ivan Štefanec, Michaela Šojdrová, Laima Liucija Andrikienė, László Tőkés, Ivana Maletić, Milan Zver, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Adam Szejnfeld, Eduard Kukan, Dubravka Šuica, Ramona Nicole Mănescu, Sandra Kalniete, Lars Adaktusson, Andrey Kovatchev, Seán Kelly, Deirdre Clune, Marijana Petir, Ramón Luis Valcárcel Siso, Jeroen Lenaers, Francisco José Millán Mon και Inese Vaidere εξ ονόματος της Ομάδας PPE, σχετικά με την ελευθερία έκφρασης στο Βιετνάμ, και ιδίως την υπόθεση Nguyen Van Hoa (B8-0693/2017)

II.   Καμπότζη: Απαγόρευση της αντιπολίτευσης (2017/3002(RSP))

—   Anna Elżbieta Fotyga, Jana Žitňanská, Notis Marias, Charles Tannock, Angel Dzhambazki, Karol Karski, Monica Macovei, Ruža Tomašić, Branislav Škripek και Valdemar Tomaševski, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Καμπότζη: Απαγόρευση της αντιπολίτευσης (B8-0686/2017

—   Barbara Lochbihler, Bodil Valero, Maria Heubuch, Heidi Hautala, Jordi Solé, Igor Šoltes, Ernest Urtasun, Bronis Ropė, Sven Giegold, Davor Škrlec και Michel Reimon, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Καμπότζη: Απαγόρευση της αντιπολίτευσης (B8-0689/2017

—   Marie-Christine Vergiat, Malin Björk, Miguel Urbán Crespo, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Barbara Spinelli, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva και Takis Hadjigeorgiou, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Καμπότζη: Απαγόρευση της αντιπολίτευσης (B8-0692/2017

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post και Marc Tarabella, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Καμπότζη: Απαγόρευση της αντιπολίτευσης (B8-0694/2017

—   Petras Auštrevičius, Nedzhmi Ali, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, María Teresa Giménez Barbat, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Cecilia Wikström και Valentinas Mazuronis, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Καμπότζη: ειδικότερα, η διάλυση του Κόμματος Εθνικής Σωτηρίας της Καμπότζης (PSNC) (B8-0696/2017

—   Tomáš Zdechovský, Jaromír Štětina, Claude Rolin, Jarosław Wałęsa, Bogdan Brunon Wenta, Tunne Kelam, Pavel Svoboda, Patricija Šulin, Elisabetta Gardini, Csaba Sógor, Ivan Štefanec, Michaela Šojdrová, Laima Liucija Andrikienė, Cristian Dan Preda, László Tőkés, Ivana Maletić, Milan Zver, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Adam Szejnfeld, Eduard Kukan, Manolis Kefalogiannis, Dubravka Šuica, Ramona Nicole Mănescu, Sandra Kalniete, Lars Adaktusson, Andrey Kovatchev, Seán Kelly, Deirdre Clune, Marijana Petir, Jeroen Lenaers, Ramón Luis Valcárcel Siso και Francisco José Millán Mon, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Καμπότζη: Απαγόρευση της αντιπολίτευσης (B8-0697/2017).

III.   Ελ Σαλβαδόρ: Οι υποθέσεις γυναικών που διώκονται λόγω αποβολής (2017/3003(RSP))

—   Charles Tannock, Branislav Škripek, Notis Marias, Jan Zahradil, Monica Macovei, Ruža Tomašić και Valdemar Tomaševski, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, σχετικά με τις υποθέσεις γυναικών που διώκονται λόγω αποβολής στο Ελ Σαλβαδόρ (B8-0691/2017

—   Molly Scott Cato, Bodil Valero, Ernest Urtasun, Barbara Lochbihler, Terry Reintke, Michel Reimon, Bronis Ropė, Sven Giegold, Davor Škrlec και Jordi Solé, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, σχετικά με τις υποθέσεις γυναικών που διώκονται λόγω αποβολής στο Ελ Σαλβαδόρ (B8-0695/2017

—   Miguel Urbán Crespo, Marie-Christine Vergiat, Malin Björk, Patrick Le Hyaric, Marina Albiol Guzmán, Stefan Eck, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Barbara Spinelli, Josu Juaristi Abaunz, Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou και Marie-Pierre Vieu, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Ελ Σαλβαδόρ: Οι υποθέσεις γυναικών που διώκονται λόγω αποβολής (B8-0698/2017

—   Beatriz Becerra Basterrechea, Petras Auštrevičius, Nedzhmi Ali, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, María Teresa Giménez Barbat, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Cecilia Wikström και Valentinas Mazuronis, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Ελ Σαλβαδόρ: Οι υποθέσεις γυναικών που διώκονται λόγω αποβολής (B8-0699/2017

—   Victor Boştinaru, Elena Valenciano, Soraya Post, Francisco Assis και Iratxe García Pérez, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Ελ Σαλβαδόρ: Οι υποθέσεις γυναικών που διώκονται λόγω αποβολής (B8-0701/2017

—   Cristian Dan Preda, Gabriel Mato, Tomáš Zdechovský, Jaromír Štětina, Jarosław Wałęsa, Bogdan Brunon Wenta, Tunne Kelam, Pavel Svoboda, Patricija Šulin, Elisabetta Gardini, Csaba Sógor, Ivan Štefanec, Laima Liucija Andrikienė, László Tőkés, Ivana Maletić, Milan Zver, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Adam Szejnfeld, Eduard Kukan, Manolis Kefalogiannis, Dubravka Šuica, Ramona Nicole Mănescu, Sandra Kalniete, Andrey Kovatchev, Seán Kelly, Deirdre Clune, Marijana Petir, Jeroen Lenaers και Inese Vaidere, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Ελ Σαλβαδόρ: Οι υποθέσεις γυναικών που διώκονται λόγω αποβολής (B8-0702/2017).

Ο χρόνος αγόρευσης κατανέμεται σύμφωνα με το άρθρο 162 του Κανονισμού.


3. Κατ' εξουσιοδότηση πράξεις (άρθρο 105 παράγραφος 6 του Κανονισμού)

Σχέδια κατ' εξουσιοδότηση πράξεων που διαβιβάστηκαν στο Κοινοβούλιο:

- Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός της Επιτροπής για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 2015/936 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά την επικαιροποίηση των κωδικών της Συνδυασμένης Ονοματολογίας που αναφέρονται στο παράρτημα I του εν λόγω κανονισμού (C(2017)07289 - 2017/2995(DEA))

Προθεσμία για τη διατύπωση αντιρρήσεων: 2 μήνες από την ημερομηνία παραλαβής του εγγράφου στις 29 Νοεμβρίου 2017

αναπομπή επί της ουσίας: INTA

- Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός της Επιτροπής για την τροποποίηση των παραρτημάτων I και V του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 649/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις εξαγωγές και εισαγωγές επικίνδυνων χημικών προϊόντων (C(2017)07828 - 2017/2994(DEA))

Προθεσμία για τη διατύπωση αντιρρήσεων: 2 μήνες από την ημερομηνία παραλαβής του εγγράφου στις 28 Νοεμβρίου 2017

αναπομπή επί της ουσίας: ENVI

- Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός της Επιτροπής για την τροποποίηση του κατ’εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2015/98 της Επιτροπής σχετικά με την εφαρμογή των διεθνών υποχρεώσεων της Ένωσης, όπως αναφέρεται στο άρθρο15 παράγραφος2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, δυνάμει της διεθνούς σύμβασης για τη διατήρηση των θυννοειδών του Ατλαντικού, όσον αφορά το απόθεμα ξιφία της Μεσογείου (C(2017)07875 - 2017/2996(DEA))

Προθεσμία για τη διατύπωση αντιρρήσεων: 2 μήνες από την ημερομηνία παραλαβής του εγγράφου στις 30 Νοεμβρίου 2017

αναπομπή επί της ουσίας: PECH

- Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός της Επιτροπής για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ)2015/760 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα για παράγωγα χρηματοπιστωτικά μέσα που εξυπηρετούν αποκλειστικά σκοπούς αντιστάθμισης, την επαρκή διάρκεια ζωής των ευρωπαϊκών μακροπρόθεσμων επενδυτικών κεφαλαίων, τα κριτήρια για την εκτίμηση της αγοράς για τους υποψήφιους αγοραστές και την αποτίμηση των προς εκποίηση περιουσιακών στοιχείων, και τους τύπους και τα χαρακτηριστικά των μέσων που διατίθενται σε ιδιώτες επενδυτές (C(2017)07967 - 2017/2997(DEA))

Προθεσμία για τη διατύπωση αντιρρήσεων: 1 μήνας από την παραλαβή του εγγράφου στις 4 Δεκεμβρίου 2017

αναπομπή επί της ουσίας: ECON

- Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός της Επιτροπής για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά το καθεστώς αδειοδότησης αμπελοφυτεύσεων, το αμπελουργικό μητρώο, τα συνοδευτικά έγγραφα και την πιστοποίηση, τα βιβλία εισερχόμενων και εξερχόμενων, τις υποχρεωτικές δηλώσεις, τις κοινοποιήσεις και τη δημοσίευση κοινοποιηθέντων πληροφοριών, και τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τους σχετικούς ελέγχους και κυρώσεις, την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 555/2008 της Επιτροπής, του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 606/2009 της Επιτροπής και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 607/2009 της Επιτροπής και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 436/2009 της Επιτροπής και του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2015/560 της Επιτροπής (C(2017)08261 - 2017/3017(DEA))

Προθεσμία για τη διατύπωση αντιρρήσεων: 2 μήνες από την ημερομηνία παραλαβής του εγγράφου στις 11 Δεκεμβρίου 2017

αναπομπή επί της ουσίας: AGRI

Σχέδια κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων για τα οποία έχει τροποποιηθεί η προθεσμία από 1 σε 3 μήνες κατόπιν αιτήσεως της αρμόδιας επιτροπής:

- Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός της Επιτροπής για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 600/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων όσον αφορά ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα σχετικά με την υποχρέωση διαπραγμάτευσης για ορισμένα παράγωγα (C(2017)07684 – 2017/2979(DEA))

Προθεσμία για τη διατύπωση αντιρρήσεων: 3 μήνες από την ημερομηνία παραλαβής του εγγράφου στις 17 Νοεμβρίου 2017 κατόπιν αιτήματος της αρμόδιας επιτροπής.

Αναπομπή στην αρμόδια επί της ουσίας επιτροπή: ECON

- Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός της Επιτροπής για τη συμπλήρωση της οδηγίας 2014/59/ΕE του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα για τα κριτήρια βάσει των οποίων μια δραστηριότητα θεωρείται παρεπόμενη της κύριας επιχειρηματικής δραστηριότητας (C(2017)07436 – 2017/2969(DEA))

Προθεσμία για τη διατύπωση αντιρρήσεων: 3 μήνες από την ημερομηνία παραλαβής του εγγράφου στις 14 Νοεμβρίου 2017 κατόπιν αιτήματος της αρμόδιας επιτροπής.

Αναπομπή στην αρμόδια επί της ουσίας επιτροπή: ECON

- Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός της Επιτροπής για τη συμπλήρωση της οδηγίας 2014/59/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα που προσδιορίζουν τα κριτήρια σχετικά με τη μεθοδολογία για την εκτίμηση της αξίας των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων ιδρυμάτων ή οντοτήτων (C(2017)07438 – 2017/2970(DEA))

Προθεσμία για τη διατύπωση αντιρρήσεων: 3 μήνες από την ημερομηνία παραλαβής του εγγράφου στις 14 Νοεμβρίου 2017 κατόπιν αιτήματος της αρμόδιας επιτροπής.

Αναπομπή στην αρμόδια επί της ουσίας επιτροπή: ECON


4. Εκτελεστικά μέτρα (άρθρο 106 του Κανονισμού)

Τα ακόλουθα σχέδια εκτελεστικών μέτρων που εμπίπτουν στην κανονιστική διαδικασία με έλεγχο έχουν διαβιβασθεί στο Κοινοβούλιο:

- Κανονισμός της Επιτροπής σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1178/2011 για τον καθορισμό τεχνικών απαιτήσεων και διοικητικών διαδικασιών όσον αφορά το ιπτάμενο προσωπικό πολιτικής αεροπορίας δυνάμει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 216/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (D051054/02 - 2017/3011(RPS) - προθεσμία: 7 Μαρτίου 2018)
αναπομπή επί της ουσίας: TRAN

- Κανονισμός της Επιτροπής για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1178/2011 όσον αφορά τους δηλωμένους εκπαιδευτικούς φορείς (D053477/01 - 2017/3014(RPS) - προθεσμία: 8 Μαρτίου 2018)
αναπομπή επί της ουσίας: TRAN

- Κανονισμός της Επιτροπής για τον καθορισμό πρόσθετων αρμοδιοτήτων και καθηκόντων για το εργαστήριο αναφοράς της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την πανώλη των ίππων και την τροποποίηση του παραρτήματος ΙΙ της οδηγίας 92/35/ΕΟΚ του Συμβουλίου, του παραρτήματος ΙΙ της οδηγίας 2000/75/ΕΚ του Συμβουλίου και του παραρτήματος VII του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 882/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (D053753/03 - 2017/2999(RPS) - προθεσμία: 6 Μαρτίου 2018)
αναπομπή επί της ουσίας: ENVI
γνωμοδότηση: AGRI (άρθρο 54 του Κανονισμού)

- Απόφαση της Επιτροπής σχετικά με τη θέσπιση κριτηρίων απονομής του οικολογικού σήματος της ΕΕ σε υπηρεσίες καθαρισμού εσωτερικών χώρων (D053891/02 - 2017/3000(RPS) - προθεσμία: 6 Μαρτίου 2018)
αναπομπή επί της ουσίας: ENVI

- Απόφαση της Επιτροπής για την τροποποίηση της απόφασης 2014/312/ΕΕ όσον αφορά την περίοδο ισχύος των οικολογικών κριτηρίων απονομής του οικολογικού σήματος της ΕΕ σε χρώματα και βερνίκια εσωτερικών και εξωτερικών χώρων (D054137/02 - 2017/3010(RPS) - προθεσμία: 7 Μαρτίου 2018)
αναπομπή επί της ουσίας: ENVI

- Οδηγία της Επιτροπής για την τροποποίηση της οδηγίας 2008/68/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις εσωτερικές μεταφορές επικίνδυνων εμπορευμάτων, για την προσαρμογή του τμήματος I.1 του παραρτήματος Ι στην επιστημονική και τεχνική πρόοδο (D054150/01 - 2017/3015(RPS) - προθεσμία: 8 Ιανουαρίου 2018)
αναπομπή επί της ουσίας: TRAN

- Κανονισμός της Επιτροπής για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 389/2013, της 2ας Μαΐου 2013, για τη σύσταση ενωσιακού μητρώου (D054274/02 - 2017/3013(RPS) - προθεσμία: 8 Μαρτίου 2018)
αναπομπή επί της ουσίας: ENVI
γνωμοδότηση: ITRE (άρθρο 54 του Κανονισμού)

- Κανονισμός της Επιτροπής για τον καθορισμό πρόσθετων αρμοδιοτήτων και καθηκόντων για το εργαστήριο αναφοράς της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις νόσους των ιχθύων και των καρκινοειδών και για την τροποποίηση του παραρτήματος VII του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 882/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (D054464/02 - 2017/2998(RPS) - προθεσμία: 6 Μαρτίου 2018)
αναπομπή επί της ουσίας: ENVI
γνωμοδότηση: PECH (άρθρο 54 του Κανονισμού)


5. Μεταφορές πιστώσεων

Σύμφωνα με το άρθρο 27 παράγραφος 4 του δημοσιονομικού κανονισμού, το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ενημέρωσε την αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή σχετικά με τη μεταφορά πιστώσεων DEC 22/2017, DEC 27/2017, DEC 31/2017, DEC 32/2017, DEC 33/2017 - Τμήμα III - Επιτροπή.

Σύμφωνα με το άρθρο 25 του δημοσιονομικού κανονισμού, η Επιτροπή Προϋπολογισμών αποφάσισε να μην προβάλει αντιρρήσεις στη μεταφορά πιστώσεων INF 3/2017 - SEAE.

Σύμφωνα με το άρθρο 25 του δημοσιονομικού κανονισμού, η Επιτροπή Προϋπολογισμών αποφάσισε να μην προβάλει αντιρρήσεις στη μεταφορά πιστώσεων INF 7/2017 - Διαμεσολαβητής.

Σύμφωνα με το άρθρο 25 του δημοσιονομικού κανονισμού, η Επιτροπή Προϋπολογισμών αποφάσισε να μην προβάλει αντιρρήσεις στη μεταφορά πιστώσεων INF 2/2017 - Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας Δεδομένων.


6. Κατάθεση εγγράφων

Κατατέθηκαν τα ακόλουθα έγγραφα:

- Πρόταση μεταφοράς πιστώσεων INF 3/2017 - ΕΥΕΔ (N8-0090/2017 - C8-0418/2017 - 2017/2267(GBD))

αναπομπή

επί της ουσίας :

BUDG

- Πρόταση μεταφοράς πιστώσεων INF 7/2017 - Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής (N8-0091/2017 - C8-0423/2017 - 2017/2268(GBD))

αναπομπή

επί της ουσίας :

BUDG


7. Διαπραγματεύσεις πριν από την πρώτη ανάγνωση του Κοινοβουλίου (έγκριση) (Άρθρο 69γ του Κανονισμού)

Ο Πρόεδρος ανακοινώνει ότι έχει λάβει αιτήματα ψηφοφορίας εκ μέρους των Ομάδων GUE/NGL, EFDD και Verts/ALE σχετικά με την απόφαση της επιτροπής IMCO με βάση την έκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την επιβολή της οδηγίας 2006/123/ΕΚ σχετικά με τις υπηρεσίες στην εσωτερική αγορά, για τη θέσπιση διαδικασίας κοινοποίησης για τα συστήματα χορήγησης άδειας και τις απαιτήσεις που σχετίζονται με υπηρεσίες και για την τροποποίηση της οδηγίας 2006/123/ΕΚ και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1024/2012 σχετικά με τη διοικητική συνεργασία μέσω του Συστήματος Πληροφόρησης για την Εσωτερική Αγορά (COM(2016)0821 - C8-0011/2017 - 2016/0398(COD)). Εισηγητής: Sergio Gutiérrez Prieto (A8-0396/2017) Απόφαση να ξεκινήσουν οι διοργανικές διαπραγματεύσεις όπως δηλώνεται στα Συνοπτικά Πρακτικά της Δευτέρας 11 Δεκεμβρίου 2017 (σημείο 9 των Συνοπτικών Πρακτικών της 11.12.2017).

Η ψηφοφορία θα διεξαχθεί αύριο, σύμφωνα με το άρθρο 69γ παράγραφος 2 του Κανονισμού.

Ο Πρόεδρος ανακοινώνει ότι δεν έχει λάβει αίτημα εκ μέρους αριθμού βουλευτών ή μίας ή περισσοτέρων πολιτικών ομάδων που συμπληρώνουν το μέσο ελάχιστο όριο σε σχέση με τις άλλες αποφάσεις να ξεκινήσουν διοργανικές διαπραγματεύσεις οι οποίες δηλώνονται στα Συνοπτικά Πρακτικά της Δευτέρας 11 Δεκεμβρίου 2017 (σημείο 9 των Συνοπτικών Πρακτικών της 11.12.2017).

Οι επιτροπές ECON και LIBE αφενός και η επιτροπή IMCO αφετέρου μπορούν πλέον να ξεκινήσουν τις διαπραγματεύσεις μετά τη λήξη της προθεσμίας που προβλέπει το άρθρο 69γ παράγραφος 2 του Κανονισμού.


8. Προετοιμασία της Συνόδου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 14ης και 15ης Δεκεμβρίου - Πρόοδος των διαπραγματεύσεων με το Ηνωμένο Βασίλειο (συζήτηση)

Δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής: Προετοιμασία της Συνόδου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 14ης και 15ης Δεκεμβρίου (2017/2858(RSP))

Δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής: Πρόοδος των διαπραγματεύσεων με το Ηνωμένο Βασίλειο (2017/2964(RSP))

Ο Πρόεδρος προβαίνει σε σύντομη εισαγωγική δήλωση.

Οι Matti Maasikas (ασκών την Προεδρία του Συμβουλίου) και Frans Timmermans (Πρώτος Αντιπρόεδρος της Επιτροπής) προβαίνουν στις δηλώσεις.

Παρεμβαίνει ο Michel Barnier (επικεφαλής των διαπραγματεύσεων ).

Παρεμβαίνουν οι Manfred Weber, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Gianni Pittella, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Syed Kamall, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Guy Verhofstadt, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Gabriele Zimmer, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Ska Keller, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Nigel Farage, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Marcel de Graaff, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, και Diane Dodds, μη εγγεγραμμένη.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Sylvie GUILLAUME
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Elmar Brok, Roberto Gualtieri, Hans-Olaf Henkel, Sophia in 't Veld, David Coburn, επί της διεξαγωγής της συνεδρίασης, Martina Anderson, Jill Evans, Rolandas Paksas, Janice Atkinson, Alyn Smith, ο οποίος εκφράζεται κατά των δηλώσεων της προηγούμενης ομιλήτριας, Diane James, Daniel Caspary, Richard Corbett, Roberts Zīle, Catherine Bearder, Barbara Spinelli, Molly Scott Cato, Gerard Batten, Gerolf Annemans, Steven Woolfe, Danuta Maria Hübner, Maria João Rodrigues, Peter van Dalen, Marian Harkin, João Ferreira, Alyn Smith, David Coburn, επί των δηλώσεων του προγούμενου ομιλητή, Patrick O'Flynn, Jean-Luc Schaffhauser, Janusz Lewandowski, Josef Weidenholzer, James Nicholson, Franck Proust, Elena Valenciano, Esteban González Pons, Mercedes Bresso, Seán Kelly, Jens Geier, Paulo Rangel, Seb Dance, György Schöpflin, Tonino Picula, Michaela Šojdrová, Pervenche Berès, Esther de Lange, Pier Antonio Panzeri, Gunnar Hökmark, Petra Kammerevert, Viviane Reding, Silvia Costa και Tanja Fajon.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Mairead McGuinness, Juan Fernando López Aguilar, Νότης Μαριάς, Pavel Telička, Δημήτριος Παπαδημούλης, Γεώργιος Επιτήδειος, Milan Zver, Jean-Paul Denanot, Marek Jurek, Luke Ming Flanagan, Brian Hayes, Nicola Caputo, Maria Grapini και Κώστας Μαυρίδης.

Παρεμβαίνουν οι Michel Barnier και Matti Maasikas.

Προτάσεις ψηφίσματος που κατατέθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού για την περάτωση της συζήτησης:

—   Tim Aker, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, σχετικά με την πορεία των διαπραγματεύσεων με το Ηνωμένο Βασίλειο (2017/2964(RSP)) (B8-0676/2017

—   Guy Verhofstadt, coordinateur et président du groupe ALDE, Manfred Weber, président du groupe PPE, Gianni Pittella, président du groupe S&D, Gabriele Zimmer, présidente du groupe GUE/NGL, Philippe Lamberts, Ska Keller, présidents du groupe Verts/ALE, Danuta Maria Hübner, présidente de la επιτροπή AFET, σχετικά με την πορεία των διαπραγματεύσεων με το Ηνωμένο Βασίλειο (2017/2964(RSP)) (B8-0677/2017).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 13.1 των Συνοπτικών Πρακτικών της 13.12.2017.

(Ολιγόλεπτη διακοπή της συνεδρίασης ενόψει της τελετής απονομής των βραβείων Ζαχάρωφ)


ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Antonio TAJANI
Πρόεδρος

9. Απονομή του Βραβείου Ζαχάρωφ (Πανηγυρική Συνεδρίαση)

Από τις 12.10 έως τις 12.55, το Κοινοβούλιο συνέρχεται σε πανηγυρική συνεδρίαση με την ευκαιρία της απονομής του Βραβείου Ζαχάρωφ στη δημοκρατική αντιπολίτευση της Βενεζουέλας: την Εθνική Συνέλευση εκπροσωπούμενη από τον πρόεδρό της, Julio Borges, και όλους τους πολιτικούς κρατουμένους όπως εμφανίζονται στον κατάλογο του Foro Penal Venezolano (Ποινικό Φόρουμ της Βενεζουέλας) υπό την εκπροσώπηση των Leopoldo López, Antonio Ledezma, Daniel Ceballos, Yon Goicoechea, Lorent Saleh, Alfredo Ramos και Andrea González.

Πριν από την απονομή του βραβείου, Ο Πρόεδρος καλωσορίζει την Aura Lolita Chávez Ixcaquic, τελική υποψήφιο για το Βραβείο Ζαχάροφ 2017, και την Bethlehem Isaak, κόρη του δημοσιογράφου Dawit Isaak, επίσης τελικού υποψηφίου για το βραβείο, ο οποίος δεν μπόρεσε να παραστεί, καθώς παραμένει στη φυλακή στην Ερυθραία.

Οι Julio Borges και Antonio Ladezma απευθύνθηκαν στο Σώμα εξ ονόματος της δημοκρατικής αντιπολίτευσης της Βενεζουέλας.

(Η συνεδρίαση διακόπτεται στις 12.55.)


10. Επανάληψη της συνόδου

Η συνεδρίαση επαναλαμβάνεται στις 12.58.

Παρεμβαίνουν οι Cristian Dan Preda, αναφερόμενος στην απουσία ορισμένων βουλευτών από την τελετή απονομής του Βραβείου Ζαχάροφ 2017, και James Carver, αναφερόμενος στην ανάληψη καθηκόντων του νέου προέδρου της Δημοκρατίας της Σομαλιλάνδης.


11. Δήλωση της Προεδρίας

Ο Πρόεδρος προβαίνει σε δήλωση με την οποία εκφράζει την ανησυχία του για την τύχη του Αχμαντρεζά Τζαλαλί, ερευνητή στο Ελεύθερο Πανεπιστήμιο των Βρυξελλών, ο οποίος καταδικάστηκε σε θάνατο στο Ιράν.

°
° ° °

Παρεμβαίνουν οι Cécile Kashetu Kyenge, αναφερόμενη στις πλημύρες που πλήττουν την περιφέρεια της Αιμιλίας-Ρωμανίας, και Eleonora Forenza, αναφερόμενη στη δίκη που διεξάγεται σήμερα στην Άγκυρα εις βάρος των δύο συμπροέδρων του HDP.


12. Υποδοχή

Ο Πρόεδρος καλωσορίζει, εξ ονόματος του Σώματος αντιπροσωπεία από την Τυνησία, υπό τον Μοχάμεντ Φαντέλ Μπεν Ομράν, μέλος της Συνέλευσης των Αντιπροσώπων του Λαού, που λαμβάνει θέση στο θεωρείο των επισήμων.


13. Ώρα των ψηφοφοριών

Τα λεπτομερή αποτελέσματα των ψηφοφοριών (τροπολογίες, χωριστές ψηφοφορίες, ψηφοφορίες κατά τμήματα, ...) εμφαίνονται στο Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών» που επισυνάπτεται στα Συνοπτικά Πρακτικά.

Τα αποτελέσματα των ψηφοφοριών με ονομαστική κλήση, που επισυνάπτονται στα Συνοπτικά Πρακτικά, είναι διαθέσιμα μόνο σε ηλεκτρονική μορφή και μπορεί να τα δει κανείς στο Europarl.


13.1. Πρόοδος των διαπραγματεύσεων με το Ηνωμένο Βασίλειο (ψηφοφορία)

Προτάσεις ψηφίσματος B8-0676/2017 και B8-0677/2017 (2017/2964(RSP))

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 1)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ B8-0676/2017

Απορρίπτεται

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ B8-0677/2017

Εγκρίνεται (P8_TA(2017)0490)

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Bogusław LIBERADZKI
Αντιπρόεδρος


13.2. Αντίρρηση σε εκτελεστική πράξη: χρήση φωσφορικού οξέος – φωσφορικών αλάτων – διφωσφορικών αλάτων – τριφωσφορικών αλάτων και πολυφωσφορικών αλάτων (Ε 338-452) σε κατεψυγμένο γύρο (ψηφοφορία)

Πρόταση ψηφίσματος που κατατέθηκε από την επιτροπή ENVI, σύμφωνα με το άρθρο 106 παράγραφοι 2 και 3 και παράγραφος 4 στοιχείο γ) του Κανονισμού, σχετικά με το σχέδιο κανονισμού της Επιτροπής για την τροποποίηση του παραρτήματος II του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1333/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τη χρήση φωσφορικού οξέος – φωσφορικών αλάτων – διφωσφορικών αλάτων – τριφωσφορικών αλάτων και πολυφωσφορικών αλάτων (Ε 338-452) σε κατεψυγμένο γύρο (D052941/02 - 2017/2920(RPS)) (B8-0666/2017) - Αρμόδιοι βουλευτές: Christel Schaldemose και Bart Staes

(Απαιτείται ειδική πλειοψηφία για την έγκριση της πρότασης ψηφίσματος)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 2)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Απορρίπτεται


13.3. Σχέδιο σύστασης μετά τη διερεύνηση περιπτώσεων νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, φοροαποφυγής και φοροδιαφυγής (ψηφοφορία)

Σχέδιο σύστασης που κατατέθηκε σύμφωνα με το άρθρο 198 παράγραφος 12 του Κανονισμού από τους Werner Langen, Jeppe Kofod και Petr Ježek, εξ ονόματος της Εξεταστικής επιτροπής για τη διερεύνηση καταγγελλόμενων παραβιάσεων και περιπτώσεων κακοδιοίκησης κατά την εφαρμογή της νομοθεσίας της ΕΕ σε σχέση με τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, τη φοροαποφυγή και τη φοροδιαφυγή εν συνεχεία της έρευνας για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, τη φοροαποφυγή και τη φοροδιαφυγή (2016/3044(RSP)) (B8-0660/2017)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 3)

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2017)0491)

Παρεμβάσεις

Jeppe Kofod, Rainer Wieland και Tomáš Zdechovský.


13.4. Ετήσια έκθεση σχετικά με την εφαρμογή της Κοινής Πολιτικής Ασφάλειας και Άμυνας (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την ετήσια έκθεση σχετικά με την εφαρμογή της Κοινής Πολιτικής Ασφάλειας και Άμυνας [2017/2123(INI)] - Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων. Εισηγητής: Michael Gahler (A8-0351/2017)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 4)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2017)0492)


13.5. Ετήσια έκθεση σχετικά με την εφαρμογή της Κοινής Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την ετήσια έκθεση σχετικά με την εφαρμογή της Κοινής Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας [2017/2121(INI)] - Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων. Εισηγητής: David McAllister (A8-0350/2017)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 5)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2017)0493)


13.6. Ετήσια έκθεση του 2016 για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία στον κόσμο και την πολιτική της ΕΕ στον τομέα αυτό (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την ετήσια έκθεση του 2016 για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία στον κόσμο και την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα αυτό [2017/2122(INI)] - Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων. Εισηγήτρια: Godelieve Quisthoudt-Rowohl (A8-0365/2017)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 6)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2017)0494)


13.7. Χονγκ Κονγκ, 20 χρόνια μετά την παράδοσή του (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με τη σύσταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου προς το Συμβούλιο, την Επιτροπή και την Αντιπρόεδρο της Επιτροπής / Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας σχετικά με το Χονγκ Κονγκ, 20 χρόνια μετά την παράδοσή του [2017/2204(INI)] - Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων. Εισηγητής: Alyn Smith (A8-0382/2017)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 7)

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2017)0495)


14. Αιτιολογήσεις ψήφου

Γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου:

Οι αιτιολογήσεις ψήφου που υποβάλλονται γραπτώς, κατά την έννοια του άρθρου 183 του Κανονισμού, εμφαίνονται στις σελίδες των βουλευτών στον ιστότοπο του Κοινοβουλίου.

Προφορικές αιτιολογήσεις ψήφου:

Προτάσεις ψηφίσματος σχετικά με την πορεία των διαπραγματεύσεων με το Ηνωμένο Βασίλειο (2017/2964(RSP)) (B8-0676/2017) και (B8-0677/2017)
Daniel Hannan, Jasenko Selimovic, Jan Zahradil, Momchil Nekov, Jiří Pospíšil, Anna Maria Corazza Bildt, Mairead McGuinness, Tibor Szanyi, Deirdre Clune, Matt Carthy, Ελευθέριος Συναδινός, Morten Messerschmidt, Danuta Jazłowiecka, John Howarth και Stanislav Polčák.

Οι αιτιολογήσεις ψήφου θα συνεχιστούν κατά την αυριανή συνεδρίαση της Πέμπτης 14 Δεκεμβρίου 2017.


15. Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου

Οι διορθώσεις και προθέσεις ψήφου παρατίθενται στον ιστότοπο Europarl, "Ολομέλεια", "Ψηφοφορίες", "Αποτελέσματα ψηφοφοριών" (Αποτελέσματα ψηφοφοριών με ονομαστική κλήση) και στην έντυπη έκδοση του παραρτήματος "Αποτελέσματα ψηφοφοριών με ονομαστική κλήση".

Η ηλεκτρονική έκδοση του Europarl θα ενημερώνεται τακτικά για χρονικό διάστημα κατ' ανώτατο όριο δύο εβδομάδων μετά την ημέρα της ψηφοφορίας.

Μετά την εκπνοή της εν λόγω προθεσμίας, ο κατάλογος των διορθώσεων και προθέσεων ψήφου θα κλείσει προκειμένου να μεταφραστεί και να δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα.

(Η συνεδρίαση διακόπτεται στις 14.45.)


ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Ramón Luis VALCÁRCEL SISO
Αντιπρόεδρος

16. Επανάληψη της συνόδου

Η συνεδρίαση επαναλαμβάνεται στις 15.16.


17. Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης

Τα Συνοπτικά Πρακτικά της προηγούμενης συνεδρίασης εγκρίνονται.


18. Διεύρυνση και ενίσχυση του χώρου Σένγκεν: Βουλγαρία, Ρουμανία και Κροατία Συζήτηση επί επικαίρων θεμάτων

Διεύρυνση και ενίσχυση του χώρου Σένγκεν: Βουλγαρία, Ρουμανία και Κροατία (2017/3009(RSP))

Παρεμβαίνει o Gianni Pittella ξεκινώντας τη συζήτηση που πρότεινε η Ομάδα S&D.

Παρεμβαίνουν οι Matti Maasikas (ασκών την Προεδρία του Συμβουλίου) και Δημήτρης Αβραμόπουλος (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Esteban González Pons, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Sergei Stanishev, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Helga Stevens, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Cecilia Wikström, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Κωνσταντίνα Κούνεβα, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Ska Keller, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Margot Parker, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Laurenţiu Rebega, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, Κωνσταντίνος Παπαδάκης, μη εγγεγραμμένος, Marian-Jean Marinescu, Tanja Fajon, Monica Macovei, Filiz Hyusmenova, Bodil Valero, Auke Zijlstra, Λάμπρος Φουντούλης, Asim Ademov, Victor Boştinaru, Angel Dzhambazki, Norica Nicolai, Mara Bizzotto, Željana Zovko, Claude Moraes, Ruža Tomašić, Jozo Radoš, Franz Obermayr, Jaromír Štětina, Tonino Picula, Νότης Μαριάς, Cristian Dan Preda, Juan Fernando López Aguilar, Emil Radev και Josef Weidenholzer.

Παρεμβαίνουν οι Δημήτρης Αβραμόπουλος και Matti Maasikas.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: David-Maria SASSOLI
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνει η Monica Macovei επί προσωπικού μετά την παρέμβαση του Victor Boştinaru (ο Πρόεδρος προβαίνει σε διευκρινίσεις σχετικά με την εφαρμογή του άρθρου 164 του Κανονισμού).

Η συζήτηση περατώνεται.


19. Υλοποίηση του Κοινωνικού Πυλώνα (συζήτηση)

Δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής: Υλοποίηση του Κοινωνικού Πυλώνα (2017/2974(RSP))

Οι Matti Maasikas (ασκών την Προεδρία του Συμβουλίου) και Marianne Thyssen (Μέλος της Επιτροπής) προβαίνουν στις δηλώσεις.

Παρεμβαίνουν οι Tom Vandenkendelaere, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Maria João Rodrigues, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Ulrike Trebesius, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Enrique Calvet Chambon, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Gabriele Zimmer, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Philippe Lamberts, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Laura Agea, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Auke Zijlstra, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, Σωτήριος Ζαριανόπουλος, μη εγγεγραμμένος, David Casa, Agnes Jongerius, Jadwiga Wiśniewska, Jasenko Selimovic, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Bill Etheridge, Κωνσταντίνα Κούνεβα, Terry Reintke, Bill Etheridge, Dominique Bilde, Claude Rolin, Javi López, Czesław Hoc, António Marinho e Pinto, Rina Ronja Kari, Ernest Urtasun, Nicolas Bay, Helga Stevens, Paloma López Bermejo, Ádám Kósa, Vilija Blinkevičiūtė, Anders Primdahl Vistisen, João Pimenta Lopes, Verónica Lope Fontagné, Georgi Pirinski, Richard Sulík, Tania González Peñas, Krzysztof Hetman και Evelyn Regner.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Δημήτριος ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Deirdre Clune, Joachim Schuster, Anne Sander, Miapetra Kumpula-Natri και Othmar Karas.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Michaela Šojdrová, Monika Beňová, Νότης Μαριάς και Τάκης Χατζηγεωργίου.

Παρεμβαίνουν οι Marianne Thyssen και Matti Maasikas.

Η συζήτηση περατώνεται.


20. Ατζέντα του 2030 και έκθεση της Eurostat με θέμα «Παρακολούθηση της προόδου προς την επίτευξη των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης στην ΕΕ» (συζήτηση)

Δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής: Ατζέντα του 2030 και έκθεση της Eurostat με θέμα «Παρακολούθηση της προόδου προς την επίτευξη των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης στην ΕΕ» (2017/3006(RSP))

Οι Matti Maasikas (ασκών την Προεδρία του Συμβουλίου) και Marianne Thyssen (Μέλος της Επιτροπής) προβαίνουν στις δηλώσεις.

Παρεμβαίνουν οι Sirpa Pietikäinen, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Kathleen Van Brempt, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Charles Goerens, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Lola Sánchez Caldentey, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Heidi Hautala, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Mireille D'Ornano, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Stanislav Polčák, Elly Schlein, Jo Leinen, Julie Ward και Doru-Claudian Frunzulică.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Krzysztof Hetman, Arne Lietz, Νότης Μαριάς, Κώστας Χρυσόγονος και Nicola Caputo.

Παρεμβαίνουν οι Marianne Thyssen και Matti Maasikas.

Η συζήτηση περατώνεται.


21. Μηχανισμός πολιτικής προστασίας της ΕΕ με ίδιες επιχειρησιακές ικανότητες (συζήτηση)

Δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής: Μηχανισμός πολιτικής προστασίας της ΕΕ με ίδιες επιχειρησιακές ικανότητες (2017/2975(RSP))

Οι Matti Maasikas (ασκών την Προεδρία του Συμβουλίου) και Χρήστος Στυλιανίδης (Μέλος της Επιτροπής) προβαίνουν στις δηλώσεις.

Παρεμβαίνουν οι Elisabetta Gardini, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Soledad Cabezón Ruiz, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Νότης Μαριάς, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, και Νικόλαος Χουντής, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Fabio Massimo CASTALDO
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Ελευθέριος Συναδινός, μη εγγεγραμμένος, John Stuart Agnew, για να συγχαρεί τον νέο αντιπρόεδρο, Lambert van Nistelrooij, Carlos Zorrinho, Ivica Tolić, Karin Kadenbach, Nuno Melo, José Manuel Fernandes και Franck Proust.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Nicola Caputo και Maria Grapini.

Παρεμβαίνουν οι Χρήστος Στυλιανίδης και Matti Maasikas.

Η συζήτηση περατώνεται.


22. Απαγόρευση των ναζιστικών και φασιστικών συμβόλων και συνθημάτων καθ' όλη την ΕΕ (συζήτηση)

Δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής: Απαγόρευση των ναζιστικών και φασιστικών συμβόλων και συνθημάτων καθ' όλη την ΕΕ (2017/3007(RSP))

Οι Matti Maasikas (ασκών την Προεδρία του Συμβουλίου) και Δημήτρης Αβραμόπουλος (Μέλος της Επιτροπής) προβαίνουν στις δηλώσεις.

Παρεμβαίνουν οι Dubravka Šuica, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Cécile Kashetu Kyenge, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Jussi Halla-aho, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα της Maria Grapini, Ivan Jakovčić, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Στέλιος Κούλογλου, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Jaromír Štětina, Udo Voigt, μη εγγεγραμμένος, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Neena Gill, Marek Jurek, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Janusz Korwin-Mikke, Ivo Vajgl, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Ivica Tolić, Eleonora Forenza, Jordi Solé, Michaela Šojdrová, Elly Schlein, Ruža Tomašić, Martin Schirdewan, Heinz K. Becker, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Ivan Jakovčić, και Τάκης Χατζηγεωργίου.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Ivica Tolić, Ramón Jáuregui Atondo, Νότης Μαριάς και Γεώργιος Επιτήδειος.

Παρεμβαίνουν οι Δημήτρης Αβραμόπουλος και Matti Maasikas.

Η συζήτηση περατώνεται.


23. Δικαίωμα εξέτασης των πραγμάτων από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (συζήτηση)

Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης (O-000089/2017) που κατέθεσε η Danuta Maria Hübner, εξ ονόματος της επιτροπή AFCO, προς το Συμβούλιο: Δικαίωμα εξέτασης των πραγμάτων από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (2017/2993(RSP)) (B8-0613/2017)

Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης (O-000090/2017) που κατέθεσε η Danuta Maria Hübner, εξ ονόματος της επιτροπή AFCO, προς την Επιτροπή: Δικαίωμα εξέτασης των πραγμάτων από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (2017/2993(RSP)) (B8-0614/2017)

Ο Ramón Jáuregui Atondo (αναπλ. τη συντάκτρια) αναπτύσσει τις ερωτήσεις.

Ο Matti Maasikas (ασκών την Προεδρία του Συμβουλίου) απαντά στην ερώτηση B8-0613/2017.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Ryszard CZARNECKI
Αντιπρόεδρος

Ο Δημήτρης Αβραμόπουλος (Μέλος της Επιτροπής) απαντά στην ερώτηση B8-0614/2017.

Παρεμβαίνουν οι Danuta Maria Hübner, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Kazimierz Michał Ujazdowski, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Max Andersson, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Rainer Wieland και Jiří Pospíšil.

Παρεμβαίνει σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" ο Νότης Μαριάς.

Παρεμβαίνουν οι Δημήτρης Αβραμόπουλος και Matti Maasikas.

Η συζήτηση περατώνεται.


24. Εφαρμογή της οδηγίας σχετικά με την καταπολέμηση της σεξουαλικής κακοποίησης και της σεξουαλικής εκμετάλλευσης παιδιών και της παιδικής πορνογραφίας (συζήτηση)

Έκθεση σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας 2011/93/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 13ης Δεκεμβρίου 2011, σχετικά με την καταπολέμηση της σεξουαλικής κακοποίησης και της σεξουαλικής εκμετάλλευσης παιδιών και της παιδικής πορνογραφίας [2015/2129(INI)] - Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων. Εισηγήτρια: Anna Maria Corazza Bildt (A8-0368/2017)

Η Anna Maria Corazza Bildt παρουσιάζει την έκθεσή της.

Παρεμβαίνει ο Δημήτρης Αβραμόπουλος (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Michaela Šojdrová (συντάκτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής CULT), Clare Moody (συντάκτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής FEMM), Barbara Matera, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Miriam Dalli, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Branislav Škripek, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Nathalie Griesbeck, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Ángela Vallina, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Jean Lambert, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Margot Parker, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, η οποία απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Marek Jurek, Γεώργιος Επιτήδειος, μη εγγεγραμμένος, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Caterina Chinnici, Helga Stevens, Gérard Deprez, Anna Záborská, Maria Grapini, Marek Jurek, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Andrejs Mamikins και Csaba Sógor.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Jiří Pospíšil, Silvia Costa, Νότης Μαριάς και Ruža Tomašić.

Παρεμβαίνουν οι Δημήτρης Αβραμόπουλος και Anna Maria Corazza Bildt.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 8.7 των Συνοπτικών Πρακτικών της 14.12.2017.


25. Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης

Η ημερήσια διάταξη της αυριανής συνεδρίασης έχει καθοριστεί (έγγρ. "Ημερήσια Διάταξη" PE 614.777/OJJE).


26. Λήξη της συνεδρίασης

Η συνεδρίαση λήγει στις 22.31.

Klaus Welle

Rainer Wieland

Γενικός Γραμματέας

Αντιπρόεδρος


ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ

Παρόντες:

Adaktusson, Ademov, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Ανδρουλάκης, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Benifei, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buda, Bullmann, Bullock, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Chinnici, Χουντής, Χριστοφόρου, Χρυσόγονος, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comi, Corazza Bildt, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, Deß, Deutsch, Deva, Diaconu, Didier, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Elissen, Engel, Επιτήδειος, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira, Fisas Ayxelà, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Forenza, Foster, Φουντούλης, Fox, Freund, Frunzulică, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Γραμματικάκης, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guillaume, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Χατζηγεωργίου, Halla-aho, Hannan, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hirsch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jamet, Járóka, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Καϊλή, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karski, Kaufmann, Κεφαλογιάννης, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Klinz, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Κούλογλου, Kouroumbashev, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Κούνεβα, Kuźmiuk, Kyenge, Κύρκος, Κύρτσος, Kyuchyuk, Lalonde, Lamassoure, Lambert, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Le Pen, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mandl, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Μαριάς, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Matthews, Maullu, Maurel, Μαυρίδης, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Melior, Melo, Messerschmidt, Metsola, Meuthen, Michel, Michels, Mihaylova, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Mobarik, Moi, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Nagtegaal, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Padar, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Palmer, Panzeri, Paolucci, Παπαδάκης Δημήτρης, Παπαδάκης Κωνσταντίνος, Παπαδημούλης, Pargneaux, Parker, Paşcu, Patriciello, Pavel, Payne, Pedicini, Peillon, Peterle, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Popa, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Radtke, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Maria João, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Σακοράφα, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schlein, Schmidt, Schöpflin, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Spinelli, Σπυράκη, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Συλικιώτης, Συναδινός, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Verheyen, Viegas, Vieu, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Βόζεμπεργκ-Βρυωνίδη, Waitz, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Winkler Hermann, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zahradil, Zala, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Ζαριανόπουλος, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Δικαιολογημένα απόντες:

Bendtsen, Boutonnet, Buchner, Campbell Bannerman, Crowley, Guerrero Salom, Händel, Karlsson, Lange, McClarkin, Maydell, Punset, Rodríguez-Piñero Fernández, Scholz, Takkula, Winkler Iuliu

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου