Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Pöytäkirja
Torstai 14. joulukuuta 2017 - Strasbourg

2. Afganistanin tilanne (käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset)

Komission varapuheenjohtajan / ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuma: Afganistanin tilanne (2017/2932(RSP))

Keskustelu käytiin 12. joulukuuta 2017 (istunnon pöytäkirja 12.12.2017, kohta 10).

Työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan mukaisesti keskustelun päätteeksi käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset:

—   Cristian Dan Preda, Arnaud Danjean, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Sandra Kalniete, David McAllister, Dubravka Šuica, Laima Liucija Andrikienė, Elmar Brok, Daniel Caspary, Lorenzo Cesa, Michael Gahler, Manolis Kefalogiannis, Tunne Kelam, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, Alojz Peterle, Julia Pitera, Tokia Saïfi ja Jaromír Štětina PPE-ryhmän puolesta Afganistanin tilanteesta (2017/2932(RSP)) (B8-0678/2017)

—   Bodil Valero Verts/ALE-ryhmän puolesta Afganistanin tilanteesta (2017/2932(RSP)) (B8-0679/2017)

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Isabella Adinolfi ja Rolandas Paksas EFDD-ryhmän puolesta Afganistanin tilanteesta (2017/2932(RSP)) (B8-0680/2017)

—   Petras Auštrevičius, Patricia Lalonde, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Fredrick Federley, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans ja Cecilia Wikström ALDE-ryhmän puolesta Afganistanin tilanteesta (2017/2932(RSP)) (B8-0681/2017)

—   Sabine Lösing, Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva, Dimitrios Papadimoulis, Eleonora Forenza, Sofia Sakorafa, Paloma López Bermejo, Merja Kyllönen, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga ja Miguel Urbán Crespo GUE/NGL-ryhmän puolesta Afganistanin tilanteesta (2017/2932(RSP)) (B8-0682/2017)

—   Charles Tannock ECR-ryhmän puolesta Afganistanin tilanteesta (2017/2932(RSP)) (B8-0683/2017)

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru ja Ana Gomes S&D-ryhmän puolesta Afganistanin tilanteesta (2017/2932(RSP)) (B8-0684/2017).

Äänestys: istunnon pöytäkirja 14.12.2017, kohta 8.5.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö