Indeks 
Zapisnik
PDF 263kWORD 79k
Srijeda, 13. prosinca 2017. - Strasbourg
1.Otvaranje dnevne sjednice
 2.Rasprave o slučajevima kršenja ljudskih prava, demokratskih načela i vladavine prava (objava podnesenih prijedloga rezolucija)
 3.Delegirani akti (članak 105. stavak 6. Poslovnika)
 4.Provedbene mjere (članak 106. Poslovnika)
 5.Prijenos odobrenih sredstava
 6.Podnošenje dokumenata
 7.Pregovori prije prvog čitanja u Parlamentu (odobrenje) (članak 69.c Poslovnika)
 8.Priprema za sastanak Europskog vijeća 14. i 15. prosinca 2017. – Trenutačno stanje pregovora s Ujedinjenom Kraljevinom (rasprava)
 9.Dodjela nagrade „Saharov” (svečana sjednica)
 10.Nastavak dnevne sjednice
 11.Izjava Predsjedništva
 12.Dobrodošlica
 13.Glasovanje
  
13.1.Trenutačno stanje pregovora s Ujedinjenom Kraljevinom (glasovanje)
  
13.2.Prigovor na provedbeni akt: uporaba fosforne kiseline – fosfata – di-, tri- i polifosfata (E 338 – 452) u zamrznutim mesnim ražnjićima za okomito pečenje (glasovanje)
  
13.3.Nacrt preporuke nakon istrage o pranju novca, izbjegavanju plaćanja poreza i utaji poreza (glasovanje)
  
13.4.Godišnje izvješće o provedbi zajedničke sigurnosne i obrambene politike (glasovanje)
  
13.5.Godišnje izvješće o provedbi zajedničke vanjske i sigurnosne politike (glasovanje)
  
13.6.Godišnje izvješće o ljudskim pravima i demokraciji u svijetu za 2016. godinu i politici EU-a u tom području (glasovanje)
  
13.7.Hong Kong, 20 godina nakon primopredaje (glasovanje)
 14.Obrazloženja glasovanja
 15.Izmjene danih glasova i namjere glasača
 16.Nastavak dnevne sjednice
 17.Usvajanje zapisnika s prethodne dnevne sjednice
 18.Proširenje i jačanje schengenskog prostora: Bugarska, Rumunjska i Hrvatska (tematska rasprava)
 19.Provedba socijalnog stupa (rasprava)
 20.Program do 2030. i izvješće Eurostata na temu „Praćenje napretka u ostvarenju ciljeva održivoga razvoja u EU-u” (rasprava)
 21.Mehanizam Europske unije za civilnu zaštitu s vlastitim operativnim kapacitetima (rasprava)
 22.Zabrana nacističkih i fašističkih simbola i slogana u cijelome EU-u (rasprava)
 23.Pravo Europskog parlamenta na istragu (rasprava)
 24.Provedba Direktive o suzbijanju seksualnog zlostavljanja i seksualnog iskorištavanja djece i dječje pornografije (rasprava)
 25.Dnevni red sljedeće dnevne sjednice
 26.Zatvaranje dnevne sjednice
 POPIS NAZOČNIH


PREDSJEDA: Antonio TAJANI
predsjednik

1. Otvaranje dnevne sjednice

Dnevna sjednica otvorena je u 9:05 h.


2. Rasprave o slučajevima kršenja ljudskih prava, demokratskih načela i vladavine prava (objava podnesenih prijedloga rezolucija)

Sljedeći zastupnici ili klubovi zastupnika podnijeli su zahtjeve za organizaciju takve rasprave, u skladu s člankom 135. Poslovnika, za sljedeće prijedloge rezolucija:

I.   Sloboda izražavanja u Vijetnamu, posebno slučaj Nguyena Vana Hoe (2017/3001(RSP))

—   Charles Tannock, Karol Karski, Ruža Tomašić, Monica Macovei, Angel Dzhambazki, Jana Žitňanská, Notis Marias, Branislav Škripek i Valdemar Tomaševski, u ime Kluba zastupnika ECR-a, na temu Sloboda izražavanja u Vijetnamu, posebno slučaj Nguyena Vana Hoe (B8-0685/2017)

—   Barbara Lochbihler, Heidi Hautala, Bodil Valero, Maria Heubuch, Ernest Urtasun, Bronis Ropė, Igor Šoltes, Sven Giegold, Michel Reimon i Davor Škrlec, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, na temu Sloboda izražavanja u Vijetnamu, posebno slučaj Nguyena Vana Hoe (B8-0687/2017)

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post i Neena Gill, u ime Kluba zastupnika S&D-a, sna temu Sloboda izražavanja u Vijetnamu, posebno slučaj Nguyena Vana Hoe (B8-0688/2017)

—   Pavel Telička, Petras Auštrevičius, Nedzhmi Ali, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Cecilia Wikström i Valentinas Mazuronis, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, na temu Sloboda izražavanja u Vijetnamu (B8-0690/2017)

—   Cristian Dan Preda, Tomáš Zdechovský, Jaromír Štětina, Claude Rolin, Bogdan Brunon Wenta, Tunne Kelam, Patricija Šulin, Elisabetta Gardini, Csaba Sógor, Ivan Štefanec, Michaela Šojdrová, Laima Liucija Andrikienė, László Tőkés, Ivana Maletić, Milan Zver, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Adam Szejnfeld, Eduard Kukan, Dubravka Šuica, Ramona Nicole Mănescu, Sandra Kalniete, Lars Adaktusson, Andrey Kovatchev, Seán Kelly, Deirdre Clune, Marijana Petir, Ramón Luis Valcárcel Siso, Jeroen Lenaers, Francisco José Millán Mon i Inese Vaidere u ime Kluba zastupnika PPE-a, na temu Sloboda izražavanja u Vijetnamu, posebno slučaj Nguyena Vana Hoe (B8-0693/2017)

II.   Kambodža: zabrana oporbe (2017/3002(RSP))

—   Anna Elżbieta Fotyga, Jana Žitňanská, Notis Marias, Charles Tannock, Angel Dzhambazki, Karol Karski, Monica Macovei, Ruža Tomašić, Branislav Škripek i Valdemar Tomaševski, u ime Kluba zastupnika ECR-a, na temu Kambodža: zabrana oporbe (B8-0686/2017);

—   Barbara Lochbihler, Bodil Valero, Maria Heubuch, Heidi Hautala, Jordi Solé, Igor Šoltes, Ernest Urtasun, Bronis Ropė, Sven Giegold, Davor Škrlec i Michel Reimon, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, na temu Kambodža: zabrana oporbe (B8-0689/2017);

—   Marie-Christine Vergiat, Malin Björk, Miguel Urbán Crespo, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Barbara Spinelli, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva i Takis Hadjigeorgiou, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, na temu Kambodža: zabrana oporbe (B8-0692/2017);

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post i Marc Tarabella, u ime Kluba zastupnika S&D-a, na temu Kambodža: zabrana oporbe (B8-0694/2017);

—   Petras Auštrevičius, Nedzhmi Ali, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, María Teresa Giménez Barbat, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Cecilia Wikström i Valentinas Mazuronis, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, na temu Kambodža: posebno ukidanje Kambodžanske stranke nacionalnog spasa (PSNC) (B8-0696/2017);

—   Tomáš Zdechovský, Jaromír Štětina, Claude Rolin, Jarosław Wałęsa, Bogdan Brunon Wenta, Tunne Kelam, Pavel Svoboda, Patricija Šulin, Elisabetta Gardini, Csaba Sógor, Ivan Štefanec, Michaela Šojdrová, Laima Liucija Andrikienė, Cristian Dan Preda, László Tőkés, Ivana Maletić, Milan Zver, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Adam Szejnfeld, Eduard Kukan, Manolis Kefalogiannis, Dubravka Šuica, Ramona Nicole Mănescu, Sandra Kalniete, Lars Adaktusson, Andrey Kovatchev, Seán Kelly, Deirdre Clune, Marijana Petir, Jeroen Lenaers, Ramón Luis Valcárcel Siso i Francisco José Millán Mon, u ime Kluba zastupnika PPE-a, na temu Kambodža: zabrana oporbe (B8-0697/2017).

III.   Salvador: slučajevi žena kazneno gonjenih zbog spontanog pobačaja (2017/3003(RSP))

—   Charles Tannock, Branislav Škripek, Notis Marias, Jan Zahradil, Monica Macovei, Ruža Tomašić i Valdemar Tomaševski, u ime Kluba zastupnika ECR-a, o slučajevima žena koje su kazneno gonjene zbog pobačaja u Salvadoru (B8-0691/2017);

—   Molly Scott Cato, Bodil Valero, Ernest Urtasun, Barbara Lochbihler, Terry Reintke, Michel Reimon, Bronis Ropė, Sven Giegold, Davor Škrlec i Jordi Solé, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, o slučajevima žena koje su kazneno gonjene zbog pobačaja u Salvadoru (B8-0695/2017);

—   Miguel Urbán Crespo, Marie-Christine Vergiat, Malin Björk, Patrick Le Hyaric, Marina Albiol Guzmán, Stefan Eck, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Barbara Spinelli, Josu Juaristi Abaunz, Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou i Marie-Pierre Vieu, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, o slučajevima žena koje su kazneno gonjene zbog pobačaja u Salvadoru (B8-0698/2017);

—   Beatriz Becerra Basterrechea, Petras Auštrevičius, Nedzhmi Ali, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, María Teresa Giménez Barbat, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Cecilia Wikström i Valentinas Mazuronis, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, o slučajevima žena koje su kazneno gonjene zbog pobačaja u Salvadoru (B8-0699/2017);

—   Victor Boştinaru, Elena Valenciano, Soraya Post, Francisco Assis i Iratxe García Pérez, u ime Kluba zastupnika S&D-a, o slučajevima žena koje su kazneno gonjene zbog pobačaja u Salvadoru (B8-0701/2017);

—   Cristian Dan Preda, Gabriel Mato, Tomáš Zdechovský, Jaromír Štětina, Jarosław Wałęsa, Bogdan Brunon Wenta, Tunne Kelam, Pavel Svoboda, Patricija Šulin, Elisabetta Gardini, Csaba Sógor, Ivan Štefanec, Laima Liucija Andrikienė, László Tőkés, Ivana Maletić, Milan Zver, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Adam Szejnfeld, Eduard Kukan, Manolis Kefalogiannis, Dubravka Šuica, Ramona Nicole Mănescu, Sandra Kalniete, Andrey Kovatchev, Seán Kelly, Deirdre Clune, Marijana Petir, Jeroen Lenaers i Inese Vaidere, u ime Kluba zastupnika PPE-a, o slučajevima žena koje su kazneno gonjene zbog pobačaja u Salvadoru (B8-0702/2017).

Vrijeme za izlaganje raspodijelit će se u skladu s člankom 162. Poslovnika.


3. Delegirani akti (članak 105. stavak 6. Poslovnika)

Parlamentu su dostavljeni sljedeći nacrti delegiranih akata:

- Delegirana uredba Komisije o izmjeni Uredbe (EU) 2015/936 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu ažuriranja oznaka kombinirane nomenklature navedenih u PriloguI. toj uredbi (C(2017)07289 - 2017/2995(DEA))

Rok za ulaganje prigovora: 2 mjeseca od dana primitka 29. studenog 2017.

upućeno nadležnom odboru: INTA

- Delegirana uredba Komisije o izmjeni prilogaI. i V. Uredbi (EU) br. 649/2012 Europskog parlamenta i Vijeća o izvozu i uvozu opasnih kemikalija (C(2017)07828 - 2017/2994(DEA))

Rok za ulaganje prigovora: 2 mjeseca od dana primitka 28. studenog 2017.

upućeno nadležnom odboru: ENVI

- Delegirana uredba Komisije o izmjeni Delegirane uredbe Komisije (EU) 2015/98 o provedbi međunarodnih obveza Unije iz članka15. stavka2. Uredbe (EU) br. 1380/2013 Europskog parlamenta i Vijeća, na temelju Međunarodne konvencije o očuvanju atlantskih tuna, u pogledu sredozemnog stoka igluna (C(2017)07875 - 2017/2996(DEA))

Rok za ulaganje prigovora: 2 mjeseca od dana primitka 30. studenog 2017.

upućeno nadležnom odboru: PECH

- Delegirana uredba Komisije o dopuni Uredbe (EU) 2015/760 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu regulatornih tehničkih standarda o izvedenim financijskim instrumentima koji služe isključivo za zaštitu od rizika, dovoljno dugom trajanju europskih fondova za dugoročna ulaganja, kriterijima za procjenu tržišta za potencijalne kupce i vrednovanju imovine koja će se prodavati te vrstama i obilježjima sustava dostupnih malim ulagateljima (C(2017)07967 - 2017/2997(DEA))

Rok za ulaganje prigovora: 1 mjesec od dana primitka 4. prosinca 2017.

upućeno nadležnom odboru: ECON

- Delegirana uredba Komisije o dopuni Uredbe (EU) br. 1308/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu programa odobravanja sadnje vinove loze, registra vinograda, pratećih dokumenata i certificiranja, ulaznog i izlaznog registra, obveznih izjava, obavijesti i objave informacija o kojima se obavještava te o dopuni Uredbe (EU) br. 1306/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu odgovarajućih kontrola i kazni, o izmjeni uredaba Komisije (EZ) br. 555/2008, (EZ) br. 606/2009 i (EZ) br. 607/2009 i o stavljanju izvan snage Uredbe Komisije (EZ) br. 436/2009 i Delegirane uredbe Komisije (EU) 2015/560 (C(2017)08261 - 2017/3017(DEA))

Rok za ulaganje prigovora: 2 mjeseca od dana primitka 11. prosinca 2017.

upućeno nadležnom odboru: AGRI

Nacrt delegiranih akata kojima je na zahtjev nadležnog odbora rok za ulaganje prigovora produžen s 1 na 3 mjeseca:

- Delegirana uredba Komisije o dopuni Uredbe (EU) br. 600/2014 Europskog parlamenta i Vijeća o tržištima financijskih instrumenata u pogledu regulatornih tehničkih standarda o obvezi trgovanja za određene izvedenice (C(2017)07684 – 2017/2979(DEA))

Rok za ulaganje prigovora: 3 mjeseca od dana primitka 17. studenog 2017. na zahtjev nadležnog odbora.

Upućeno nadležnom odboru: ECON

- Delegirana uredba Komisije o dopuni Direktive 2014/59/EU Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu regulatornih tehničkih standarda kojima se određuju kriteriji koji se odnose na metodologiju za vrednovanje razlike u postupanju u okviru sanacije (C(2017)07436 – 2017/2969(DEA))

Rok za ulaganje prigovora: 3 mjeseca od dana primitka 14. studenog 2017. na zahtjev nadležnog odbora.

Upućeno nadležnom odboru: ECON

- Delegirana uredba Komisije o dopuni Direktive 2014/59/EU Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu regulatornih tehničkih standarda kojima se određuju kriteriji koji se odnose na metodologiju za procjenu vrijednosti imovine i obveza institucija ili subjekata (C(2017)07438 – 2017/2970(DEA))

Rok za ulaganje prigovora: 3 mjeseca od dana primitka 14. studenog 2017. na zahtjev nadležnog odbora.

Upućeno nadležnom odboru: ECON


4. Provedbene mjere (članak 106. Poslovnika)

Parlamentu su proslijeđeni sljedeći nacrti provedbenih mjera koje su obuhvaćene regulatornim postupkom s kontrolom:

- Uredba Komisije o izmjeni Uredbe (EU) br. 1178/2011 o utvrđivanju tehničkih zahtjeva i administrativnih postupaka vezano za članove posade zrakoplova u civilnom zrakoplovstvu u skladu s Uredbom (EZ) br. 216/2008 Europskog parlamenta i Vijeća (D051054/02 - 2017/3011(RPS) - rok: 7. ožujka 2018.)
upućeno nadležnom odboru: TRAN

- Uredba Komisije o izmjeni Uredbe (EU) br. 1178/2011 u pogledu prijavljenih organizacija za osposobljavanje (D053477/01 - 2017/3014(RPS) - rok: 8. ožujka 2018.)
upućeno nadležnom odboru: TRAN

- Uredba Komisije o utvrđivanju dodatnih dužnosti i zadaća referentnog laboratorija Europske unije za konjsku kugu i o izmjeni Priloga II. Direktivi Vijeća 92/35/EEZ, Priloga II. Direktivi Vijeća 2000/75/EZ i Priloga VII. Uredbi (EZ) br. 882/2004 Europskog parlamenta i Vijeća (D053753/03 - 2017/2999(RPS) - rok: 6. ožujka 2018.)
upućeno nadležnom odboru: ENVI
mišljenje: AGRI (članak 54. Poslovnika)

- Odluka Komisije o utvrđivanju mjerila za dodjelu znaka za okoliš EU-a za usluge čišćenja zatvorenih prostora (D053891/02 - 2017/3000(RPS) - rok: 6. ožujka 2018.)
upućeno nadležnom odboru: ENVI

- Odluka Komisije o izmjeni Odluke 2014/312/EU u pogledu razdoblja valjanosti ekoloških kriterija za dodjelu znaka za okoliš EU-a za boje i lakove za unutarnju i vanjsku primjenu (D054137/02 - 2017/3010(RPS) - rok: 7. ožujka 2018.)
upućeno nadležnom odboru: ENVI

- Direktiva Komisije o izmjeni Direktive 2008/68/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o kopnenom prijevozu opasnih tvari prilagodbom odjeljka I.1. njezina Priloga I. znanstvenom i tehničkom napretku (D054150/01 - 2017/3015(RPS) - rok: 8. siječnja 2018.)
upućeno nadležnom odboru: TRAN

- Uredba Komisije o izmjeni Uredbe Komisije (EU) br. 389/2013 od 2. svibnja 2013. o uspostavi Registra Unije (D054274/02 - 2017/3013(RPS) - rok: 8. ožujka 2018.)
upućeno nadležnom odboru: ENVI
mišljenje: ITRE (članak 54. Poslovnika)

- Uredba Komisije o utvrđivanju dodatnih dužnosti i zadaća referentnog laboratorija Europske unije za bolesti riba i rakova te o izmjeni Priloga VII. Uredbi (EZ) br. 882/2004 Europskog parlamenta i Vijeća (D054464/02 - 2017/2998(RPS) - rok: 6. ožujka 2018.)
upućeno nadležnom odboru: ENVI
mišljenje: PECH (članak 54. Poslovnika)


5. Prijenos odobrenih sredstava

Sukladno članku 27. stavku 4. Financijske uredbe, Vijeće Europske unije obavijestilo je proračunsko tielo o odobrenju prijenosa odobrenih sredstava DEC 22/2017, DEC 27/2017, DEC 31/2017, DEC 32/2017, DEC 33/2017 - dio III. - Komisija.

Sukladno članku 25 Financijske uredbe, Odbor za proračune nije uložio prigovor na prijenos odobrenih sredstava INF 3/2017 - SEAE.

Sukladno članku 25 Financijske uredbe, Odbor za proračune nije uložio prigovor na prijenos odobrenih sredstava INF 7/2017 - Europski ombudsman.

Sukladno članku 25 Financijske uredbe, Odbor za proračune nije uložio prigovor na prijenos odobrenih sredstava INF 2/2017 – Europski nadzornik za zaštitu podataka.


6. Podnošenje dokumenata

Podneseni su sljedeći dokumenti:

- Prijedlog za prijenos odobrenih sredstava INF 3/2017 - SEAE (N8-0090/2017 - C8-0418/2017 - 2017/2267(GBD))

upućeno

nadležnom odboru :

BUDG

- Prijedlog za prijenos odobrenih sredstava INF 7/2017 – Europski ombudsman (N8-0091/2017 - C8-0423/2017 - 2017/2268(GBD))

upućeno

nadležnom odboru :

BUDG


7. Pregovori prije prvog čitanja u Parlamentu (odobrenje) (članak 69.c Poslovnika)

Predsjednik je obavijestio da je zaprimio zahtjeve za glasovanje od klubova zastupnika GUE/NGL-a, EFDD-a i Verts/ALE-a u vezi s odlukom odbora IMCO na temelju izvješća o Prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o provedbi Direktive 2006/123/EZ o uslugama na unutarnjem tržištu, kojom se utvrđuje postupak obavješćivanja kad je riječ o sustavima ovlašćivanja i zahtjevima povezanima s uslugama te o izmjeni Direktive 2006/123/EZ i Uredbe (EU) br. 1024/2012 o administrativnoj suradnji putem Informacijskog sustava unutarnjeg tržišta (COM(2016)0821 - C8-0011/2017 - 2016/0398(COD)). Izvjestitelj: Sergio Gutiérrez Prieto (A8-0396/2017) o stupanju u međuinstitucijske pregovore objavljenom u zapisniku od ponedjeljka 11. prosinca 2017. (točka 9 zapisnika od 11.12.2017.).

Glasovanje će se održati sutra u skladu s člankom 69.c stavkom 2. Poslovnika.

Predsjednik je obavijestio da nije zaprimio zahtjev zastupnika ili kluba/klubova zastupnika koji dosežu barem srednji prag u vezi s drugim odlukama o stupanju u međuinstitucijske pregovore objavljenim u zapisniku od ponedjeljka, 11. prosinca 2017. (točka 9 zapisnika od 11.12.2017.).

Odbori ECON i LIBE te odbor IMCO mogli su stoga započeti s pregovorima nakon isteka roka utvrđenog člankom 69.c stavkom 2. Poslovnika.


8. Priprema za sastanak Europskog vijeća 14. i 15. prosinca 2017. – Trenutačno stanje pregovora s Ujedinjenom Kraljevinom (rasprava)

Izjave Vijeća i Komisije: Priprema za sastanak Europskog vijeća 14. i 15. prosinca 2017. (2017/2858(RSP))

Izjave Vijeća i Komisije: Trenutačno stanje pregovora s Ujedinjenom Kraljevinom (2017/2964(RSP))

Predsjednik je dao kratku uvodnu izjavu.

Matti Maasikas (predsjedatelj Vijeća) i Frans Timmermans (prvi potpredsjednik Komisije) dali su izjave.

Govorio je Michel Barnier (glavni pregovarač).

Govorili su: Manfred Weber, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Gianni Pittella, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Syed Kamall, u ime Kluba zastupnika ECR-a, Guy Verhofstadt, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, Gabriele Zimmer, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Ska Keller, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, Nigel Farage, u ime Kluba zastupnika EFDD-a, Marcel de Graaff, u ime Kluba zastupnika ENF-a, i Diane Dodds, nezavisna zastupnica.

PREDSJEDA: Sylvie GUILLAUME
potpredsjednica

Govorili su: Elmar Brok, Roberto Gualtieri, Hans-Olaf Henkel, Sophia in 't Veld, David Coburn, o vođenju dnevne sjednice, Martina Anderson, Jill Evans, Rolandas Paksas, Janice Atkinson, Alyn Smith, koji se usprotivio izjavama prethodne govornice, Diane James, Daniel Caspary, Richard Corbett, Roberts Zīle, Catherine Bearder, Barbara Spinelli, Molly Scott Cato, Gerard Batten, Gerolf Annemans, Steven Woolfe, Danuta Maria Hübner, Maria João Rodrigues, Peter van Dalen, Marian Harkin, João Ferreira, Alyn Smith, David Coburn, o govoru prethodnog govornika, Patrick O'Flynn, Jean-Luc Schaffhauser, Janusz Lewandowski, Josef Weidenholzer, James Nicholson, Franck Proust, Elena Valenciano, Esteban González Pons, Mercedes Bresso, Seán Kelly, Jens Geier, Paulo Rangel, Seb Dance, György Schöpflin, Tonino Picula, Michaela Šojdrová, Pervenche Berès, Esther de Lange, Pier Antonio Panzeri, Gunnar Hökmark, Petra Kammerevert, Viviane Reding, Silvia Costa i Tanja Fajon.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Mairead McGuinness, Juan Fernando López Aguilar, Notis Marias, Pavel Telička, Dimitrios Papadimoulis, Georgios Epitideios, Milan Zver, Jean-Paul Denanot, Marek Jurek, Luke Ming Flanagan, Brian Hayes, Nicola Caputo, Maria Grapini i Costas Mavrides.

Govorili su: Michel Barnier i Matti Maasikas.

Prijedlozi rezolucije podneseni na osnovi članka 123. stavka 2. Poslovnika kojima se zaključuje rasprava:

—   Tim Aker, u ime Kluba zastupnika EFDD-a, o trenutačnom stanju pregovora s Ujedinjenom Kraljevinom (2017/2964(RSP)) (B8-0676/2017);

—   Guy Verhofstadt, koordinator i predsjednik Kluba zastupnika ALDE-a, Manfred Weber, predsjednik Kluba zastupnika PPE-a, Gianni Pittella, predsjednik Kluba zastupnika S&D-a, Gabriele Zimmer, predsjednica Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Philippe Lamberts, Ska Keller, predsjednici Kluba zastupnika Verts/ALE-a, Danuta Maria Hübner, predsjednica odbora AFET, o trenutačnom stanju pregovora s Ujedinjenom Kraljevinom (2017/2964(RSP)) (B8-0677/2017).

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 13.1 zapisnika od 13.12.2017..

(Sjednica je prekinuta na nekoliko minuta dok se čekao početak svečane dodjele Nagrade Saharov)


PREDSJEDA: Antonio TAJANI
predsjednik

9. Dodjela nagrade „Saharov” (svečana sjednica)

Od 12:10 h do 12:55 h u Parlamentu je održana svečana sjednica povodom dodjele nagrade „Saharov” demokratskoj oporbi u Venezueli: Narodnoj skupštini, koju je predstavljao njezin predsjednik Julio Borges, te svim političkim zatvorenicima koje je naveo Venezuelski kazneni forum (Forum pénal vénézuélien), koje predstavljaju Leopoldo López, Antonio Ledezma, Daniel Ceballos, Yon Goicoechea, Lorent Saleh, Alfredo Ramos i Andrea González.

Prije dodjele nagrade predsjednik je također zaželio dobrodošlicu Auri Loliti Chávez Ixcaquic, finalistici nagrade „Saharov” 2017., i Bethlehem Isaak, kćeri novinara Dawita Isaaka, također finalista nagrade, koji nije mogao prisustvovati dodjeli jer se još uvijek nalazi u zatočeništvu u Eritreji.

Julio Borges i Antonio Ladezma obratili su se Parlamentu u ime demokratske oporbe u Venezueli.

(Sjednica je prekinuta u 12:55.)


10. Nastavak dnevne sjednice

Dnevna sjednica nastavljena je u 12:58 h.

Govorili su: Cristian Dan Preda, o neprisustvovanju nekih zastupnika ceremoniji dodjele nagrade „Saharov” za 2017., i James Carver, o stupanju na dužnost novog predsjednika Republike Somalilanda.


11. Izjava Predsjedništva

Predsjednik je dao izvjavu u kojoj je izrazio zabrinutost zbog sudbine Ahmadreze Djalalija, istraživača na Slobodnom sveučilištu u Bruxellesu, koji je osuđen na smrt u Iranu.

°
° ° °

Govorili su: Cécile Kashetu Kyenge, o poplavama koje su pogodile regiju Emilia-Romagna, i Eleonora Forenza, o procesu koji se u Ankari trenutačno vodi protiv dvojice supredsjednika Narodne demokratske stranke (HDP).


12. Dobrodošlica

Predsjednik u ime Parlamenta želi dobrodošlicu tuniskom izaslanstvu pod vodstvom Mohameda Fadhela Ben Omrane, člana Skupštine narodnih predstavnika, koje sjednicu prati s počasne galerije.


13. Glasovanje

Detaljni rezultati glasovanja (amandmani, odvojeno glasovanje, glasovanje po dijelovima…) nalaze se u prilogu „Rezultati glasovanja” koji je priložen zapisniku.

Rezultati poimeničnog glasovanja, u prilogu zapisniku, dostupni su jedino u elektroničkoj verziji i nalaze se na internetskoj stranici Europarl.


13.1. Trenutačno stanje pregovora s Ujedinjenom Kraljevinom (glasovanje)

Prijedlozi rezolucija B8-0676/2017 i B8-0677/2017 (2017/2964(RSP))

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 1)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE B8-0676/2017

Odbijeno

PRIJEDLOG REZOLUCIJE B8-0677/2017

Usvojen (P8_TA(2017)0490)

PREDSJEDA: Bogusław LIBERADZKI
potpredsjednik


13.2. Prigovor na provedbeni akt: uporaba fosforne kiseline – fosfata – di-, tri- i polifosfata (E 338 – 452) u zamrznutim mesnim ražnjićima za okomito pečenje (glasovanje)

Prijedlog rezolucije koji je podnio Odbor ENVI, u skladu s člankom 106., stavcima 2. i 3. te stavkom 4. točkom (c) Uredbe, o Nacrtu uredbe Komisije o izmjeni Priloga II. Uredbi (EZ) br. 1333/2008 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu uporabe fosforne kiseline – fosfata – di-, tri- i polifosfata (E 338 – 452) u zamrznutim mesnim ražnjićima za okomito pečenje (D052941/02 - 2017/2920(RPS)) (B8-0666/2017) - Nadležni zastupnici: Christel Schaldemose i Bart Staes

(Potrebna kvalificirana većina za usvajanje prijedloga rezolucije)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 2)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Odbijeno


13.3. Nacrt preporuke nakon istrage o pranju novca, izbjegavanju plaćanja poreza i utaji poreza (glasovanje)

Nacrt preporuke koji su u skladu s člankom 198. stavkom 12. Uredbe podnijeli Werner Langen, Jeppe Kofod i Petr Ježek, u ime Istražnog odbora PANA nakon istrage o pranju novca, izbjegavanju plaćanja poreza i utaji poreza (2016/3044(RSP)) (B8-0660/2017)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 3)

NACRT PREPORUKE

Usvojen (P8_TA(2017)0491)

Govorili su:

Jeppe Kofod, Rainer Wieland i Tomáš Zdechovský.


13.4. Godišnje izvješće o provedbi zajedničke sigurnosne i obrambene politike (glasovanje)

Izvješće o Godišnjem izvješću o provedbi zajedničke sigurnosne i obrambene politike [2017/2123(INI)] - Odbor za vanjske poslove. Izvjestitelj: Michael Gahler (A8-0351/2017)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 4)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P8_TA(2017)0492)


13.5. Godišnje izvješće o provedbi zajedničke vanjske i sigurnosne politike (glasovanje)

Izvješće o Godišnjem izvješću o provedbi zajedničke vanjske i sigurnosne politike [2017/2121(INI)] - Odbor za vanjske poslove. Izvjestitelj: David McAllister (A8-0350/2017)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 5)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P8_TA(2017)0493)


13.6. Godišnje izvješće o ljudskim pravima i demokraciji u svijetu za 2016. godinu i politici EU-a u tom području (glasovanje)

Izvješće o Godišnjem izvješću o ljudskim pravima i demokraciji u svijetu za 2016. godinu i politici Europske unije u tom području [2017/2122(INI)] - Odbor za vanjske poslove. Izvjestiteljica: Godelieve Quisthoudt-Rowohl (A8-0365/2017)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 6)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P8_TA(2017)0494)


13.7. Hong Kong, 20 godina nakon primopredaje (glasovanje)

Izvješće o preporuci Europskog parlamenta Vijeću, Komisiji i potpredsjednici Komisije / Visokoj predstavnici Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku o Hong Kongu, 20 godina nakon primopredaje [2017/2204(INI)] - Odbor za vanjske poslove. Izvjestitelj: Alyn Smith (A8-0382/2017)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 7)

NACRT PREPORUKE

Usvojen (P8_TA(2017)0495)


14. Obrazloženja glasovanja

Obrazloženja glasova u pisanom obliku:

Obrazloženja glasova u pisanom obliku u smislu članka 183. Poslovnika nalaze se na internetskoj stranici Parlamenta u dijelu namijenjenom zastupnicima.

Usmena obrazloženja glasovanja:

Prijedlozi rezolucija o trenutačnom stanju pregovora s Ujedinjenom Kraljevinom (2017/2964(RSP)) (B8-0676/2017) i (B8-0677/2017)
Daniel Hannan, Jasenko Selimovic, Jan Zahradil, Momchil Nekov, Jiří Pospíšil, Anna Maria Corazza Bildt, Mairead McGuinness, Tibor Szanyi, Deirdre Clune, Matt Carthy, Eleftherios Synadinos, Morten Messerschmidt, Danuta Jazłowiecka, John Howarth i Stanislav Polčák.

Obrazloženje glasovanja nastavit će se na sutrašnjoj dnevnoj sjednici u četvrtak 14. prosinca 2017.


15. Izmjene danih glasova i namjere glasača

Izmjene danih glasova i namjere glasača nalaze se na internetskoj stranici Europarl, „Plenarna sjednica”, „Glasovi”, „Rezultati glasovanja” (Rezultati poimeničnog glasovanja) i u tiskanom obliku u prilogu „Rezultati poimeničnog glasovanja”.

Elektronička verzija na stranici Europarl redovito se ažurira u razdoblju od najviše dva tjedna nakon dana glasovanja.

Nakon tog se roka popis izmjena danih glasova i namjera glasača zaključuje, prevodi i objavljuje u Službenom listu.

(Dnevna sjednica je prekinuta u 14:45 h.)


PREDSJEDA: Ramón Luis VALCÁRCEL SISO
potpredsjednik

16. Nastavak dnevne sjednice

Dnevna sjednica nastavljena je u 15:16 h.


17. Usvajanje zapisnika s prethodne dnevne sjednice

Zapisnik s prethodne dnevne sjednice je usvojen.


18. Proširenje i jačanje schengenskog prostora: Bugarska, Rumunjska i Hrvatska (tematska rasprava)

Proširenje i jačanje schengenskog prostora: Bugarska, Rumunjska i Hrvatska (2017/3009(RSP))

Govorio je Gianni Pittella kako bi započeo raspravu koju je predložio klub zastupnika S&D-a.

Govorili su: Matti Maasikas (predsjedatelj Vijeća) i Dimitris Avramopoulos (povjerenik Komisije).

Govorili su: Esteban González Pons, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Sergei Stanishev, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Helga Stevens, u ime Kluba zastupnika ECR-a, Cecilia Wikström, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, Kostadinka Kuneva, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Ska Keller, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, Margot Parker, u ime Kluba zastupnika EFDD-a, Laurenţiu Rebega, u ime Kluba zastupnika ENF-a, Konstantinos Papadakis, nezavisni zastupnik, Marian-Jean Marinescu, Tanja Fajon, Monica Macovei, Filiz Hyusmenova, Bodil Valero, Auke Zijlstra, Lampros Fountoulis, Asim Ademov, Victor Boştinaru, Angel Dzhambazki, Norica Nicolai, Mara Bizzotto, Željana Zovko, Claude Moraes, Ruža Tomašić, Jozo Radoš, Franz Obermayr, Jaromír Štětina, Tonino Picula, Notis Marias, Cristian Dan Preda, Juan Fernando López Aguilar, Emil Radev i Josef Weidenholzer.

Govorili su: Dimitris Avramopoulos i Matti Maasikas.

PREDSJEDA: David-Maria SASSOLI
potpredsjednik

Govorila je Monica Macovei iz osobnih razloga nakon govora Victora Boştinarua (Predsjednik je naveo detalje o primjeni članka 164. Poslovnika).

Rasprava je zaključena.


19. Provedba socijalnog stupa (rasprava)

Izjave Vijeća i Komisije: Provedba socijalnog stupa (2017/2974(RSP))

Matti Maasikas (predsjedatelj Vijeća) i Marianne Thyssen (povjerenica Komisije) dali su izjave.

Govorili su: Tom Vandenkendelaere, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Maria João Rodrigues, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Ulrike Trebesius, u ime Kluba zastupnika ECR-a, Enrique Calvet Chambon, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, Gabriele Zimmer, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Philippe Lamberts, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, Laura Agea, u ime Kluba zastupnika EFDD-a, Auke Zijlstra, u ime Kluba zastupnika ENF-a, Sotirios Zarianopoulos, nezavisni zastupnik, David Casa, Agnes Jongerius, Jadwiga Wiśniewska, Jasenko Selimovic, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Bill Etheridge, Kostadinka Kuneva, Terry Reintke, Bill Etheridge, Dominique Bilde, Claude Rolin, Javi López, Czesław Hoc, António Marinho e Pinto, Rina Ronja Kari, Ernest Urtasun, Nicolas Bay, Helga Stevens, Paloma López Bermejo, Ádám Kósa, Vilija Blinkevičiūtė, Anders Primdahl Vistisen, João Pimenta Lopes, Verónica Lope Fontagné, Georgi Pirinski, Richard Sulík, Tania González Peñas, Krzysztof Hetman i Evelyn Regner.

PREDSJEDA: Dimitrios PAPADIMOULIS
potpredsjednik

Govorili su: Deirdre Clune, Joachim Schuster, Anne Sander, Miapetra Kumpula-Natri i Othmar Karas.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Michaela Šojdrová, Monika Beňová, Notis Marias i Takis Hadjigeorgiou.

Govorili su: Marianne Thyssen i Matti Maasikas.

Rasprava je zaključena.


20. Program do 2030. i izvješće Eurostata na temu „Praćenje napretka u ostvarenju ciljeva održivoga razvoja u EU-u” (rasprava)

Izjave Vijeća i Komisije: Program do 2030. i izvješće Eurostata na temu „Praćenje napretka u ostvarenju ciljeva održivoga razvoja u EU-u” (2017/3006(RSP))

Matti Maasikas (predsjedatelj Vijeća) i Marianne Thyssen (povjerenica Komisije) dali su izjave.

Govorili su: Sirpa Pietikäinen, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Kathleen Van Brempt, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Charles Goerens, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, Lola Sánchez Caldentey, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Heidi Hautala, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, Mireille D'Ornano, u ime Kluba zastupnika EFDD-a, Stanislav Polčák, Elly Schlein, Jo Leinen, Julie Ward i Doru-Claudian Frunzulică.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Krzysztof Hetman, Arne Lietz, Notis Marias, Kostas Chrysogonos i Nicola Caputo.

Govorili su: Marianne Thyssen i Matti Maasikas.

Rasprava je zaključena.


21. Mehanizam Europske unije za civilnu zaštitu s vlastitim operativnim kapacitetima (rasprava)

Izjave Vijeća i Komisije: Mehanizam Europske unije za civilnu zaštitu s vlastitim operativnim kapacitetima (2017/2975(RSP))

Matti Maasikas (predsjedatelj Vijeća) i Christos Stylianides (povjerenik Komisije) dali su izjave.

Govorili su: Elisabetta Gardini, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Soledad Cabezón Ruiz, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Notis Marias, u ime Kluba zastupnika ECR-a, i Nikolaos Chountis, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a.

PREDSJEDA: Fabio Massimo CASTALDO
potpredsjednik

Govorili su: Eleftherios Synadinos, nezavisni zastupnik, John Stuart Agnew kako bi čestitao novom potpredsjedniku, Lambert van Nistelrooij, Carlos Zorrinho, Ivica Tolić, Karin Kadenbach, Nuno Melo, José Manuel Fernandes i Franck Proust.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Nicola Caputo i Maria Grapini.

Govorili su: Christos Stylianides i Matti Maasikas.

Rasprava je zaključena.


22. Zabrana nacističkih i fašističkih simbola i slogana u cijelome EU-u (rasprava)

Izjave Vijeća i Komisije: Zabrana nacističkih i fašističkih simbola i slogana u cijelome EU-u (2017/3007(RSP))

Matti Maasikas (predsjedatelj Vijeća) i Dimitris Avramopoulos (povjerenik Komisije) dali su izjave.

Govorili su: Dubravka Šuica, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Cécile Kashetu Kyenge, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Jussi Halla-aho, u ime Kluba zastupnika ECR-a, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavila Maria Grapini, Ivan Jakovčić, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, Stelios Kouloglou, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Jaromír Štětina, Udo Voigt, nezavisni zastupnik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Neena Gill, Marek Jurek, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Janusz Korwin-Mikke, Ivo Vajgl, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Ivica Tolić, Eleonora Forenza, Jordi Solé, Michaela Šojdrová, Elly Schlein, Ruža Tomašić, Martin Schirdewan, Heinz K. Becker, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Ivan Jakovčić, i Takis Hadjigeorgiou.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Ivica Tolić, Ramón Jáuregui Atondo, Notis Marias i Georgios Epitideios.

Govorili su: Dimitris Avramopoulos i Matti Maasikas.

Rasprava je zaključena.


23. Pravo Europskog parlamenta na istragu (rasprava)

Pitanje za usmeni odgovor (O-000089/2017) koje je postavila Danuta Maria Hübner, u ime odbora AFCO, Vijeću: Pravo Europskog parlamenta na istragu (2017/2993(RSP)) (B8-0613/2017)

Pitanje za usmeni odgovor (O-000090/2017) koje je postavila Danuta Maria Hübner, u ime odbora AFCO, Komisiji: Pravo Europskog parlamenta na istragu (2017/2993(RSP)) (B8-0614/2017)

Ramón Jáuregui Atondo (koji je mijenjao autoricu) obrazložio je pitanja.

Matti Maasikas (predsjedatelj Vijeća) odgovorio je na pitanje B8-0613/2017.

PREDSJEDA: Ryszard CZARNECKI
potpredsjednik

Dimitris Avramopoulos (povjerenik Komisije) odgovorio je na pitanje B8-0614/2017.

Govorili su: Danuta Maria Hübner, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Kazimierz Michał Ujazdowski, u ime Kluba zastupnika ECR-a, Max Andersson, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, Rainer Wieland i Jiří Pospíšil.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ je dobio: Notis Marias.

Govorili su: Dimitris Avramopoulos i Matti Maasikas.

Rasprava je zaključena.


24. Provedba Direktive o suzbijanju seksualnog zlostavljanja i seksualnog iskorištavanja djece i dječje pornografije (rasprava)

Izvješće o provedbi Direktive 2011/93/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 13. prosinca 2011. o suzbijanju seksualnog zlostavljanja i seksualnog iskorištavanja djece i dječje pornografije [2015/2129(INI)] - Odbor za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove. Izvjestiteljica: Anna Maria Corazza Bildt (A8-0368/2017)

Anna Maria Corazza Bildt predstavila je izvješće.

Govorio je Dimitris Avramopoulos (povjerenik Komisije).

Govorili su: Michaela Šojdrová (izvjestiteljica za mišljenje Odbora CULT), Clare Moody (izvjestiteljica za mišljenje Odbora FEMM), Barbara Matera, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Miriam Dalli, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Branislav Škripek, u ime Kluba zastupnika ECR-a, Nathalie Griesbeck, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, Ángela Vallina, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Jean Lambert, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, Margot Parker, u ime Kluba zastupnika EFDD-a, koja je, osim toga, odgovorila na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Marek Jurek, Georgios Epitideios, nezavisni zastupnik, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Caterina Chinnici, Helga Stevens, Gérard Deprez, Anna Záborská, Maria Grapini, Marek Jurek, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Andrejs Mamikins i Csaba Sógor.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Jiří Pospíšil, Silvia Costa, Notis Marias i Ruža Tomašić.

Govorili su: Dimitris Avramopoulos i Anna Maria Corazza Bildt.

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 8.7 zapisnika od 14.12.2017..


25. Dnevni red sljedeće dnevne sjednice

Utvrđen je dnevni red sutrašnje dnevne sjednice (dokument „Dnevni red” PE 614.777/OJJE).


26. Zatvaranje dnevne sjednice

Dnevna sjednica zatvorena je u 22:31 h.

Klaus Welle

Rainer Wieland

Glavni tajnik

Potpredsjednik


POPIS NAZOČNIH

Nazočni:

Adaktusson, Ademov, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Benifei, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buda, Bullmann, Bullock, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Chinnici, Chountis, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comi, Corazza Bildt, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, Deß, Deutsch, Deva, Diaconu, Didier, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Elissen, Engel, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira, Fisas Ayxelà, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Forenza, Foster, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guillaume, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hirsch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jamet, Járóka, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Klinz, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lalonde, Lamassoure, Lambert, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Le Pen, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mandl, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Matthews, Maullu, Maurel, Mavrides, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Melior, Melo, Messerschmidt, Metsola, Meuthen, Michel, Michels, Mihaylova, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Mobarik, Moi, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Nagtegaal, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Padar, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Palmer, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Patriciello, Pavel, Payne, Pedicini, Peillon, Peterle, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Popa, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Radtke, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Maria João, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schlein, Schmidt, Schöpflin, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Verheyen, Viegas, Vieu, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Waitz, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Winkler Hermann, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zahradil, Zala, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Ispričani:

Bendtsen, Boutonnet, Buchner, Campbell Bannerman, Crowley, Guerrero Salom, Händel, Karlsson, Lange, McClarkin, Maydell, Punset, Rodríguez-Piñero Fernández, Scholz, Takkula, Winkler Iuliu

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti