Kazalo 
Zapisnik
PDF 257kWORD 79k
Sreda, 13. december 2017 - Strasbourg
1.Otvoritev seje
 2.Razprava o primerih kršitev človekovih pravic, demokracije in načela pravne države (napoved vloženih predlogov resolucij)
 3.Delegirani akti (člen 105(6) Poslovnika)
 4.Izvedbeni ukrepi (člen 106 Poslovnika)
 5.Prerazporeditev sredstev
 6.Predložitev dokumentov
 7.Pogajanja pred prvo obravnavo v Parlamentu (odobritev) (člen 69c Poslovnika)
 8.Priprave na zasedanje Evropskega sveta 14. in 15. decembra 2017 - Stanje pogajanj z Združenim kraljestvom (razprava)
 9.Podelitev nagrade Saharova (slavnostna seja)
 10.Nadaljevanje seje
 11.Izjava predsedujočega
 12.Dobrodošlica
 13.Čas glasovanja
  13.1.Stanje pogajanj z Združenim kraljestvom (glasovanje)
  13.2.Nasprotovanje delegiranemu aktu: uporaba fosforjeve kisline – fosfatov – di-, tri- in polifosfatov (E 338–452) v zamrznjenih mesnih nabodalih za vertikalno pečenje (glasovanje)
  13.3.Osnutek priporočila po preiskavi o pranju denarja, izogibanju davkom in davčni utaji (glasovanje)
  13.4.Letno poročilo o izvajanju skupne varnostne in obrambne politike (glasovanje)
  13.5.Letno poročilo o izvajanju skupne zunanje in varnostne politike (glasovanje)
  13.6.Letno poročilo o človekovih pravicah in demokraciji v svetu za leto 2016 in politiki EU na tem področju (glasovanje)
  13.7.Hongkong, 20 let po predaji (glasovanje)
 14.Obrazložitve glasovanja
 15.Popravki in namere glasovanj
 16.Nadaljevanje seje
 17.Sprejetje zapisnika predhodne seje
 18.Širitev in okrepitev schengenskega območja: Bolgarija, Romunija in Hrvaška (tematska razprava)
 19.Izvajanje socialnega stebra (razprava)
 20.Agenda 2030 in poročilo Eurostata o spremljanju napredka pri uresničevanju ciljev trajnostnega razvoja v EU (razprava)
 21.Mehanizem EU na področju civilne zaščite z lastnimi operativnimi zmogljivostmi (razprava)
 22.Prepoved nacističnih in fašističnih simbolov in sloganov po vsej EU (razprava)
 23.Preiskovalna pravica Evropskega parlamenta (razprava)
 24.Izvajanje direktive o boju proti spolni zlorabi in spolnemu izkoriščanju otrok ter otroški pornografiji (razprava)
 25.Dnevni red naslednje seje
 26.Zaključek seje
 SEZNAM NAVZOČIH


PREDSEDSTVO: Antonio TAJANI
predsednik

1. Otvoritev seje

Seja se je začela ob 09.05.


2. Razprava o primerih kršitev človekovih pravic, demokracije in načela pravne države (napoved vloženih predlogov resolucij)

Naslednji poslanci ali politične skupine so v skladu s členom 135 Poslovnika zahtevali razpravo o naslednjih predlogih resolucij:

I.   Svoboda izražanja v Vietnamu, zlasti primer Ngujen Vana Hoaja (2017/3001(RSP))

—   Charles Tannock, Karol Karski, Ruža Tomašić, Monica Macovei, Angel Dzhambazki, Jana Žitňanská, Notis Marias, Branislav Škripek in Valdemar Tomaševski v imenu skupine ECR o svobodi izražanja v Vietnamu, zlasti primeru Ngujen Vana Hoaja (B8-0685/2017)

—   Barbara Lochbihler, Heidi Hautala, Bodil Valero, Maria Heubuch, Ernest Urtasun, Bronis Ropė, Igor Šoltes, Sven Giegold, Michel Reimon in Davor Škrlec v imenu skupine Verts/ALE o svobodi izražanja v Vietnamu, zlasti primeru Ngujen Vana Hoaja (B8-0687/2017)

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post in Neena Gill v imenu skupine S&D o svobodi izražanja v Vietnamu, zlasti primeru Ngujen Vana Hoaja (B8-0688/2017)

—   Pavel Telička, Petras Auštrevičius, Nedzhmi Ali, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Cecilia Wikström in Valentinas Mazuronis v imenu skupine ALDE o svobodi izražanja v Vietnamu (B8-0690/2017)

—   Cristian Dan Preda, Tomáš Zdechovský, Jaromír Štětina, Claude Rolin, Bogdan Brunon Wenta, Tunne Kelam, Patricija Šulin, Elisabetta Gardini, Csaba Sógor, Ivan Štefanec, Michaela Šojdrová, Laima Liucija Andrikienė, László Tőkés, Ivana Maletić, Milan Zver, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Adam Szejnfeld, Eduard Kukan, Dubravka Šuica, Ramona Nicole Mănescu, Sandra Kalniete, Lars Adaktusson, Andrey Kovatchev, Seán Kelly, Deirdre Clune, Marijana Petir, Ramón Luis Valcárcel Siso, Jeroen Lenaers, Francisco José Millán Mon in Inese Vaidere v imenu skupine PPE o svobodi izražanja v Vietnamu, zlasti primeru Ngujen Vana Hoaja (B8-0693/2017)

II.   Kambodža: prepovedana opozicija (2017/3002(RSP))

—   Anna Elżbieta Fotyga, Jana Žitňanská, Notis Marias, Charles Tannock, Angel Dzhambazki, Karol Karski, Monica Macovei, Ruža Tomašić, Branislav Škripek in Valdemar Tomaševski v imenu skupine ECR o Kambodži: prepovedana opozicija (B8-0686/2017);

—   Barbara Lochbihler, Bodil Valero, Maria Heubuch, Heidi Hautala, Jordi Solé, Igor Šoltes, Ernest Urtasun, Bronis Ropė, Sven Giegold, Davor Škrlec in Michel Reimon v imenu skupine Verts/ALE o Kambodži: prepovedana opozicija (B8-0689/2017);

—   Marie-Christine Vergiat, Malin Björk, Miguel Urbán Crespo, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Barbara Spinelli, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva in Takis Hadjigeorgiou v imenu skupine GUE/NGL o Kambodži: prepovedana opozicija (B8-0692/2017);

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post in Marc Tarabella v imenu skupine S&D o Kambodži: prepovedana opozicija (B8-0694/2017);

—   Petras Auštrevičius, Nedzhmi Ali, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, María Teresa Giménez Barbat, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Cecilia Wikström in Valentinas Mazuronis v imenu skupine ALDE o Kambodži: zlasti razpustitev Stranke narodne rešitve Kambodže (CNRP) (B8-0696/2017);

—   Tomáš Zdechovský, Jaromír Štětina, Claude Rolin, Jarosław Wałęsa, Bogdan Brunon Wenta, Tunne Kelam, Pavel Svoboda, Patricija Šulin, Elisabetta Gardini, Csaba Sógor, Ivan Štefanec, Michaela Šojdrová, Laima Liucija Andrikienė, Cristian Dan Preda, László Tőkés, Ivana Maletić, Milan Zver, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Adam Szejnfeld, Eduard Kukan, Manolis Kefalogiannis, Dubravka Šuica, Ramona Nicole Mănescu, Sandra Kalniete, Lars Adaktusson, Andrey Kovatchev, Seán Kelly, Deirdre Clune, Marijana Petir, Jeroen Lenaers, Ramón Luis Valcárcel Siso in Francisco José Millán Mon v imenu skupine PPE o Kambodži: prepovedana opozicija (B8-0697/2017).

III.   Salvador: primeri žensk, preganjanih zaradi splava (2017/3003(RSP))

—   Charles Tannock, Branislav Škripek, Notis Marias, Jan Zahradil, Monica Macovei, Ruža Tomašić in Valdemar Tomaševski v imenu skupine ECR o primerih žensk, preganjanih zaradi splava, v Salvadorju: (B8-0691/2017);

—   Molly Scott Cato, Bodil Valero, Ernest Urtasun, Barbara Lochbihler, Terry Reintke, Michel Reimon, Bronis Ropė, Sven Giegold, Davor Škrlec in Jordi Solé v imenu skupine Verts/ALE o primerih žensk, preganjanih zaradi splava, v Salvadorju (B8-0695/2017);

—   Miguel Urbán Crespo, Marie-Christine Vergiat, Malin Björk, Patrick Le Hyaric, Marina Albiol Guzmán, Stefan Eck, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Barbara Spinelli, Josu Juaristi Abaunz, Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou in Marie-Pierre Vieu v imenu skupine GUE/NGL o Salvadorju: primeri žensk, preganjanih zaradi splava (B8-0698/2017);

—   Beatriz Becerra Basterrechea, Petras Auštrevičius, Nedzhmi Ali, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, María Teresa Giménez Barbat, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Cecilia Wikström in Valentinas Mazuronis v imenu skupine ALDE o Salvadorju: primeri žensk, preganjanih zaradi splava (B8-0699/2017);

—   Victor Boştinaru, Elena Valenciano, Soraya Post, Francisco Assis in Iratxe García Pérez v imenu skupine S&D o Salvadorju: primeri žensk, preganjanih zaradi splava (B8-0701/2017);

—   Cristian Dan Preda, Gabriel Mato, Tomáš Zdechovský, Jaromír Štětina, Jarosław Wałęsa, Bogdan Brunon Wenta, Tunne Kelam, Pavel Svoboda, Patricija Šulin, Elisabetta Gardini, Csaba Sógor, Ivan Štefanec, Laima Liucija Andrikienė, László Tőkés, Ivana Maletić, Milan Zver, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Adam Szejnfeld, Eduard Kukan, Manolis Kefalogiannis, Dubravka Šuica, Ramona Nicole Mănescu, Sandra Kalniete, Andrey Kovatchev, Seán Kelly, Deirdre Clune, Marijana Petir, Jeroen Lenaers in Inese Vaidere v imenu skupine PPE o Salvadorju: primeri žensk, preganjanih zaradi splava (B8-0702/2017).

Čas za govor se razdeli v skladu s členom 162 Poslovnika.


3. Delegirani akti (člen 105(6) Poslovnika)

Parlamentu so bili posredovani naslednji osnutki delegiranih aktov:

- Delegirana uredba Komisije o spremembi Uredbe (EU) 2015/936 Evropskega parlamenta in Sveta glede posodobitve oznak kombinirane nomenklature iz Priloge I k navedeni uredbi (C(2017)07289 - 2017/2995(DEA))

Rok za vložitev ugovora: 2 meseca od datuma prejetja dne 29. novembra 2017

posredovano pristojnemu odboru: INTA

- Delegirana uredba Komisije o spremembi prilog I in V k Uredbi (EU) št. 649/2012 Evropskega parlamenta in Sveta o izvozu in uvozu nevarnih kemikalij (C(2017)07828 - 2017/2994(DEA))

Rok za vložitev ugovora: 2 meseca od datuma prejetja dne 28. novembra 2017

posredovano pristojnemu odboru: ENVI

- Delegirana uredba Komisije o spremembi Delegirane uredbe Komisije (EU) 2015/98 o izvajanju mednarodnih obveznosti Unije iz člena15(2) Uredbe (EU) št. 1380/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v okviru Mednarodne konvencije za ohranitev tunov v Atlantiku glede staleža mečarice v Sredozemskem morju (C(2017)07875 - 2017/2996(DEA))

Rok za vložitev ugovora: 2 meseca od datuma prejetja dne 30. novembra 2017

posredovano pristojnemu odboru: PECH

- Delegirana uredba Komisije o dopolnitvi Uredbe (EU) 2015/760 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi o izvedenih finančnih instrumentih, ki se uporabljajo izključno za namene zavarovanja, dovolj dolgo življenjsko dobo evropskih dolgoročnih investicijskih skladov, merili za oceno trga za potencialne kupce in vrednotenje sredstev, ki bodo odprodana, ter vrstami in značilnostmi sistemov, ki so na voljo malim vlagateljem (C(2017)07967 - 2017/2997(DEA))

Rok za vložitev ugovora: 1 mesec od datuma prejetja dne 4. decembra 2017

posredovano pristojnemu odboru: ECON

- Delegirana uredba Komisije o dopolnitvi Uredbe(EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta glede sistema dovoljenj za zasaditev vinske trte, registra vinogradov, spremnih dokumentov in certificiranja, registra o prejemu in izdaji, obveznega prijavljanja, uradnega obveščanja in objavljanja sporočenih informacij ter o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1306/2013 Evropskega parlamenta in Sveta glede ustreznih preverjanj in kazni, spremembi uredb Komisije (ES) št. 555/2008, (ES) št. 606/2009 in (ES) št. 607/2009 ter razveljavitvi Uredbe Komisije (ES) št. 436/2009 in Delegirane uredbe Komisije (EU) 2015/560 (C(2017)08261 - 2017/3017(DEA))

Rok za vložitev ugovora: 2 meseca od datuma prejetja dne 11. decembra 2017

posredovano pristojnemu odboru: AGRI

Osnutki delegiranih aktov, za katere se je na zahtevo pristojnega odbora rok podaljšal z enega na tri mesece:

- Delegirana uredba Komisije o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 600/2014 Evropskega parlamenta in Sveta o trgih finančnih instrumentov v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi o obveznosti trgovanja za določene izvedene finančne instrumente (C(2017)07684 – 2017/2979(DEA))

Rok za vložitev ugovora: 3 meseci od datuma prejetja dne 17. novembra 2017 na zahtevo pristojnega odbora.

Posredovano pristojnemu odboru:ECON

- Delegirana uredba Komisije o dopolnitvi Direktive 2014/59/EU Evropskega parlamenta in Sveta glede regulativnih tehničnih standardov, ki določajo merila v zvezi z metodologijami za vrednotenje razlik pri obravnavi v postopku reševanja (C(2017)07436 – 2017/2969(DEA))

Rok za vložitev ugovora: 3 meseci od datuma prejetja dne 14. novembra 2017 na zahtevo pristojnega odbora.

Posredovano pristojnemu odboru: ECON

- Delegirana uredba Komisije o dopolnitvi Direktive 2014/59/EU Evropskega parlamenta in Sveta glede regulativnih tehničnih standardov, ki določajo merila v zvezi z metodologijo za ocenjevanje vrednosti sredstev in obveznosti institucij ali subjektov (C(2017)07438 – 2017/2970(DEA))

Rok za vložitev ugovora: 3 meseci od datuma prejetja dne 14. novembra 2017 na zahtevo pristojnega odbora.

Posredovano pristojnemu odboru: ECON


4. Izvedbeni ukrepi (člen 106 Poslovnika)

Parlamentu so bili predloženi naslednji osnutki izvedbenih ukrepov, ki sodijo v regulativni postopek s pregledom:

- Uredba Komisije o spremembi Uredbe (EU) št. 1178/2011 o tehničnih zahtevah in upravnih postopkih za letalsko osebje v civilnem letalstvu v skladu z Uredbo (ES) št. 216/2008 Evropskega parlamenta in Sveta (D051054/02 - 2017/3011(RPS) - rok: 7. marec 2018)
posredovano pristojnemu odboru: TRAN

- Uredba Komisije o spremembi Uredbe (EU) št. 1178/2011 glede prijavljenih organizacij za usposabljanje (D053477/01 - 2017/3014(RPS) - rok: 8. marec 2018)
posredovano pristojnemu odboru: TRAN

- Uredba Komisije o določitvi dodatnih odgovornosti in nalog referenčnega laboratorija Evropske unije za afriško bolezen konj ter spremembi Priloge II k Direktivi Sveta 92/35/EGS, Priloge II k Direktivi Sveta 2000/75/ES in Priloge VII k Uredbi (ES) št. 882/2004 Evropskega parlamenta in Sveta (D053753/03 - 2017/2999(RPS) - rok: 6. marec 2018)
posredovano pristojnemu odboru: ENVI
mnenje: AGRI (člen 54 Poslovnika)

- Sklep Komisije o določitvi meril za podelitev znaka EU za okolje storitvam notranjega čiščenja (D053891/02 - 2017/3000(RPS) - rok: 6. marec 2018)
posredovano pristojnemu odboru: ENVI

- Sklep Komisije o spremembi Sklepa 2014/312/EU glede obdobja veljavnosti okoljskih meril za podelitev znaka EU za okolje za notranje in zunanje barve in lake (D054137/02 - 2017/3010(RPS) - rok: 7. marec 2018)
posredovano pristojnemu odboru: ENVI

- Direktiva Komisije o spremembi Direktive 2008/68/ES Evropskega parlamenta in Sveta o notranjem prevozu nevarnega blaga, s katero se oddelek I.1 Priloge I prilagodi znanstvenemu in tehničnemu napredku (D054150/01 - 2017/3015(RPS) - rok: 8. januar 2018)
posredovano pristojnemu odboru: TRAN

- Uredba Komisije o spremembi Uredbe Komisije (EU) št. 389/2013 z dne 2. maja 2013 o določitvi registra Unije (D054274/02 - 2017/3013(RPS) - rok: 8. marec 2018)
posredovano pristojnemu odboru: ENVI
mnenje: ITRE (člen 54 Poslovnika)

- Uredba Komisije o določitvi dodatnih odgovornosti in nalog referenčnega laboratorija Evropske unije za bolezni rib in rakov ter spremembi Priloge VII k Uredbi (ES) št. 882/2004 Evropskega parlamenta in Sveta (D054464/02 - 2017/2998(RPS) - rok: 6. marec 2018)
posredovano pristojnemu odboru: ENVI
mnenje: PECH (člen 54 Poslovnika)


5. Prerazporeditev sredstev

V skladu s členom 27(4) finančne uredbe je Svet Evropske unije proračunski organ seznanil z odobritvijo prerazporeditve sredstev DEC 22/2017, DEC 27/2017, DEC 31/2017, DEC 32/2017, DEC 33/2017 Oddelek III Komisija.

Odbor za proračun je v skladu s členom 25 finančne uredbe sklenil, da ne bo nasprotoval prerazporeditvi sredstev INF 3/2017 ESZD.

Odbor za proračun je v skladu s členom 25 finančne uredbe sklenil, da ne bo nasprotoval prerazporeditvi sredstev INF 7/2017 - varuh človekovih pravic.

Odbor za proračun je v skladu s členom 25 finančne uredbe sklenil, da ne bo nasprotoval prerazporeditvi sredstev INF 2/2017 Evropski nadzornik za varstvo podatkov.


6. Predložitev dokumentov

Predložena sta bila naslednja dokumenta:

- Predlog prerazporeditve odobritev INF 3/2017 - ESZD (N8-0090/2017 - C8-0418/2017 - 2017/2267(GBD))

posredovano

pristojni odbor :

BUDG

- Predlog prerazporeditve odobritev INF 7/2017 - Evropski varuh človekovih pravic (N8-0091/2017 - C8-0423/2017 - 2017/2268(GBD))

posredovano

pristojni odbor :

BUDG


7. Pogajanja pred prvo obravnavo v Parlamentu (odobritev) (člen 69c Poslovnika)

Predsedujoči je obvestil, da je od GUE/NGL, EFDD in Verts/ALE prejel zahteve za glasovanje o odločitvi odobra IMCO na podlagi poročila o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o izvrševanju Direktive 2006/123/ES o storitvah na notranjem trgu, določitvi postopka uradnega obveščanja o sistemih dovoljenj in zahtevah, povezanih s storitvami, ter spremembah Direktive 2006/123/ES in Uredbe (EU) št. 1024/2012 o upravnem sodelovanju prek informacijskega sistema za notranji trg (COM(2016)0821 - C8-0011/2017 - 2016/0398(COD)). Poročevalec: Sergio Gutiérrez Prieto (A8-0396/2017) o začetku medinstitucionalnih pogajanj, naznanjeni v zapisniku z dne ponedeljka, 11. decembra 2017 (točka 9 zapisnika z dne 11.12.2017).

Glasovanje bo naslednji dan v skladu s členom 69c(2) Poslovnika.

Predsedujoči je obvestil, da ni prejel zahteve poslancev ali politične skupine oziroma skupin, ki dosegajo vsaj srednji prag, v zvezi z ostalimi odločitvami o začetku medinstitucionalnih pogajanj, naznanjenih v zapisniku z dne ponedeljka, 11. decembra 2017 (točka 9 zapisnika z dne 11.12.2017).

Odbora ECON in LIBE ter odbor IMCO so tako lahko začeli pogajanja po preteku roka, določenega v členu 69c(2) Poslovnika.


8. Priprave na zasedanje Evropskega sveta 14. in 15. decembra 2017 - Stanje pogajanj z Združenim kraljestvom (razprava)

Izjavi Sveta in Komisije: Priprave na zasedanje Evropskega sveta 14. in 15. decembra 2017 (2017/2858(RSP))

Izjavi Sveta in Komisije: Stanje pogajanj z Združenim kraljestvom (2017/2964(RSP))

Predsedsedujoči je podal kratko uvodno izjavo.

Matti Maasikas (predsedujoči Svetu) in Frans Timmermans (prvi podpredsednik Komisije) sta podala izjavi.

Govoril je Michel Barnier (glavni pogajalec).

Govorili so Manfred Weber v imenu skupine PPE, Gianni Pittella v imenu skupine S&D, Syed Kamall v imenu skupine ECR, Guy Verhofstadt v imenu skupine ALDE, Gabriele Zimmer v imenu skupine GUE/NGL, Ska Keller v imenu skupine Verts/ALE, Nigel Farage v imenu skupine EFDD, Marcel de Graaff v imenu skupine ENF in Diane Dodds, samostojna poslanka.

PREDSEDSTVO: Sylvie GUILLAUME
podpredsednica

Govorili so Elmar Brok, Roberto Gualtieri, Hans-Olaf Henkel, Sophia in 't Veld, David Coburn o vodenju seje, Martina Anderson, Jill Evans, Rolandas Paksas, Janice Atkinson, Alyn Smith, ki je nasprotoval predlogom predhodne govornice, Diane James, Daniel Caspary, Richard Corbett, Roberts Zīle, Catherine Bearder, Barbara Spinelli, Molly Scott Cato, Gerard Batten, Gerolf Annemans, Steven Woolfe, Danuta Maria Hübner, Maria João Rodrigues, Peter van Dalen, Marian Harkin, João Ferreira, Alyn Smith, David Coburn o predlogih predhodnega govornika, Patrick O'Flynn, Jean-Luc Schaffhauser, Janusz Lewandowski, Josef Weidenholzer, James Nicholson, Franck Proust, Elena Valenciano, Esteban González Pons, Mercedes Bresso, Seán Kelly, Jens Geier, Paulo Rangel, Seb Dance, György Schöpflin, Tonino Picula, Michaela Šojdrová, Pervenche Berès, Esther de Lange, Pier Antonio Panzeri, Gunnar Hökmark, Petra Kammerevert, Viviane Reding, Silvia Costa in Tanja Fajon.

Po postopku "catch the eye" so govorili Mairead McGuinness, Juan Fernando López Aguilar, Notis Marias, Pavel Telička, Dimitrios Papadimoulis, Georgios Epitideios, Milan Zver, Jean-Paul Denanot, Marek Jurek, Luke Ming Flanagan, Brian Hayes, Nicola Caputo, Maria Grapini in Costas Mavrides.

Govorila sta Michel Barnier in Matti Maasikas.

Vložena predloga resolucij, s katerima se v skladu s členom 123(2) Poslovnika zaključi razprava:

—   Tim Aker v imenu skupine EFDD o stanju pogajanj z Združenim kraljestvom (2017/2964(RSP)) (B8-0676/2017);

—   Guy Verhofstadt, koordinator in predsednik skupine ALDE, Manfred Weber, predsednik skupine PPE, Gianni Pittella, predsednik skupine S&D, Gabriele Zimmer, predsednica skupine GUE/NGL, Philippe Lamberts, Ska Keller, predsednica skupine Verts/ALE, Danuta Maria Hübner, predsednica skupine odbora AFET, o stanju pogajanj z Združenim kraljestvom (2017/2964(RSP)) (B8-0677/2017).

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 13.1 zapisnika z dne 13.12.2017.

(Seja je bila v pričakovanju začetka slovesnosti ob podelitvi nagrade Saharova za nekaj minut prekinjena)


PREDSEDSTVO: Antonio TAJANI
predsednik

9. Podelitev nagrade Saharova (slavnostna seja)

Parlament se je od 12.10 do 12.55 sestal na slavnostni seji za podelitev nagrade Saharova demokratični opoziciji v Venezueli: državni skupščini, ki jo je zastopal Julio Borges, in vsem političnim zapornikom, kot jih je navedel forum Foro Penal Venezolano, ki ga predstavljajo Leopoldo López, Antonio Ledezma, Daniel Ceballos, Yon Goicoechea, Lorent Saleh, Alfredo Ramos in Andrea González.

Preden je predsednik nagrado podelil, je pozdravil tudi Auro Lolito Chávez Ixcaquic, finalistko nagrade Saharova za leto 2017, in Bethlehem Isaak, hčerko novinarja Dawit Isaak, ki je bil pravtako finalist nagrade in se prireditve ni mogel udeležiti, ker je še vedno priprt v Eritreji.

Julio Borges in Antonio Ladezma sta Parlament nagovorila v imenu demokratične opozicije v Venezueli.

(Seja je bila prekinjena ob 12.55.)


10. Nadaljevanje seje

Seja se je ponovno začela ob 12.58.

Govorila sta Cristian Dan Preda o odsotnosti nekaterih poslancev na slovesnosti ob podelitvi nagrade Saharova za leto 2017 in James Carver o zaprisegi novega predsednika Republike Somaliland.


11. Izjava predsedujočega

Predsedujoči je podal izjavo, v kateri je izrazil zaskrbljenost zaradi usode Ahmadreze Djalalija, raziskovalca na Svobodni univerzi v Bruslju, ki je bil v Iranu obsojen na smrt.

°
° ° °

Govorili sta Cécile Kashetu Kyenge o poplavah, ki so zdaj prizadele regijo Emilija-Romanja, in Eleonora Forenza o procesu, ki trenutno v Ankari poteka proti sopredsednikom stranke HDP.


12. Dobrodošlica

Predsedujoči je v imenu Parlamenta izrekel dobrodošlico tunizijski delegaciji pod vodstvom Mohameda Fadhela Bena Omraneja, člana skupščine predstavnikov ljudstva, ki je sejo spremljala na častni galeriji.


13. Čas glasovanja

Podrobni izidi glasovanj (spremembe, ločeno glasovanje, glasovanje po delih, ...) so v prilogi zapisnika z naslovom "Izid glasovanj".

Izidi poimenskih glasovanj, ki so priloženi zapisniku, so na voljo le v elektronski obliki in so dosegljivi na spletišču Europarl.


13.1. Stanje pogajanj z Združenim kraljestvom (glasovanje)

Predloga resolucij B8-0676/2017 in B8-0677/2017 (2017/2964(RSP))

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 1)

PREDLOG RESOLUCIJE B8-0676/2017

Zavrnjeno

PREDLOG RESOLUCIJE B8-0677/2017

Sprejeto (P8_TA(2017)0490)

PREDSEDSTVO: Bogusław LIBERADZKI
podpredsednik


13.2. Nasprotovanje delegiranemu aktu: uporaba fosforjeve kisline – fosfatov – di-, tri- in polifosfatov (E 338–452) v zamrznjenih mesnih nabodalih za vertikalno pečenje (glasovanje)

Predlog resolucije, ki ga je vložil odbor ENVI v skladu s členom 106(2) in (3) ter členom 106(4)(c) Poslovnika, o osnutku uredbe Komisije o spremembi Priloge II k Uredbi (ES) št. 1333/2008 Evropskega parlamenta in Sveta glede uporabe fosforjeve (V) kisline – fosfatov – di-, tri- in polifosfatov (E 338–452) v zamrznjenih mesnih nabodalih za vertikalno pečenje (D052941/02 - 2017/2920(RPS)) (B8-0666/2017) - Pristojna poslanca: Christel Schaldemose in Bart Staes

(Potrebna kvalificirana večina za sprejetje predloga resolucije)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 2)

PREDLOG RESOLUCIJE

Zavrnjeno


13.3. Osnutek priporočila po preiskavi o pranju denarja, izogibanju davkom in davčni utaji (glasovanje)

Osnutek priporočila, ki so ga v skladu s členom 198(12) Poslovnika predložili Werner Langen, Jeppe Kofod in Petr Ježek v imenu preiskovalnega odbora PANA po preiskavi o pranju denarja, izogibanju davkom in davčni utaji (2016/3044(RSP)) (B8-0660/2017)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 3)

OSNUTEK PRIPOROČILAOSNUTEK PRIPOROČILA

Sprejeto (P8_TA(2017)0491)

Govorili so Jeppe Kofod, Rainer Wieland in Tomáš Zdechovský.


13.4. Letno poročilo o izvajanju skupne varnostne in obrambne politike (glasovanje)

Poročilo o letnem poročilu o izvajanju skupne varnostne in obrambne politike [2017/2123(INI)] - Odbor za zunanje zadeve. Poročevalec: Michael Gahler (A8-0351/2017)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 4)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2017)0492)


13.5. Letno poročilo o izvajanju skupne zunanje in varnostne politike (glasovanje)

Poročilo o letnem poročilu o izvajanju skupne zunanje in varnostne politike [2017/2121(INI)] - Odbor za zunanje zadeve. Poročevalec: David McAllister (A8-0350/2017)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 5)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2017)0493)


13.6. Letno poročilo o človekovih pravicah in demokraciji v svetu za leto 2016 in politiki EU na tem področju (glasovanje)

Poročilo o letnem poročilu o človekovih pravicah in demokraciji v svetu za leto 2016 in politiki Evropske unije na tem področju [2017/2122(INI)] - Odbor za zunanje zadeve. Poročevalka: Godelieve Quisthoudt-Rowohl (A8-0365/2017)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 6)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2017)0494)


13.7. Hongkong, 20 let po predaji (glasovanje)

Poročilo o priporočilu Evropskega parlamenta Svetu, Komisiji in podpredsednici Komisije/visoki predstavnici Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko o Hongkongu, 20 let po predaji [2017/2204(INI)] - Odbor za zunanje zadeve. Poročevalec: Alyn Smith (A8-0382/2017)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 7)

OSNUTEK PRIPOROČILA

Sprejeto (P8_TA(2017)0495)


14. Obrazložitve glasovanja

Pisne obrazložitve glasovanja:

Pisne obrazložitve glasovanja v skladu s členom 183 Poslovnika so na voljo na spletnem mestu Parlamenta na straneh, rezerviranih za poslance.

Ustne obrazložitve glasovanja:

Predlogi resolucij o stanju pogajanj z Združenim kraljestvom (2017/2964(RSP)) (B8-0676/2017) in (B8-0677/2017)
Daniel Hannan, Jasenko Selimovic, Jan Zahradil, Momchil Nekov, Jiří Pospíšil, Anna Maria Corazza Bildt, Mairead McGuinness, Tibor Szanyi, Deirdre Clune, Matt Carthy, Eleftherios Synadinos, Morten Messerschmidt, Danuta Jazłowiecka, John Howarth in Stanislav Polčák.

Obrazložitve glasovanja se bodo nadaljevale na jutrišnji seji, v četrtek, 14. decembra 2017.


15. Popravki in namere glasovanj

Popravki in namere glasovanj so na spletišču Europarl na povezavi "Plenarno zasedanje", "Glasovanja", "Izidi glasovanja" (Izidi poimenskih glasovanj) in v tiskani prilogi "Izidi poimenskih glasovanj".

Elektronska različica na spletišču Europarl se bo redno posodabljala najdlje dva tedna po dnevu glasovanja.

Po tem roku bo seznam popravkov in namer glasovanj zaključen zaradi prevajanja in objave v UL.

(Seja je bila prekinjena ob 14.45.)


PREDSEDSTVO: Ramón Luis VALCÁRCEL SISO
podpredsednik

16. Nadaljevanje seje

Seja se je ponovno začela ob 15.16.


17. Sprejetje zapisnika predhodne seje

Sprejet je bil zapisnik predhodne seje.


18. Širitev in okrepitev schengenskega območja: Bolgarija, Romunija in Hrvaška (tematska razprava)

Širitev in okrepitev schengenskega območja: Bolgarija, Romunija in Hrvaška (2017/3009(RSP))

Govoril je Gianni Pittella za začetek razprave, ki jo je predlagala skupina S&D.

Govorila so Matti Maasikas (predsedujoči Svetu) in Dimitris Avramopoulos (član Komisije).

Govorili so Esteban González Pons v imenu skupine PPE, Sergei Stanishev v imenu skupine S&D, Helga Stevens v imenu skupine ECR, Cecilia Wikström v imenu skupine ALDE, Kostadinka Kuneva v imenu skupine GUE/NGL, Ska Keller v imenu skupine Verts/ALE, Margot Parker v imenu skupine EFDD, Laurenţiu Rebega v imenu skupine ENF, Konstantinos Papadakis samostojni poslanec, Marian-Jean Marinescu, Tanja Fajon, Monica Macovei, Filiz Hyusmenova, Bodil Valero, Auke Zijlstra, Lampros Fountoulis, Asim Ademov, Victor Boştinaru, Angel Dzhambazki, Norica Nicolai, Mara Bizzotto, Željana Zovko, Claude Moraes, Ruža Tomašić, Jozo Radoš, Franz Obermayr, Jaromír Štětina, Tonino Picula, Notis Marias, Cristian Dan Preda, Juan Fernando López Aguilar, Emil Radev in Josef Weidenholzer.

Govorila sta Dimitris Avramopoulos in Matti Maasikas.

PREDSEDSTVO: David-Maria SASSOLI
podpredsednik

Govorila je Monica Macovei iz osebnih razlogov, po tem, ko je govoril Victor Boştinaru (predsedujoči je navedel podrobnosti glede upororabe člena 164 Poslovnika).

Razprava se je zaključila.


19. Izvajanje socialnega stebra (razprava)

Izjavi Sveta in Komisije: Izvajanje socialnega stebra (2017/2974(RSP))

Matti Maasikas (predsedujoči Svetu) in Marianne Thyssen (članica Komisije) sta podala izjavi.

Govorili so Tom Vandenkendelaere v imenu skupine PPE, Maria João Rodrigues v imenu skupine S&D, Ulrike Trebesius v imenu skupine ECR, Enrique Calvet Chambon v imenu skupine ALDE, Gabriele Zimmer v imenu skupine GUE/NGL, Philippe Lamberts v imenu skupine Verts/ALE, Laura Agea v imenu skupine EFDD, Auke Zijlstra v imenu skupine ENF, Sotirios Zarianopoulos samostojni poslanec, David Casa, Agnes Jongerius, Jadwiga Wiśniewska, Jasenko Selimovic, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Bill Etheridge, Kostadinka Kuneva, Terry Reintke, Bill Etheridge, Dominique Bilde, Claude Rolin, Javi López, Czesław Hoc, António Marinho e Pinto, Rina Ronja Kari, Ernest Urtasun, Nicolas Bay, Helga Stevens, Paloma López Bermejo, Ádám Kósa, Vilija Blinkevičiūtė, Anders Primdahl Vistisen, João Pimenta Lopes, Verónica Lope Fontagné, Georgi Pirinski, Richard Sulík, Tania González Peñas, Krzysztof Hetman in Evelyn Regner.

PREDSEDSTVO: Dimitrios PAPADIMOULIS
podpredsednik

Govorili so Deirdre Clune, Joachim Schuster, Anne Sander, Miapetra Kumpula-Natri in Othmar Karas.

Po postopku "catch the eye" so govorili Michaela Šojdrová, Monika Beňová, Notis Marias in Takis Hadjigeorgiou.

Govorila sta Marianne Thyssen in Matti Maasikas.

Razprava se je zaključila.


20. Agenda 2030 in poročilo Eurostata o spremljanju napredka pri uresničevanju ciljev trajnostnega razvoja v EU (razprava)

Izjavi Sveta in Komisije: Agenda 2030 in poročilo Eurostata o spremljanju napredka pri uresničevanju ciljev trajnostnega razvoja v EU (2017/3006(RSP))

Matti Maasikas (predsedujoči Svetu) in Marianne Thyssen (članica Komisije) sta podala izjavi.

Govorili so Sirpa Pietikäinen v imenu skupine PPE, Kathleen Van Brempt v imenu skupine S&D, Charles Goerens v imenu skupine ALDE, Lola Sánchez Caldentey v imenu skupine GUE/NGL, Heidi Hautala v imenu skupine Verts/ALE, Mireille D'Ornano v imenu skupine EFDD, Stanislav Polčák, Elly Schlein, Jo Leinen, Julie Ward in Doru-Claudian Frunzulică.

Po postopku "catch the eye" so govorili Krzysztof Hetman, Arne Lietz, Notis Marias, Kostas Chrysogonos in Nicola Caputo.

Govorila sta Marianne Thyssen in Matti Maasikas.

Razprava se je zaključila.


21. Mehanizem EU na področju civilne zaščite z lastnimi operativnimi zmogljivostmi (razprava)

Izjavi Sveta in Komisije: Mehanizem EU na področju civilne zaščite z lastnimi operativnimi zmogljivostmi (2017/2975(RSP))

Matti Maasikas (predsedujoči Svetu) in Christos Stylianides (član Komisije) sta podala izjavi.

Govorili so Elisabetta Gardini v imenu skupine PPE, Soledad Cabezón Ruiz v imenu skupine S&D, Notis Marias v imenu skupine ECR in Nikolaos Chountis v imenu skupine GUE/NGL.

PREDSEDSTVO: Fabio Massimo CASTALDO
podpredsednik

Govorili so Eleftherios Synadinos, samostojni poslanec, John Stuart Agnew, da bi čestital novemu podpredsedniku, Lambert van Nistelrooij, Carlos Zorrinho, Ivica Tolić, Karin Kadenbach, Nuno Melo, José Manuel Fernandes in Franck Proust.

Po postopku "catch the eye" sta govorila Nicola Caputo in Maria Grapini.

Govorila sta Christos Stylianides in Matti Maasikas.

Razprava se je zaključila.


22. Prepoved nacističnih in fašističnih simbolov in sloganov po vsej EU (razprava)

Izjavi Sveta in Komisije: Prepoved nacističnih in fašističnih simbolov in sloganov po vsej EU (2017/3007(RSP))

Matti Maasikas (predsedujoči Svetu) in Dimitris Avramopoulos (član Komisije) sta podala izjavi.

Govorili so Dubravka Šuica v imenu skupine PPE, Cécile Kashetu Kyenge v imenu skupine S&D, Jussi Halla-aho v imenu skupine ECR, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavila Maria Grapini, Ivan Jakovčić v imenu skupine ALDE, Stelios Kouloglou v imenu skupine GUE/NGL, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Jaromír Štětina, Udo Voigt samostojni poslanec, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Neena Gill, Marek Jurek, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Janusz Korwin-Mikke, Ivo Vajgl, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Ivica Tolić, Eleonora Forenza, Jordi Solé, Michaela Šojdrová, Elly Schlein, Ruža Tomašić, Martin Schirdewan, Heinz K. Becker, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Ivan Jakovčić, in Takis Hadjigeorgiou.

Po postopku "catch the eye" so govorili Ivica Tolić, Ramón Jáuregui Atondo, Notis Marias in Georgios Epitideios.

Govorila sta Dimitris Avramopoulos in Matti Maasikas.

Razprava se je zaključila.


23. Preiskovalna pravica Evropskega parlamenta (razprava)

Vprašanje za ustni odgovor (O-000089/2017), ki ga je postavila Danuta Maria Hübner, v imenu odbora AFCO, Svetu: Preiskovalna pravica Evropskega parlamenta (2017/2993(RSP)) (B8-0613/2017)

Vprašanje za ustni odgovor (O-000090/2017), ki ga je postavila Danuta Maria Hübner, v imenu odbora AFCO, Komisiji: Preiskovalna pravica Evropskega parlamenta (2017/2993(RSP)) (B8-0614/2017)

Ramón Jáuregui Atondo (ki je nadomeščal avtorico) je predstavil vprašanji.

Matti Maasikas (predsedujoči Svetu) je odgovoril na vprašanje B8-0613/2017.

PREDSEDSTVO: Ryszard CZARNECKI
podpredsednik

Dimitris Avramopoulos (član Komisije) je odgovoril na vprašanje B8-0614/2017.

Govorili so Danuta Maria Hübner v imenu skupine PPE, Kazimierz Michał Ujazdowski v imenu skupine ECR, Max Andersson v imenu skupine Verts/ALE, Rainer Wieland in Jiří Pospíšil.

Po postopku "catch the eye" je govoril Notis Marias.

Govorila sta Dimitris Avramopoulos in Matti Maasikas.

Razprava se je zaključila.


24. Izvajanje direktive o boju proti spolni zlorabi in spolnemu izkoriščanju otrok ter otroški pornografiji (razprava)

Poročilo o izvajanju Direktive 2011/93/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. decembra 2011 o boju proti spolni zlorabi in spolnemu izkoriščanju otrok ter otroški pornografiji [2015/2129(INI)] - Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve. Poročevalka: Anna Maria Corazza Bildt (A8-0368/2017)

Anna Maria Corazza Bildt je predstavila poročilo.

Govoril je Dimitris Avramopoulos (član Komisije).

Govorili so Michaela Šojdrová (pripravljavka mnenja odbora CULT), Clare Moody (pripravljavka mnenja odbora FEMM), Barbara Matera v imenu skupine PPE, Miriam Dalli v imenu skupine S&D, Branislav Škripek v imenu skupine ECR, Nathalie Griesbeck v imenu skupine ALDE, Ángela Vallina v imenu skupine GUE/NGL, Jean Lambert v imenu skupine Verts/ALE, Margot Parker v imenu skupine EFDD, ki je odgovorila tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Marek Jurek, Georgios Epitideios samostojni poslanec, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Caterina Chinnici, Helga Stevens, Gérard Deprez, Anna Záborská, Maria Grapini, Marek Jurek, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Andrejs Mamikins in Csaba Sógor.

Po postopku "catch the eye" so govorili Jiří Pospíšil, Silvia Costa, Notis Marias in Ruža Tomašić.

Govorila sta Dimitris Avramopoulos in Anna Maria Corazza Bildt.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 8.7 zapisnika z dne 14.12.2017.


25. Dnevni red naslednje seje

Določen je bil dnevni red za jutrišnjo sejo (dokument "Dnevni red" PE 614.777/OJJE).


26. Zaključek seje

Seja se je zaključila ob 22.31.

Klaus Welle

Rainer Wieland

generalni sekretar

podpredsednik


SEZNAM NAVZOČIH

Navzoči:

Adaktusson, Ademov, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Benifei, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buda, Bullmann, Bullock, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Chinnici, Chountis, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comi, Corazza Bildt, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, Deß, Deutsch, Deva, Diaconu, Didier, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Elissen, Engel, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira, Fisas Ayxelà, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Forenza, Foster, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guillaume, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hirsch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jamet, Járóka, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Klinz, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lalonde, Lamassoure, Lambert, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Le Pen, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mandl, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Matthews, Maullu, Maurel, Mavrides, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Melior, Melo, Messerschmidt, Metsola, Meuthen, Michel, Michels, Mihaylova, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Mobarik, Moi, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Nagtegaal, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Padar, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Palmer, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Patriciello, Pavel, Payne, Pedicini, Peillon, Peterle, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Popa, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Radtke, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Maria João, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schlein, Schmidt, Schöpflin, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Verheyen, Viegas, Vieu, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Waitz, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Winkler Hermann, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zahradil, Zala, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Opravičeni:

Bendtsen, Boutonnet, Buchner, Campbell Bannerman, Crowley, Guerrero Salom, Händel, Karlsson, Lange, McClarkin, Maydell, Punset, Rodríguez-Piñero Fernández, Scholz, Takkula, Winkler Iuliu

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov