Hakemisto 
Pöytäkirja
PDF 263kWORD 80k
Keskiviikko 13. joulukuuta 2017 - Strasbourg
1.Istunnon avaaminen
 2.Keskustelu ihmisoikeuksien sekä demokratian ja oikeusvaltion periaatteiden loukkauksia koskevista tapauksista (käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset)
 3.Säädösvallan siirron nojalla annetut delegoidut säädökset (työjärjestyksen 105 artiklan 6 kohta)
 4.Täytäntöönpanotoimenpiteet (työjärjestyksen 106 artikla)
 5.Määrärahojen siirrot
 6.Vastaanotetut asiakirjat
 7.Neuvottelut ennen parlamentin ensimmäistä käsittelyä (hyväksyminen) (työjärjestyksen 69 c artikla)
 8.Eurooppa-neuvoston 14. ja 15. joulukuuta pidettävän kokouksen valmistelu - Yhdistyneen kuningaskunnan kanssa käytävien neuvottelujen tilanne (keskustelu)
 9.Saharov-palkinnon luovuttaminen (juhlaistunto)
 10.Istunnon jatkaminen
 11.Puhemiehen julkilausuma
 12.Tervetulotoivotukset
 13.Äänestykset
  13.1.Yhdistyneen kuningaskunnan kanssa käytävien neuvottelujen tilanne (äänestys)
  13.2.Täytäntöönpanosäädöksen vastustaminen: Fosforihapon – fosfaattien – di-, tri- ja polyfosfaattien (E 338–452) käyttö pystyssä kypsennettävissä pakastetuissa lihavartaissa (äänestys)
  13.3.Suositusluonnos rahanpesua, veronkiertoa ja veropetoksia käsittelevän tutkinnan johdosta (äänestys)
  13.4.Vuosittainen kertomus yhteisen turvallisuus- ja puolustuspolitiikan täytäntöönpanosta (äänestys)
  13.5.Yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan täytäntöönpanoa koskeva vuosittainen kertomus (äänestys)
  13.6.Vuosikertomus ihmisoikeuksista ja demokratiasta maailmassa 2016 ja EU:n toiminnasta tällä alalla (äänestys)
  13.7.Hongkong 20 vuotta palauttamisen jälkeen (äänestys)
 14.Äänestysselitykset
 15.Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset
 16.Istunnon jatkaminen
 17.Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen
 18.Schengen-alueen laajentaminen ja vahvistaminen: Bulgaria, Romania ja Kroatia (ajankohtainen keskustelu)
 19.Sosiaalisen pilarin täytäntöönpano (keskustelu)
 20.Agenda 2030 ja Eurostatin raportti etenemisestä kohti kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamista EU:ssa (keskustelu)
 21.Omin operatiivisin valmiuksin varustettu EU:n pelastuspalvelumekanismi (keskustelu)
 22.Natsi- ja fasistisymboleja ja -iskulauseita koskeva EU:n laajuinen kielto (keskustelu)
 23.Euroopan parlamentin tutkintaoikeus (keskustelu)
 24.Lasten seksuaalisen hyväksikäytön ja seksuaalisen riiston sekä lapsipornografian torjumista koskevan direktiivin täytäntöönpano (keskustelu)
 25.Seuraavan istunnon esityslista
 26.Istunnon päättäminen
 LÄSNÄOLOLISTA


Puhetta johti
puhemies Antonio TAJANI

1. Istunnon avaaminen

Istunto avattiin klo 9.05.


2. Keskustelu ihmisoikeuksien sekä demokratian ja oikeusvaltion periaatteiden loukkauksia koskevista tapauksista (käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset)

Seuraavat jäsenet tai poliittiset ryhmät ovat esittäneet työjärjestyksen 135 artiklan mukaisesti pyynnön ottaa kyseiseen keskusteluun seuraavat päätöslauselmaesitykset:

I.   Sananvapaus Vietnamissa ja etenkin Nguyen Van Hoan tapaus (2017/3001(RSP))

—   Charles Tannock, Karol Karski, Ruža Tomašić, Monica Macovei, Angel Dzhambazki, Jana Žitňanská, Notis Marias, Branislav Škripek ja Valdemar Tomaševski ECR-ryhmän puolesta sananvapaudesta Vietnamissa ja etenkin Nguyen Van Hoan tapauksesta (B8-0685/2017)

—   Barbara Lochbihler, Heidi Hautala, Bodil Valero, Maria Heubuch, Ernest Urtasun, Bronis Ropė, Igor Šoltes, Sven Giegold, Michel Reimon ja Davor Škrlec, Verts/ALE-ryhmän puolesta sananvapaudesta Vietnamissa ja etenkin Nguyen Van Hoan tapauksesta (B8-0687/2017)

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post ja Neena Gill, S&D-ryhmän puolesta sananvapaudesta Vietnamissa ja etenkin Nguyen Van Hoan tapauksesta (B8-0688/2017)

—   Pavel Telička, Petras Auštrevičius, Nedzhmi Ali, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Cecilia Wikström ja Valentinas Mazuronis ALDE-ryhmän puolesta sananvapaudesta Vietnamissa (B8-0690/2017)

—   Cristian Dan Preda, Tomáš Zdechovský, Jaromír Štětina, Claude Rolin, Bogdan Brunon Wenta, Tunne Kelam, Patricija Šulin, Elisabetta Gardini, Csaba Sógor, Ivan Štefanec, Michaela Šojdrová, Laima Liucija Andrikienė, László Tőkés, Ivana Maletić, Milan Zver, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Adam Szejnfeld, Eduard Kukan, Dubravka Šuica, Ramona Nicole Mănescu, Sandra Kalniete, Lars Adaktusson, Andrey Kovatchev, Seán Kelly, Deirdre Clune, Marijana Petir, Ramón Luis Valcárcel Siso, Jeroen Lenaers, Francisco José Millán Mon ja Inese Vaidere PPE-ryhmän puolesta sananvapaudesta Vietnamissa ja etenkin Nguyen Van Hoan tapauksesta (B8-0693/2017).

II.   Kambodža: opposition kieltäminen (2017/3002(RSP))

—   Anna Elżbieta Fotyga, Jana Žitňanská, Notis Marias, Charles Tannock, Angel Dzhambazki, Karol Karski, Monica Macovei, Ruža Tomašić, Branislav Škripek ja Valdemar Tomaševski ECR-ryhmän puolesta Kambodžasta: opposition kieltäminen (B8-0686/2017)

—   Barbara Lochbihler, Bodil Valero, Maria Heubuch, Heidi Hautala, Jordi Solé, Igor Šoltes, Ernest Urtasun, Bronis Ropė, Sven Giegold, Davor Škrlec ja Michel Reimon Verts/ALE-ryhmän puolesta Kambodžasta: opposition kieltäminen (B8-0689/2017)

—   Marie-Christine Vergiat, Malin Björk, Miguel Urbán Crespo, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Barbara Spinelli, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva ja Takis Hadjigeorgiou GUE/NGL-ryhmän puolesta Kambodžasta: opposition kieltäminen (B8-0692/2017)

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post ja Marc Tarabella S&D-ryhmän puolesta Kambodžasta: opposition kieltäminen (B8-0694/2017)

—   Petras Auštrevičius, Nedzhmi Ali, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, María Teresa Giménez Barbat, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Cecilia Wikström ja Valentinas Mazuronis ALDE-ryhmän puolesta Kambodžasta ja erityisesti maan kansallisen pelastuksen puolueen (CNRP) hajottamisesta (B8-0696/2017)

—   Tomáš Zdechovský, Jaromír Štětina, Claude Rolin, Jarosław Wałęsa, Bogdan Brunon Wenta, Tunne Kelam, Pavel Svoboda, Patricija Šulin, Elisabetta Gardini, Csaba Sógor, Ivan Štefanec, Michaela Šojdrová, Laima Liucija Andrikienė, Cristian Dan Preda, László Tőkés, Ivana Maletić, Milan Zver, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Adam Szejnfeld, Eduard Kukan, Manolis Kefalogiannis, Dubravka Šuica, Ramona Nicole Mănescu, Sandra Kalniete, Lars Adaktusson, Andrey Kovatchev, Seán Kelly, Deirdre Clune, Marijana Petir, Jeroen Lenaers, Ramón Luis Valcárcel Siso ja Francisco José Millán Mon PPE-ryhmän puolesta Kambodžasta: opposition kieltäminen (B8-0697/2017).

III.   El Salvador: naisten asettaminen syytteeseen keskenmenon vuoksi (2017/3003(RSP))

—   Charles Tannock, Branislav Škripek, Notis Marias, Jan Zahradil, Monica Macovei, Ruža Tomašić ja Valdemar Tomaševski ECR-ryhmän puolesta El Salvadorista: naisten asettaminen syytteeseen keskenmenon vuoksi (B8-0691/2017)

—   Molly Scott Cato, Bodil Valero, Ernest Urtasun, Barbara Lochbihler, Terry Reintke, Michel Reimon, Bronis Ropė, Sven Giegold, Davor Škrlec ja Jordi Solé Verts/ALE-ryhmän puolesta El Salvadorista: naisten asettaminen syytteeseen keskenmenon vuoksi (B8-0695/2017)

—   Miguel Urbán Crespo, Marie-Christine Vergiat, Malin Björk, Patrick Le Hyaric, Marina Albiol Guzmán, Stefan Eck, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Barbara Spinelli, Josu Juaristi Abaunz, Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou ja Marie-Pierre Vieu GUE/NGL-ryhmän puolesta El Salvadorista: naisten asettaminen syytteeseen keskenmenon vuoksi (B8-0698/2017)

—   Beatriz Becerra Basterrechea, Petras Auštrevičius, Nedzhmi Ali, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, María Teresa Giménez Barbat, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Cecilia Wikström ja Valentinas Mazuronis ALDE-ryhmän puolesta El Salvadorista: naisten asettaminen syytteeseen keskenmenon vuoksi (B8-0699/2017)

—   Victor Boştinaru, Elena Valenciano, Soraya Post, Francisco Assis ja Iratxe García Pérez S&D-ryhmän puolesta El Salvadorista: naisten asettaminen syytteeseen keskenmenon vuoksi (B8-0701/2017)

—   Cristian Dan Preda, Gabriel Mato, Tomáš Zdechovský, Jaromír Štětina, Jarosław Wałęsa, Bogdan Brunon Wenta, Tunne Kelam, Pavel Svoboda, Patricija Šulin, Elisabetta Gardini, Csaba Sógor, Ivan Štefanec, Laima Liucija Andrikienė, László Tőkés, Ivana Maletić, Milan Zver, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Adam Szejnfeld, Eduard Kukan, Manolis Kefalogiannis, Dubravka Šuica, Ramona Nicole Mănescu, Sandra Kalniete, Andrey Kovatchev, Seán Kelly, Deirdre Clune, Marijana Petir, Jeroen Lenaers ja Inese Vaidere PPE-ryhmän puolesta El Salvadorista: naisten asettaminen syytteeseen keskenmenon vuoksi (B8-0702/2017).

Puheaika jaetaan työjärjestyksen 162 artiklan mukaisesti.


3. Säädösvallan siirron nojalla annetut delegoidut säädökset (työjärjestyksen 105 artiklan 6 kohta)

Parlamentille toimitetut ehdotukset säädösvallan siirron nojalla annettaviksi delegoiduiksi säädöksiksi:

- Komission delegoitu asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2015/936 muuttamisesta kyseisen asetuksen liitteessä I lueteltujen yhdistetyn nimikkeistön koodien saattamiseksi ajan tasalle (C(2017)07289 - 2017/2995(DEA))

vastustamisen määräaika: 2 kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 29. marraskuuta 2017

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: INTA

- Komission delegoitu asetus vaarallisten kemikaalien viennistä ja tuonnista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 649/2012 liitteiden I ja V muuttamisesta (C(2017)07828 - 2017/2994(DEA))

vastustamisen määräaika: 2 kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 28. marraskuuta 2017

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI

- Komission delegoitu asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1380/2013 15 artiklan 2 kohdassa tarkoitettujen unionin kansainvälisten velvoitteiden täytäntöönpanosta Atlantin tonnikalojen suojelusta tehdyn kansainvälisen yleissopimuksen nojalla annetun komission delegoidun asetuksen (EU) 2015/98 muuttamisesta Välimeren miekkakalakannan osalta (C(2017)07875 - 2017/2996(DEA))

vastustamisen määräaika: 2 kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 30. marraskuuta 2017

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: PECH

- Komission delegoitu asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2015/760 täydentämisestä teknisillä sääntelystandardeilla, jotka koskevat ainoastaan suojautumistarkoitukseen käytettäviä johdannaisinstrumentteja, eurooppalaisten pitkäaikaissijoitusrahastojen riittävän pitkää toiminta-aikaa, mahdollisten ostajien markkinoita koskevassa arvioinnissa käytettäviä perusteita ja niiden omaisuuserien arvon määritystä, joista aiotaan luopua, sekä yksityissijoittajille tarjolla olevien toimintojen tyyppejä ja ominaisuuksia (C(2017)07967 - 2017/2997(DEA))

vastustamisen määräaika: 1 kuukausi alkaen vastaanottopäivästä 4. joulukuuta 2017

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ECON

- Komission delegoitu asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1308/2013 täydentämisestä viini-istutusten lupajärjestelmän, viinitilarekisterin, saateasiakirjojen ja todistusten, saapuvien ja lähtevien erien rekisterin, pakollisten ilmoitusten sekä tiedoksiantojen ja tiedoksiannettujen tietojen julkistamisen osalta, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1306/2013 täydentämisestä asianomaisten tarkastusten ja seuraamusten osalta, komission asetusten (EY) N:o 555/2008, (EY) N:o 606/2009 ja (EY) N:o 607/2009 muuttamisesta sekä komission asetuksen (EY) N:o 436/2009 ja komission delegoidun asetuksen (EU) 2015/560 kumoamisesta (C(2017)08261 - 2017/3017(DEA))

vastustamisen määräaika: 2 kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 11. joulukuuta 2017

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: AGRI

Ehdotukset delegoiduiksi säädöksiksi, joiden määräaikaa on muutettu yhdestä kuukaudesta kolmeen kuukauteen asiasta vastaavan valiokunnan pyynnöstä:

- Komission delegoitu asetus rahoitusvälineiden markkinoista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 600/2014 täydentämisestä tiettyjen johdannaisten kaupankäyntivelvollisuutta koskevilla teknisillä sääntelystandardeilla (C(2017)07684 – 2017/2979(DEA))

vastustamisen määräaika: 3 kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 17. marraskuuta 2017 asiasta vastaavan valiokunnan pyynnöstä.

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ECON

- Komission delegoitu asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2014/59/EU täydentämisestä erilaisen kohtelun arvostukseen kriisinratkaisussa sovellettavien menetelmien perusteiden täsmentämistä koskevilla teknisillä sääntelystandardeilla (C(2017)07436 – 2017/2969(DEA))

vastustamisen määräaika: 3 kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 14. marraskuuta 2017 asiasta vastaavan valiokunnan pyynnöstä.

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ECON

- Komission delegoitu asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2014/59/EU täydentämisestä niiden teknisten sääntelystandardien osalta, joissa täsmennetään arviointiperusteet liittyen menetelmiin, joita käytetään laitosten tai yhteisöjen varojen ja velkojen arvon arvioimiseen (C(2017)07438 – 2017/2970(DEA))

vastustamisen määräaika: 3 kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 14. marraskuuta 2017 asiasta vastaavan valiokunnan pyynnöstä.

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ECON


4. Täytäntöönpanotoimenpiteet (työjärjestyksen 106 artikla)

Seuraavat valvonnan käsittävän sääntelymenettelyn piiriin kuuluvat täytäntöönpanotoimenpiteitä koskevat ehdotukset on toimitettu parlamentille:

- Komission asetus siviili-ilmailun lentomiehistöä koskevien teknisten vaatimusten ja hallinnollisten menettelyjen säätämisestä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 216/2008 nojalla annetun komission asetuksen (EU) N:o 1178/2011 muuttamisesta (D051054/02 - 2017/3011(RPS) - määräaika: 7. maaliskuuta 2018)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: TRAN

- Komission asetus asetuksen (EU) N:o 1178/2011 muuttamisesta ilmoituksen tekevien koulutusorganisaatioiden osalta (D053477/01 - 2017/3014(RPS) - määräaika: 8. maaliskuuta 2018)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: TRAN

- Komission asetus lisävastuiden ja -tehtävien vahvistamisesta afrikkalaista hevosruttoa varten nimetylle Euroopan unionin vertailulaboratoriolle sekä neuvoston direktiivin 92/35/ETY liitteen II, neuvoston direktiivin 2000/75/EY liitteen II ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 882/2004 liitteen VII muuttamisesta (D053753/03 - 2017/2999(RPS) - määräaika: 6. maaliskuuta 2018)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI
lausuntoa varten: AGRI (työjärjestyksen 54 artikla)

- Komission päätös sisätilojen siivouspalveluja koskevista EU-ympäristömerkin myöntämisperusteista (D053891/02 - 2017/3000(RPS) - määräaika: 6. maaliskuuta 2018)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI

- Komission päätös päätöksen 2014/312/EU muuttamisesta siltä osin kuin on kyse EU-ympäristömerkin myöntämistä sisä- ja ulkomaaleille ja -lakoille koskevien ekologisten arviointiperusteiden voimassaolokaudesta (D054137/02 - 2017/3010(RPS) - määräaika: 7. maaliskuuta 2018)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI

- Komission direktiivi vaarallisten aineiden sisämaankuljetuksista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2008/68/EY muuttamisesta mukauttamalla sen liitteessä I oleva I.1 jakso tieteen ja tekniikan kehitykseen (D054150/01 - 2017/3015(RPS) - määräaika: 8. tammikuuta 2018)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: TRAN

- Komission asetus unionin rekisterin perustamisesta 2 päivänä toukokuuta 2013 annetun komission asetuksen (EU) N:o 389/2013 muuttamisesta (D054274/02 - 2017/3013(RPS) - määräaika: 8. maaliskuuta 2018)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI
lausuntoa varten: ITRE (työjärjestyksen 54 artikla)

- Komission asetus lisävastuualueiden ja -tehtävien vahvistamisesta kalatauteja ja äyriäisten tauteja tutkivalle Euroopan unionin vertailulaboratoriolle ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 882/2004 liitteen VII muuttamisesta (D054464/02 - 2017/2998(RPS) - määräaika: 6. maaliskuuta 2018)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI
lausuntoa varten: PECH (työjärjestyksen 54 artikla)


5. Määrärahojen siirrot

Varainhoitoasetuksen 27 artiklan 4 kohdan mukaisesti Euroopan unionin neuvosto on ilmoittanut budjettivallan käyttäjälle hyväksyneensä määrärahasiirrot DEC 22/2017, DEC 27/2017, DEC 31/2017, DEC 32/2017 ja DEC 33/2017 – Pääluokka III – Komissio.

Varainhoitoasetuksen 25 mukaisesti budjettivaliokunta on päättänyt olla vastustamatta Euroopan ulkosuhdehallinnon määrärahasiirtoa INF 3/2017.

Varainhoitoasetuksen 25 mukaisesti budjettivaliokunta on päättänyt olla vastustamatta Euroopan oikeusasiamiehen määrärahasiirtoa INF 7/2017.

Varainhoitoasetuksen 25 mukaisesti budjettivaliokunta on päättänyt olla vastustamatta Euroopan tietosuojavaltuutetun määrärahasiirtoa INF 2/2017.


6. Vastaanotetut asiakirjat

Seuraavat asiakirjat on vastaanotettu:

- Määrärahasiirtoesitys INF 3/2017 – SEAE (N8-0090/2017 - C8-0418/2017 - 2017/2267(GBD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

BUDG

- Määrärahasiirtoesitys INF 7/2017 – Euroopan oikeusasiamies (N8-0091/2017 - C8-0423/2017 - 2017/2268(GBD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

BUDG


7. Neuvottelut ennen parlamentin ensimmäistä käsittelyä (hyväksyminen) (työjärjestyksen 69 c artikla)

Puhemies ilmoitti saaneensa GUE/NGL-, EFDD- ja Verts/ALE-ryhmältä äänestyspyynnöt toimielinten välisiä neuvotteluja koskevasta IMCO-valiokunnan päätöksestä, josta ilmoitettiin maanantaina 11. joulukuuta 2017 pidetyn istunnon pöytäkirjassa (istunnon pöytäkirja 11.12.2017, kohta 9), seuraavan mietinnön pohjalta: ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi palveluista sisämarkkinoilla annetun direktiivin 2006/123/EY täytäntöönpanosta, palveluihin liittyviä lupajärjestelmiä ja vaatimuksia koskevasta ilmoitusmenettelystä sekä direktiivin 2006/123/EY ja hallinnollisesta yhteistyöstä sisämarkkinoiden tietojenvaihtojärjestelmässä annetun asetuksen (EU) N:o 1024/2012 muuttamisesta (COM(2016)0821 - C8-0011/2017 - 2016/0398(COD)). Esittelijä: Sergio Gutiérrez Prieto (A8-0396/2017).

Äänestys toimitetaan huomenna työjärjestyksen 69 c artiklan 2 kohdan mukaisesti.

Puhemies ilmoitti, että hän ei ollut vastaanottanut yhtään vähintään keskitason vähimmäismäärän saavuttamiseksi tarvittavan määrän jäseniä tai yhden tai useamman poliittisen ryhmän esittämää pyyntöä muista toimielinten välisiä neuvotteluja koskevista päätöksistä, joista ilmoitettiin maanantaina 11. joulukuuta 2017 (istunnon pöytäkirja 11.12.2017, kohta 9).

ECON- ja LIBE-valiokunta sekä IMCO-valiokunta ovat näin ollen voineet aloittaa neuvottelut työjärjestyksen 69 c artiklan 2 kohdassa vahvistetun määräajan päätyttyä.


8. Eurooppa-neuvoston 14. ja 15. joulukuuta pidettävän kokouksen valmistelu - Yhdistyneen kuningaskunnan kanssa käytävien neuvottelujen tilanne (keskustelu)

Neuvoston ja komission julkilausumat: Eurooppa-neuvoston 14. ja 15. joulukuuta 2017 pidettävän kokouksen valmistelu (2017/2858(RSP))

Neuvoston ja komission julkilausumat: Yhdistyneen kuningaskunnan kanssa käytävien neuvottelujen tilanne (2017/2964(RSP))

Puhemies antoi alustukseksi lyhyen julkilausuman.

Matti Maasikas (neuvoston puheenjohtaja) ja Frans Timmermans (komission ensimmäinen varapuheenjohtaja) antoivat julkilausumat.

Michel Barnier (pääneuvottelija) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Manfred Weber PPE-ryhmän puolesta, Gianni Pittella S&D-ryhmän puolesta, Syed Kamall ECR-ryhmän puolesta, Guy Verhofstadt ALDE-ryhmän puolesta, Gabriele Zimmer GUE/NGL-ryhmän puolesta, Ska Keller Verts/ALE-ryhmän puolesta, Nigel Farage EFDD-ryhmän puolesta, Marcel de Graaff ENF-ryhmän puolesta ja sitoutumaton Diane Dodds.

Puhetta johti
varapuhemies Sylvie GUILLAUME

Puheenvuorot: Elmar Brok, Roberto Gualtieri, Hans-Olaf Henkel, Sophia in 't Veld, David Coburn istunnon etenemisestä, Martina Anderson, Jill Evans, Rolandas Paksas, Janice Atkinson, Alyn Smith vastustaakseen edellisen puhujan puheenvuoroa, Diane James, Daniel Caspary, Richard Corbett, Roberts Zīle, Catherine Bearder, Barbara Spinelli, Molly Scott Cato, Gerard Batten, Gerolf Annemans, Steven Woolfe, Danuta Maria Hübner, Maria João Rodrigues, Peter van Dalen, Marian Harkin, João Ferreira, Alyn Smith, David Coburn edellisen puhujan puheenvuorosta, Patrick O'Flynn, Jean-Luc Schaffhauser, Janusz Lewandowski, Josef Weidenholzer, James Nicholson, Franck Proust, Elena Valenciano, Esteban González Pons, Mercedes Bresso, Seán Kelly, Jens Geier, Paulo Rangel, Seb Dance, György Schöpflin, Tonino Picula, Michaela Šojdrová, Pervenche Berès, Esther de Lange, Pier Antonio Panzeri, Gunnar Hökmark, Petra Kammerevert, Viviane Reding, Silvia Costa ja Tanja Fajon.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Mairead McGuinness, Juan Fernando López Aguilar, Notis Marias, Pavel Telička, Dimitrios Papadimoulis, Georgios Epitideios, Milan Zver, Jean-Paul Denanot, Marek Jurek, Luke Ming Flanagan, Brian Hayes, Nicola Caputo, Maria Grapini ja Costas Mavrides.

Puheenvuorot: Michel Barnier ja Matti Maasikas.

Työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan mukaisesti keskustelun päätteeksi käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset:

—   Tim Aker EFDD-ryhmän puolesta Yhdistyneen kuningaskunnan kanssa käytävien neuvottelujen tämänhetkisestä tilanteesta (2017/2964(RSP)) (B8-0676/2017)

—   ALDE-ryhmän koordinaattori ja puheenjohtaja Guy Verhofstadt, PPE-ryhmän puheenjohtaja Manfred Weber, S&D-ryhmän puheenjohtaja Gianni Pittella, GUE/NGL-ryhmän puheenjohtaja Gabriele Zimmer, Verts/ALE-ryhmän puheenjohtajat Philippe Lamberts ja Ska Keller, AFET-valiokunnan puheenjohtaja Danuta Maria Hübner Yhdistyneen kuningaskunnan kanssa käytävien neuvottelujen tämänhetkisestä tilanteesta (2017/2964(RSP)) (B8-0677/2017).

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 13.12.2017, kohta 13.1.

(Istunto keskeytettiin muutamaksi minuutiksi ennen Saharov-palkinnon luovutusseremoniaa)


Puhetta johti
puhemies Antonio TAJANI

9. Saharov-palkinnon luovuttaminen (juhlaistunto)

Parlamentti kokoontui klo 12.1012.55 juhlaistuntoon, jossa luovutettiin Saharov-palkinto Venezuelan demokraattiselle oppositiolle. Palkinnon ottivat vastaan kansalliskokouksen edustaja Julio Borges ja kaikki Foro Penal Venezolano -järjestön laatimassa luettelossa mainitut poliittiset vangit edustajinaan Leopoldo López, Antonio Ledezma, Daniel Ceballos, Yon Goicoechea, Lorent Saleh, Alfredo Ramos ja Andrea González.

Ennen palkinnon luovuttamista puhemies toivotti tervetulleiksi vuoden 2017 Saharov-palkintoehdokkaan Aura Lolita Chávez Ixcaquicin sekä Bethlehem Isaakin, jonka isä, niin ikään palkintoehdokkaisiin kuulunut toimittaja Dawit Isaak, on edelleen Eritreassa vankeudessa eikä siten voinut osallistua tilaisuuteen.

Julio Borges ja Antonio Ladezma käyttivät puheenvuoron Venezuelan demokraattisen opposition puolesta.

(Istunto keskeytettiin klo 12.55.)


10. Istunnon jatkaminen

Istuntoa jatkettiin klo 12.58.

Puheenvuorot: Cristian Dan Preda eräiden jäsenten poissaolosta vuoden 2017 Saharov-palkintoseremoniasta ja James Carver Somalimaan uuden presidentin virkaanastumisesta.


11. Puhemiehen julkilausuma

Puhemies antoi julkilausuman, jossa hän ilmaisi huolensa Iranissa kuolemaan tuomitun Université Libre de Bruxelles -yliopiston tutkijan Ahmadreza Djalalin kohtalosta.

°
° ° °

Puheenvuorot: Cécile Kashetu Kyenge Emilia-Romagnan aluetta tällä hetkellä koettelevista tulvista ja Eleonora Forenza kahta HDP-puolueen yhteispuheenjohtajaa vastaan parhaillaan käynnissä olevasta oikeudenkäynnistä Ankarassa.


12. Tervetulotoivotukset

Puhemies toivotti parlamentin puolesta tervetulleeksi viralliselle lehterille saapuneen Tunisian valtuuskunnan, jota johti Tunisian parlamentin jäsen Mohamed Fadhel Ben Omrane.


13. Äänestykset

Äänestysten kulkua koskevat yksityiskohdat (tarkistukset, erilliset äänestykset, kohta kohdalta ‑äänestykset, ...) esitetään pöytäkirjaan sisältyvässä liitteessä ”Äänestysten tulokset”.

Nimenhuutoäänestysten tulokset, jotka ovat pöytäkirjan liitteenä, ovat saatavana ainoastaan sähköisessä muodossa, ja niihin voi tutustua Europarl-sivustolla.


13.1. Yhdistyneen kuningaskunnan kanssa käytävien neuvottelujen tilanne (äänestys)

Päätöslauselmaesitykset B8-0676/2017 ja B8-0677/2017 (2017/2964(RSP))

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 1)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS B8-0676/2017

Hylättiin

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS B8-0677/2017

Hyväksyttiin (P8_TA(2017)0490)

Puhetta johti
varapuhemies Bogusław LIBERADZKI


13.2. Täytäntöönpanosäädöksen vastustaminen: Fosforihapon – fosfaattien – di-, tri- ja polyfosfaattien (E 338–452) käyttö pystyssä kypsennettävissä pakastetuissa lihavartaissa (äänestys)

ENVI-valiokunnan työjärjestyksen 106 artiklan 2 ja 3 kohdan ja 4 kohdan c alakohdan mukaisesti käsiteltäväksi jättämä päätöslauselmaesitys ehdotuksesta komission asetukseksi Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1333/2008 liitteen II muuttamisesta siltä osin kuin on kyse fosforihapon – fosfaattien – di-, tri- ja polyfosfaattien (E 338-452) käytöstä pystyssä kypsennettävissä pakastetuissa lihavartaissa (D052941/02 - 2017/2920(RPS)) (B8-0666/2017) - Asiasta vastaavat edustajat: Christel Schaldemose ja Bart Staes

(päätöslauselmaesityksen hyväksymiseen vaaditaan parlamentin jäsenten enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 2)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hylättiin


13.3. Suositusluonnos rahanpesua, veronkiertoa ja veropetoksia käsittelevän tutkinnan johdosta (äänestys)

Työjärjestyksen 198 artiklan 12 kohdan mukainen suositusluonnos, jonka ovat jättäneet epäilyjä rahanpesuun, veronkiertoon ja veropetoksiin liittyvästä unionin oikeuden rikkomisesta ja unionin oikeutta sovellettaessa ilmenneistä hallinnollisista epäkohdista käsittelevän tutkintavaliokunnan puolesta Werner Langen, Jeppe Kofod ja Petr Ježek rahanpesua, veronkiertoa ja veropetoksia käsittelevän tutkinnan johdosta (2016/3044(RSP)) (B8-0660/2017)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 3)

SUOSITUSLUONNOS

Hyväksyttiin (P8_TA(2017)0491)

Puheenvuorot:

Jeppe Kofod, Rainer Wieland ja Tomáš Zdechovský.


13.4. Vuosittainen kertomus yhteisen turvallisuus- ja puolustuspolitiikan täytäntöönpanosta (äänestys)

Mietintö vuosittaisesta kertomuksesta yhteisen turvallisuus- ja puolustuspolitiikan täytäntöönpanosta [2017/2123(INI)] - Ulkoasiainvaliokunta. Esittelijä: Michael Gahler (A8-0351/2017)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 4)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2017)0492)


13.5. Yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan täytäntöönpanoa koskeva vuosittainen kertomus (äänestys)

Mietintö yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan täytäntöönpanoa koskevasta vuosittaisesta kertomuksesta [2017/2121(INI)] - Ulkoasiainvaliokunta. Esittelijä: David McAllister (A8-0350/2017)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 5)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2017)0493)


13.6. Vuosikertomus ihmisoikeuksista ja demokratiasta maailmassa 2016 ja EU:n toiminnasta tällä alalla (äänestys)

Mietintö vuosikertomuksesta ihmisoikeuksista ja demokratiasta maailmassa 2016 ja EU:n toiminnasta tällä alalla [2017/2122(INI)] - Ulkoasiainvaliokunta. Esittelijä: Godelieve Quisthoudt-Rowohl (A8-0365/2017)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 6)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2017)0494)


13.7. Hongkong 20 vuotta palauttamisen jälkeen (äänestys)

Mietintö Euroopan parlamentin suosituksesta neuvostolle, komissiolle ja komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle Hongkongista – 20 vuotta palauttamisen jälkeen [2017/2204(INI)] - Ulkoasiainvaliokunta. Esittelijä: Alyn Smith (A8-0382/2017)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 7)

SUOSITUSLUONNOS

Hyväksyttiin (P8_TA(2017)0495)


14. Äänestysselitykset

Kirjalliset äänestysselitykset:

Työjärjestyksen 183 artiklassa tarkoitetut kirjalliset äänestysselitykset ovat saatavilla jäsenten sivuilla parlamentin verkkosivustolla.

Suulliset äänestysselitykset:

Päätöslauselmaesitykset Yhdistyneen kuningaskunnan kanssa käytävien neuvottelujen tämänhetkisestä tilanteesta (2017/2964(RSP)) (B8-0676/2017) ja (B8-0677/2017)
Daniel Hannan, Jasenko Selimovic, Jan Zahradil, Momchil Nekov, Jiří Pospíšil, Anna Maria Corazza Bildt, Mairead McGuinness, Tibor Szanyi, Deirdre Clune, Matt Carthy, Eleftherios Synadinos, Morten Messerschmidt, Danuta Jazłowiecka, John Howarth ja Stanislav Polčák.

Äänestysselitysten antamista jatketaan huomisessa istunnossa torstaina 14. joulukuuta 2017.


15. Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset

Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset ovat nähtävissä Europarl-verkkosivustolla kohdassa ”Täysistunto”, ”Äänestykset”, ”Äänestysten tulokset (Nimenhuutoäänestysten tulokset)” sekä liitteen ”Nimenhuutoäänestysten tulokset” painetussa versiossa.

Europarlin sähköistä versiota päivitetään säännöllisesti enintään kahden viikon ajan äänestyspäivästä.

Tämän määräajan jälkeen äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevien ilmoitusten luettelo on lopullinen, ja se toimitetaan käännettäväksi ja julkaistavaksi virallisessa lehdessä.

(Istunto keskeytettiin klo 14.45.)


Puhetta johti
varapuhemies Ramón Luis VALCÁRCEL SISO

16. Istunnon jatkaminen

Istuntoa jatkettiin klo 15.16.


17. Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen

Edellisen istunnon pöytäkirja hyväksyttiin.


18. Schengen-alueen laajentaminen ja vahvistaminen: Bulgaria, Romania ja Kroatia (ajankohtainen keskustelu)

Schengen-alueen laajentaminen ja vahvistaminen: Bulgaria, Romania ja Kroatia (2017/3009(RSP))

Gianni Pittella käytti puheenvuoron S&D-ryhmän ehdottaman keskustelun alustamiseksi.

Puheenvuorot: Matti Maasikas (neuvoston puheenjohtaja) ja Dimitris Avramopoulos (komission jäsen).

Puheenvuorot: Esteban González Pons PPE-ryhmän puolesta, Sergei Stanishev S&D-ryhmän puolesta, Helga Stevens ECR-ryhmän puolesta, Cecilia Wikström ALDE-ryhmän puolesta, Kostadinka Kuneva GUE/NGL-ryhmän puolesta, Ska Keller Verts/ALE-ryhmän puolesta, Margot Parker EFDD-ryhmän puolesta, Laurenţiu Rebega ENF-ryhmän puolesta, sitoutumaton Konstantinos Papadakis, Marian-Jean Marinescu, Tanja Fajon, Monica Macovei, Filiz Hyusmenova, Bodil Valero, Auke Zijlstra, Lampros Fountoulis, Asim Ademov, Victor Boştinaru, Angel Dzhambazki, Norica Nicolai, Mara Bizzotto, Željana Zovko, Claude Moraes, Ruža Tomašić, Jozo Radoš, Franz Obermayr, Jaromír Štětina, Tonino Picula, Notis Marias, Cristian Dan Preda, Juan Fernando López Aguilar, Emil Radev ja Josef Weidenholzer.

Puheenvuorot: Dimitris Avramopoulos ja Matti Maasikas.

Puhetta johti
varapuhemies David-Maria SASSOLI

Monica Macovei käytti puheenvuoron antaakseen henkilökohtaisen lausuman Victor Boştinarun puheenvuoron johdosta (puhemies täsmensi työjärjestyksen 164 artiklan soveltamista).

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.


19. Sosiaalisen pilarin täytäntöönpano (keskustelu)

Neuvoston ja komission julkilausumat: Sosiaalisen pilarin täytäntöönpano (2017/2974(RSP))

Matti Maasikas (neuvoston puheenjohtaja) ja Marianne Thyssen (komission jäsen) antoivat julkilausumat.

Puheenvuorot: Tom Vandenkendelaere PPE-ryhmän puolesta, Maria João Rodrigues S&D-ryhmän puolesta, Ulrike Trebesius ECR-ryhmän puolesta, Enrique Calvet Chambon ALDE-ryhmän puolesta, Gabriele Zimmer GUE/NGL-ryhmän puolesta, Philippe Lamberts Verts/ALE-ryhmän puolesta, Laura Agea EFDD-ryhmän puolesta, Auke Zijlstra ENF-ryhmän puolesta, sitoutumaton Sotirios Zarianopoulos, David Casa, Agnes Jongerius, Jadwiga Wiśniewska, Jasenko Selimovic, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Bill Etheridge, Kostadinka Kuneva, Terry Reintke, Bill Etheridge, Dominique Bilde, Claude Rolin, Javi López, Czesław Hoc, António Marinho e Pinto, Rina Ronja Kari, Ernest Urtasun, Nicolas Bay, Helga Stevens, Paloma López Bermejo, Ádám Kósa, Vilija Blinkevičiūtė, Anders Primdahl Vistisen, João Pimenta Lopes, Verónica Lope Fontagné, Georgi Pirinski, Richard Sulík, Tania González Peñas, Krzysztof Hetman ja Evelyn Regner.

Puhetta johti
varapuhemies Dimitrios PAPADIMOULIS

Puheenvuorot: Deirdre Clune, Joachim Schuster, Anne Sander, Miapetra Kumpula-Natri ja Othmar Karas.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Michaela Šojdrová, Monika Beňová, Notis Marias ja Takis Hadjigeorgiou.

Puheenvuorot: Marianne Thyssen ja Matti Maasikas.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.


20. Agenda 2030 ja Eurostatin raportti etenemisestä kohti kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamista EU:ssa (keskustelu)

Neuvoston ja komission julkilausumat: Agenda 2030 ja Eurostatin raportti etenemisestä kohti kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamista EU:ssa (2017/3006(RSP))

Matti Maasikas (neuvoston puheenjohtaja) ja Marianne Thyssen (komission jäsen) antoivat julkilausumat.

Puheenvuorot: Sirpa Pietikäinen PPE-ryhmän puolesta, Kathleen Van Brempt S&D-ryhmän puolesta, Charles Goerens ALDE-ryhmän puolesta, Lola Sánchez Caldentey GUE/NGL-ryhmän puolesta, Heidi Hautala Verts/ALE-ryhmän puolesta, Mireille D'Ornano EFDD-ryhmän puolesta, Stanislav Polčák, Elly Schlein, Jo Leinen, Julie Ward ja Doru-Claudian Frunzulică.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Krzysztof Hetman, Arne Lietz, Notis Marias, Kostas Chrysogonos ja Nicola Caputo.

Puheenvuorot: Marianne Thyssen ja Matti Maasikas.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.


21. Omin operatiivisin valmiuksin varustettu EU:n pelastuspalvelumekanismi (keskustelu)

Neuvoston ja komission julkilausumat: Omin operatiivisin valmiuksin varustettu EU:n pelastuspalvelumekanismi (2017/2975(RSP))

Matti Maasikas (neuvoston puheenjohtaja) ja Christos Stylianides (komission jäsen) antoivat julkilausumat.

Puheenvuorot: Elisabetta Gardini PPE-ryhmän puolesta, Soledad Cabezón Ruiz S&D-ryhmän puolesta, Notis Marias ECR-ryhmän puolesta ja Nikolaos Chountis GUE/NGL-ryhmän puolesta.

Puhetta johti
varapuhemies Fabio Massimo CASTALDO

Puheenvuorot: sitoutumaton Eleftherios Synadinos, John Stuart Agnew onnitellakseen uutta puhemiestä, Lambert van Nistelrooij, Carlos Zorrinho, Ivica Tolić, Karin Kadenbach, Nuno Melo, José Manuel Fernandes ja Franck Proust.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Nicola Caputo ja Maria Grapini.

Puheenvuorot: Christos Stylianides ja Matti Maasikas.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.


22. Natsi- ja fasistisymboleja ja -iskulauseita koskeva EU:n laajuinen kielto (keskustelu)

Neuvoston ja komission julkilausumat: Natsi- ja fasistisymboleja ja -iskulauseita koskeva EU:n laajuinen kielto (2017/3007(RSP))

Matti Maasikas (neuvoston puheenjohtaja) ja Dimitris Avramopoulos (komission jäsen) antoivat julkilausumat.

Puheenvuorot: Dubravka Šuica PPE-ryhmän puolesta, Cécile Kashetu Kyenge S&D-ryhmän puolesta, Jussi Halla-aho ECR-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Maria Grapini, Ivan Jakovčić ALDE-ryhmän puolesta, Stelios Kouloglou GUE/NGL-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Jaromír Štětina, sitoutumaton Udo Voigt, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Neena Gill, Marek Jurek, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Janusz Korwin-Mikke, Ivo Vajgl, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Ivica Tolić, Eleonora Forenza, Jordi Solé, Michaela Šojdrová, Elly Schlein, Ruža Tomašić, Martin Schirdewan, Heinz K. Becker, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Ivan Jakovčić, ja Takis Hadjigeorgiou.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Ivica Tolić, Ramón Jáuregui Atondo, Notis Marias ja Georgios Epitideios.

Puheenvuorot: Dimitris Avramopoulos ja Matti Maasikas.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.


23. Euroopan parlamentin tutkintaoikeus (keskustelu)

Suullisesti vastattava kysymys (O-000089/2017) – Danuta Maria Hübner AFCO-valiokunnan puolesta neuvostolle: Euroopan parlamentin tutkintaoikeus (2017/2993(RSP)) (B8-0613/2017)

Suullisesti vastattava kysymys (O-000090/2017) – Danuta Maria Hübner AFCO-valiokunnan puolesta komissiolle: Euroopan parlamentin tutkintaoikeus (2017/2993(RSP)) (B8-0614/2017)

Ramón Jáuregui Atondo (laatijan sijainen) esitteli kysymykset.

Matti Maasikas (neuvoston puheenjohtaja) vastasi kysymykseen B8-0613/2017.

Puhetta johti
varapuhemies Ryszard CZARNECKI

Dimitris Avramopoulos (komission jäsen) vastasi kysymykseen B8-0614/2017.

Puheenvuorot: Danuta Maria Hübner PPE-ryhmän puolesta, Kazimierz Michał Ujazdowski ECR-ryhmän puolesta, Max Andersson Verts/ALE-ryhmän puolesta, Rainer Wieland ja Jiří Pospíšil.

Seuraava jäsen käytti "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Notis Marias.

Puheenvuorot: Dimitris Avramopoulos ja Matti Maasikas.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.


24. Lasten seksuaalisen hyväksikäytön ja seksuaalisen riiston sekä lapsipornografian torjumista koskevan direktiivin täytäntöönpano (keskustelu)

Mietintö lasten seksuaalisen hyväksikäytön ja seksuaalisen riiston sekä lapsipornografian torjumisesta 13. joulukuuta 2011 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2011/93/EU täytäntöönpanosta [2015/2129(INI)] - Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta. Esittelijä: Anna Maria Corazza Bildt (A8-0368/2017)

Anna Maria Corazza Bildt esitteli mietinnön.

Dimitris Avramopoulos (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Michaela Šojdrová (CULT-valiokunnan lausunnon valmistelija), Clare Moody (FEMM-valiokunnan lausunnon valmistelija), Barbara Matera PPE-ryhmän puolesta, Miriam Dalli S&D-ryhmän puolesta, Branislav Škripek ECR-ryhmän puolesta, Nathalie Griesbeck ALDE-ryhmän puolesta, Ángela Vallina GUE/NGL-ryhmän puolesta, Jean Lambert Verts/ALE-ryhmän puolesta, Margot Parker EFDD-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Marek Jurek, sitoutumaton Georgios Epitideios, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Caterina Chinnici, Helga Stevens, Gérard Deprez, Anna Záborská, Maria Grapini, Marek Jurek, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Andrejs Mamikins ja Csaba Sógor.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Jiří Pospíšil, Silvia Costa, Notis Marias ja Ruža Tomašić.

Puheenvuorot: Dimitris Avramopoulos ja Anna Maria Corazza Bildt.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 14.12.2017, kohta 8.7.


25. Seuraavan istunnon esityslista

Huomisen istunnon esityslista on vahvistettu (ks. "Esityslista" PE 614.777/OJJE).


26. Istunnon päättäminen

Istunto päättyi klo 22.31.

Klaus Welle

Rainer Wieland

pääsihteeri

varapuhemies


LÄSNÄOLOLISTA

Läsnäolijat:

Adaktusson, Ademov, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Benifei, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buda, Bullmann, Bullock, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Chinnici, Chountis, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comi, Corazza Bildt, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, Deß, Deutsch, Deva, Diaconu, Didier, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Elissen, Engel, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira, Fisas Ayxelà, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Forenza, Foster, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guillaume, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hirsch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jamet, Járóka, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Klinz, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lalonde, Lamassoure, Lambert, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Le Pen, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mandl, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Matthews, Maullu, Maurel, Mavrides, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Melior, Melo, Messerschmidt, Metsola, Meuthen, Michel, Michels, Mihaylova, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Mobarik, Moi, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Nagtegaal, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Padar, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Palmer, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Patriciello, Pavel, Payne, Pedicini, Peillon, Peterle, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Popa, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Radtke, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Maria João, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schlein, Schmidt, Schöpflin, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Verheyen, Viegas, Vieu, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Waitz, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Winkler Hermann, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zahradil, Zala, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Estyneet:

Bendtsen, Boutonnet, Buchner, Campbell Bannerman, Crowley, Guerrero Salom, Händel, Karlsson, Lange, McClarkin, Maydell, Punset, Rodríguez-Piñero Fernández, Scholz, Takkula, Winkler Iuliu

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö