Märksõnaregister 
Protokoll
PDF 259kWORD 79k
Kolmapäev, 13. detsember 2017 - Strasbourg
1.Istungi algus
 2.Inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi põhimõtete rikkumise juhtumite arutamine (esitatud resolutsiooni ettepanekute tutvustamine)
 3.Delegeeritud õigusaktid (kodukorra artikli 105 lõige 6)
 4.Rakendusmeetmed (kodukorra artikkel 106)
 5.Assigneeringute ümberpaigutamine
 6.Esitatud dokumendid
 7.Parlamendi esimesele lugemisele eelnevad läbirääkimised (heakskiitmine) (artikkel 69c)
 8.Euroopa Ülemkogu 14.–15. detsembri 2017 kohtumise ettevalmistamine - Ühendkuningriigiga peetavate läbirääkimiste hetkeseis (arutelu)
 9.Sahharovi auhinna üleandmine (pidulik istung)
 10.Istungi jätkamine
 11.Presidentuuri avaldus
 12.Tervitus
 13.Hääletused
  13.1.Ühendkuningriigiga peetavate läbirääkimiste hetkeseis (hääletus)
  13.2.Vastuväide rakendusaktile: fosforhappe, fosfaatide, di-, tri- ja polüfosfaatide (E 338–452) kasutamine vertikaalsetes külmutatud liha varrastes (hääletus)
  13.3.Rahapesu, maksustamise vältimise ja maksudest kõrvalehoidumise uurimise järgsete soovituste projekt (hääletus)
  13.4.Ühise julgeoleku- ja kaitsepoliitika rakendamise aastaaruanne (hääletus)
  13.5.Ühise välis- ja julgeolekupoliitika rakendamise aastaaruanne (hääletus)
  13.6.Aastaaruanne inimõiguste ja demokraatia kohta maailmas 2016. aastal ning ELi poliitika kohta selles valdkonnas (hääletus)
  13.7.Hongkong 20 aastat pärast üleminekut (hääletus)
 14.Selgitused hääletuse kohta
 15.Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused
 16.Istungi jätkamine
 17.Eelmise istungi protokolli kinnitamine
 18.Schengeni ala laiendamine ja tugevdamine: Bulgaaria, Rumeenia ja Horvaatia (temaatiline arutelu)
 19.Sotsiaalsamba rakendamine (arutelu)
 20.Kestliku arengu tegevuskava 2030 ja Eurostati aruanne ELis kestliku arengu eesmärkide poole liikumise seire kohta (arutelu)
 21.Euroopa Liidu kodanikukaitse mehhanism ja selle toimevõime (arutelu)
 22.Natsistlike ja fašistlike sümbolite ja loosungite keeld kogu ELis (arutelu)
 23.Euroopa Parlamendi uurimisõigus (arutelu)
 24.Laste seksuaalset kuritarvitamist ja ärakasutamist ning lasteporno vastast võitlust käsitleva direktiivi rakendamine (arutelu)
 25.Järgmise istungi päevakord
 26.Istungi lõpp
 KOHALOLIJATE NIMEKIRI


ISTUNGI JUHATAJA: Antonio TAJANI
president

1. Istungi algus

Istung algas kell 09.05.


2. Inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi põhimõtete rikkumise juhtumite arutamine (esitatud resolutsiooni ettepanekute tutvustamine)

Järgmised parlamendiliikmed ja fraktsioonid esitasid vastavalt kodukorra artiklile 135 taotluse arutelu korraldamiseks alljärgnevate resolutsiooni ettepanekute üle:

I.   Väljendusvabadus Vietnamis, eelkõige Nguyen Van Hoa juhtum (2017/3001(RSP))

—   Charles Tannock, Karol Karski, Ruža Tomašić, Monica Macovei, Angel Dzhambazki, Jana Žitňanská, Notis Marias, Branislav Škripek ja Valdemar Tomaševski fraktsiooni ECR nimel väljendusvabaduse kohta Vietnamis ja eelkõige Nguyen Van Hoa juhtumi kohta (B8-0685/2017);

—   Barbara Lochbihler, Heidi Hautala, Bodil Valero, Maria Heubuch, Ernest Urtasun, Bronis Ropė, Igor Šoltes, Sven Giegold, Michel Reimon ja Davor Škrlec fraktsiooni Verts/ALE nimel väljendusvabaduse kohta Vietnamis ja eelkõige Nguyen Van Hoa juhtumi kohta (B8-0687/2017);

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post ja Neena Gill fraktsiooni S&D nimel väljendusvabaduse kohta Vietnamis ja eelkõige Nguyen Van Hoa juhtumi kohta (B8-0688/2017);

—   Pavel Telička, Petras Auštrevičius, Nedzhmi Ali, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Cecilia Wikström ja Valentinas Mazuronis fraktsiooni ALDE nimel väljendusvabaduse kohta Vietnamis (B8-0690/2017);

—   Cristian Dan Preda, Tomáš Zdechovský, Jaromír Štětina, Claude Rolin, Bogdan Brunon Wenta, Tunne Kelam, Patricija Šulin, Elisabetta Gardini, Csaba Sógor, Ivan Štefanec, Michaela Šojdrová, Laima Liucija Andrikienė, László Tőkés, Ivana Maletić, Milan Zver, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Adam Szejnfeld, Eduard Kukan, Dubravka Šuica, Ramona Nicole Mănescu, Sandra Kalniete, Lars Adaktusson, Andrey Kovatchev, Seán Kelly, Deirdre Clune, Marijana Petir, Ramón Luis Valcárcel Siso, Jeroen Lenaers, Francisco José Millán Mon ja Inese Vaidere fraktsiooni PPE nimel väljendusvabaduse kohta Vietnamis ja eelkõige Nguyen Van Hoa juhtumi kohta (B8-0693/2017).

II.   Kambodža: opositsiooni keelustamine (2017/3002(RSP))

—   Anna Elżbieta Fotyga, Jana Žitňanská, Notis Marias, Charles Tannock, Angel Dzhambazki, Karol Karski, Monica Macovei, Ruža Tomašić, Branislav Škripek ja Valdemar Tomaševski fraktsiooni ECR nimel Kambodža kohta: opositsiooni keelustamine (B8-0686/2017);

—   Barbara Lochbihler, Bodil Valero, Maria Heubuch, Heidi Hautala, Jordi Solé, Igor Šoltes, Ernest Urtasun, Bronis Ropė, Sven Giegold, Davor Škrlec ja Michel Reimon fraktsiooni Verts/ALE nimel Kambodža kohta: opositsiooni keelustamine (B8-0689/2017);

—   Marie-Christine Vergiat, Malin Björk, Miguel Urbán Crespo, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Barbara Spinelli, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva ja Takis Hadjigeorgiou fraktsiooni GUE/NGL nimel Kambodža kohta: opositsiooni keelustamine (B8-0692/2017);

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post ja Marc Tarabella fraktsiooni S&D nimel Kambodža kohta: opositsiooni keelustamine (B8-0694/2017);

—   Petras Auštrevičius, Nedzhmi Ali, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, María Teresa Giménez Barbat, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Cecilia Wikström ja Valentinas Mazuronis fraktsiooni ALDE nimel Kambodža ja eriti Kambodža Rahvusliku Päästmise Partei laialisaatmise kohta (B8-0696/2017);

—   Tomáš Zdechovský, Jaromír Štětina, Claude Rolin, Jarosław Wałęsa, Bogdan Brunon Wenta, Tunne Kelam, Pavel Svoboda, Patricija Šulin, Elisabetta Gardini, Csaba Sógor, Ivan Štefanec, Michaela Šojdrová, Laima Liucija Andrikienė, Cristian Dan Preda, László Tőkés, Ivana Maletić, Milan Zver, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Adam Szejnfeld, Eduard Kukan, Manolis Kefalogiannis, Dubravka Šuica, Ramona Nicole Mănescu, Sandra Kalniete, Lars Adaktusson, Andrey Kovatchev, Seán Kelly, Deirdre Clune, Marijana Petir, Jeroen Lenaers, Ramón Luis Valcárcel Siso ja Francisco José Millán Mon fraktsiooni PPE nimel Kambodža kohta: opositsiooni keelustamine (B8-0697/2017).

III.   El Salvador: naiste juhtumid, kellele on esitatud süüdistus nurisünnituse eest (2017/3003(RSP))

—   Charles Tannock, Branislav Škripek, Notis Marias, Jan Zahradil, Monica Macovei, Ruža Tomašić ja Valdemar Tomaševski fraktsiooni ECR nimel El Salvadori kohta: naiste juhtumid, kellele on esitatud süüdistus nurisünnituse eest (B8-0691/2017);

—   Molly Scott Cato, Bodil Valero, Ernest Urtasun, Barbara Lochbihler, Terry Reintke, Michel Reimon, Bronis Ropė, Sven Giegold, Davor Škrlec ja Jordi Solé fraktsiooni Verts/ALE nimel El Salvadori kohta: naiste juhtumid, kellele on esitatud süüdistus nurisünnituse eest (B8-0695/2017);

—   Miguel Urbán Crespo, Marie-Christine Vergiat, Malin Björk, Patrick Le Hyaric, Marina Albiol Guzmán, Stefan Eck, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Barbara Spinelli, Josu Juaristi Abaunz, Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou ja Marie-Pierre Vieu fraktsiooni GUE/NGL nimel El Salvadori kohta: naiste juhtumid, kellele on esitatud süüdistus nurisünnituse eest (B8-0698/2017);

—   Beatriz Becerra Basterrechea, Petras Auštrevičius, Nedzhmi Ali, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, María Teresa Giménez Barbat, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Cecilia Wikström ja Valentinas Mazuronis fraktsiooni ALDE nimel El Salvadori kohta: naiste juhtumid, kellele on esitatud süüdistus nurisünnituse eest (B8-0699/2017);

—   Victor Boştinaru, Elena Valenciano, Soraya Post, Francisco Assis ja Iratxe García Pérez fraktsiooni S&D nimel El Salvadori kohta: naiste juhtumid, kellele on esitatud süüdistus nurisünnituse eest (B8-0701/2017);

—   Cristian Dan Preda, Gabriel Mato, Tomáš Zdechovský, Jaromír Štětina, Jarosław Wałęsa, Bogdan Brunon Wenta, Tunne Kelam, Pavel Svoboda, Patricija Šulin, Elisabetta Gardini, Csaba Sógor, Ivan Štefanec, Laima Liucija Andrikienė, László Tőkés, Ivana Maletić, Milan Zver, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Adam Szejnfeld, Eduard Kukan, Manolis Kefalogiannis, Dubravka Šuica, Ramona Nicole Mănescu, Sandra Kalniete, Andrey Kovatchev, Seán Kelly, Deirdre Clune, Marijana Petir, Jeroen Lenaers ja Inese Vaidere fraktsiooni PPE nimel El Salvadori kohta: naiste juhtumid, kellele on esitatud süüdistus nurisünnituse eest (B8-0702/2017).

Kõneaega eraldatakse vastavalt kodukorra artiklile 162.


3. Delegeeritud õigusaktid (kodukorra artikli 105 lõige 6)

Parlamendile on edastatud järgmiste delegeeritud õigusaktide eelnõud:

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) 2015/936 selle I lisas loetletud kombineeritud nomenklatuuri koodide ajakohastamise eesmärgil (C(2017)07289 - 2017/2995(DEA))

Vastuväite esitamise tähtaeg: 2 kuud alates kättesaamise kuupäevast, 29. novembrist 2017

Saadetud edasi vastutavale komisjonile: INTA

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 649/2012 (ohtlike kemikaalide ekspordi ja impordi kohta) I ja V lisa (C(2017)07828 - 2017/2994(DEA))

Vastuväite esitamise tähtaeg: 2 kuud alates kättesaamise kuupäevast, 28. novembrist 2017

Saadetud edasi vastutavale komisjonile ENVI

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega muudetakse komisjoni delegeeritud määrust (EL) 2015/98, mis käsitleb Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1380/2013 artikli15 lõikes 2 osutatud liidu rahvusvaheliste kohustuste kohaldamist vastavalt rahvusvahelisele Atlandi tuunikala kaitse konventsioonile, Vahemere mõõkkala varude osas (C(2017)07875 - 2017/2996(DEA))

Vastuväite esitamise tähtaeg: 2 kuud alates kättesaamise kuupäevast, 30. novembrist 2017

Saadetud edasi vastutavale komisjonile: PECH

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) 2015/760 seoses regulatiivsete tehniliste standarditega, mis käsitlevad riskide maandamise ainueesmärgil kasutatavaid tuletisinstrumente, Euroopa pikaajaliste investeerimisfondide tähtaja pikkuse piisavust, potentsiaalse ostja leidmiseks turu hindamise ja investeeringutest väljumiseks võõrandatava vara hindamise kriteeriume ning jaeinvestoritele kättesaadavate vahendite liike ja omadusi (C(2017)07967 - 2017/2997(DEA))

Vastuväite esitamise tähtaeg: 1 kuu alates kättesaamise kuupäevast, 4. detsembrist 2017

Saadetud edasi vastutavale komisjonile: ECON

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 1308/2013 viinapuude istutuseks antavate lubade süsteemi, istandusregistri, saatedokumentide ja sertifitseerimise, sissetulevate ja väljaminevate kaupade registri, kohustuslike deklaratsioonide, teavituste ja teabe avaldamise osas, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 1306/2013 asjakohase kontrolli ja karistuste osas ning millega muudetakse komisjoni määrusi (EÜ) nr 555/2008, (EÜ) nr 606/2009 ja (EÜ) nr 607/2009 ning tunnistatakse kehtetuks komisjoni määrus (EÜ) nr 436/2009 ja komisjoni delegeeritud määrus (EL) 2015/560 (C(2017)08261 - 2017/3017(DEA))

Vastuväite esitamise tähtaeg: 2 kuud alates kättesaamise kuupäevast, 11. detsembrist 2017

Saadetud edasi vastutavale komisjonile: AGRI

Delegeeritud õigusaktide eelnõud, mille puhul tähtaega muudeti pädeva komisjoni taotluse alusel 1 kuult 3 kuule:

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 600/2014 finantsinstrumentide turgude kohta seoses regulatiivsete tehniliste standarditega, ms käsitlevad teatavate tuletisinstrumentide kohustusliku kauplemiskoha nõuet (C(2017)07684 – 2017/2979(DEA))

Vastuväite esitamise tähtaeg: pädeva komisjoni taotluse alusel 3 kuud alates kättesaamise kuupäevast, 17. novembrist 2017

Saadetud edasi vastutavale komisjonile: ECON

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2014/59/EL regulatiivsete tehniliste standardite osas, millega määratakse kindlaks kriisilahendusmenetluse korral kohtlemise erinevuse hindamise lähtealused (C(2017) 07436 – 2017/2969(DEA))

Vastuväite esitamise tähtaeg: pädeva komisjoni taotluse alusel 3 kuud alates kättesaamise kuupäevast, 14. novembrist 2017

Saadetud edasi vastutavale komisjonile: ECON

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2014/59/EL seoses regulatiivsete tehniliste standarditega, millega määratakse kindlaks krediidiasutuste ja investeerimisühingute või üksuste varade ja kohustuste väärtuse hindamise lähtealused (C(2017)07438 – 2017/2970(DEA))

Vastuväite esitamise tähtaeg: pädeva komisjoni taotluse alusel 3 kuud alates kättesaamise kuupäevast, 14. novembrist 2017.

Saadetud edasi vastutavale komisjonile: ECON


4. Rakendusmeetmed (kodukorra artikkel 106)

Parlamendile on esitatud järgmised kontrolliga regulatiivmenetluse alla kuuluvad rakendusmeetmete eelnõud:

- Komisjoni määrus, millega muudetakse määrust (EL) nr 1178/2011, millega kehtestatakse tsiviillennunduses kasutatavate õhusõidukite meeskonnaga seotud tehnilised nõuded ja haldusmenetlused vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EÜ) nr 216/2008 (D051054/02 - 2017/3011(RPS) - tähtaeg: 7. märts 2018)
edasi saadetud vastutavale komisjonile: TRAN

- Komisjoni määrus, millega muudetakse komisjoni määrust (EL) nr 1178/2011 deklaratsiooni esitanud koolitusorganisatsioonide osas (D053477/01 - 2017/3014(RPS) - tähtaeg: 8. märts 2018)
edasi saadetud vastutavale komisjonile: TRAN

- Komisjoni määrus, millega kehtestatakse Euroopa Liidu hobuste Aafrika katku referentlabori täiendavad kohustused ja ülesanded ning millega muudetakse nõukogu direktiivi 92/35/EMÜ II lisa, nõukogu direktiivi 2000/75/EÜ II lisa ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 882/2004 VII lisa (D053753/03 - 2017/2999(RPS) - tähtaeg: 6. märts 2018)
edasi saadetud vastutavale komisjonile ENVI
nõuandvad komisjonid: AGRI (kodukorra artikkel 54)

- Komisjoni otsus, millega kehtestatakse kriteeriumid ELi ökomärgisega puhastusteenuste kohta siseruumides (D053891/02 - 2017/3000(RPS) - tähtaeg: 6. märts 2018)
edasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI

- Komisjoni otsus, millega muudetakse otsust 2014/312/EL siseruumi- ning välisvärvidele ja -lakkidele ELi ökomärgise andmise ökoloogiliste kriteeriumide kehtivusperioodi osas (D054137/02 - 2017/3010(RPS) - tähtaeg: 7. märts 2018)
edasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI

- Komisjoni direktiiv, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2008/68/EÜ ohtlike kaupade siseveo kohta, kohandades selle I lisa jaotist I.1 teaduse ja tehnika arenguga (D054150/01 - 2017/3015(RPS) - tähtaeg: 8. jaanuar 2018)
edasi saadetud vastutavale komisjonile: TRAN

- Komisjoni määrus, millega muudetakse komisjoni 2. mai 2013. aasta määrust (EL) nr 389/2013 liidu registri loomise kohta (D054274/02 - 2017/3013(RPS) - tähtaeg: 8. märts 2018)
edasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI
nõuandvad komisjonid: ITRE (kodukorra artikkel 54)

- Komisjoni määrus, millega kehtestatakse ELi kalade ja koorikloomade haiguste referentlaborile täiendavad vastutusalad ja ülesanded ning muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 882/2004 VII lisa (D054464/02 - 2017/2998(RPS) - tähtaeg: 6. märts 2018)
edasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI
nõuandvad komisjonid: PECH (kodukorra artikkel 54)


5. Assigneeringute ümberpaigutamine

Vastavalt finantsmääruse artikli 27 lõikele 4 teavitas Euroopa Liidu Nõukogu eelarvepädevaid institutsioone järgmistest assigneeringute ümberpaigutamistest: DEC 22/2017, DEC 27/2017, DEC 31/2017, DEC 32/2017, DEC 33/2017 – III jagu – Komisjon.

Eelarvekomisjon otsustas vastavalt finantsmääruse artiklile 25 mitte esitada vastuväiteid assigneeringute ümberpaigutamisele INF 3/2017 – Euroopa välisteenistus.

Eelarvekomisjon otsustas vastavalt finantsmääruse artiklile 25 mitte esitada vastuväiteid assigneeringute ümberpaigutamisele INF 7/2017 – Euroopa Ombudsman.

Eelarvekomisjon otsustas vastavalt finantsmääruse artiklile 25 mitte esitada vastuväiteid assigneeringute ümberpaigutamisele INF 2/2017 – Euroopa Andmekaitseinspektor.


6. Esitatud dokumendid

On esitatud järgmised dokumendid:

- Assigneeringute ümberpaigutamise ettepanek INF 3/2017 – SEAE (N8-0090/2017 - C8-0418/2017 - 2017/2267(GBD))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

BUDG

- Assigneeringute ümberpaigutamise ettepanek INF 7/2017 - Euroopa Ombudsman (N8-0091/2017 - C8-0423/2017 - 2017/2268(GBD))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

BUDG


7. Parlamendi esimesele lugemisele eelnevad läbirääkimised (heakskiitmine) (artikkel 69c)

Parlamendi president teatas, et fraktsioonid GUE/NGL, EFDD ja Verts/ALE on esitanud taotluse panna hääletusele IMCO-komisjoni otsus, mis põhineb raportil ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv direktiivi 2006/123/EÜ (teenuste kohta siseturul) jõustamise kohta, millega kehtestatakse teenustega seotud autoriseerimisskeemidest ja nõuetest teatamise kord ning muudetakse direktiivi 2006/123/EÜ ja määrust (EL) nr 1024/2012, mis käsitleb siseturu infosüsteemi kaudu tehtavat halduskoostööd (COM(2016)0821 - C8-0011/2017 - 2016/0398(COD)). Raportöör Sergio Gutiérrez Prieto (A8-0396/2017); otsus alustada institutsioonidevahelisi läbirääkimisi tehti teatavaks esmaspäeva, 11. detsembri 2017 protokollis (11.12.2017 protokollipunkt 9).

Hääletus toimub neljapäeval vastavalt kodukorra artikli 69c lõikele 2.

Parlamendi president andis teada, et ta ei ole saanud vähemalt keskmisele lävendile vastavalt arvult parlamendiliikmetelt või fraktsiooni(de)lt taotlust seoses muude otsustega alustada esmaspäeva, 11. detsembri 2017 protokollis (11.12.2017 protokollipunkt 9) nimetatud institutsoonidevahelisi läbirääkimisi.

ECON- ja LIBE-komisjon ning IMCO-komisjon said seega alustada läbirääkimisi pärast kodukorra artikli 69c lõikes 2 kehtestatud tähtaja möödumist.


8. Euroopa Ülemkogu 14.–15. detsembri 2017 kohtumise ettevalmistamine - Ühendkuningriigiga peetavate läbirääkimiste hetkeseis (arutelu)

Nõukogu ja komisjoni avaldused: Euroopa Ülemkogu 14.–15. detsembri 2017 kohtumise ettevalmistamine (2017/2858(RSP))

Nõukogu ja komisjoni avaldused: Ühendkuningriigiga peetavate läbirääkimiste hetkeseis (2017/2964(RSP))

President esines lühikese sissejuhatava avaldusega.

Matti Maasikas (nõukogu eesistuja) ja Frans Timmermans (komisjoni esimene asepresident) esinesid avaldustega.

Sõna võttis Michel Barnier (pealäbirääkija).

Sõna võtsid Manfred Weber fraktsiooni PPE nimel, Gianni Pittella fraktsiooni S&D nimel, Syed Kamall fraktsiooni ECR nimel, Guy Verhofstadt fraktsiooni ALDE nimel, Gabriele Zimmer fraktsiooni GUE/NGL nimel, Ska Keller fraktsiooni Verts/ALE nimel, Nigel Farage fraktsiooni EFDD nimel, Marcel de Graaff fraktsiooni ENF nimel ja Diane Dodds (fraktsioonilise kuuluvuseta).

ISTUNGI JUHATAJA: Sylvie GUILLAUME
asepresident

Sõna võtsid Elmar Brok, Roberto Gualtieri, Hans-Olaf Henkel, Sophia in 't Veld, David Coburn istungi läbiviimise kohta, Martina Anderson, Jill Evans, Rolandas Paksas, Janice Atkinson, Alyn Smith, kes taunis eelnenud sõnavõtja märkust, Diane James, Daniel Caspary, Richard Corbett, Roberts Zīle, Catherine Bearder, Barbara Spinelli, Molly Scott Cato, Gerard Batten, Gerolf Annemans, Steven Woolfe, Danuta Maria Hübner, Maria João Rodrigues, Peter van Dalen, Marian Harkin, João Ferreira, Alyn Smith, David Coburn eelnenud sõnavõtja märkuse kohta, Patrick O'Flynn, Jean-Luc Schaffhauser, Janusz Lewandowski, Josef Weidenholzer, James Nicholson, Franck Proust, Elena Valenciano, Esteban González Pons, Mercedes Bresso, Seán Kelly, Jens Geier, Paulo Rangel, Seb Dance, György Schöpflin, Tonino Picula, Michaela Šojdrová, Pervenche Berès, Esther de Lange, Pier Antonio Panzeri, Gunnar Hökmark, Petra Kammerevert, Viviane Reding, Silvia Costa ja Tanja Fajon.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Mairead McGuinness, Juan Fernando López Aguilar, Notis Marias, Pavel Telička, Dimitrios Papadimoulis, Georgios Epitideios, Milan Zver, Jean-Paul Denanot, Marek Jurek, Luke Ming Flanagan, Brian Hayes, Nicola Caputo, Maria Grapini ja Costas Mavrides.

Sõna võtsid Michel Barnier ja Matti Maasikas.

Kodukorra artikli 123 lõike 2 alusel arutelu lõpus esitatud resolutsiooni ettepanekud:

—   Tim Aker fraktsiooni EFDD nimel Ühendkuningriigiga peetavate läbirääkimiste seisu kohta (2017/2964(RSP)) (B8-0676/2017);

—   Guy Verhofstadt, fraktsiooni ALDE koordinaator ja esimees, Manfred Weber, fraktsiooni PPE esimees, Gianni Pittella, fraktsiooni S&D esimees, Gabriele Zimmer, fraktsiooni GUE/NGL esimees, Philippe Lamberts, Ska Keller, fraktsiooni Verts/ALE esimehed, Danuta Maria Hübner, AFET-komisjoni esimees Ühendkuningriigiga peetavate läbirääkimiste seisu kohta (2017/2964(RSP)) (B8-0677/2017).

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 13.12.2017 protokollipunkt 13.1.

(Istung katkestati mõneks minutiks enne Sahharovi auhinna üleandmise tseremooniat.)


ISTUNGI JUHATAJA: Antonio TAJANI
president

9. Sahharovi auhinna üleandmine (pidulik istung)

Kell 12.10 kuni 12.55 toimus parlamendi pidulik istung Sahharovi auhinna üleandmiseks Venezuela demokraatlikule opositsioonile: rahvuskogu, keda esindas selle president Julio Borges, ja kõik organisatsiooni Foro Penal Venezolano nimekirja kantud poliitvangid, keda esindasid Leopoldo López, Antonio Ledezma, Daniel Ceballos, Yon Goicoechea, Lorent Saleh, Alfredo Ramos ja Andrea González.

Enne auhinna üleandmist tervitas parlamendi president ühtlasi Sahharovi auhinna 2017 finalisti Aura Lolita Chávez Ixcaquici ja teise finalisti ajakirjanik Dawit Isaak tütart Bethlehem Isaaki, kuna finalist ise ei saanud kohale tulla, sest viibib siiani Eritreas vangistuses.

Venezuela demokraatliku opositsiooni nimel võtsid parlamendi ees sõna Julio Borges ja Antonio Ladezma.

(Istung katkestati kell 12.55.)


10. Istungi jätkamine

Istung jätkus kell 12.58.

Sõna võtsid Cristian Dan Preda teatavate parlamendiliikmete puudumise kohta Sahharovi 2017. aasta auhinna üleandmise tseremoonialt ja James Carver Somaalimaa uue presidendi ametisse vannutamise kohta.


11. Presidentuuri avaldus

Parlamendi president esines avaldusega, milles ta väljendas muret Iraanis surma mõistetud Brüsseli Vaba Ülikooli teadlase Ahmadreza Djalali saatuse üle.

°
° ° °

Sõna võtsid Cécile Kashetu Kyenge praeguste üleujutuste kohta Emilia-Romagna piirkonnas ja Eleonora Forenza praegu Ankaras käimasoleva kohtuprotsessi kohta HDP kahe kaaspresidendi üle.


12. Tervitus

Parlamendi president tervitas parlamendi nimel ametlike külaliste rõdul istet võtnud Tuneesia delegatsiooni, mida juhtis rahvaesindajate kogu liige Mohamed Fadhel Ben Omrane.


13. Hääletused

Hääletuste üksikasjalikud tulemused (muudatusettepanekud, eraldi ja osade kaupa hääletused jne) on esitatud protokolli lisas „Hääletuste tulemused“.

Nimeliste hääletuste tulemused protokolli lisana on kättesaadavad ainult elektrooniliselt ja nendega saab tutvuda Europarli veebisaidil.


13.1. Ühendkuningriigiga peetavate läbirääkimiste hetkeseis (hääletus)

Resolutsiooni ettepanekud B8-0676/2017 ja B8-0677/2017 (2017/2964(RSP))

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 1)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK B8-0676/2017

Tagasi lükatud

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK B8-0677/2017

Vastu võetud (P8_TA(2017)0490)

ISTUNGI JUHATAJA: Bogusław LIBERADZKI
asepresident


13.2. Vastuväide rakendusaktile: fosforhappe, fosfaatide, di-, tri- ja polüfosfaatide (E 338–452) kasutamine vertikaalsetes külmutatud liha varrastes (hääletus)

Resolutsiooni ettepanek, mille esitas ENVI-komisjon kodukorra artikli 106 lõigete 2 ja 3 ning lõike 4 punkti c kohaselt komisjoni määruse eelnõu kohta, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1333/2008 II lisa seoses fosforhappe, fosfaatide, di-, tri- ja polüfosfaatide (E 338–452) kasutamisega vertikaalsetes külmutatud liha varrastes (D052941/02 - 2017/2920(RPS)) (B8-0666/2017) - Vastutavad parlamendiliikmed: Christel Schaldemose ja Bart Staes

(Resolutsiooni ettepaneku vastuvõtmiseks on nõutav parlamendi koosseisu häälteenamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 2)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Tagasi lükatud


13.3. Rahapesu, maksustamise vältimise ja maksudest kõrvalehoidumise uurimise järgsete soovituste projekt (hääletus)

Soovituse projekt, mille esitasid vastavalt kodukorra artikli 198 lõikele 12 Werner Langen, Jeppe Kofod ja Petr Ježek rahapesu, maksustamise vältimist ja maksudest kõrvalehoidumist käsitleva liidu õiguse kohaldamisel ilmnenud väidetavate rikkumiste ja haldusomavoli uurimise komisjoni nimel rahapesu, maksustamise vältimist ja maksudest kõrvalehoidumist käsitleva uurimise järel (2016/3044(RSP)) (B8-0660/2017)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 3)

SOOVITUSE PROJEKT

Vastu võetud (P8_TA(2017)0491)

SõnavõtudSOOVITUSE PROJEKT

Jeppe Kofod, Rainer Wieland ja Tomáš Zdechovský.


13.4. Ühise julgeoleku- ja kaitsepoliitika rakendamise aastaaruanne (hääletus)

Raport ühise julgeoleku- ja kaitsepoliitika rakendamise aastaaruande kohta [2017/2123(INI)] - Väliskomisjon. Raportöör: Michael Gahler (A8-0351/2017)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 4)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2017)0492)


13.5. Ühise välis- ja julgeolekupoliitika rakendamise aastaaruanne (hääletus)

Raport ühise välis- ja julgeolekupoliitika rakendamise aastaaruande kohta [2017/2121(INI)] - Väliskomisjon. Raportöör: David McAllister (A8-0350/2017)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 5)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2017)0493)


13.6. Aastaaruanne inimõiguste ja demokraatia kohta maailmas 2016. aastal ning ELi poliitika kohta selles valdkonnas (hääletus)

Raport aastaaruande kohta, mis käsitleb inimõigusi ja demokraatiat maailmas 2016. aastal ning Euroopa Liidu poliitikat selles valdkonnas [2017/2122(INI)] - Väliskomisjon. Raportöör: Godelieve Quisthoudt-Rowohl (A8-0365/2017)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 6)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2017)0494)


13.7. Hongkong 20 aastat pärast üleminekut (hääletus)

Raport Euroopa Parlamendi soovituse kohta nõukogule, komisjonile ja komisjoni asepresidendile ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale Hongkongi kohta 20 aastat pärast üleminekut [2017/2204(INI)] - Väliskomisjon. Raportöör: Alyn Smith (A8-0382/2017)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 7)

SOOVITUSE PROJEKTSOOVITUSE PROJEKTSOOVITUSE PROJEKT

Vastu võetud (P8_TA(2017)0495)


14. Selgitused hääletuse kohta

Kirjalikud selgitused hääletuse kohta:

Kodukorra artikli 183 alusel esitatud kirjalikud selgitused hääletuse kohta avaldatakse parlamendiliikmete veebilehtedel Euroopa Parlamendi veebisaidil.

Suulised selgitused hääletuse kohta:

Resolutsiooni ettepanekud Ühendkuningriigiga peetavate läbirääkimiste seisu kohta (2017/2964(RSP)) (B8-0676/2017) ja (B8-0677/2017)
Daniel Hannan, Jasenko Selimovic, Jan Zahradil, Momchil Nekov, Jiří Pospíšil, Anna Maria Corazza Bildt, Mairead McGuinness, Tibor Szanyi, Deirdre Clune, Matt Carthy, Eleftherios Synadinos, Morten Messerschmidt, Danuta Jazłowiecka, John Howarth ja Stanislav Polčák.

Hääletuste selgitustega jätkatakse homsel istungil neljapäeval, 14. detsembril 2017.


15. Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused

Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused on toodud Europarli veebisaidil (Täiskogu – Hääletused – Hääletustulemused (nimeliste hääletuste tulemused)) ja lisa „Nimelise hääletuse tulemused trükiversioonis.

Elektroonilist versiooni Europarli veebisaidil ajakohastatakse korrapäraselt kuni kahe nädala jooksul pärast hääletuse toimumise kuupäeva.

Seejärel suletakse hääletuse paranduste nimekiri tõlkimiseks ja Euroopa Liidu Teatajas avaldamiseks.

(Istung katkestati kell 14.45.)


ISTUNGI JUHATAJA: Ramón Luis VALCÁRCEL SISO
asepresident

16. Istungi jätkamine

Istung jätkus kell 15.16.


17. Eelmise istungi protokolli kinnitamine

Kinnitati eelmise istungi protokoll.


18. Schengeni ala laiendamine ja tugevdamine: Bulgaaria, Rumeenia ja Horvaatia (temaatiline arutelu)

Schengeni ala laiendamine ja tugevdamine: Bulgaaria, Rumeenia ja Horvaatia (2017/3009(RSP))

Sõna võttis Gianni Pittella fraktsiooni S&D algatatud arutelu sissejuhatamiseks.

Sõna võtsid Matti Maasikas (nõukogu eesistuja) ja Dimitris Avramopoulos (komisjoni liige).

Sõna võtsid Esteban González Pons fraktsiooni PPE nimel, Sergei Stanishev fraktsiooni S&D nimel, Helga Stevens fraktsiooni ECR nimel, Cecilia Wikström fraktsiooni ALDE nimel, Kostadinka Kuneva fraktsiooni GUE/NGL nimel, Ska Keller fraktsiooni Verts/ALE nimel, Margot Parker fraktsiooni EFDD nimel, Laurenţiu Rebega fraktsiooni ENF nimel, Konstantinos Papadakis (fraktsioonilise kuuluvuseta), Marian-Jean Marinescu, Tanja Fajon, Monica Macovei, Filiz Hyusmenova, Bodil Valero, Auke Zijlstra, Lampros Fountoulis, Asim Ademov, Victor Boştinaru, Angel Dzhambazki, Norica Nicolai, Mara Bizzotto, Željana Zovko, Claude Moraes, Ruža Tomašić, Jozo Radoš, Franz Obermayr, Jaromír Štětina, Tonino Picula, Notis Marias, Cristian Dan Preda, Juan Fernando López Aguilar, Emil Radev ja Josef Weidenholzer.

Sõna võtsid Dimitris Avramopoulos ja Matti Maasikas.

ISTUNGI JUHATAJA: David-Maria SASSOLI
asepresident

Sõna võttis Monica Macovei isikliku avalduse tegemiseks Victor Boştinaru sõnavõtu kohta (asepresident selgitas kodukorra artikli 164 kohaldamist).

Arutelu lõpetati.


19. Sotsiaalsamba rakendamine (arutelu)

Nõukogu ja komisjoni avaldused: sotsiaalsamba rakendamine (2017/2974(RSP))

Matti Maasikas (nõukogu eesistuja) ja Marianne Thyssen (komisjoni liige) esinesid avaldustega.

Sõna võtsid Tom Vandenkendelaere fraktsiooni PPE nimel, Maria João Rodrigues fraktsiooni S&D nimel, Ulrike Trebesius fraktsiooni ECR nimel, Enrique Calvet Chambon fraktsiooni ALDE nimel, Gabriele Zimmer fraktsiooni GUE/NGL nimel, Philippe Lamberts fraktsiooni Verts/ALE nimel, Laura Agea fraktsiooni EFDD nimel, Auke Zijlstra fraktsiooni ENF nimel, Sotirios Zarianopoulos (fraktsioonilise kuuluvuseta), David Casa, Agnes Jongerius, Jadwiga Wiśniewska, Jasenko Selimovic, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Bill Etheridge, Kostadinka Kuneva, Terry Reintke, Bill Etheridge, Dominique Bilde, Claude Rolin, Javi López, Czesław Hoc, António Marinho e Pinto, Rina Ronja Kari, Ernest Urtasun, Nicolas Bay, Helga Stevens, Paloma López Bermejo, Ádám Kósa, Vilija Blinkevičiūtė, Anders Primdahl Vistisen, João Pimenta Lopes, Verónica Lope Fontagné, Georgi Pirinski, Richard Sulík, Tania González Peñas, Krzysztof Hetman ja Evelyn Regner.

ISTUNGI JUHATAJA: Dimitrios PAPADIMOULIS
asepresident

Sõna võtsid Deirdre Clune, Joachim Schuster, Anne Sander, Miapetra Kumpula-Natri ja Othmar Karas.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Michaela Šojdrová, Monika Beňová, Notis Marias ja Takis Hadjigeorgiou.

Sõna võtsid Marianne Thyssen ja Matti Maasikas.

Arutelu lõpetati.


20. Kestliku arengu tegevuskava 2030 ja Eurostati aruanne ELis kestliku arengu eesmärkide poole liikumise seire kohta (arutelu)

Nõukogu ja komisjoni avaldused: Kestliku arengu tegevuskava 2030 ja Eurostati aruanne ELis kestliku arengu eesmärkide poole liikumise seire kohta (2017/3006(RSP))

Matti Maasikas (nõukogu eesistuja) ja Marianne Thyssen (komisjoni liige) esinesid avaldustega.

Sõna võtsid Sirpa Pietikäinen fraktsiooni PPE nimel, Kathleen Van Brempt fraktsiooni S&D nimel, Charles Goerens fraktsiooni ALDE nimel, Lola Sánchez Caldentey fraktsiooni GUE/NGL nimel, Heidi Hautala fraktsiooni Verts/ALE nimel, Mireille D'Ornano fraktsiooni EFDD nimel, Stanislav Polčák, Elly Schlein, Jo Leinen, Julie Ward ja Doru-Claudian Frunzulică.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Krzysztof Hetman, Arne Lietz, Notis Marias, Kostas Chrysogonos ja Nicola Caputo.

Sõna võtsid Marianne Thyssen ja Matti Maasikas.

Arutelu lõpetati.


21. Euroopa Liidu kodanikukaitse mehhanism ja selle toimevõime (arutelu)

Nõukogu ja komisjoni avaldused: Euroopa Liidu kodanikukaitse mehhanism ja selle toimevõime (2017/2975(RSP))

Matti Maasikas (nõukogu eesistuja) ja Christos Stylianides (komisjoni liige) esinesid avaldustega.

Sõna võtsid Elisabetta Gardini fraktsiooni PPE nimel, Soledad Cabezón Ruiz fraktsiooni S&D nimel, Notis Marias fraktsiooni ECR nimel ja Nikolaos Chountis fraktsiooni GUE/NGL nimel.

ISTUNGI JUHATAJA: Fabio Massimo CASTALDO
asepresident

Sõna võtsid Eleftherios Synadinos (fraktsioonilise kuuluvuseta), John Stuart Agnew, et õnnitleda uut asepresidenti, Lambert van Nistelrooij, Carlos Zorrinho, Ivica Tolić, Karin Kadenbach, Nuno Melo, José Manuel Fernandes ja Franck Proust.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Nicola Caputo ja Maria Grapini.

Sõna võtsid Christos Stylianides ja Matti Maasikas.

Arutelu lõpetati.


22. Natsistlike ja fašistlike sümbolite ja loosungite keeld kogu ELis (arutelu)

Nõukogu ja komisjoni avaldused: natsistlike ja fašistlike sümbolite ja loosungite keeld kogu ELis (2017/3007(RSP))

Matti Maasikas (nõukogu eesistuja) ja Dimitris Avramopoulos (komisjoni liige) esinesid avaldustega.

Sõna võtsid Dubravka Šuica fraktsiooni PPE nimel, Cécile Kashetu Kyenge fraktsiooni S&D nimel, Jussi Halla-aho fraktsiooni ECR nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Maria Grapini, Ivan Jakovčić fraktsiooni ALDE nimel, Stelios Kouloglou fraktsiooni GUE/NGL nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Jaromír Štětina, Udo Voigt (fraktsioonilise kuuluvuseta), Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Neena Gill, Marek Jurek, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Janusz Korwin-Mikke, Ivo Vajgl, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Ivica Tolić, Eleonora Forenza, Jordi Solé, Michaela Šojdrová, Elly Schlein, Ruža Tomašić, Martin Schirdewan, Heinz K. Becker, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Ivan Jakovčić, ja Takis Hadjigeorgiou.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Ivica Tolić, Ramón Jáuregui Atondo, Notis Marias ja Georgios Epitideios.

Sõna võtsid Dimitris Avramopoulos ja Matti Maasikas.

Arutelu lõpetati.


23. Euroopa Parlamendi uurimisõigus (arutelu)

Suuliselt vastatav küsimus (O-000089/2017), mille esitas Danuta Maria Hübner AFCO-komisjoni nimel nõukogule: Euroopa Parlamendi uurimisõigus (2017/2993(RSP)) (B8-0613/2017)

Suuliselt vastatav küsimus (O-000090/2017), mille esitas Danuta Maria Hübner AFCO-komisjoni nimel komisjonile: Euroopa Parlamendi uurimisõigus (2017/2993(RSP)) (B8-0614/2017)

Ramón Jáuregui Atondo (koostaja asemel) esitas küsimused.

Matti Maasikas (nõukogu eesistuja) vastas küsimusele B8-0613/2017.

ISTUNGI JUHATAJA: Ryszard CZARNECKI
asepresident

Dimitris Avramopoulos (komisjoni liige) vastas küsimusele B8-0614/2017.

Sõna võtsid Danuta Maria Hübner fraktsiooni PPE nimel, Kazimierz Michał Ujazdowski fraktsiooni ECR nimel, Max Andersson fraktsiooni Verts/ALE nimel, Rainer Wieland ja Jiří Pospíšil.

Eelneva registreerimiseta võttis sõna Notis Marias.

Sõna võtsid Dimitris Avramopoulos ja Matti Maasikas.

Arutelu lõpetati.


24. Laste seksuaalset kuritarvitamist ja ärakasutamist ning lasteporno vastast võitlust käsitleva direktiivi rakendamine (arutelu)

Raport Euroopa Parlamendi ja nõukogu 13. detsembri 2011. aasta direktiivi 2011/93/EL (mis käsitleb laste seksuaalse kuritarvitamise ja ärakasutamise ning lasteporno vastast võitlust) rakendamise kohta [2015/2129(INI)] - Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon. Raportöör: Anna Maria Corazza Bildt (A8-0368/2017)

Anna Maria Corazza Bildt tutvustas raportit.

Sõna võttis Dimitris Avramopoulos (komisjoni liige).

Sõna võtsid Michaela Šojdrová (CULT-komisjoni arvamuse koostaja), Clare Moody (FEMM-komisjoni arvamuse koostaja), Barbara Matera fraktsiooni PPE nimel, Miriam Dalli fraktsiooni S&D nimel, Branislav Škripek fraktsiooni ECR nimel, Nathalie Griesbeck fraktsiooni ALDE nimel, Ángela Vallina fraktsiooni GUE/NGL nimel, Jean Lambert fraktsiooni Verts/ALE nimel, Margot Parker fraktsiooni EFDD nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Marek Jurek, Georgios Epitideios (fraktsioonilise kuuluvuseta), Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Caterina Chinnici, Helga Stevens, Gérard Deprez, Anna Záborská, Maria Grapini, Marek Jurek, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Andrejs Mamikins ja Csaba Sógor.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Jiří Pospíšil, Silvia Costa, Notis Marias ja Ruža Tomašić.

Sõna võtsid Dimitris Avramopoulos ja Anna Maria Corazza Bildt.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 14.12.2017 protokollipunkt 8.7.


25. Järgmise istungi päevakord

Kinnitati järgmise päeva istungi päevakord (dokument „Päevakord PE 614.777/OJJE).


26. Istungi lõpp

Istung lõppes kell 22.31.

Klaus Welle

Rainer Wieland

peasekretär

asepresident


KOHALOLIJATE NIMEKIRI

Kohalolijad:

Adaktusson, Ademov, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Benifei, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buda, Bullmann, Bullock, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Chinnici, Chountis, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comi, Corazza Bildt, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, Deß, Deutsch, Deva, Diaconu, Didier, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Elissen, Engel, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira, Fisas Ayxelà, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Forenza, Foster, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guillaume, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hirsch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jamet, Járóka, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Klinz, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lalonde, Lamassoure, Lambert, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Le Pen, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mandl, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Matthews, Maullu, Maurel, Mavrides, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Melior, Melo, Messerschmidt, Metsola, Meuthen, Michel, Michels, Mihaylova, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Mobarik, Moi, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Nagtegaal, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Padar, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Palmer, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Patriciello, Pavel, Payne, Pedicini, Peillon, Peterle, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Popa, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Radtke, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Maria João, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schlein, Schmidt, Schöpflin, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Verheyen, Viegas, Vieu, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Waitz, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Winkler Hermann, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zahradil, Zala, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Vabandataval põhjusel puudujad:

Bendtsen, Boutonnet, Buchner, Campbell Bannerman, Crowley, Guerrero Salom, Händel, Karlsson, Lange, McClarkin, Maydell, Punset, Rodríguez-Piñero Fernández, Scholz, Takkula, Winkler Iuliu

Õigusteave - Privaatsuspoliitika