Zoznam 
Zápisnica
PDF 268kWORD 81k
Streda, 13. decembra 2017 - Štrasburg
1.Otvorenie rokovania
 2.Rozprava o prípadoch porušovania ľudských práv, demokracie a zásad právneho štátu (oznámenie o predložených návrhoch uznesení)
 3.Delegované akty (článok 105 ods. 6 rokovacieho poriadku)
 4.Vykonávacie opatrenia (článok 106 rokovacieho poriadku)
 5.Presun rozpočtových prostriedkov
 6.Predloženie dokumentov
 7.Rokovanie pred prvým čítaním v Parlamente (schválenie) (článok 69c rokovacieho poriadku)
 8.Príprava zasadnutia Európskej rady v dňoch 14. – 15. decembra 2017 – Súčasný stav rokovaní so Spojeným kráľovstvom (rozprava)
 9.Udeľovanie Sacharovovej ceny (slávnostné zasadnutie)
 10.Pokračovanie rokovania
 11.Vyhlásenie Predsedníctva
 12.Oficiálne privítanie
 13.Hlasovanie
  
13.1.Súčasný stav rokovaní so Spojeným kráľovstvom (hlasovanie)
  
13.2.Námietka voči vykonávaciemu aktu: Používanie kyseliny fosforečnej – fosforečnanov – di-, tri- a polyfosforečnanov (E 338 – 452) v mrazenom mäse na vertikálnom ražni v tvare homole (hlasovanie)
  
13.3.Návrhy odporúčaní v nadväznosti na vyšetrovanie prania špinavých peňazí, vyhýbania sa daňovým povinnostiam a daňových únikov (hlasovanie)
  
13.4.Výročná správa o vykonávaní spoločnej bezpečnostnej a obrannej politiky (hlasovanie)
  
13.5.Výročná správa o vykonávaní spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky (hlasovanie)
  
13.6.Výročná správa o ľudských právach a demokracii vo svete v roku 2016 a politika EÚ v tejto oblasti (hlasovanie)
  
13.7.Hongkong: 20 rokov po odovzdaní (hlasovanie)
 14.Vysvetlenia hlasovania
 15.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní
 16.Pokračovanie rokovania
 17.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania
 18.Rozšírenie a posilnenie schengenského priestoru: Bulharsko, Rumunsko a Chorvátsko (tematická rozprava)
 19.Vykonávanie sociálneho piliera (rozprava)
 20.Program 2030 a správa Eurostatu o monitorovaní pokroku pri dosahovaní cieľov trvalo udržateľného rozvoja v EÚ (rozprava)
 21.Mechanizmus Únie v oblasti civilnej ochrany s vlastnými operačnými kapacitami (rozprava)
 22.Zákaz nacistických a fašistických symbolov a hesiel v celej EÚ (rozprava)
 23.Vyšetrovacie právomoci Európskeho parlamentu (rozprava)
 24.Vykonávanie smernice o boji proti sexuálnemu zneužívaniu a sexuálnemu vykorisťovaniu detí a proti detskej pornografii (rozprava)
 25.Program rokovania na nasledujúci deň
 26.Skončenie rokovania
 PREZENČNÁ LISTINA


PREDSEDNÍCTVO: Antonio TAJANI
predseda

1. Otvorenie rokovania

Rokovanie sa začalo o 09.05 h.


2. Rozprava o prípadoch porušovania ľudských práv, demokracie a zásad právneho štátu (oznámenie o predložených návrhoch uznesení)

Nasledujúci poslanci/politické skupiny požiadali podľa článku 135 rokovacieho poriadku, aby sa konala rozprava o týchto návrhoch uznesení:

I.   Sloboda prejavu vo Vietname, najmä prípad Nguyen Van Hoa (2017/3001(RSP))

—   Charles Tannock, Karol Karski, Ruža Tomašić, Monica Macovei, Angel Dzhambazki, Jana Žitňanská, Notis Marias, Branislav Škripek a Valdemar Tomaševski, v mene skupiny ECR, na tému Sloboda prejavu vo Vietname, najmä prípad Nguyen Van Hoa (B8-0685/2017);

—   Barbara Lochbihler, Heidi Hautala, Bodil Valero, Maria Heubuch, Ernest Urtasun, Bronis Ropė, Igor Šoltes, Sven Giegold, Michel Reimon a Davor Škrlec, v mene skupiny Verts/ALE, na tému Sloboda prejavu vo Vietname, najmä prípad Nguyen Van Hoa (B8-0687/2017);

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post a Neena Gill, v mene skupiny S&D, na tému Sloboda prejavu vo Vietname, najmä prípad Nguyen Van Hoa (B8-0688/2017);

—   Pavel Telička, Petras Auštrevičius, Nedzhmi Ali, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Cecilia Wikström a Valentinas Mazuronis, v mene skupiny ALDE, na tému Sloboda prejavu vo Vietname (B8-0690/2017);

—   Cristian Dan Preda, Tomáš Zdechovský, Jaromír Štětina, Claude Rolin, Bogdan Brunon Wenta, Tunne Kelam, Patricija Šulin, Elisabetta Gardini, Csaba Sógor, Ivan Štefanec, Michaela Šojdrová, Laima Liucija Andrikienė, László Tőkés, Ivana Maletić, Milan Zver, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Adam Szejnfeld, Eduard Kukan, Dubravka Šuica, Ramona Nicole Mănescu, Sandra Kalniete, Lars Adaktusson, Andrey Kovatchev, Seán Kelly, Deirdre Clune, Marijana Petir, Ramón Luis Valcárcel Siso, Jeroen Lenaers, Francisco José Millán Mon a Inese Vaidere v mene skupiny PPE, na tému Sloboda prejavu vo Vietname, najmä prípad Nguyen Van Hoa (B8-0693/2017).

II.   Kambodža: zákaz opozície (2017/3002(RSP))

—   Anna Elżbieta Fotyga, Jana Žitňanská, Notis Marias, Charles Tannock, Angel Dzhambazki, Karol Karski, Monica Macovei, Ruža Tomašić, Branislav Škripek a Valdemar Tomaševski, v mene skupiny ECR, na tému Kambodža: zákaz opozície (B8-0686/2017);

—   Barbara Lochbihler, Bodil Valero, Maria Heubuch, Heidi Hautala, Jordi Solé, Igor Šoltes, Ernest Urtasun, Bronis Ropė, Sven Giegold, Davor Škrlec a Michel Reimon, v mene skupiny Verts/ALE, na tému Kambodža: zákaz opozície (B8-0689/2017);

—   Marie-Christine Vergiat, Malin Björk, Miguel Urbán Crespo, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Barbara Spinelli, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva a Takis Hadjigeorgiou, v mene skupiny GUE/NGL, na tému Kambodža: zákaz opozície (B8-0692/2017);

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post a Marc Tarabella, v mene skupiny S&D, na tému Kambodža: zákaz opozície (B8-0694/2017);

—   Petras Auštrevičius, Nedzhmi Ali, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, María Teresa Giménez Barbat, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Cecilia Wikström a Valentinas Mazuronis, v mene skupiny ALDE, na tému Kambodža, a najmä rozpustenie strany CNRP (B8-0696/2017);

—   Tomáš Zdechovský, Jaromír Štětina, Claude Rolin, Jarosław Wałęsa, Bogdan Brunon Wenta, Tunne Kelam, Pavel Svoboda, Patricija Šulin, Elisabetta Gardini, Csaba Sógor, Ivan Štefanec, Michaela Šojdrová, Laima Liucija Andrikienė, Cristian Dan Preda, László Tőkés, Ivana Maletić, Milan Zver, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Adam Szejnfeld, Eduard Kukan, Manolis Kefalogiannis, Dubravka Šuica, Ramona Nicole Mănescu, Sandra Kalniete, Lars Adaktusson, Andrey Kovatchev, Seán Kelly, Deirdre Clune, Marijana Petir, Jeroen Lenaers, Ramón Luis Valcárcel Siso a Francisco José Millán Mon, v mene skupiny PPE, na tému Kambodža: zákaz opozície (B8-0697/2017).

III.   Salvádor: prípady žien stíhaných za potraty (2017/3003(RSP))

—   Charles Tannock, Branislav Škripek, Notis Marias, Jan Zahradil, Monica Macovei, Ruža Tomašić a Valdemar Tomaševski, v mene skupiny ECR, o prípadoch žien stíhaných za potraty v Salvádore (B8-0691/2017);

—   Molly Scott Cato, Bodil Valero, Ernest Urtasun, Barbara Lochbihler, Terry Reintke, Michel Reimon, Bronis Ropė, Sven Giegold, Davor Škrlec a Jordi Solé, v mene skupiny Verts/ALE, o prípadoch žien stíhaných za potraty v Salvádore (B8-0695/2017);

—   Miguel Urbán Crespo, Marie-Christine Vergiat, Malin Björk, Patrick Le Hyaric, Marina Albiol Guzmán, Stefan Eck, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Barbara Spinelli, Josu Juaristi Abaunz, Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou a Marie-Pierre Vieu, v mene skupiny GUE/NGL, na tému Salvádor: prípady žien stíhaných za potraty (B8-0698/2017);

—   Beatriz Becerra Basterrechea, Petras Auštrevičius, Nedzhmi Ali, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, María Teresa Giménez Barbat, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Cecilia Wikström a Valentinas Mazuronis, v mene skupiny ALDE, na tému Salvádor: prípady žien stíhaných za potraty (B8-0699/2017);

—   Victor Boştinaru, Elena Valenciano, Soraya Post, Francisco Assis a Iratxe García Pérez, v mene skupiny S&D, na tému Salvádor: prípady žien stíhaných za potraty (B8-0701/2017);

—   Cristian Dan Preda, Gabriel Mato, Tomáš Zdechovský, Jaromír Štětina, Jarosław Wałęsa, Bogdan Brunon Wenta, Tunne Kelam, Pavel Svoboda, Patricija Šulin, Elisabetta Gardini, Csaba Sógor, Ivan Štefanec, Laima Liucija Andrikienė, László Tőkés, Ivana Maletić, Milan Zver, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Adam Szejnfeld, Eduard Kukan, Manolis Kefalogiannis, Dubravka Šuica, Ramona Nicole Mănescu, Sandra Kalniete, Andrey Kovatchev, Seán Kelly, Deirdre Clune, Marijana Petir, Jeroen Lenaers a Inese Vaidere, v mene skupiny PPE, na tému Salvádor: prípady žien stíhaných za potraty (B8-0702/2017).

Rečnícky čas sa rozdelí v súlade s článkom 162 rokovacieho poriadku.


3. Delegované akty (článok 105 ods. 6 rokovacieho poriadku)

Parlamentu boli postúpené tieto návrhy delegovaných aktov:

– Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/936, pokiaľ ide o aktualizáciu číselných znakov kombinovanej nomenklatúry uvedených v prílohe I k uvedenému nariadeniu (C(2017)07289 – 2017/2995(DEA))

Lehota na vznesenie námietky: 2 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 29. novembra 2017

predložené gestorskému výboru: INTA

– Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa menia prílohy I a V k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 649/2012 o vývoze a dovoze nebezpečných chemikálií (C(2017)07828 – 2017/2994(DEA))

Lehota na vznesenie námietky: 2 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 28. novembra 2017

predložené gestorskému výboru: ENVI

– Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa mení delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2015/98 o vykonaní medzinárodných záväzkov Únie v súlade s článkom 15 ods. 2 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1380/2013 v rámci Medzinárodného dohovoru o zachovaní atlantických tuniakov, pokiaľ ide o populáciu mečiara obyčajného v Stredozemnom mori (C(2017)07875 – 2017/2996(DEA))

Lehota na vznesenie námietky: 2 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 30. novembra 2017

predložené gestorskému výboru: PECH

– Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/760, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy o finančných derivátových nástrojoch výlučne na účely hedžingu, dostatočnej životnosti európskych dlhodobých investičných fondov, kritériách na posúdenie trhu pre potenciálnych kupujúcich a na ocenenie aktív, ktoré sa majú odpredať, a o typoch a charakteristikách služieb, ktoré sú k dispozícii retailovým investorom (C(2017)07967 – 2017/2997(DEA))

Lehota na vznesenie námietky: 1 mesiac od dátumu prijatia, t. j. od 4. decembra 2017

predložené gestorskému výboru: ECON

– Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013, pokiaľ ide o režim povolení na výsadbu viniča, vinohradnícky register, sprievodné doklady a certifikáciu, vstupnú a výstupnú evidenciu a povinné nahlasovanie, oznámenia a uverejňovanie oznamovaných informácií, a ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1306/2013, pokiaľ ide o príslušné kontroly a sankcie, a ktorým sa menia nariadenia Komisie (ES) č. 555/2008, (ES) č. 606/2009 a (ES) č. 607/2009 a zrušuje nariadenie Komisie (ES) č. 436/2009 a delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2015/560 (C(2017)08261 – 2017/3017(DEA))

Lehota na vznesenie námietky: 2 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 11. decembra 2017

predložené gestorskému výboru: AGRI

Návrhy delegovaných aktov, v prípade ktorých bola lehota na vznesenie námietok zmenená z jedného mesiaca na 3 mesiace na žiadosť príslušného výboru:

– Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 600/2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy týkajúce sa obchodovacej povinnosti pre niektoré deriváty (C(2017)07684 – 2017/2979(DEA))

Lehota na vznesenie námietky: 3 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 17. novembra 2017 na žiadosť gestorského výboru.

pridelené: gestorský výbor: ECON

– Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/59/EÚ, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy, v ktorých sa stanovujú kritériá týkajúce sa metodík oceňovania rozdielu v zaobchádzaní pri riešení krízovej situácie (C(2017)07436 – 2017/2969(DEA))

Lehota na vznesenie námietky: 3 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 14. novembra 2017 na žiadosť gestorského výboru.

pridelené: gestorský výbor: ECON

– Delegované nariadeni Komisie, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/59/EÚ, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy, v ktorých sa stanovujú kritériá týkajúce sa metodiky odhadovania hodnoty aktív a záväzkov inštitúcií alebo subjektov (C(2017)07438 – 2017/2970(DEA))

Lehota na vznesenie námietky: 3 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 14. novembra 2017 na žiadosť gestorského výboru.

pridelené: gestorský výbor: ECON


4. Vykonávacie opatrenia (článok 106 rokovacieho poriadku)

Parlamentu boli predložené tieto návrhy vykonávacích opatrení patriace do regulačného postupu s kontrolou:

– Nariadenie Komisie, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 1178/2011, ktorým sa ustanovujú technické požiadavky a administratívne postupy týkajúce sa posádky civilného letectva podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008 (D051054/02 – 2017/3011(RPS) – lehota: 7. marca 2018)
predložené gestorskému výboru: TRAN

– Nariadenie Komisie, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 1178/2011, pokiaľ ide o výcvikové organizácie na základe vyhlásenia (D053477/01 – 2017/3014(RPS) – lehota: 8. marca 2018)
predložené gestorskému výboru: TRAN

– Nariadenie Komisie, ktorým sa stanovujú ďalšie povinnosti a úlohy referenčného laboratória Európskej únie pre africký mor koní a ktorým sa mení príloha II k smernici Rady 92/35/EHS, príloha II k smernici Rady 2000/75/ES a prílohy VII k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004 (D053753/03 – 2017/2999(RPS) – lehota: 6. marca 2018)
predložené gestorskému výboru: ENVI
stanovisko: AGRI (článok 54 rokovacieho poriadku)

– Rozhodnutie Komisie, ktorým sa stanovujú kritériá udeľovania environmentálnej značky EÚ interiérovým upratovacím službám (D053891/02 – 2017/3000(RPS) – lehota: 6. marca 2018)
predložené gestorskému výboru: ENVI

– Rozhodnutie Komisie, ktorým sa mení rozhodnutie 2014/312/EÚ, pokiaľ ide o obdobie platnosti ekologických kritérií udeľovania environmentálnej značky EÚ vnútorným a vonkajším náterovým farbám a lakom (D054137/02 – 2017/3010(RPS) – lehota: 7. marca 2018)
predložené gestorskému výboru: ENVI

– Smernica Komisie, ktorou sa mení smernica Európskeho parlamentu a Rady 2008/68/ES o vnútrozemskej preprave nebezpečného tovaru prispôsobením oddielu I.1 jej prílohy I vedeckému a technickému pokroku (D054150/01 – 2017/3015(RPS) – lehota: 8. januára 2018)
predložené gestorskému výboru: TRAN

– Nariadenie Komisie, ktorým sa mení nariadenie Komisie (EÚ) č. 389/2013 z 2. mája 2013, ktorým sa zriaďuje register Únie (D054274/02 – 2017/3013(RPS) – lehota: 8. marca 2018)
predložené gestorskému výboru: ENVI
stanovisko: ITRE (článok 54 rokovacieho poriadku)

– Nariadenie Komisie, ktorým sa stanovujú ďalšie povinnosti a úlohy referenčného laboratória Európskej únie pre choroby rýb a kôrovcov a ktorým sa mení príloha VII k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004 (D054464/02 – 2017/2998(RPS) – lehota: 6. marca 2018)
predložené gestorskému výboru: ENVI
stanovisko: PECH (článok 54 rokovacieho poriadku)


5. Presun rozpočtových prostriedkov

Rada Európskej únie informovala rozpočtový orgán v súlade s článkom 27 ods. 4 nariadenia o rozpočtových pravidlách o schválení presunu rozpočtových prostriedkov DEC 22/2017, DEC 27/2017, DEC 31/2017, DEC 32/2017, DEC 33/2017 – Oddiel III – Komisia.

V súlade s článkom 25 nariadenia o rozpočtových pravidlách Výbor pre rozpočet rozhodol nevzniesť námietku voči presunu rozpočtových prostriedkov INF 3/2017 – SEAE.

V súlade s článkom 25 nariadenia o rozpočtových pravidlách Výbor pre rozpočet rozhodol nevzniesť námietku voči presunu rozpočtových prostriedkov INF 7/2017 - ombudsman.

V súlade s článkom 25 nariadenia o rozpočtových pravidlách Výbor pre rozpočet rozhodol nevzniesť námietku voči presunu rozpočtových prostriedkov INF 2/2017 – európsky dozorný úradník pre ochranu údajov.


6. Predloženie dokumentov

Boli predložené tieto dokumenty:

– Návrh na presun rozpočtových prostriedkov č. INF 3/2017 – SEAE (N8-0090/2017 – C8-0418/2017 – 2017/2267(GBD))

pridelené:

gestorský výbor:

BUDG

– Návrh na presun rozpočtových prostriedkov INF 7/2017 – Európsky ombudsman (N8-0091/2017 – C8-0423/2017 – 2017/2268(GBD))

pridelené:

gestorský výbor:

BUDG


7. Rokovanie pred prvým čítaním v Parlamente (schválenie) (článok 69c rokovacieho poriadku)

Predseda oznámil, že mu bola doručená žiadosť skupín GUE/NGL, EFDD a Verts/ALE o hlasovanie o rozhodnutí, ktoré prijal výbor IMCO na základe správy o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o presadzovaní smernice 2006/123/ES o službách na vnútornom trhu, ktorou sa stanovuje postup oznamovania pre systémy udeľovania povolení a požiadavky súvisiace so službami a ktorou sa mení smernica 2006/123/ES a nariadenie (EÚ) č. 1024/2012 o administratívnej spolupráci prostredníctvom informačného systému o vnútornom trhu (COM(2016)0821 – C8-0011/2017 – 2016/0398(COD)). Spravodajca: Sergio Gutiérrez Prieto (A8-0396/2017), začať medziinštitucionálne rokovania oznámené v zápisnici z pondelka 11. decembra 2017 (bod 9 zápisnice zo dňa 11.12.2017).

V súlade s článkom 69c ods. 2 rokovacieho poriadku sa bude hlasovať v nasledujúci deň.

Predseda oznámil, že od poslancov ani politickej skupiny či politických skupín, ktorí dosiahli aspoň strednú prahovú hodnotu, mu nebola doručená žiadna žiadosť týkajúca iných rozhodnutí o začatí medziinštitucionálnych rokovaní oznámených v zápisnici z pondelka 11. decembra 2017 (bod 9 zápisnice zo dňa 11.12.2017).

Výbory ECON a LIBE a výbor IMCO tak mohli po uplynutí lehoty stanovenej v článku 69c ods. 2 rokovacieho poriadku začať rokovania.


8. Príprava zasadnutia Európskej rady v dňoch 14. – 15. decembra 2017 – Súčasný stav rokovaní so Spojeným kráľovstvom (rozprava)

Vyhlásenia Rady a Komisie: Príprava zasadnutia Európskej rady v dňoch 14. – 15. decembra 2017 (2017/2858(RSP))

Vyhlásenia Rady a Komisie: Súčasný stav rokovaní so Spojeným kráľovstvom (2017/2964(RSP))

Predseda vystúpil s krátkym úvodným vyhlásením.

Matti Maasikas (úradujúci predseda Rady) a Frans Timmermans (prvý podpredseda Komisie) vystúpili s vyhlásením.

V rozprave vystúpil Michel Barnier (hlavný vyjednávač).

Vystúpili títo poslanci: Manfred Weber v mene skupiny PPE, Gianni Pittella v mene skupiny S&D, Syed Kamall v mene skupiny ECR, Guy Verhofstadt v mene skupiny ALDE, Gabriele Zimmer v mene skupiny GUE/NGL, Ska Keller v mene skupiny Verts/ALE, Nigel Farage v mene skupiny EFDD, Marcel de Graaff v mene skupiny ENF a Diane Dodds – nezaradená poslankyňa.

PREDSEDNÍCTVO: Sylvie GUILLAUME
podpredsedníčka

Vystúpili títo poslanci: Elmar Brok, Roberto Gualtieri, Hans-Olaf Henkel, Sophia in 't Veld, David Coburn, k priebehu rokovania, Martina Anderson, Jill Evans, Rolandas Paksas, Janice Atkinson, Alyn Smith, ktorý vystúpil proti vyjadreniam predchádzajúcej rečníčky, Diane James, Daniel Caspary, Richard Corbett, Roberts Zīle, Catherine Bearder, Barbara Spinelli, Molly Scott Cato, Gerard Batten, Gerolf Annemans, Steven Woolfe, Danuta Maria Hübner, Maria João Rodrigues, Peter van Dalen, Marian Harkin, João Ferreira, Alyn Smith, David Coburn, k vyjadreniam predchádzajúceho rečníka, Patrick O'Flynn, Jean-Luc Schaffhauser, Janusz Lewandowski, Josef Weidenholzer, James Nicholson, Franck Proust, Elena Valenciano, Esteban González Pons, Mercedes Bresso, Seán Kelly, Jens Geier, Paulo Rangel, Seb Dance, György Schöpflin, Tonino Picula, Michaela Šojdrová, Pervenche Berès, Esther de Lange, Pier Antonio Panzeri, Gunnar Hökmark, Petra Kammerevert, Viviane Reding, Silvia Costa a Tanja Fajon.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Mairead McGuinness, Juan Fernando López Aguilar, Notis Marias, Pavel Telička, Dimitrios Papadimoulis, Georgios Epitideios, Milan Zver, Jean-Paul Denanot, Marek Jurek, Luke Ming Flanagan, Brian Hayes, Nicola Caputo, Maria Grapini a Costas Mavrides.

V rozprave vystúpili: Michel Barnier a Matti Maasikas.

Návrhy uznesení predložené na základe článku 123 ods. 2 rokovacieho poriadku na ukončenie rozpravy:

—   Tim Aker v mene skupiny EFDD, o stave rokovaní so Spojeným kráľovstvom (2017/2964(RSP)) (B8-0676/2017);

—   Guy Verhofstadt, koordinátor a predseda skupiny ALDE, Manfred Weber, predseda skupiny PPE, Gianni Pittella, predsedsa skupiny S&D, Gabriele Zimmer, predsedníčka skupiny GUE/NGL, Philippe Lamberts, Ska Keller, predsedovia skupiny Verts/ALE, Danuta Maria Hübner, predsedníčka výboruAFET, o stave rokovaní so Spojeným kráľovstvom (2017/2964(RSP)) (B8-0677/2017).

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 13.1 zápisnice zo dňa 13.12.2017.

(Rokovanie bolo pred slávnostným odovzdávaním Sacharovovej ceny na chvíľu prerušené.)


PREDSEDNÍCTVO: Antonio TAJANI
predseda

9. Udeľovanie Sacharovovej ceny (slávnostné zasadnutie)

V čase od 12.10 do 12.55 h. sa Parlament zišiel na slávnostnom zasadnutí pri príležitosti udeľovania Sacharovovej ceny demokratickej opozícii vo Venezuele: Národnému zhromaždeniu, ktoré zastupoval jeho predseda, Julio Borges, a všetkým politickým väzňom, ktorých označilo Foro Penal Venezolano (Venezuelské trestnoprávne fórum) a ktorých reprezentovali Leopoldo López, Antonio Ledezma, Daniel Ceballos, Yon Goicoechea, Lorent Saleh, Alfredo Ramos a Andrea González.

Predseda pred odovzdaním ceny privítal aj Auru Lolitu Chávezovú Ixcaquicovú, finalistku Sacharovovej ceny 2017, a Bethlehemu Isaakovú, dcéru novinára Dawita Isaaka, taktiež finalistu ceny, ktorý sa však nemohol zúčastniť, pretože je ešte stále väznený v Eritrei.

Julio Borges a Antonio Ladezma vystúpili pred plénom v mene demokratickej opozície vo Venezuele.

(Rokovanie bolo prerušené o 12.55 h.)


10. Pokračovanie rokovania

Rokovanie pokračovalo o 12.58.

Vystúpili títo poslanci: Cristian Dan Preda, k neprítomnosti niektorých poslancov na slávnostnom odovzdávaní Sacharovovej ceny za rok 2017, a James Carver, k nástupu do funkcie nového prezidenta Somalilandu.


11. Vyhlásenie Predsedníctva

Predseda vystúpil s vyhlásením, v ktorom vyjadril znepokojenie v súvislosti s osudom Ahmadrezá Djalálího, výskumného pracovníka na Slobodnej univerzite v Bruseli (Université Libre de Bruxelles), ktorého odsúdili na smrť v Iráne.

°
° ° °

Vystúpili títo poslanci: Cécile Kashetu Kyenge k povodniam, ktoré v súčasnosti sužujú región Emilia-Romagna, a Eleonora Forenza k procesu vedenom proti dvom spolupredsedom Ľudovodemokratickej strany (HDP), ktorý v súčasnosti prebieha v Ankare.


12. Oficiálne privítanie

Predseda privítal v mene Parlamentu delegáciu z Tuniska na čele s Mohamedom Fadhelom Ben Omrane, členom Zhromaždenia zástupcov ľudu, ktorá bola usadená na čestnej galérii.


13. Hlasovanie

Podrobné výsledky hlasovania (pozmeňujúce návrhy, oddelené hlasovanie, hlasovanie po častiach...) nájdete v prílohe zápisnice „Výsledky hlasovania“.

Výsledky hlasovania podľa mien uvedené v prílohe zápisnice sú k dispozícii iba v elektronickej forme a možno ich nájsť na internetových stránkach Europarl.


13.1. Súčasný stav rokovaní so Spojeným kráľovstvom (hlasovanie)

Návrhy uznesenia B8-0676/2017 a B8-0677/2017 (2017/2964(RSP))

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 1)

NÁVRH UZNESENIA B8-0676/2017

Zamietnuté

NÁVRH UZNESENIA B8-0677/2017

Prijatý (P8_TA(2017)0490)

PREDSEDNÍCTVO: Bogusław LIBERADZKI
podpredseda


13.2. Námietka voči vykonávaciemu aktu: Používanie kyseliny fosforečnej – fosforečnanov – di-, tri- a polyfosforečnanov (E 338 – 452) v mrazenom mäse na vertikálnom ražni v tvare homole (hlasovanie)

Návrh uznesenia, ktoré predložil výbor ENVI v súlade s článkom 106 ods. 2 a 3 a ods. 4 písm. c) rokovacieho poriadku , o návrhu nariadenia Komisie, ktorým sa mení príloha II k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008, pokiaľ ide o používanie kyseliny fosforečnej – fosforečnanov – di-, tri- a polyfosforečnanov (E 338 – 452) v mrazenom mäse na vertikálnom ražni v tvare homole (D052941/02 - 2017/2920(RPS)) (B8-0666/2017) – Zodpovední poslanci: Christel Schaldemose a Bart Staes

(na prijatie návrhu uznesenia potrebná väčšina hlasov všetkých poslancov Parlamentu)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 2)

NÁVRH UZNESENIA

Zamietnuté


13.3. Návrhy odporúčaní v nadväznosti na vyšetrovanie prania špinavých peňazí, vyhýbania sa daňovým povinnostiam a daňových únikov (hlasovanie)

Návrh odporúčania, ktorý v súlade s článkom 198 ods. 12 rokovacieho poriadku predložili Werner Langen, Jeppe Kofod a Petr Ježek, v mene Vyšetrovacieho výboru na preskúmanie prípadov porušenia práva Únie a nesprávneho úradného postupu pri jeho uplatňovaní v súvislosti s praním špinavých peňazí, vyhýbaním sa daňovým povinnostiam a daňovými únikmi, v nadväznosti na vyšetrovanie vo veci prania špinavých peňazí, vyhýbania sa daňovým povinnostiam a daňových únikov (2016/3044(RSP)) (B8-0660/2017)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 3)

NÁVRH ODPORÚČANIA

Prijaté (P8_TA(2017)0491)

Vystúpenia:

Jeppe Kofod, Rainer Wieland a Tomáš Zdechovský.


13.4. Výročná správa o vykonávaní spoločnej bezpečnostnej a obrannej politiky (hlasovanie)

Správa o výročnej správe o vykonávaní spoločnej bezpečnostnej a obrannej politiky [2017/2123(INI)] - Výbor pre zahraničné veci. Spravodajca: Michael Gahler (A8-0351/2017)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 4)

NÁVRH UZNESENIA

Prijaté (P8_TA(2017)0492)


13.5. Výročná správa o vykonávaní spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky (hlasovanie)

Správa o výročnej správe o vykonávaní spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky [2017/2121(INI)] - Výbor pre zahraničné veci. Spravodajca: David McAllister (A8-0350/2017)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 5)

NÁVRH UZNESENIA

Prijaté (P8_TA(2017)0493)


13.6. Výročná správa o ľudských právach a demokracii vo svete v roku 2016 a politika EÚ v tejto oblasti (hlasovanie)

Správa o výročnej správe o ľudských právach a demokracii vo svete v roku 2016 a politike Európskej únie v tejto oblasti [2017/2122(INI)] - Výbor pre zahraničné veci. Spravodajkyňa: Godelieve Quisthoudt-Rowohl (A8-0365/2017)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 6)

NÁVRH UZNESENIA

Prijaté (P8_TA(2017)0494)


13.7. Hongkong: 20 rokov po odovzdaní (hlasovanie)

Správa o odporúčaní Európskeho parlamentu Rade, Komisii a podpredsedníčke Komisie/vysokej predstaviteľke Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku týkajúcom sa Hongkongu 20 rokov po jeho odovzdaní [2017/2204(INI)] - Výbor pre zahraničné veci. Spravodajca: Alyn Smith (A8-0382/2017)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 7)

NÁVRH ODPORÚČANIA

Prijaté (P8_TA(2017)0495)


14. Vysvetlenia hlasovania

Písomné vysvetlenia hlasovania:

Písomné vysvetlenia hlasovania v zmysle článku 183 rokovacieho poriadku sa nachádzajú na stránkach vyhradených pre poslancov na internetovej stránke Parlamentu.

Ústne vysvetlenia hlasovania:

Návrhy uznesenia o stave rokovaní so Spojeným kráľovstvom (2017/2964(RSP)) (B8-0676/2017) a (B8-0677/2017)
Daniel Hannan, Jasenko Selimovic, Jan Zahradil, Momchil Nekov, Jiří Pospíšil, Anna Maria Corazza Bildt, Mairead McGuinness, Tibor Szanyi, Deirdre Clune, Matt Carthy, Eleftherios Synadinos, Morten Messerschmidt, Danuta Jazłowiecka, John Howarth a Stanislav Polčák.

Vysvetlenia hlasovania budú pokračovať na zajtrajšom plenárnom rokovaní vo štvrtok 14. decembra 2017.


15. Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní

Opravy a zámery hlasovania sú uvedené na stránke Europarl, „Plenárne zasadnutia“, „Hlasovanie“, „Výsledky hlasovaní“ (Výsledky hlasovania podľa mien) a v tlačenej verzii sú súčasťou prílohy „Výsledky hlasovania podľa mien“.

Elektronická verzia na stránke Europarl sa bude pravidelne aktualizovať počas maximálne dvoch týždňov odo dňa hlasovania.

Po uplynutí tejto lehoty sa zoznam opráv a zámerov hlasovania uzavrie, aby mohol byť preložený a uverejnený v úradnom vestníku.

(Rokovanie bolo prerušené o 14.45.)


PREDSEDNÍCTVO: Ramón Luis VALCÁRCEL SISO
podpredseda

16. Pokračovanie rokovania

Rokovanie pokračovalo o 15.16.


17. Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania

Zápisnica z predchádzajúceho rokovania bola schválená.


18. Rozšírenie a posilnenie schengenského priestoru: Bulharsko, Rumunsko a Chorvátsko (tematická rozprava)

Rozšírenie a posilnenie schengenského priestoru: Bulharsko, Rumunsko a Chorvátsko (2017/3009(RSP))

V rozprave vystúpil Gianni Pittella, aby začal rozpravu, ktorú navrhla skupina S&D.

V rozprave vystúpili: Matti Maasikas (úradujúci predseda Rady) a Dimitris Avramopoulos (člen Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Esteban González Pons v mene skupiny PPE, Sergei Stanishev v mene skupiny S&D, Helga Stevens v mene skupiny ECR, Cecilia Wikström v mene skupiny ALDE, Kostadinka Kuneva v mene skupiny GUE/NGL, Ska Keller v mene skupiny Verts/ALE, Margot Parker v mene skupiny EFDD, Laurenţiu Rebega v mene skupiny ENF, Konstantinos Papadakis – nezaradený poslanec, Marian-Jean Marinescu, Tanja Fajon, Monica Macovei, Filiz Hyusmenova, Bodil Valero, Auke Zijlstra, Lampros Fountoulis, Asim Ademov, Victor Boştinaru, Angel Dzhambazki, Norica Nicolai, Mara Bizzotto, Željana Zovko, Claude Moraes, Ruža Tomašić, Jozo Radoš, Franz Obermayr, Jaromír Štětina, Tonino Picula, Notis Marias, Cristian Dan Preda, Juan Fernando López Aguilar, Emil Radev a Josef Weidenholzer.

V rozprave vystúpili: Dimitris Avramopoulos a Matti Maasikas.

PREDSEDNÍCTVO: David-Maria SASSOLI
podpredseda

V rozprave vystúpila Monica Macovei s osobným vyhlásením v nadväznosti na vystúpenie Victora Boştinara (predseda podal spresňujúce informácie k uplatneniu článku 164 rokovacieho poriadku).

Rozprava sa skončila.


19. Vykonávanie sociálneho piliera (rozprava)

Vyhlásenia Rady a Komisie: Vykonávanie sociálneho piliera (2017/2974(RSP))

Matti Maasikas (úradujúci predseda Rady) a Marianne Thyssen (členka Komisie) vystúpili s vyhlásením.

Vystúpili títo poslanci: Tom Vandenkendelaere v mene skupiny PPE, Maria João Rodrigues v mene skupiny S&D, Ulrike Trebesius v mene skupiny ECR, Enrique Calvet Chambon v mene skupiny ALDE, Gabriele Zimmer v mene skupiny GUE/NGL, Philippe Lamberts v mene skupiny Verts/ALE, Laura Agea v mene skupiny EFDD, Auke Zijlstra v mene skupiny ENF, Sotirios Zarianopoulos – nezaradený poslanec, David Casa, Agnes Jongerius, Jadwiga Wiśniewska, Jasenko Selimovic, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Bill Etheridge, Kostadinka Kuneva, Terry Reintke, Bill Etheridge, Dominique Bilde, Claude Rolin, Javi López, Czesław Hoc, António Marinho e Pinto, Rina Ronja Kari, Ernest Urtasun, Nicolas Bay, Helga Stevens, Paloma López Bermejo, Ádám Kósa, Vilija Blinkevičiūtė, Anders Primdahl Vistisen, João Pimenta Lopes, Verónica Lope Fontagné, Georgi Pirinski, Richard Sulík, Tania González Peñas, Krzysztof Hetman a Evelyn Regner.

PREDSEDNÍCTVO: Dimitrios PAPADIMOULIS
podpredseda

Vystúpili títo poslanci: Deirdre Clune, Joachim Schuster, Anne Sander, Miapetra Kumpula-Natri a Othmar Karas.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Michaela Šojdrová, Monika Beňová, Notis Marias a Takis Hadjigeorgiou.

V rozprave vystúpili: Marianne Thyssen a Matti Maasikas.

Rozprava sa skončila.


20. Program 2030 a správa Eurostatu o monitorovaní pokroku pri dosahovaní cieľov trvalo udržateľného rozvoja v EÚ (rozprava)

Vyhlásenia Rady a Komisie: Program 2030 a správa Eurostatu o monitorovaní pokroku pri dosahovaní cieľov trvalo udržateľného rozvoja v EÚ (2017/3006(RSP))

Matti Maasikas (úradujúci predseda Rady) a Marianne Thyssen (členka Komisie) vystúpili s vyhlásením.

Vystúpili títo poslanci: Sirpa Pietikäinen v mene skupiny PPE, Kathleen Van Brempt v mene skupiny S&D, Charles Goerens v mene skupiny ALDE, Lola Sánchez Caldentey v mene skupiny GUE/NGL, Heidi Hautala v mene skupiny Verts/ALE, Mireille D'Ornano v mene skupiny EFDD, Stanislav Polčák, Elly Schlein, Jo Leinen, Julie Ward a Doru-Claudian Frunzulică.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Krzysztof Hetman, Arne Lietz, Notis Marias, Kostas Chrysogonos a Nicola Caputo.

V rozprave vystúpili: Marianne Thyssen a Matti Maasikas.

Rozprava sa skončila.


21. Mechanizmus Únie v oblasti civilnej ochrany s vlastnými operačnými kapacitami (rozprava)

Vyhlásenia Rady a Komisie: Mechanizmus Únie v oblasti civilnej ochrany s vlastnými operačnými kapacitami (2017/2975(RSP))

Matti Maasikas (úradujúci predseda Rady) a Christos Stylianides (člen Komisie) vystúpili s vyhlásením.

Vystúpili títo poslanci: Elisabetta Gardini v mene skupiny PPE, Soledad Cabezón Ruiz v mene skupiny S&D, Notis Marias v mene skupiny ECR a Nikolaos Chountis v mene skupiny GUE/NGL.

PREDSEDNÍCTVO: Fabio Massimo CASTALDO
podpredseda

Vystúpili títo poslanci: Eleftherios Synadinos – nezaradený poslanec, John Stuart Agnew, aby zablahoželal novému podpredsedovi, Lambert van Nistelrooij, Carlos Zorrinho, Ivica Tolić, Karin Kadenbach, Nuno Melo, José Manuel Fernandes a Franck Proust.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Nicola Caputo a Maria Grapini.

V rozprave vystúpili: Christos Stylianides a Matti Maasikas.

Rozprava sa skončila.


22. Zákaz nacistických a fašistických symbolov a hesiel v celej EÚ (rozprava)

Vyhlásenia Rady a Komisie: Zákaz nacistických a fašistických symbolov a hesiel v celej EÚ (2017/3007(RSP))

Matti Maasikas (úradujúci predseda Rady) a Dimitris Avramopoulos (člen Komisie) vystúpili s vyhlásením.

Vystúpili títo poslanci: Dubravka Šuica v mene skupiny PPE, Cécile Kashetu Kyenge v mene skupiny S&D, Jussi Halla-aho v mene skupiny ECR, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položila Maria Grapini, Ivan Jakovčić v mene skupiny ALDE, Stelios Kouloglou v mene skupiny GUE/NGL, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Jaromír Štětina, Udo Voigt – nezaradený poslanec, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Neena Gill, Marek Jurek, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Janusz Korwin-Mikke, Ivo Vajgl, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Ivica Tolić, Eleonora Forenza, Jordi Solé, Michaela Šojdrová, Elly Schlein, Ruža Tomašić, Martin Schirdewan, Heinz K. Becker, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Ivan Jakovčić, a Takis Hadjigeorgiou.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Ivica Tolić, Ramón Jáuregui Atondo, Notis Marias a Georgios Epitideios.

V rozprave vystúpili: Dimitris Avramopoulos a Matti Maasikas.

Rozprava sa skončila.


23. Vyšetrovacie právomoci Európskeho parlamentu (rozprava)

Otázka na ústne zodpovedanie (O-000089/2017), ktorú položila Danuta Maria Hübner, v mene výboru výbor AFCO, pre Radu: Vyšetrovacie právomoci Európskeho parlamentu (2017/2993(RSP)) (B8-0613/2017)

Otázka na ústne zodpovedanie (O-000090/2017), ktorú položila Danuta Maria Hübner, v mene výboru výbor AFCO, pre Komisiu: Vyšetrovacie právomoci Európskeho parlamentu (2017/2993(RSP)) (B8-0614/2017)

Ramón Jáuregui Atondo (v zastúpení autora) rozvinul otázky.

Matti Maasikas (úradujúci predseda Rady) odpovedal na otázku B8-0613/2017.

PREDSEDNÍCTVO: Ryszard CZARNECKI
podpredseda

Dimitris Avramopoulos (člen Komisie) odpovedal na otázku B8-0614/2017.

Vystúpili títo poslanci: Danuta Maria Hübner v mene skupiny PPE, Kazimierz Michał Ujazdowski v mene skupiny ECR, Max Andersson v mene skupiny Verts/ALE, Rainer Wieland a Jiří Pospíšil.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpil Notis Marias.

V rozprave vystúpili: Dimitris Avramopoulos a Matti Maasikas.

Rozprava sa skončila.


24. Vykonávanie smernice o boji proti sexuálnemu zneužívaniu a sexuálnemu vykorisťovaniu detí a proti detskej pornografii (rozprava)

Správa o vykonávaní smernice Európskeho parlamentu a Rady 2011/93/EÚ z 13. decembra 2011 o boji proti sexuálnemu zneužívaniu a sexuálnemu vykorisťovaniu detí a proti detskej pornografii [2015/2129(INI)] - Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci. Spravodajkyňa: Anna Maria Corazza Bildt (A8-0368/2017)

Anna Maria Corazza Bildt uviedla správu.

V rozprave vystúpil Dimitris Avramopoulos (člen Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Michaela Šojdrová (spravodajkyňa výboru CULT požiadaného o stanovisko), Clare Moody (spravodajkyňa výboru FEMM požiadaného o stanovisko), Barbara Matera v mene skupiny PPE, Miriam Dalli v mene skupiny S&D, Branislav Škripek v mene skupiny ECR, Nathalie Griesbeck v mene skupiny ALDE, Ángela Vallina v mene skupiny GUE/NGL, Jean Lambert v mene skupiny Verts/ALE, Margot Parker v mene skupiny EFDD, ktorá zároveň odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Marek Jurek, Georgios Epitideios – nezaradený poslanec, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Caterina Chinnici, Helga Stevens, Gérard Deprez, Anna Záborská, Maria Grapini, Marek Jurek, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Andrejs Mamikins a Csaba Sógor.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Jiří Pospíšil, Silvia Costa, Notis Marias a Ruža Tomašić.

V rozprave vystúpili: Dimitris Avramopoulos a Anna Maria Corazza Bildt.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 8.7 zápisnice zo dňa 14.12.2017.


25. Program rokovania na nasledujúci deň

Bol schválený program rokovania na ďalší deň (dokument „Program rokovania“ PE 614.777/OJJE).


26. Skončenie rokovania

Rokovanie sa skončilo o 22.31 h.

Klaus Welle

Rainer Wieland

generálny tajomník

podpredseda


PREZENČNÁ LISTINA

Prítomní:

Adaktusson, Ademov, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Benifei, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buda, Bullmann, Bullock, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Chinnici, Chountis, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comi, Corazza Bildt, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, Deß, Deutsch, Deva, Diaconu, Didier, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Elissen, Engel, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira, Fisas Ayxelà, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Forenza, Foster, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guillaume, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hirsch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jamet, Járóka, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Klinz, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lalonde, Lamassoure, Lambert, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Le Pen, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mandl, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Matthews, Maullu, Maurel, Mavrides, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Melior, Melo, Messerschmidt, Metsola, Meuthen, Michel, Michels, Mihaylova, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Mobarik, Moi, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Nagtegaal, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Padar, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Palmer, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Patriciello, Pavel, Payne, Pedicini, Peillon, Peterle, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Popa, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Radtke, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Maria João, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schlein, Schmidt, Schöpflin, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Verheyen, Viegas, Vieu, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Waitz, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Winkler Hermann, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zahradil, Zala, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Ospravedlnení:

Bendtsen, Boutonnet, Buchner, Campbell Bannerman, Crowley, Guerrero Salom, Händel, Karlsson, Lange, McClarkin, Maydell, Punset, Rodríguez-Piñero Fernández, Scholz, Takkula, Winkler Iuliu

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia