Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
Neljapäev, 14. detsember 2017 - Strasbourg

2. Olukord Afganistanis (esitatud resolutsiooni ettepanekud)

Komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja avaldus: Olukord Afganistanis (2017/2932(RSP))

Arutelu toimus 12. detsembril 2017 (12.12.2017 protokolli punkt 10).

Kodukorra artikli 123 lõike 2 alusel arutelu lõpus esitatud resolutsiooni ettepanekud:

—   Cristian Dan Preda, Arnaud Danjean, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Sandra Kalniete, David McAllister, Dubravka Šuica, Laima Liucija Andrikienė, Elmar Brok, Daniel Caspary, Lorenzo Cesa, Michael Gahler, Manolis Kefalogiannis, Tunne Kelam, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, Alojz Peterle, Julia Pitera, Tokia Saïfi ja Jaromír Štětina fraktsiooni PPE nimel olukorra kohta Afganistanis (2017/2932(RSP)) (B8-0678/2017);

—   Bodil Valero fraktsiooni Verts/ALE nimel olukorra kohta Afganistanis (2017/2932(RSP)) (B8-0679/2017);

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Isabella Adinolfi ja Rolandas Paksas fraktsiooni EFDD nimel olukorra kohta Afganistanis (2017/2932(RSP)) (B8-0680/2017);

—   Petras Auštrevičius, Patricia Lalonde, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Fredrick Federley, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans ja Cecilia Wikström fraktsiooni ALDE nimel olukorra kohta Afganistanis (2017/2932(RSP)) (B8-0681/2017);

—   Sabine Lösing, Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva, Dimitrios Papadimoulis, Eleonora Forenza, Sofia Sakorafa, Paloma López Bermejo, Merja Kyllönen, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga ja Miguel Urbán Crespo fraktsiooni GUE/NGL nimel olukorra kohta Afganistanis (2017/2932(RSP)) (B8-0682/2017);

—   Charles Tannock fraktsiooni ECR nimel olukorra kohta Afganistanis (2017/2932(RSP)) (B8-0683/2017);

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru ja Ana Gomes fraktsiooni S&D nimel olukorra kohta Afganistanis (2017/2932(RSP)) (B8-0684/2017).

Hääletus: 14.12.2017 protokollipunkt 8.5.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika